Fondul funciar

Sentinţă civilă 1145 din 23.07.2019


Prin cererea înregistrată sub nr. (…) reclamanţii (…) au chemat in judecată pe pârâţii: (…) pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, solicitand instantei ca prin hotărârea ce va pronunta să se dispună: obligarea pârâtei (…) la întocmirea şi înaintarea documentaţiei în vederea eliberării titlului de proprietate pentru terenurile în suprafaţă de (...) ha, situate în extravilanul (...), puse în posesie prin procesul verbal nr. (...), obligarea (...) la plata către reclamanţi a unei penalităţi în valoare de (...) lei/zi întârziere, de la rămânerea definitivă a hotărârii ce se va pronunţa şi până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de întocmirea şi înaintarea documentaţiei în vederea eliberării titlului de proprietate pentru terenurile arătate, precum şi obligarea pârâtei (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor(...) la emiterea titlului de proprietate pentru terenurile mai sus arătate.

În motivarea cererii reclamanţii arată că dreptul de proprietate asupra terenurilor a fost reconstituit pentru  moştenitorii defunctei (...) respectiv (...) (autoarea primilor patru reclamanţi), (...), urmare a cererilor depuse în baza Legii nr. 18/1991, prin (..) nr. (...) din (...) suprafaţa totală de teren de (...)  ha fiind prevăzută în tabelul anexă nr. (...) suplimentar, poziţia (...)

Mai sustin reclamanţii că prin procesul verbal nr. (...) emis de (...), reclamanţii au fost pusi în posesia terenurilor. Terenurile sunt înregistrate pe rolul fiscal al (...), pe numele defunctei (...), astfel cum rezultă din certificatul de atestare fiscală nr. (...).

În drept, au fost invocate dispozitiile legislative în materie de fond funciar, iar în ceea ce priveste capătul de cerere privind obligarea primarului la plata penalităţii de (...) lei/zi de întârziere, pe disp art. 64 alin. 2 din Legea nr. 18/1991 rep. şi art. 905 c.pr.civ. rep.

Au depus alăturat, in copie, acte de stare civilă, certificate de atestare fiscală, certificat de moştenitor şi alte înscrisuri.

La data de (...) s-au depus întâmpinări de către (..) şi (...), prin care arată că nu contestă drepturile de proprietate ale reclamanţilor.

În cauză s-a administrat proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, petenţii (...) sunt moştenitorii defunctei (...)  aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. (...)

Prin hotărârea (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. (...) din data de (...) au fost validate propunerile (...) privind îndreptarea unor erori sau omisiuni constatate cu privire la stabilirea suprafeţelor de teren ce se atribuie în proprietate sau folosinţa persoanelor îndreptăţite, după caz, conform datelor cuprinse în anexele nr. (...) şi (...)

Potrivit anexei nr. (...) la hotărârea mai sus menționată poziţia (...) moştenitorilor defunctei (...) (petentă în prezenta cauză) le-a fost reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de teren de (...) ha.

Prin procesul-verbal de punere în posesie nr. (...) moştenitorii defunctei (...) au fost puşi în posesie cu suprafaţa totală de (...) ha, conform anexei nr. (...)  poziţia (...) aprobată prin (...)

În drept, potrivit art. 27 alin. (1) din Legea nr. 18/1991 punerea în posesie şi eliberarea titlurilor de proprietate celor îndreptăţiţi nu pot avea loc decât numai după ce s-au făcut în teren delimitările necesare pentru măsurători, stabilirea vecinătăţilor pe temeiul schiţei, amplasamentului stabilit şi întocmirea documentelor constatatoare prealabile.

Conform art. 5 lit. i) din HG nr. 890/2005 comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale pun în posesie, prin delimitare în teren, persoanele îndreptăţite să primească terenul, completează fisele de punere în posesie a acestora, după validarea de către comisia judeţeană a propunerilor făcute, şi le înmânează titlurile de proprietate, potrivit competentelor ce le revin.

Potrivit art. 13 alin. (3) din Legea nr. 18/1991 titlul de proprietate se emite cu privire la suprafaţa de teren determinata pe numele tuturor moştenitorilor, urmând ca ei să procedeze potrivit dreptului comun, iar potrivit art. 64 alin. (1) din acelaşi act normativ în cazul în care comisia locală refuză înmânarea titlului de proprietate emis de comisia judeţeană sau punerea efectivă în posesie, persoana nemulţumită poate face plângere la instanţa în a carei rază teritorială este situat terenul.

Aşa cum rezultă din întâmpinarea depusă la dosar de către (...) această comisie nu a contestat şi nu contestă dreptul petenţilor, învederând că s-a aflat în imposibilitate de a înainta documentaţia către (...) în vederea emiterii titlului de proprietate întrucât nu au fost depuse acte de stare civilă din care să rezulte codul numeric personal al numitei (...), căsătorită (...)

Constatând că într-adevăr, în certificatul de căsătorie seria (...) nr(...) nu este menţionat CNP-ul numitei (...), căsătorită (...) la data de (...), instanţa a dispus efectuarea de verificări, stabilindu-se că (...) (fostă (...)), născută la data de (...), are CNP (...)

Având în vedere cele mai sus expuse, instanţa reţine că moştenitorilor defunctei (...), respectiv (...) le-a fost reconstituit dreptul de proprietate cu privire la suprafaţa de teren de (...) ha, prin hotărârea (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. (...) din data de (...), fiind eliberat procesul-verbal de punere în posesie nr.(...)

Totodată, a fost eliberată şi adeverinţa nr. (...) privind reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea moştenitorilor defunctei (...), respectiv (...) pentru suprafaţa de (...) ha.

Pe cale de consecinţă, instanţa va admite, în parte, plângerea şi va obliga pârâta (...),  să înainteze procesul-verbal de punere în posesie nr. (...) din data de (...) precum şi întreaga documentație către (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată supra terenurilor agricole și a celor forestiere, în vederea emiterii titlului de proprietate, potrivit (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. (...) in data de (...) şi adeverinţei nr. (...) din data de (...) eliberată de (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, urmând ca acesta să aibă în vedere codul numeric personal al numitei (...) (fostă (...)), menţionat în prezenta hotărâre.

Totodată, va obliga pârâta (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată supra terenurilor agricole și a celor forestiere să emită titlul de proprietate conform (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nr. (...) din data de (...) şi adeverinţei nr. (...) din data de (...) eliberată de (...) pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenului, după transmiterea documentaţiei de către (...)

În ceea ce priveşte obligarea pârâtului (...) la plata către reclamanţi a unei penalităţi de întârziere în valoare de (...) lei/zi de întârziere de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri şi până la îndeplinirea efectivă a obligaţiei de întocmire şi înaintare a documentaţiei în vederea eliberării titlului de proprietate, instanţa reţine că potrivit art. 64 alin. (2) din Legea nr. 18/1991, dacă instanţa admite plângerea, primarul va fi obligat să execute de îndată înmânarea titlului de proprietate sau, după caz, punerea efectivă în posesie, sub sancţiunea plăţii de penalităţi în condiţiile prevăzute la art. 906 din Codul de procedură civilă, deci doar în situaţia în care a fost declanşată o procedură de executare silită a unei hotărâri prin care s-a dispus obligarea (...) să efectueze demersurile necesare emiterii unui titlu de proprietate.

Astfel, instanţa reţine că penalităţile prevăzute de art. 64 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 şi art. 906 C.proc.civ. nu pot fi acordate în modalitatea cerută de petenţii din prezenta cauză, pentru considerentele mai sus expuse, motiv pentru care acest capăt de cerere este neîntemeiat şi va fi respins.