Plângere contravenţională Legea nr. 61/1991 – Excepția lipsei calităţii procesuale pasive. Necompetența teritorială a agentului constatator

Sentinţă civilă 169 din 06.12.2019


În fapt, prin procesul verbal de constatare a contravenţiei seria PVSX nr. 055377 din 16.04.2019, întocmit de agentul constatator B.V., petentul I.M. a fost sancţionat contravenţional cu sancțiunea amenzii în cuantum de 1000 de lei pentru săvârşirea contravenţiei prevăzute la art. 2 pct. 1 din Legea nr.61/1991.

S-a reținut în cuprinsul procesului verbal de contravenție că, în data 16.04.2019, ora 20:50, pe DJ247, loc. Codăești, aflându-se în fața barului Static, petentul a adresat cuvinte de ameninţare cu acte de violență organelor de poliţie și a lezat demnitatea și onoarea acestora(amenințându-i că îi va da afară din poliţie chiar de mâine).

Procesul verbal a fost încheiat în prezenta petentului, însă acesta a refuzat semnarea, la secţiunea menţiuni contravenient fiind inserate următoarele: ”nu am de făcut obiecțiuni”.

În termenul legal de 15 zile de la comunicare, conform art. 118 alin. (1) din O.U.G. nr. 195/2002 şi art. 31 alin. (1) din OG nr. 2/2001, petentul a formulat prezenta plângere contravențională, având în vedere că plângerea contravenţională a fost înregistrată la instantă la data de 02.05.2019.

Potrivit art. 248 C.proc.civ., instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură şi asupra celor de fond care fac de prisos cercetarea în fond a pricinii. Potrivit alin. (2) al aceluiaşi articol, dacă se invocă mai multe excepţii, instanţa va stabili ordinea de soluţionare a acestora. Faţă de aceste dispoziţii legale, instanţa se va pronunţa cu prioritate asupra excepției lipsei calității procesuale pasive invocată de intimată.

Prin întâmpinarea formulată, intimata a arătat că agentul de poliţie care a încheiat procesul verbal nu își desfăşoară activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui, acesta desfășurându-și activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Neamț – Serviciul Rutier, motiv pentru care a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale pasive.

Instanța reține că potrivit art. 33 alin.(1) din O.G. nr. 2/2001, în cazul soluționării plângerii contravenționale „judecătoria va fixa termen de judecata, care nu va depăși 30 de zile, și va dispune citarea contravenientului sau, după caz, a persoanei care a făcut plângerea, a organului care a aplicat sancțiunea, a martorilor indicați în procesul-verbal sau în plângere, precum și a oricăror alte persoane în măsura sa contribuie la rezolvarea temeinica a cauzei”. Prin urmare, în cazul plângerilor contravenționale, cadrul procesual este stabilit chiar de dispozițiile ce reglementează regimul juridic al contravențiilor, în sensul că este obligatorie citarea în astfel de cauze a organului care a aplicat sancțiunea.

Astfel, plângerea contravențională trebuie introdusă nu în contradictoriu cu agentul care a întocmit procesul-verbal de constatare a contravenției, ci în contradictoriu cu unitatea, organ al statului, din care face parte respectivul agent constatator.

Analizând conținutul procesului verbal seria PVSX nr.055377/16.04.2019(f.7) se constată că acesta a fost încheiat de A.s. B.V. din cadrul Serviciului Rutier Vaslui, iar în Dispoziția Inspectorului General al Poliție Române nr.28/11.04.2019(f.33), prin care s-a realizat acțiunea comună pe raza de competență a Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui se arată că procesele verbale de constatare a contravențiilor și carnetele de dovezi se asigură prin grija unității de poliție unde acționează personalul implicat. Or, în această situație unitatea de poliție în care a acționat agentul constatator este Inspectoratul de Poliție Județean Vaslui, motiv pentru care excepția lipsei calității procesuale pasive invocată de intimată va fi respinsă, ca neîntemeiată.

În continuare, verificând potrivit art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare și sancționare a contravenției contestate, instanța constată că, fiind un act administrativ, acesta trebuie să fie emis cu respectarea dispozițiilor legale, respectiv cu respectarea competenţei, a formei şi procedurii de emitere a actului.

Cazurile de nulitate absolută sunt prevăzute expres de art. 17 din O.G. nr. 2/2001 iar lipsa celorlalte mențiuni, chiar și a celor prevăzute de art. 19 alin. (1) reprezintă nulități relative. Astfel, pentru a putea fi reținută această cauză de nulitate, este necesară dovedirea de către contravenient, a unei vătămări. Așa cum s-a statuat și în Decizia nr. 22 din 19.03.2007 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, doar lipsa mențiunilor obligatorii prevăzute de art. 17 din O.G. nr.2/2001 se sancționează cu nulitatea absolută, lipsa restului mențiunilor se sancționează cu nulitatea relativă, putând fi invocată doar în situația în care s-a pricinuit părții o vătămare ce nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act.

Deși prin plângere contravenţională formulată petentul nu invocat nelegalitatea procesului verbal prin prisma necompetenței agentului constatator, prin apărător ales av. Hristea cu împuternicire avocaţială ataşată la dosarul cauzei(f.22), în cadrul dezbaterilor pe fondul cauzei, acesta a arătat că agentul de poliţie care a întocmit procesul verbal nu era competent în a constata și sancționa fapta contravenţională, în măsura în care s-a arătat că nu a existat un act de delegare sau de detaşare pe numele acestuia pentru a putea acționa pe raza localităţii Codăești, jud. Vaslui.

Potrivit art. 15 din O.G. nr.2/2001 ”(1) Contravenţia se constată printr-un proces-verbal încheiat de persoanele anume prevăzute în actul normativ care stabileşte şi sancţionează contravenţia, denumite în mod generic agenţi constatatori. (2) Pot fi agenţi constatatori: primarii, ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, special abilitaţi, persoanele împuternicite în acest scop de miniştri şi de alţi conducători ai autorităţilor administraţiei publice centrale, de prefecţi, preşedinţi ai consiliilor judeţene, primari, de primarul general al municipiului Bucureşti, precum şi de alte persoane prevăzute în legi speciale.(3) Ofiţerii şi subofiţerii din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor constată contravenţii privind: apărarea ordinii publice; circulaţia pe drumurile publice; regulile generale de comerţ; vânzarea, circulaţia şi transportul produselor alimentare şi nealimentare, ţigărilor şi băuturilor alcoolice; alte domenii de activitate stabilite prin lege sau prin hotărâre a Guvernului.”

Instanța reține că respectarea competențelor legale este o cauză de nulitate extrinsecă, prevăzută de art. 15 din O.G. nr.2/2001 și că respectarea regulilor instituite în materie sunt menite să asigure echitabilitatea procedurii de sancționare contravențională. Competența agenților presupune instruirea și pregătirea acestora în sensul constatării contravențiilor și aplicării sancțiunilor adiacente, considerente care justifică aplicarea sancțiunii nulității în măsură în care regulile instituite de legiuitor nu sunt respectate.

Agenții constatatori ai Ministerului Administraţiei şi Internelor au, aparent, cea mai largă competență de constatare și sancţionare a contravenţiilor iar abilitarea acestora se realizează direct prin lege, neavând nevoie de un ordin de serviciu expres.

În continuare, potrivit art. 28 rap. la art. 12 din Legea nr. 218/2002 privind organizarea și funcționarea Poliției Române, în îndeplinirea activităţilor specifice, poliţistul are competenţa teritorială corespunzătoare unităţii de poliţie din care face parte, iar în caz de detaşare sau misiune ordonată pe raza teritorială a altei unităţi de poliţie, poliţistul are competenţa teritorială stabilită pentru acea unitate.

Se constată astfel că, în cazul unei misiuni ordonate pe raza teritorială a altei unităţi de poliţie, poliţistul are competenţa teritorială stabilită pentru acea unitate. Prin urmare, agentul șef B.V., lucrător de poliţie din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Neamt a acţionat pe raza de competență a Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui și a încheiat procesul verbal seria PVSX nr.055377/16.04.2019 în exercitarea atribuțiilor conferite prin Dispoziția Inspectorului General al Poliției Române nr.28/11.04.2019(f.33-35).

În aceste condiții, instanța va respinge ca neîntemeiat motivul de nelegalitate invocat de petent și va constata că procesul-verbal a fost încheiat cu respectarea dispozițiilor legale în materie de compentență a agentului constatator.