Plângere contravenţională - isu - autorizaţie incendiu - scoală - beneficiar - înlocuire avertisment

Sentinţă civilă 165 din 27.06.2019


În ceea ce priveşte  fapta contravenţională prevăzută de art. 44 pct. IV lit. i) din Legea 307/2006 constând în nesolicitarea și neobținerea de către beneficiarul investiției a  autorizației de securitate la incendiu, plângerea apare ca fiind neîntemeiată pentru următoarele considerente:

Instanţa reţine faptul că petenta nu contestă situaţia de fapt, şi anume lipsa autorizaţiei de securitate la incendiu pentru imobilul situat în localitatea Vaslui, strada Victor Babeș, nr. 1, iar probele administrate în cauză confirmă menţiunile agentului constatator.  Având în vedere acestea, instanța va reține că procesul verbal întocmit este temeinic.

În ceea ce priveşte proporţionalitatea sancţiunii, în conformitate cu dispoziţiile art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanţa apreciază că nu s-a realizat o corectă individualizare a sancţiunii aplicată petentei.

Referitor la sancţiunea aplicată pentru contravenţia reţinută în sarcina petentei, potrivit art. 5 alin. 5 din O.G. 2/2001, sancțiunea stabilită trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, iar art. 7 alin. 2 din acelaşi act normativ arată că avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de o gravitate redusă.

De asemenea, conform art. 21 alin. 3 din același act normativ, sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Având în vedere criteriile menţionate anterior şi sancţiunea amenzii contravenţională în cuantum de 5.001 lei aplicată petentei, instanţa constată că aceasta este legală, însă nu este proporţională prin raportare la gravitatea faptei contravenţionale săvârșite şi la împrejurările săvârşirii contravenţiei.

Instanţa apreciază că petenta, prin acţiunile sale, nu a produs niciun prejudiciu, ci mai mult decât atât, a  încercat înlăturarea unui pericol  însă nu a reuşit din lipsa alocării fondurilor necesare demarării procedurilor pentru obţinerea autorizaţiei de securitate la incendiu.

 Raportat la obiectul reglementărilor încălcate de către petentă, la atitudinea procesuală a acesteia, la gravitatea în concret a faptei, instanţa constată faptul că petenta a conştientizat  că acţiunea sa de a nu îşi îndeplini obligaţia de a obţine autorizaţia de securitate la incendiu reprezintă o abatere de la dispoziţiile legale, o redozare a sancţiunii  fiind necesară, astfel urmând a fi înlocuită sancţiunea amenzii contravenţionale în cuantum de 5.0001 lei cu sancţiunea avertismentului.

Aşadar, fiind menţinută prezumţia de validitate şi legalitate a procesului verbal contestat, nefiind înlăturată forţa probantă de care se bucură acesta, dar fiind înlăturată prezumţia de nevinovăţie a petentei, căreia într-adevăr i-a conferit relevanţă Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi în materie contravenţională, prin oferirea posibilităţii fiecărei părţi implicate în a-şi dovedi susţinerile şi, ţinând seama că prin procesul verbal de contravenţie acestuia a fost aplicată sancţiune neproporțională cu gradul de pericol social concret al faptei, în temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001,  va admite în parte plângerea petentei, va dispune înlocuirea sancţiunii amenzii contravenţionale în cuantum de 5.001 lei  aplicată pentru încălcarea prevederilor art. 44 pct. IV lit. i) din Legea 307/2006 cu sancţiunea avertismentului şi exonerează petenta de la plata amenzii în cuantum de 5.001 lei.