Anulare act administrativ

Sentinţă civilă 1423/CA din 18.07.2019


Completul constituit din:

PREŞEDINTE – ML

GREFIER – MN

Pentru astăzi este amânată judecarea cauzei - contencios administrativ şi fiscal privind pe

Reclamantul DA şi pe pârâta CPAHCJB, având ca obiect „anulare act administrativ”.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică, la pronunţare, se constată lipsa părţilor.

Dezbaterile în cauza de faţă au avut loc în şedinţa publică din data de 30.10.2018, când părţile prezente au pus concluzii în sensul celor consemnate în încheierea de şedinţă din acea zi, care face parte integrantă din prezenta, iar instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la data de 15.11.2018, hotărând următoarele:

TRIBUNALUL

Constată că, prin cererea de chemare în judecată formulată la data de 21.05.2018 şi înregistrată pe rolul acestei instanţe sub nr. de mai sus, reclamantul DA a solicitat, în contradictoriu cu pârâtul Consiliului Judeţean Braşov –CEPAHB anularea Certificatului de încadrare în grad de handicap accentuat nr. 1297/02.05.2018.

În motivare se arătă că documentele medicale solicitate de comisie pentru revizuirea din 20.03.2018, în baza dosarului nr. 32997 certifică deteriorarea degenerativă, gravă şi progresivă a stării de sănătate a reclamantului, comparativ cu evaluarea anterioară din 2017 când i-a fost acordat acelaşi grad accentuat. Punctajele actuale obţinute în cadrul evaluării medicului neurolog, prin scalele IADL –ADL şi BARTHEL, precum şi ancheta socială efectuată, îl încadrează într-o categorie mai avansată de handicap decât cea acordată de comisie.

Reclamantul mai arată că  actuala stare de sănătate îi limitează în efectuarea igienei personale, în alimentaţie şi în îmbrăcare, fapt care îl obligă să depindă de ajutorul altei persoane, fapt exemplificat şi în scrisoarea medicală nr. 62225 eliberată de clinica RN Cluj-Napoca, în urma investigaţiilor efectuate şi care recomandă ajutorul unei persoane. Medicul specialist neurolog, în elaborarea testului EMG, certifică în nota din 27.02.2018, că testele din anii 2015 şi 2017 confirmă boala instalată (Scleroză Laterală Amiotrofică) a afectat cele 4 regiuni ale corpului pe tot parcursul vieţii.

În dovedirea cererii reclamantul a depus la dosar înscrisuri.

Prin întâmpinarea formulată (f. 19-22), pârâtul Consiliul Judeţean Braşov –Comisia de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap Brașov, a solicitat respingerea acţiunii ca nefondată, având în vedere că au fost respectate criteriile medico-psihosociale cuprinse în Ordinul nr. 762/2007, din evaluarea medicală a scorului obţinut la scara de evaluare a autonomiei şi funcţionalităţii ADL, IADL, index Bathel, rezultând că reclamantul prezintă autonomie pierdută în ceea ce priveşte igiena corporală şi servirea şi o autonomie parţială la îmbrăca şi mobilizat, dar se poate deplasa singur fără dispozitive. Având în vedere că forţa musculară segmentară este identică cu cea din anul anterior, singurele modificări apărute în starea de sănătate a reclamantului fiind tulburările de deglutiţie, Comisia a emis certificatul de încadrare în grad de handicap accentuat cu valabilitate permanentă.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 205 C.pr.civ., Legea nr. 448/2006, Ordinul nr. 762/2007.

În probațiune au fost depuse la dosar copii ale înscrisurilor care au stat la baza emiterii certificatului contestat.

Reclamantul a mai depus la dosar răspuns la întâmpinare, prin care solicită să se aibă în vedere şi noul referat medical efectuat la data de 13.07.2018 de către un renumit doctor neurolog. În raport de afecţiunile sale medicale, reclamantul solicită încadrarea sa în grad de handicap grav cu însoţitor sau, în subsidiar, în grad de handicap grav.

Instanţa a încuviinţat şi administrat pentru ambele părţi proba cu înscrisuri.

Analizând actele dosarului instanţa reţine următoarele:

În favoarea reclamantului DA a fost emis, de pârâtul Consiliului Judeţean Braşov –CEPA  Cîncadrare în grad de handicap nr. 1297/02.05.2018, prin care a fost încadrat în grad de handicap accentuat, permanent (f. 2), pe care reclamantul îl contestă la instanţa de contencios administrativ cu prezenta acţiune, motivat de faptul că afecţiunile de care suferă permit încadrarea sa în grad de handicap grav cu însoţitor sau, în subsidiar, în grad de handicap grav.

Instanţa va avea în vedere faptul că noțiunea de persoane cu handicap este definită în articolul 2 punctul 1 din Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap ca fiind "acele persoane cărora, datorită unor afecțiuni fizice, mentale sau senzoriale le lipsesc abilitățile de a desfășura în mod normal activități cotidiene, necesitând măsuri de protecție în sprijinul recuperării, integrării și incluziunii sociale."

Această noțiune este definită și în HG nr.1175/29.09.2005 privind aprobarea Strategiei naționale pentru protecția, integrarea și incluziunea socială a persoanelor cu handicap în perioada 2006- 2013. Astfel în punctul II. 1 lit.a). se prevede că termenul de "handicap înseamnă pierderea sau limitarea șanselor unei persoane de a lua parte la viața comunității la un nivel echivalent cu ceilalți membri." De asemenea, Carta Socială Europeană a Consiliului Europei în articolul 15 garantează drepturile persoanelor handicapate indiferent de vârstă, de natura și originea handicapului lor, a dreptului la autonomie, la integrare socială și la participare în viața comunității.

În speţă, se reţine că încadrarea reclamantului la acordarea gradului de handicap s-a făcut, aşa cum susţine pârâtul, în baza criteriilor medico-psihosociale cuprinse în Ordinul Ministrului MMFES şi Ministrului MSP nr.762/1.992/2007, în care, la  cap.7 pct. III Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap, subpunct 2 Afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic, se prevăd următoarele:

_______________________|__________________________|__________________________|

| DEFICIENŢĂ | HANDICAP  | Deficit motor al unui membru inferior sau al ambelor|

| MEDIE | MEDIU | membre inferioare, dar care nu afectează |

| | | desfăşurarea activităţilor vieţii cotidiene sau |

| | | profesionale; se deplasează cu uşoară dificultate pe|

| | | distanţe lungi sau cu dificultate moderată pe |

| | | distanţe scurte, dar fără sprijin, putând desfăşura |

| | | activităţi profesionale normale, în funcţie de |

| | | natura profesiei. |

| | | Deficit motor la un membru superior care afectează  |

| | | moderat mobilitatea, gestualitatea şi prehensiunea. |

| | | Dificultăţi de coordonare şi de manipulaţie |

| | | neinfluenţate de deficitul motor. Se poate deplasa  |

| | | fără sprijin pe distanţe variabile, cu dificultate, |

| | | cu oscilaţii (vezi criteriile de la afectarea |

| | | funcţiei de coordonare). |

| | | Se pot asocia tulburări de limbaj de tip afazic |

| | | predominant expresive (motorii), de diferite forme  |

| | | clinice şi intensităţi care permit o comunicare |

| | | parţială şi/sau tulburări neurocognitive uşoare/ |

| | | medii (MCI) constante - vezi cap. 1 - Funcţiile |

| | | mentale şi/sau tulburările de câmp vizual - vezi |

| | | cap. 2 - Funcţiile senzoriale. |

DEFICIENŢĂ | HANDICAP  | Deficit grav de locomoţie:  |

| GRAVĂ  | GRAV | - persoana nu se poate deplasa nici cu sprijin, nici|

| | | fără sprijin, fiind dependentă de un mijloc de |

| | | transport adecvat (fotoliu rulant, alte dispozitive)|

| | | sau este imobilizată la pat; |

| | | - nu îşi poate îndeplini activităţile vieţii  |

| | | cotidiene, necesită adaptări şi accesibilizare |

| | | importante pentru îndeplinirea activităţii |

| | | profesionale; |

| | | - nu se poate autoservi decât cu sprijin total sau  |

| | | parţial din partea altei persoane. |

| | | În funcţie de etiologia afecţiunii, asociază sau nu |

| | | tulburări neurocognitive, inclusiv sindroame  |

| | | demenţiale ca formă extremă - vezi cap. 1 - |

| | | Funcţiile mentale şi tulburări de câmp vizual (de |

| | | tip hemianopsie laterală homonimă, mai rar |

| | | hemianopsie heteronimă bitemporală sau binazală sau |

| | | dublă hemianopsie - care se manifestă |

| | | ca şi cecitate corticală sau subcorticală) - vezi |

| | | cap. 2 - Funcţiile senzoriale.

3. Evaluare grad de handicap în afecţiuni heredo-degenerative ale SNC cu afectare predominant motorie (altele decât cele care determină tulburări de control al comportamentului motor - v. cap. 7.V)

Se referă la boli degenerative şi heredodegenerative ale SNC (boli genetice cu aspect anatomo-patologic de tip degenerativ):

a) sindroamele de ataxie progresivă (ataxiile spino-cerebeloase - boli genetice cu cel puţin 33 de variante cu transmitere mendeliană identificate până în prezent, cea mai frecventă fiind ataxia Friedreich; ataxiile cerebeloase corticale; ataxiile cerebeloase ereditare şi sporadice asociate şi cu alte manifestări neurologice);

b) sindroame cu deficit motor şi atrofii musculare neurogene lent progresive (scleroză laterală amiotrofică - SLA şi variante înrudite, atrofiile musculare spinale progresive pure sau asociate şi cu alte manifestări neurologice);

c) neuropatiile heredo-degenerative: senzorio-motorii (boala Charcot Marie-Tooth cu mai multe variante genetice, boala Dejerine-Sottas), pur sau predominant senzitive, pur ori predominant motorii, vegetative.

| PARAMETRI FUNCŢIONALI  | - Tablou clinic, neuroelectrofiziologic (EMG şi |

| | electroneurografie - cel puţin măsurarea vitezelor  |

| | de conducere nervoasă), imagistic (IRM cerebrală şi |

| | eventual spinală), caracteristic fiecărei entităţi  |

| | (v. criteriile de diagnostic în Ghidurile de  |

| | diagnostic şi tratament în bolile neurologice) - |

| | Opţional: |

| | - Testarea genetică pe baza suspiciunii clinice |

| | şi neuroelectrofiziologice este mai specifică decât |

| | examenul anatomo-patologic pe biopsia de nerv şi |

| | muşchi; de recomandat opţional dacă există |

| | posibilitatea efectuării în laboratoare specializate|

| | de neurogenetică. |

| | - Examen anatomo-patologic pe biopsia de nerv şi|

| | muşchi (opţional, mai ales dacă nu se poate efectua |

| | testarea genetică specifică) - poate aduce |

| | informaţii utile şi mai specifice uneori. |

| | - Examen cardiologic (clinic, |

| | electrocardiografic şi echocardiografic) când există|

| | suspiciunea asocierii unei cardiomiopatii (mai ales |

| | în ataxiile spino-cerebeloase, în particular în |

| | unele variante de boala Friedreich) |

| | - Testarea funcţiei respiratorii (când, fie |

| | datorită afectării musculaturii respiratorii de |

| | către boala însăşi - precum în SLA, fie din cauza |

| | deformărilor scheletului şi mecanicii ventilatorii -|

| | mai ales în unele ataxii spinocerebeloase, unde |

| | poate să apară insuficienţa respiratorie, |

| | semnificativă, cu risc vital în formele severe de |

| | boală) |

| | Scale de evaluare a autonomiei: ADL, IADL, SOS etc. |

|________________________|_____________________________________________________|

| DEFICIENŢĂ | HANDICAP  | Mobilizare cu greutate; |

| MEDIE | MEDIU | Scăderea performanţelor de ortostatism şi mers |

| | | prelungit; |

| | | Scad precizia şi viteza mişcărilor (afectarea medie |

| | | a manipulaţiei şi gestualităţii). |

|____________|___________|_____________________________________________________|

| DEFICIENŢĂ | HANDICAP  | Persoana se deplasează cu mare dificultate prin |

| ACCENTUATĂ | ACCENTUAT | forţa proprie, nesprijinit şi cu sprijin. |

| | | Nu poate efectua eficient gesturi profesionale, cele|

| | | cotidiene sunt păstrate. |

| | | Dificultăţi de respiraţie |

|____________|___________|_____________________________________________________|

| DEFICIENŢĂ | HANDICAP  | În formele cu evoluţie îndelungată care duc la: |

| GRAVĂ | GRAV | - deplasarea dificilă sau la imobilizare datorită |

| |  | atrofiilor musculare sau/şi la |

| |  | - tulburări marcate de respiraţie |

| |  | - tulburări marcate de deglutiţie |

| |  | - tulburări marcate de alimentaţie  |

| |  | - imposibilitatea realizării activităţilor de |

| |  | autoîngrijire şi autogospodărire  |

|____________|___________|_____________________________________________________|

Instanţa mai reţine că la acelaşi text din Ordinul nr. 762/1.992/2007 se prevede că „În funcţie de rezultatul evaluării complexe, persoana poate fi încadrată în grad de  handicap grav cu asistent personal, în situaţia în care are pierdută total capacitatea de autoservire, autoîngrijire  şi autogospodărire şi necesită sprijin permanent sau grav fără asistent personal, atunci când necesită sprijin parţial pentru unele activităţi cotidiene. ”

Reclamantul a deţinut iniţial Certificatul de încadrare în grad de handicap accentuat nr. 2928/04.05.2017, pentru o perioadă de 12 luni (f. 55).

La reevaluarea din anul 2018, Comisia a avut în vedere următoarele înscrisuri: ancheta socială nr. 393/01.03.2018, în care se consemnează autonomie pierdută în ceea ce priveşte igiena corporală şi servirea, autonomie parţială la îmbrăcat şi mobilizat şi faptul că se deplasează singur, fără dispozitive (f. 52-53); EMG (electromiograma) din 15.10.2015 şi cea din 16.01.2017 care indică amplitudini scăzute las nivelul membrelor superioare, la nivelul membrelor inferioare parametri conducerii nervoase în limite normale, aspect electromiografic de boală de neuron motor –scleroză lateral amiotrofică (f. 48-51); scalele de autonomie: IADL -2 pct., Barthel -50 pct., ADL -3 pct. (f. 45-47); referat medical nr. 1539/27.02.2018 cu diagnosticul de scleroză laterală amiotrofică, tetrapareză spastică sechelară (f. 44).

Pârâta a arătat că singurele modificări apărute în starea de sănătate a reclamantului sunt tulburările de deglutiţie, astfel că a procedat la încadrarea acestuia în grad de handicap accentuat permanent, prin Certificatul nr. 1297/02.05.2018.

Instanţa reţine, însă, că în referatul medical nr. 1539/27.02.2018 se consemnează că reclamantul prezintă tulburări de deglutiţie la solide mai mult decât la lichide, tetrapareză spastică şi sindrom de apneea în somn, iar din evaluările medicale ale scorurilor obţinute la scara de evaluare a autonomiei şi funcţionalităţii ADL, IADL, index Bathel (f.45-47) rezultă în mod cert că acesta nu se poate îmbrăca singur, nu-şi poate asigura igiena corporală şi nici alimentaţia. Or, toate aceste manifestări ale bolii reclamantului se încadrează în gradul de handicap grav, conform criteriilor descrise pe larg mai sus, astfel că încadrarea în grad de handicap accentuat este greşită.

Faptul că reclamantul nu este dependent total de altă persoană nu îl îndreptăţeşte la acest moment la asistent personal, dar încadrarea în grad de hadicap grav se impune în raport de cele reţinute mai sus.

Referatul medical din data de 13.07.2018 nu poate fi avut în vedere de instanţă deoarece este întocmit după data emiterii Certificatului de încadrare în grad de handicap nr. 1297/02.05.2018, ce face obiectul prezentului litigiu, ci, eventual, poate fi invocat în faţa Comisiei într-o nouă cerere de evaluare a reclamantului, dacă starea sănătăţii sale nu va fi una favorabilă în viitor.

În raport de aceste considerente şi de afecţiunile de care suferă reclamantul şi urmările respectivelor afecţiuni, instanţa apreciază că Certificatul de încadrare în grad de handicap accentuat nr. 1297/02.05.2018 emis de CEPAHB încalcă un drept prevăzut de lege în favoarea reclamantului, motiv pentru care, în baza articolului 18 din Legea 554/2004, urmează a fi admisă în parte acţiunea acestuia, conform celor din dispozitivul de mai jos.

Cheltuieli de judecată nu s-au solicitat.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Admite în parte acţiunea formulată de reclamantul DA, , cu domiciliul în …… în contradictoriu cu pârâtul Consiliului Judeţean Braşov –CEPAHB, cu sediul în Braşov,  şi în consecinţă:

Anulează Certificatul de încadrare în grad de handicap accentuat nr. 1297/02.05.2018 emis de CEPAHB.

Dispune încadrarea reclamantului în grad de handicap grav, conform Ordinului nr.762/1992/19.11.2007 al MMFES şi MSP –cap.7 Funcţiile neuro-musculo-scheletice şi ale mişcărilor aferente, pct.III Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor motorii (a staticii şi mobilităţii - locomoţiei sau/şi gestualităţii) în vederea încadrării în grad de handicap, subpct. 2 Afecţiuni ale sistemului nervos central şi periferic şi obligă pârâtul la plata indemnizaţiei aferentă acestei încadrări şi subpct. 3 Evaluare grad de handicap în afecţiuni heredo-degenerative ale SNC cu afectare predominant motorie.

Respinge restul pretenţiilor reclamantului.

Fără cheltuieli de judecată.

Cu drept de recurs în 15 zile de la comunicare, ce se va depune la Tribunalul Brașov.

Pronunţată azi, 15.11.2018, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei.

PREŞEDINTE, GREFIER,

ML MN

Red. M.L/17.12.2018

Dact. M.N./17.12.2018

4 ex.