Contestaţie certificat de încadrare în grad de handicap admisă, în sensul recunoaşterii dreptului la asistent personal al reclamantului, respectiv a valabilităţii permanente a certificatului

Sentinţă civilă *** din 02.10.2018


Prin cererea de chemare în judecată înregistrată la data de ZZ.LL.2018 pe rolul Tribunalului Satu Mare, unde s-a constituit dosarul cu numărul .../.../..., reclamantul A, în contradictoriu cu pârâtul CONSILIUL JUDEŢEAN SATU MARE-COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP a solicitat instanţei ca prin hotărârea pe care o va pronunţa în cauză să dispună admiterea contestaţiei in anulare nerevizuibila a Certificatului de Handicap cu Nr. 1 din data de ZZ.LL.2018 emis de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulţi si obligarea instituţionalizări in Regim de Urgenta intr-un Centru de îngrijire si Asistenta Sociala pentru Persoanelor Adulte.

În motivare reclamantul arată că, în continuare boala pe care o duce zi de zi este foarte grea si grava si neglijata, conform fiselor externare din ambulatoriu de specialitate, ex. lipsa alimentaţiei corespunzătoare, regim alimentar si îngrijire suport monitorizarea si evaluarea medicala tratamentul zilnic ceea ce împiedica celelalte elemente de conduită umana si protecţie sociala conform certificatului de handicap emis de comisia de evaluare handicap Satu-Mare din 2013.

Starea de sănătate s-a agravat, in totalitate din neglijenta si refuzul la asistent personal conform propunerii Autoritatea Tutelara din cadru Primăria ..., conform anchetelor sociale si ocrotire intr-un centru de îngrijire emise la data de ZZ.LL.2018 si ZZ.LL.2018.

Mai arată  că, de fapt, Comisia de Evaluare Satu Mare a încălcat Legea privind stabilirea gradului de invaliditate, conform Certificatului de Handicap, si altor aspecte in speţa cum ar fi refuzul la Centrele de îngrijire si Asistenta Sociala pentru Persoanelor ADULTE cu Handicap subordonata Autoritatea Naţionala pentru Persoanele cu Hanndicap din România.

În dovedirea cererii, solicită încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Depune în probaţiune următoarele înscrisuri: Biletele de externare, în copii Certificate de Handicap pentru conformitate cu originalul, Ancheta Sociala pe tot parcursul anilor 2013, 2015, 2018 si Decizia Nr. ZZ.LL.2018 Comisia de Evaluare a persoanelor adulte cu Handicap.

Conform Legii nr. 584 din 29.10.2002 publicata in Monitorul Oficial cu Nr. 814, coroborat cu Legea 448/2006 privind protecţia si promovarea, persoanelor cu handicap tip ... Cod boala ... si cod handicap ... depistata conform opoziţiei nr. 2/ZZ.LL.2013, depune în copie următoarele acte: Copie act certificat Handicap emis Ia data de ZZ.LL.2018, Copie act certificat Handicap emis la data de ZZ.LL.2016. Copie act certificat Handicap emis la data de ZZ.LL.2015. Copie act certificat Handicap emis la data de ZZ.LL.2014, Copie act certificat Handicap emis la data de ZZ.LL.2013, Adresa emisă de S.P.A.S. către D.G.S.A.P.C. la data de ZZ.LL.2018, Ancheta sociala concluzii si recomandări emis la data de ZZ.LL.2018

In probatiune si in garanţie: Spitalul clinic de urgenta Boli Infectioase, Autoritatea Naţionala pentru Combaterea Discriminări, Serviciul public de Asstenta Sociala Satu-Mare, Autoritatea Tutelara Satu-Mare.

În cadrul probei cu interogatoriu, solicită citarea pârâtului sub sancţiunea aplicării dispoziţiilor art. 358 din C. proc. civ., pentru dovedirea in fapt.

Prin întâmpinare, pârâtul Consiliul Judeţean Satu Mare – Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap solicită instanţei respingerea contestaţiei ca fiind neîntemeiată.

În motivare arată că, în fapt, prin cererea înregistrată la Tribunalul Satu Mare, reclamantul A a contestat certificatul de încadrare în grad de handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Satu Mare, cu numărul 1/ZZ.LL.2018, certificat prin care s-a stabilit încadrarea în gard de handicap grav cu valabilitate 24 luni a susnumitului, conform criteriilor medicopsihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/31.08.2007 al M.M.F.E.S. și Ordinul nr. 1992/19.11.2007 al M.S.P., cu modificările ulterioare.

I. Excepţia tardivităţii formulării acţiunii.

Certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 1 a fost emis de către Comisia de evaluare la data de ZZ.LL.2018 și a fost comunicat reclamantului la data de ZZ.LL.2018, conform însemnărilor (dată și semnătură) de la subsolul certificatului.

Contestaţia a fost înregistrată de reclamant la Tribunalul Satu Mare sub număr ... în data de ZZ.LL.2018, ora 11:00, astfel cum rezultă din menţiunile cuprinse în ștampila aplicată de Tribunalul Satu Mare pe prima pagină a cererii de chemare în judecată.

Potrivit dispoziţiilor art. 87 alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap: ”Certificatele emise potrivit prevederilor alin. (4) pot fi contestate de titularii acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la comunicare, la instanţa de contencios administrativ competentă, potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, cererile adresate instanţei fiind scutite de taxa judiciară de timbru.”

Ori, analizând înscrisurile mai sus arătate este evident faptul că termenul legal de 30 de zile a fost depășit, acesta împlinindu-se la data de ZZ.LL.2018, astfel că, în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 185 alin. (1) din NCPC, sens în care pârâtul solicită admiterea excepţiei invocate și respingerea acţiunii ca fiind tardiv introdusă.

II. Legalitatea și temeinicia certificatului de încadrare în grad de handicap numărul 1/ZZ.LL.2018 contestat:

1. Legalitatea certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1/ZZ.LL.2018:Certificatul a fost emis în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, ale H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, ale Ordinului nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea încadrării în grad și tip de handicap, precum și ale Ordinului nr. 762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

Încadrarea în grad de handicap se face în conformitate cu reglementările din Anexa 1 la Ordinul nr. 2298/2012, cu respectarea criteriilor medico-psihosociale aprobate prin Ordinul nr. 762/2007, pe baza documentelor pe care le prezintă solicitantul, iar evaluarea în vederea încadrării în grad de handicap este multiaxială, realizându-se în mod complex pe cele trei dimensiuni: medicală, psihologică şi socială, stabilindu-se astfel măsura în care afecţiunea medicală generatoare de handicap, respectiv deficienţa funcţională cauzată de boală afectează viaţa personală:

-autonomia în plan personal, constând în capacitatea de autoservire şi autoîngrijire;

-integrarea socială a persoanei;

-autonomia în plan social: comunicare, orientare, mobilizare.

Certificatul a fost emis de autoritatea competentă - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Satu Mare, în limitele competenţei sale, în forma și cu procedura prevăzută de lege: în concordanţă cu prevederile cuprinse în Anexele nr. 1 și 2 la H.G. nr. 430/2008, Anexa 1 la Ordinul nr. 2298/2012 și prevederile art. 87 alin. 1, lit. a) din Legea nr. 448/2006: ”(1)Comisia de evaluare stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap şi perioada de valabilitate a certificatului, după caz, data ivirii handicapului, orientarea profesională a adultului cu handicap, pe baza raportului de evaluare complexă elaborat de serviciul de evaluare complexă”, ţinând astfel cont de concluziile și recomandările membrilor din echipa multidisciplinară, respectiv de propunerea privind încadrarea sau neîncadrarea în grad și tip de handicap.

2. Temeinicia certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1/ZZ.LL.2018

La data de ZZ.LL.2018 reclamantul a solicitat Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Satu Mare evaluarea în vederea încadrării într-un grad de handicap. Înscrisurile care au stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap, pe numele reclamantului A de către Comisia de Evaluare au fost:

-acte medicale constând în: referat medical emis de dr. B, medic primar boli ..., medic specialist ..., bilet de ieșire din spital din data de ZZ.LL.2018, bilet externare/scrisoare medicală, emise de dr. C, medic primar boli ..., bilet de ieșire din spital din data de ZZ.LL.2018, bilet de ieșire din spital din data de ZZ.LL.2017, cupon de pensie, decizie medicală asupra capacităţii de muncă nr. 3/ZZ.LL.2016;

-ancheta socială nr. 4/ZZ.LL.2018 efectuată de către Primăria ...;

-Raportul de evaluare complexă întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Satu Mare în dosar număr 1.

Raportat la rezultatele evaluării sociale, psihologice și medicale, la concluziile Raportului de evaluare complexă, precum și la prevederile Cap. 4 secţiunea 3 din Ordinul nr. 762/2007, Comisia de Evaluare a emis certificatul nr. 1/ZZ.LL.2018, cu încadrarea în grad de handicap grav cu valabilitate 24 luni.

Astfel cum rezultă și din Adresa nr. 5/ZZ.LL.2018 a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap și raportat la dispoziţiile Ordinului nr. 762/2007, comisia a stabilit încadrarea reclamantului în grad de handicap grav cu valabilitate 24 luni, având în vedere următoarele:

-”Raportul de evaluare complexă nr. 1 întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă Adulţi privind propunerea de încadrare în grad de handicap grav cu valabilitate 24 luni, precizând afecţiunile medicale ...;

-documentele medicale anexate cererii de evaluare complexă în vederea încadrării în grad de handicap de către reclamantul A, cu specificarea diagnosticului ...;

-Dispoziţiile Ordinului nr. 762/31/08.2007 ... În ... stadiul clinic..., indifferent de complicaţiile specific și infecţiile oportuniste este necesară recomandarea asistentului personal sau a indemnizaţiei de însoţitor”.

La persoanele cu ... reprezintă pierderea totală a capacităţii de a efectua activităţi de autoservire, autoîngrijire și autogospodărire, din cauza tulburărilor funcţionale severe și progressive.

Cu privire la rezultatele evaluării sociale menţionate în cuprinsul Anchetei sociale nr. 4/ZZ.LL.2018 întocmită de Primăria ..., precum și în cuprinsul Raportului de evaluare complexă, rezultă faptul că reclamantul este autonom din punct de vedere al statului functional,  putându-și realiza fără ajutor toate activităţile zilnice, instrumentale.

Pentru toate considerentele arătate mai sus solicită instanţei să constate faptul că certificatul de încadrare în gradul de handicap nr. 1/ZZ.LL.2018 a fost emis de către Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Satu Mare cu respectarea strictă a reglementărilor legale incidente în cauză, iar, pe cale consecinţă, să respingă ca neîntemeiată contestaţia formulată de către reclamantul A.

În probaţiune: înscrisurile care au stat la baza emiterii certificatului de încadrare în grad de handicap contestat: -Adresa nr. 5/ZZ.LL.2018 a Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap;-referat medical emis de dr. B, medic primar boli ..., medic specialist ..., -bilet de ieșire din spital din data de ZZ.LL.2018, -bilet externare/scrisoare medicală, emise de dr. C, medic primar boli ...,  - bilet de ieșire din spital din data de ZZ.LL.2018, -bilet de ieșire din spital din data de ZZ.LL.2017,  -cupon de pensie, -decizie medicală asupra capacităţii de muncă nr. 3/ZZ.LL.2016; -ancheta socială nr. 4/ZZ.LL.2018 efectuată de către Primăria ...; - Raportul de evaluare complexă întocmit de Serviciul de Evaluare Complexă a Persoanelor cu Handicap din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Satu Mare în dosar număr ...

În drept,pârâta a invocat: Legea nr. 448/2006 privind protecţia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, H.G. nr. 430/2008 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcţionarea comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, Ordinul nr. 2298/2012 privind aprobarea Procedurii-cadru de evaluare a persoanelor adulte cu handicap în vederea încadrării în grad și tip de handicap, Ordinul nr. 762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:

Prin Certificatul nr. 1/ZZ.LL.2018 emis de COMISIA DE EVALUARE A PERSOANELOR CU HANDICAP din cadrul Consiliului Judeţean Satu Mare , reclamantul a fost încadrat în grad de handicap „grav” pentru boala identificată sub cod ...

 La baza emiterii acestui certificat de încadrare în gradul de handicap au stat Raportul de evaluare complexă întocmit de Direcţia generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului a judeţului Satu Mare, actele medicale emise de medic primar boli ...,bilete de ieşire din spital, ancheta socială nr. 6/ZZ.LL.2017 efectuată de Primăria ... şi Deciziile asupra capacităţii de muncă nr. 4/ZZ.LL.2018,Decizia medicală asupra capacităţii de muncă nr.3/ZZ.LL.2016 .

Verificând argumentele de netemeinicie invocate de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, starea de fapt care rezultă din documentele medicale şi ancheta socială depuse la dosarul cauzei, instanţa constată că reclamantul nu contestă diagnosticul, codul bolii stabilit în baza actelor medicale de către comisia de evaluare pârâtă,ci solicită încadrarea sa  în grad de handicap „grav cu asistent personal” şi cu valabilitate permanentă,raportat la gravitatea bolii de care suferă.

În cuprinsul certificatului de încadrare în grad de handicap  nr. 1/ZZ.LL.2018, la rubrica „Motivare”, Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap  nu a menţionat nimic, lăsând nemotivată opinia comisiei referitoare la încadrarea reclamantului în gradul de handicap „grav”, iar raportat la solicitarea reclamantului prin prezenta acţiune,  neprecizând motivele  pentru care nu se impune încadrarea acesteia în gradul de handicap „grav cu asistent personal”.

Or, motivarea unui act administrativ reprezintă o condiţie de legalitate a actului.Motivarea unei decizii administrative trebuie să conţină elemente de fapt şi de drept care,pe de o parte ,să permită destinatarilor să cunoască şi să evalueze temeiurile şi efectele deciziei,iar,pe de altă parte,să facă posibilă exercitarea controlului de legalitate.

De asemenea, motivarea este menită să asigure subiectului de drept căruia i se adresează, exercitarea dreptului la apărare şi a unui proces echitabil  reglementat de art. 6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, condiţie  a cărui nesocotire atrage anulabilitatea actului.

În acest sens,instanţa are în vedere că potrivit  art. 31 alin. 2 din Constituţia României autorităţile publice,potrivit competenţelor ce le revin ,sunt obligate să asigure informarea corectă a cetățeanului asupra treburilor publice, dar și asupra problemelor de interes personal.

Prin urmare, orice decizie de natură a produce efecte privind drepturile și libertățile fundamentale trebuie motivată, nu doar din perspectiva competenței de a emite acel act, ci și din perspectiva posibilității persoanei și a societății de a aprecia asupra legalității măsurii, respectiv asupra respectării granițelor dintre puterea discreționară și arbitrariu, fiindcă a accepta teza potrivit căreia autoritatea nu trebuie să-și motiveze deciziile echivalează cu golirea de conținut a esenței democrației și a statului de drept bazat pe principiul legalității.

Cu alte cuvinte, în condiţiile în care autorităţile publice sunt obligate să asigure informarea corectă a cetăţenilor asupra problemelor de interes personal ale acestora şi în condiţiile în care deciziile acestor autorităţi sunt supuse controlului judecătoresc pe calea contenciosului administrativ, nu se poate susţine că este permisă absenţa motivării explicite a actului administrativ atacat.

Or,în speţă,aşa cum s-a arătat, certificatul de încadrare în grad de handicap nr. nr. 1/ZZ.LL.2018 nu conţine elemente de fapt care să îndeplinească exigenţele unei motivări, organul emitent omiţând argumentarea opiniei sale.

Abia prin Întâmpinare, pârâtul arată motivele avute în vedere de la încadrarea reclamantului  în gradul de handicap,însă actul administrativ trebuie motivat prin el însuşi, nu printr-un act ulterior emiterii sale, astfel cum s-a procedat în speţa de faţă, când motivele pentru care nu a fost încadrat reclamantul în gradul de handicap „grav cu asistent personal” au fost indicate prin întâmpinare.

Independent însă de aspectele de nelegalitate ale certificatul de încadrare în grad de handicap nr. 1/ZZ.LL.2018 date de nemotivarea acestuia, mai sus expuse, tribunalul reţine că potrivit art. 2 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, „persoanele cu handicap sunt acele persoane cărora mediul social, neadaptat deficienţelor lor fizice, senzoriale, psihice, mentale şi/sau asociate, le împiedică total sau le limitează accesul cu şanse egale la viaţa societăţii, necesitând măsuri de protecţie în sprijinul integrării şi incluziunii sociale”, iar potrivit art. 85 alin. 3 şi alin. 10 din acelaşi act normativ, Încadrarea în grad şi tip de handicap a adulţilor cu handicap se face de comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, denumită în continuare comisie de evaluare”, „criteriile medicopsihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad şi tip de handicap sunt aprobate prin ordin comun al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale şi al ministrului sănătăţii.”

Încadrarea în grad de handicap se face în conformitate cu criteriile medico-psiho-sociale aprobate prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse şi al ministrului sănătăţii publice nr. 762/1992 din 31 august 2007 pentru aprobarea criteriilor medico-psihosociale pe baza cărora se stabileşte încadrarea în grad de handicap, pe baza actelor din dosarul medical al solicitantului.

Potrivit referatului medical – fila 57, încheiat de un medic primar boli ... reclamantul prezintă diagnosticul  ....

Potrivit cerinţelor prevăzute de Ordinului nr. 762/2007, Cap. ..., subcap. ...,punctul .... Funcţiile sistemului ...;Evaluarea gradului de handicap în ...,persoanele vor fi încadrate în grad de handicap grav.Necesită asistent personal.Supraveghere medicală permanentă.

Or,în speţă, din  probele administrate, rezultă că reclamantul prezintă ....În acest sens,sunt menţiunile din Referatul medical emis de medicul primar boli ...(f.57),bilet ieşire din spital(f.58)Scrisoare medicală(f.60).

De altfel,acest stadiu al bolii reclamantului a fost avut în vedere de pârâtă,numai că pârâta a invocat că doar în stadiul ... al bolii,când îşi va pierde total capacitatea de a efectua activităţi de autoservire ,autoîngrijire şi autogospodărire ,va avea dreptul la asistent personal.

Instanţa constată că prevederile legale nu fac o astfel de distincţie,ci menţionează astfel cum s-a redat mai sus că în „stadiile ...,persoanele vor fi încadrate în grad de handicap grav.Necesită asistent personal.Supraveghere medicală permanentă”.

De asemenea,din raportul de evaluare complexă (f. 53 si urm.),rezultă că reclamantul deşi deocamdată este autonom din punct de vedere al statutului funcţional,necesită ajutor, supraveghere şi sprijin din partea  altei persoane.

 Faţă de cele de mai sus, rezultă că reclamantul  întruneşte condiţiile pentru a fi încadrat la  gradul de handicap grav cu asistent personal.

În ce priveşte perioada de valabilitate a certificatului de handicap,instanţa constată că potrivit art.87 alin.1 ind.1 din Legea 448/2006 „Pentru persoanele cu handicap a căror afecţiune a generat deficienţe funcţionale şi/sau structural-anatomice într-un stadiu ireversibil şi care nu pot urma programe de recuperare, Comisia de evaluare va stabili un termen permanent de valabilitate a certificatului fără a fi necesară prezentarea acestora la reevaluările periodice.”

Aşadar,având în vedere că boala de care suferă reclamantul este ireversibilă ,instanţa apreciază că certificatul de încadrare în grad de handicap se impune a avea valabilitate permanentă.

Pentru considerentele expuse, în baza art. 1, 8, 10, 18 din Legea nr. 554/2004, a art. 87 din Legea nr. 448/2006 şi a prevederilor Ordinului nr. 762/2007, tribunalul găseşte întemeiată acţiunea reclamantului,urmând a o admite  conform dispozitivului prezentei hotărâri.

În baza art. 453 C.pr.civilă şi a principiului disponibilităţii părţii, fără cheltuieli de judecată.