Rezoluţiune contract

Hotărâre **** din 17.12.2018


Cod ECLI ECLI:RO:TBBUC:….

DOSAR NR. …….

ROMÂNIA

………………

ÎNCHEIERE

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ………….

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: ………….

JUDECĂTOR: ……………..

GREFIER: …………..

Pe rol se află soluţionarea apelului formulat de apelanta-reclamantă ………., împotriva sentinței civile nr. ……. pronunţată de Judecătoria …….. în dosarul nr. ……., în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi ……. şi ………, cauza având ca obiect rezoluţiune contract.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică se prezintă apelanta-reclamantă, prin avocat ……., cu împuternicire avocaţială la fila …. în dosar, şi intimata-pârâtă …….., personal, lipsind intimatul-pârât ………..

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, care învederează tribunalului că intimatul-pârât ………. a solicitat amânarea cauzei, după care:

Se procedează la legitimarea intimatei-pârâte …….., datele de identificare fiind consemnate în caietul grefierului de şedinţă.

Tribunalul constată că la termenul de astăzi s-a depus prin fax o cerere de amânare a cauzei din partea intimatului-pârât ……., precizând că nu se poate prezenta deoarece trebuie să se prezinte la un concurs la care participă una din fiicele sale. Totodată, s-au depus înscrisuri în dovedirea cererii de amânare de la termenul anterior.

Apărătorul apelantei-reclamante învederează că se opune, având în vedere că motivele de amânare nu îl privesc personal pe intimat, ci pe fiicele acestuia. De asemenea, precizează că intimatul avea cunoştinţă de termenul de judecată şi putea găsi o altă persoană care să însoţească fiicele. Mai arată că cea de-a doua cerere de amânare nu este întemeiată, încercându-se tergiversarea cauzei.

Intimata-pârâtă ……, personal, menţionează că se opune amânării cauzei, având în vedere că fiica intimatului este şi fiica sa, iar acesta nu i-a solicitat procură pentru a putea părăsi ţara. Precizează că se tergiversează cauza.

Tribunalul, după deliberare, respinge ca neîntemeiată cererea de amânare a cauzei, reţinând în acest sens dispoziţiile art. 222 alin. 1 N.C.proc.civ., potrivit cărora amânarea judecăţii poate fi dispusă numai excepţional pentru motive temeinice neimputabile părţii, iar prezenta cerere este a doua formulată în cauză pentru motive similare, astfel încât apreciază că motivele indicate nu pot sta la baza unei amânări repetate a judecării cauzei, necircumscriindu-se în sfera motivelor temeinice enunţate de textul legal anterior menţionat.

Apărătorul apelantei-reclamante solicită în temeiul dispoziţiilor art. 187 alin. 1 pct. 2 lit. f C.proc.civ. amendarea intimatului-pârât ……., dacă din înscrisurile depuse la dosar nu rezultă prezenţa acestuia alături de fiica sa.

Intimata-pârâtă ………., personal, precizează că este de acord.

Tribunalul se va pronunţa asupra acestui aspect prin decizia finală, după verificarea înscrisurilor depuse la dosar.

Apărătorul apelantei-reclamante solicită decăderea intimatului-pârât …………. din dreptul de a formula întâmpinare.

Intimata-pârâtă ………, personal, învederează că este de acord.

Tribunalul reţine că în termenul prevăzut de dispoziţiile art. 205 raportat la art. 208 N.C.proc.civ. nu s-a formulat în cauză întâmpinare şi constată decăzut intimatul-pârât ………. din dreptul de a formula întâmpinare la apelul comunicat şi la domiciliul său.

Nemaifiind alte cereri prealabile de formulat şi nefiind excepţii de invocat sau probe de administrat în calea de atac, tribunalul acordă cuvântul pe fondul apelului, cu menţiunea că va amâna pronunţarea la data de ……..

Apărătorul apelantei-reclamante solicită aplicarea dispoziţiilor art. 358 N.C.proc.civ. pentru lipsa nejustificată a pârâtului la interogatoriul propus la prima instanţă. Solicită admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei apelate, admiterea acţiunii, rezoluţiunea contractului de întreţinere şi repunerea părţilor în situaţia anterioară încheierii respectivului contract. Învederează că, deşi instanţa de fond a reţinut că nu au fost îndeplinite obligaţiile de întreţinere, concluzia instanţei a fost contrară acestei reţineri, în sensul că neîndeplinirea obligaţiilor nu ar fi imputabilă intimaţilor. Menţionează că prima instanţă a depăşit limitele învestirii, schimbând caracterul actului juridic dedus judecăţii. Arată că poziţia intimatului ….. a fost că a înţeles că trebuie să presteze aceste obligaţii de întreţinere. De asemenea, precizează că, instanţa de fond a stabilit că este vorba de un act cu titlu gratuit, respectiv o donaţie şi a trecut peste principiul disponibilităţii. Cu cheltuieli de judecată în fond şi apel.

Intimata-pârâtă ………, personal, solicită admiterea apelului, având în vedere că nu a contribuit cu nimic la întreţinerea apelantei. Învederează că ajutorul a fost acordat din partea părinţilor săi.

Tribunalul reţine apelul în pronunţare.

TRIBUNALUL,

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art. 396 alin. 1 N.C.proc.civ.,

DISPUNE:

Amână pronunţarea la data de …..

Pronunţată în şedinţă publică, azi, ……...

 PREŞEDINTE JUDECĂTOR GREFIER 

... ……… …………… ………………

DOSAR NR. …….

ROMÂNIA

……….

DECIZIA CIVILĂ NR. ……

ŞEDINŢA PUBLICĂ DIN DATA DE ……

TRIBUNALUL CONSTITUIT DIN:

PREŞEDINTE: …….

JUDECĂTOR: ……..

GREFIER: ………

Pe rol se află soluţionarea apelului formulat de apelanta-reclamantă …….., împotriva sentinței civile nr. …….. pronunţată de Judecătoria …….. în dosarul nr. ………., în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi …….. şi ……, cauza având ca obiect rezoluţiune contract.

Dezbaterile pe fond si susţinerile părţilor au avut loc în şedinţa publică din data de …… fiind consemnate în încheierea de şedinţă de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta decizie, termen la care tribunalul, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi, data de ……., când, deliberând, a decis următoarele:

TRIBUNALUL,

Deliberând asupra apelului civil de faţă, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. ……. Judecătoria …… a respins ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta ……, în contradictoriu cu pârâţii ……. și ……….

Pentru a hotărî astfel, instanţa de fond a reţinut că între reclamanta ……. şi pârâţii ….. şi ……… s-a încheiat contractul de întreţinere autentificat sub nr. ….. din data de ….. de B.N.P. ……, prin care reclamanta a transmis pârâţilor proprietatea asupra unui teren extravilan arabil în suprafaţă de … mp (…..mp în acte), situat în localitatea …….

Prin contract, drept preţ al înstrăinării, pârâţii şi-au asumat obligaţia de a-i asigura reclamantei şi numitului ……, soţul reclamantei, întreţinere pe toată durata vieţii, obligaţie ce consta, potrivit menţiunilor făcute în cuprinsul contractului, în procurarea şi prepararea hranei, procurarea de medicamente, îngrijire şi asistenţă medicală la nevoie, îmbrăcăminte şi ajutor în treburile gospodăreşti, iar la deces suportarea cheltuielilor de înmormântare şi efectuarea tuturor datinilor creştineşti.

Potrivit răspunsurilor reclamantei la interogatoriul administrat din oficiu, aceasta a încheiat contractul fără intenţia reală de a i se presta întreţinerea, ci din afecţiune faţă de aceştia.

Din acelaşi interogatoriu, instanţa a reţinut că reclamanta a locuit împreună cu soţul său, ……, cei doi întreţinându-se în principal singuri şi asigurându-şi hrana şi îngrijirea până la decesul acestuia, la data de ……, iar ulterior reclamanta beneficiind de ajutorul altor persoane – părinţii pârâtei şi numita ….. - în ceea ce priveşte cumpărăturile, reparaţii şi curăţenia generală în casă. Reclamanta a mai învederat că a apelat şi a fost ajutată de pârâtă la internarea soţului său, aceasta din urmă având profesia de medic. Din declaraţiile reclamantei a mai rezultat că îşi procură singură medicamentele şi îşi plăteşte utilităţile, precum şi că a plătit asistenţa medicală şi cheltuielile de înmormântare şi datini creştineşti pentru soţul său. Nu în ultimul rând, reclamanta a afirmat că întotdeauna s-a descurcat singură, la fel şi soţul său, precum şi că după încheierea contractului a fost întrebată de pârât dacă are nevoie de ceva din piaţă de câteva ori, dar a refuzat ajutorul acestuia, deoarece îşi cumpăra singură alimente şi nu putea aştepta venirea acestuia, precum şi pentru că a considerat că pârâtului nu îi face plăcere să o ajute.

Din declaraţiile martorei …. rezultă, de asemenea, că intenţia reclamantei este să renunţe la contract pentru a lăsa terenul familiei …..– părinţii pârâtei, precum şi că reclamanta şi soţul său nu au solicitat ajutor din partea pârâţilor, întrucât aceştia au beneficiat de ajutor din partea părinţilor pârâtei.

În cauză, deşi a fost dovedită împrejurarea că pârâţii nu îşi îndeplinesc obligaţia de întreţinere asumată prin contract, instanţa a apreciat că neexecutarea acestei obligaţii nu le este imputabilă, din moment atitudinea reclamantei şi faptele acesteia conduc la concluzia că aceasta nu a avut niciodată dorinţa ca pârâţii să îi datoreze întreţinere şi nu a pretins niciodată executarea obligaţiei de întreţinere din partea acestora. De altfel, reclamata a răspuns, în cadrul interogatoriului, că ceea ce a determinat-o să formuleze cererea de chemare în judecată a fost „situaţia existentă în familie, răvăşirea care există datorită acţiunilor inexplicabile ale lui ……., care şi-a dat afară soţia şi copii din casă”, precum şi faptul că doreşte „să rămână pământul la familia ……, pentru care este încheiat testamentul”. Nu în ultimul rând, reclamanta a declarat expres, la interogatoriu, „nu am vrut să profit cu nimic, nu am avut pretenţii”, instanţa considerând toate aceste împrejurări drept un argument suplimentar în sprijinul concluziei că faptele prezentate de reclamantă şi martori în sensul că nu a fost ajută de pârâţi nu pot constitui temei al rezoluţiunii contractului, nefiindu-le imputabile acestora.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel reclamanta ……, solicitând schimbarea în tot a hotărârii atacate în sensul admiterii cererii principale şi dispunerii rezoluţiunii contractului de întreținere autentificat sub nr. ……de către BNP ….., cu repunerea părţilor în situaţia anterioară.

În apel, cauza a fost înregistrată pe rolul Tribunalului ……, sub nr. ……. la data de …..

În dezvoltarea motivelor de apel s-a arătat că reţinerile primei instanţe sunt eronate şi contradictorii, interpretând în mod subiectiv şi trunchiat probele administrate şi utilizând ca principal argument răspunsurile apelantei la interogatoriul din oficiu. Instanţa de fond nu a ţinut cont de atitudinea procesuală a pârâtei ….., care a recunoscut pretențiile reclamantei, faptul că nu şi-a îndeplinit în niciun fel obligaţia de întreţinere pe care şi-a asumat-o prin contractul pe care l-a încheiat, considerând că se justifică rezoluţiunea contractului de întreținere şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, astfel cum rezultă din interogatoriu.

Instanţa de fond nu a ţinut cont de atitudinea procesuală a pârâtului ….., care, deşi a avut termenul de judecată stabilit la ……, în cunoştinţă, pentru administrarea interogatoriului - a lipsit nemotivat (astfel cum rezultă din încheierea de şedinţă publică din data de …….). În această situaţie, instanţa în mod eronat nu a făcut aplicarea art. 358 Cod procedură civilă, putând socoti aceste împrejurări ca o mărturisire deplină ori un început de dovadă în folosul apelantei reclamante.

În mod contradictoriu prima instanţă a reţinut, pe de o parte, neîndeplinirea obligaţiilor contractuale de către pârâţi, dar a concluzionat că această neexecutare nu le este imputabilă. In mod eronat a reţinut instanţa că ar fi trebuit apelanta să le pretindă executarea obligaţiei de întreţinere. Necesitatea îndeplinirii din proprie iniţiativă a obligaţiei de întreţinere de către pârâţi rezultă din contract, apelanta neavând obligaţia de a le solicita în mod expres acest lucru. Faptul că alte persoane apropiate apelantei au sesizat nevoile şi necesităţile acesteia, nu îi absolvă pe pârâţi de neîndeplinirea obligaţiilor asumate contractual.

Prima instanța a neglijat caracterul intuituu personae al obligaţiei de întreţinere, interpretând in mod eronat voinţa pârtilor exprimată prin contract, in sensul ca reclamanta nu ar fi dorit niciodată intretinere.

Apelanta a mai considerat că, prin hotărârea apelată, prima instanţă a modificat voinţa părţilor exprimată în contract, încurajând pârâţii ca, şi pe viitor, să nu respecte contractul de întreţinere, pentru că nu vor fi sancţionaţi, ceea ce este inadmisibil. Prima instanță a depăşit limitele investirii schimbând caracterul esențial al contractului dedus judecaţii, dintr-un raport juridic cu titlu oneros, intr-unul cu titlu gratuit.

În drept, s-au invocat prevederile art. 466, 358 C.proc.civ.

Intimaţii nu au formulat întâmpinare la apel.

În apel nu s-au administrat probe noi.

Analizând sentința civilă apelată prin prisma motivelor de apel invocate și a ansamblului materialului probator administrat în cauză, tribunalul expune următoarele considerente:

Potrivit art. 477 alin 1 N.C.proc.civ., instanţa de apel va proceda la rejudecarea fondului în limitele stabilite, expres sau implicit de către apelant precum şi cu privire la soluţiile care sunt dependente de partea din hotărâre care a fost atacată. Prin urmare, şi în calea de atac a apelului este pe deplin aplicabil principiul disponibilităţii care guvernează procesul civil.

Observând cererea de apel, tribunalul constată că se tinde, în esenţă, la o devoluţiune totală a cauzei. Apelanta a invocat faptul că prima instanţă a interpretat greşit actul juridic dedus judecăţii, schimbând natura juridică a acestuia, precum şi faptul că nu ar fi apreciat în mod corespunzător probele administrate în cauză din care ar rezulta că intimaţii – pârâţii nu şi-ar fi executat obligaţiile asumate prin contractul de întreţinere, dezvoltând acest aspect pe mai multe planuri.

Tribunalul apreciază că motivele de apel sunt întemeiate.

Astfel, conform înscrisurilor administrate la fond, obiectul contractului autentificat sub nr. ….din data de …… de B.N.P. ….. l-a constituit prestarea de către intimaţii – pârâţi a întreţinerii pe toată durata vieţii apelantei şi a soţului său. Nu rezultă din nicio probă administrată în cauză că acest act juridic ar fi unul deghizat şi că voinţa internă, reală, a părţilor ar fi fost aceea de a consimţi la o donaţie. De altfel, prima instanţă nici nu a fost învestită cu vreo cerere – fie şi incidentală – în acest sens. Intimaţii – pârâţi nu au adus niciun argument, în apărare, care să tindă la o altă calificare a naturii juridice a contractului încheiat, decât cea care rezultă explicit chiar din denumirea actului autentic notarial.

Din această perspectivă, tribunalul apreciază că prima instanţă a făcut o confuzie între scopul imediat şi scopul mediat, ca elemente ale cauzei actului juridic civil. Afirmaţiile apelantei la interogatoriul luat din oficiu de prima instanţă, în sensul că a încheiat contractul din afecţiune faţă de intimaţii – pârâţi, nu relevă decât scopul mediat (causa remota) al actului juridic dedus judecăţii, reprezentând motivul determinant al încheierii contractului şi referindu-se la calităţile personale ale intimaţilor – pârâţi. Aceste răspunsuri ale apelantei la interogatoriul luat din oficiu nu anihilează scopul imediat al actului juridic dedus judecăţii (causa proxima) constând în prefigurarea mentală a contraprestaţiei în sarcina intimaţilor – pârâţi.

Obiectul contractului de întreţinere a constat, aşadar, în asigurarea pe toată durata vieții creditorilor a nevoilor de subzistenta, procurarea medicamentelor necesare, haine, îngrijire medicala prin persoane specializate, supravegherii permanente, personal sau printr-o persoana angajata in acest sens, achitarea cheltuielilor aferente imobilului ce face obiectul contractului (întreținere, telefon, energie electrica, reparații, cheltuieli administrative).

Pentru a opera desfiinţarea contractului de întreţinere este necesară întrunirea condiţiilor: să existe o neexecutare totală, sau chiar parţială, în măsura în care aceasta este substanţială, din partea debitorului, iar neexecutarea să-i fie imputabilă acestuia.

Din probele administrate la fond reiese că intimaţii – pârâţi nu au prestat întreţinere nici apelantei, nici soţului acesteia. Această concluzie a fost afirmată expres de către intimata – pârâtă  …. pe tot parcursul litigiului şi, tacit, de către intimatul – pârât …….. În acest sens, tribunalul constată că, deşi legal citat, atât la fond cât şi în  apel, intimatul – pârât ……. s-a limitat la a formula multiple cereri de amânare. Acesta nu s-a prezentat la niciun termen de judecată, nu a făcut nicio apărare în cauză, nu a propus nicio probă şi nici nu s-a prezentat, în mod nejustificat, la interogatoriu. Or, tribunalul nu poate să facă abstracţie de această conduită procesuală a părţii în discuţie care, în esenţă, nu a combătut afirmaţiile părţii adverse.

De altfel, se constată că şi prima instanţă a reţinut o neexecutare totală a întreţinerii din partea intimaţilor – pârâţi, însă a apreciat că această neexecutare ar fi neimputabilă acestora din urmă.

Tribunalul constată că, într-adevăr, obligaţia de întreţinere asumată contractual nu exclude posibilitatea creditorului de a se întreține din veniturile proprii. Cu toate acestea, din probele administrate la fond, rezultă indubitabil că după moartea soţului său, apelanta nu s-a mai putut întreţine exclusiv din veniturile proprii. 

Contrar celor statuate de judecătorul fondului, tribunalul constată că partea creditoare a întreţinerii nu trebuie să reafirme constant nevoia de întreţinere, fiind în sarcina intimaţilor – pârâţi obligaţia de a presta întreţinerea prin chiar contractul încheiat. Caracterul alimentar al obligaţiei de întreţinere are ca imediată consecinţă faptul că debitorul întreţinerii este de drept în întârziere. Prin urmare, sunt netemeinice considerentele primei instanţe în sensul că intimaţilor – pârâţi nu le este imputabilă neexecutarea întrucât apelanta nu a pretins niciodată executarea obligaţiei de întreţinere din partea acestora.

Una din cerinţele necesare pentru a putea fi dispusă rezoluţiunea contractului este aceea ca pretinsa neexecutare să îi fie imputabilă debitorului. În alte cuvinte, debitorul nu trebuie să fie împiedicat de însuşi creditorul obligaţiei atunci când procedează la executare. Or, în cazul de faţă, intimaţii – pârâţi, debitori ai obligaţiei de întreţinere, nu au fost împiedicaţi în niciun fel de apelantă în a-şi executa obligaţiile asumate.

Prin, urmare, în aprecierea tribunalului, concluziile primei instanţe în sensul că neexecutarea totală a obligaţiei asumate nu le este imputabilă intimaţilor – pârâţi este eronată, nefiind sprijinită pe nici un element probator. Intimaţii – pârâţi nu au fost împiedicaţi de vreo persoană sau de vreun element factual în a-şi îndeplini obligaţiile asumate ci, pur şi simplu, au ales să nu îşi îndeplinească aceste obligaţii contractuale.

Caracterul personal al obligaţiei de întreţinere impune executarea acesteia chiar de către debitor. În mod excepţional şi limitat în timp se admite, în doctrina juridică, prestarea întreţinerii de către o altă persoană decât debitorul, în cazul unei imposibilităţi obiective şi temporare. Nu este, însă, cazul de faţă. Apelantei a fost prestată întreţinere de către părinţii intimatei – pârâte ……, însă nu în mod excepţional şi temporar, ci continuu, după data decesului soţului apelantei.

De asemenea, nu s-a dovedit şi, de altfel, nici nu s-a invocat în cauză că prestarea întreţinerii către apelantă de către părinţii intimatei ….. s-ar fi făcut în temeiul unei convenţii între intimaţi şi părinţii intimatei …….. Din aceeaşi perspectivă, nici nu s-au invocat şi nici nu s-au dovedit condiţiile unei gestiuni de afaceri.

Pentru toate aceste motive, apreciind că sunt întrunite condiţiile rezoluţiunii judiciare a contractului perfectat între părţi, neîndeplinirea obligaţiei contractuale de întreţinere de către intimaţii – pârâţi nefiind cauzată de atitudinea apelantei, tribunalul apreciază soluţia primei instanţe ca fiind netemeinică.

Ca atare, în temeiul art. 480 alin. 2 C.proc.civ., tribunalul va admite apelul şi va schimba în tot sentinţa civilă atacată, cu consecinţa dispunerii rezoluţiunii contractului de întreţinere autentificat sub nr. …. de BNP ….. şi repunerii părţilor în situaţia anterioară.

Cât priveşte cererea apelantei de aplicare în sarcina intimatului a unei amenzi judiciare în temeiul art. 187 alin. 1 pct. 2 lit. f C.proc.civ., tribunalul o apreciază ca neîntemeiată, urmând a o respinge, întrucât textul legal invocat nu are incidenţă în speţă, acesta reglementând ipoteza în care înscrisul respectiv are relevanţă pe plan probator pe fondul litigiului. Or, aspectul dacă înscrisurile depuse de intimatul – pârât …….. fac sau nu dovada celor afirmate în motivarea cererii de amânare a fost avut în vedere de tribunal în şedinţa publică de la ……. când a deliberat şi s-a pronunţat asupra cererii de amânare formulate.

Dat fiind, că, urmare a soluţiei din apel, culpa procesuală este a pârâţilor, care au căzut în pretenţii, tribunalul va obliga pârâţii la plata către reclamantă a sumei de …..lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat (câte ……. lei fiecare pârât), dovedit cu chitanţele şi facturile fiscale depuse în original la f. …. – …..în dosarul de fond. 

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

DECIDE:

Respinge ca neîntemeiată cererea apelantei de aplicare în sarcina intimatului a unei amenzi judiciare.

Admite apelul formulat de apelanta-reclamantă ….., CNP 2……, domiciliată în ……… şi cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură la ……., împotriva sentinței civile nr. ……. pronunţată de Judecătoria …… în dosarul nr. ………., în contradictoriu cu intimaţii-pârâţi ……, CNP ……, domiciliat în ……, şi cu domiciliul procesual ales pentru comunicarea actelor de procedură în ……… şi ……., CNP ……, cu domiciliul în comuna …….

Schimbă în tot sentinţa apelată în sensul că:

Dispune rezoluţiunea contractului de întreţinere autentificat sub nr. ……. de BNP …...

Repune părţile în situaţia anterioară încheierii contractului, prin restituirea către reclamantă a proprietăţii imobilului teren în suprafaţă de …. mp (…. mp din acte) situat în comuna ……...

Obligă pârâţii la plata către reclamantă a sumei de ….. lei, cu titlu de cheltuieli de judecată constând în onorariu de avocat (câte ….lei fiecare pârât).

Cu recurs în 30 de zile de la comunicare.

Pronunţarea deciziei se face prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, …...

PREŞEDINTE JUDECĂTOR GREFIER 

…………. …………… ……………..