Lipsa unui răspuns la interogatoriul propus paratei şi neprezentarea pârâtului la termenul de judecata stabilit pentru administrarea interogatoriului sunt considerate început de dovada in folosul reclamantului, care se coroborează cu înscrisurile de la d

Hotărâre 734 din 07.02.2019


INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă, instanţa constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 la data de … , sub nr.  … , reclamantul VT a chemat în judecată pe pârâţii MA şi  SC RA SRL, solicitând instanţei obligarea pârâtului MĂRGEAN ADRIAN IONEL la restituirea sumei de 7500 euro reprezentând împrumut nerestituit, precum şi obligarea pârâtei SC RA SRL la restituirea sumei de 56126 lei, reprezentând  avans acordat în temeiul contractului de antrepriză , cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că în anul 2015 a inceput construcţia unei locuinţe pe un teren proprietate personala , construcţie ce urma sa fie executata de către societatea  parata SC RA SRL, reprezentanta legal de către paratul MA.

La data de 07.05.2015 a fost încheiat  contractul de imprumut cu paratul MA având ca obiect suma de 54700 lei, cu termen de restituire  10..06.2015

Ulterior, a fost incheiat Actul adiţional nr. … la contractul de subantrepriză nr. … . Învederează reclamantul faptul că  în considerarea relaţiei de prietenie cu paratul MA, a convenit cu acesta să achite suma de  25.000 euro, din care o parte să fie considerata în temeiul contractului de subantrepriză, iar diferenţa de bani, sub forma de imprumut către persoana fizică. Întrucât lucrările de construcţie înaintau greu, în vara anului 2016 partile au agreat sistarea lucrărilor.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 2158 , 1530 NCC.

Cererea a fost legal timbrată .

În dovedirea acţiunii, reclamantul a depus la dosar înscrisuri ( filele 18-33).

Pârâtul  nu a formulat întâmpinare.

A fost administrata proba cu inscrisuri. Deşi instanta a incuviintat si proba cu interogatoriu, acesta nu a fost administrat, ca urmare a  refuzului de a răspunde/  de a se prezenta al ambilor pârâţi.

Analizând materialul probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, la data de 22.04.2015 între reclamant si pârâta SC RA SRL, reprezentata legala de către paratul MA s-a incheiat Contractul de antrepriză  nr. … –f. 27, care, deşi nu poartă semnăturile părţilor, a fost recunoscut ca incheiat, conform celor connsemnate în procesul-verbal  din data de 09.03.2017- f. 23

La data de 22.04.2015, pârâta SC RA SRL a emis către reclamant factura fiscala nr.  … - f. 22 in suma de 109839,20 lei reprezentând avans etapa 1 lucrari, conform contractului … - din care reclamantul a achitat  la data de 04.05.2015 suma de 56126 lei– f 18. Aceasta sumă a fost recunoscută de către reprezentantul legal al SC RA SRL, conform procesului-verbal din data de 09.03.2017- f. 23.

La data de 07.05.2015, intre paratul MA si reclamant a fost incheiat contractul de imprumut avand ca obiect suma de 54700 lei , pe care paratul s-a obligat să o restituie pana la data de 10.06.2015- f. 26.

La data de 09.03.2017, părţile contractului de împrumut au încheiat un act adiţional  prin care au evaluat in euro suma împrumutata, la valoarea de 7500 euro şi , de asemenea, au stabilit că aceasta suma se va achita in trei transe lunare pana la data de 20.06.2017 –f. 24.

Instanta constată că în speţă sunt aplicabile prevederile art. 358 Cod proc.civ, urmand a constata că lipsa unui răspuns la interogatoriul propus paratei SC RA SRL şi neprezentarea pârâtului MA la termenul de judecata stabilit pentru administrarea interogatoriului să fie considerate inceput de dovada in folosul reclamantului,  care se coroborează cu înscrisurile enumerate anterior, respectiv contract, factura, proces-verbal şi act aditional pentru dovedirea situaţiei de fapt şi de drept.

Astfel, instanţa va reţine că antreprenorul SC RA SRL datorează reclamantului, in temeiul contractului de antrepriză, suma de  56126 lei, astfel cum rezultă  din menţiunea cuprinsă în procesul verbal din data de 09.03.2017- f. 23, precum si faptul că pârâtul MA datorează reclamantului, in temeiul contractului de imprumut din data de  07.05.2015, suma de 7500 euro, astfel cum rezultă din  Actul adiţional nr.  … - f. 24.

Prin urmare, retinand forta obligatorie a contractelor, conform art. 1270 coroborat cu art. 1874,  art. 2164  Cod civ, instanţa va obliga pârâţii la restituirea sumelor mentionate in paragraful anterior. 

În baza art. 453 C.pr.civ. reţinând că pârâtii au pierdut procesul, instanţa va obliga pârâtul MA la plata către reclamant a sumei de 1655,63 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa  de timbru şi pe pârâta SC RA la plata către reclamant a sumei de 2227,52 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa  de timbru, in raport de valoarea sumei pe care fiecare dintre pârâti a fost obligat să o restituie reclamantului.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite acţiunea formulată de reclamantul VT cu domiciliul în … în contradictoriu cu pârâţii MA cu domiciliul în … şi S.C. RA S.R.L. cu sediul în … .

Obligă pârâtul MA la plata către reclamant a sumei de 7500 euro, în echivalent în lei la data plăţii,  reprezentând împrumut nerestituit.

Obligă pârâta SC RA la plata către reclamant a sumei de 56126 lei, reprezentând avans contract antrepriză.

Obligă pârâtul MA la plata către reclamant a sumei de 1655,63 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa  de timbru.

Obligă pârâta SC RA la plata către reclamant a sumei de 2227,52 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în taxa  de timbru.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, astăzi, 07.02.2019.

Preşedinte Grefier