Obligatia societatii angajatoare de aa elibera contractul de voluntariat

Decizie 418 din 24.04.2019


Deliberând asupra cauzei de faţă, reţine următoarele:

Prin sentinţa civilă nr.X/14.09.2018 pronunţată de Judecătoria Bals în dosarul nr.X/184/2018 s-a dispus următoarea soluţie:

„Respinge ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamanta N N (CNP  ), domiciliată în oraşul B, str. , , jud. O, împotriva pârâtului Spitalul Orăşenesc B, cu sediul în oraşul B, str. , , jud. O.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, care va fi depus la Judecătoria Bals.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 14 septembrie 2018.”

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa de fond a reţinut că:

Prin cererea formulată şi înregistrată pe rolul Judecătoriei B la data de 09.02.2018 sub nr. X/184/2018, reclamanta N N l-a chemat în judecată pe pârâtul Spitalul Orăşenesc B, solicitând instanţei pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti prin care acesta să fie obligat la eliberarea unui exemplar al contractului de voluntariat încheiat la data de 01.01.2015, sub sancţiunea plăţii de daune interese de 1000 lei pentru fiecare zi de întârziere de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la punerea în executare a acesteia. De asemenea, a solicitat obligarea pârâtului la eliberarea certificatului de voluntariat pentru perioada pe care a lucrat-o, precum şi la eliberarea raportului de activitate care însoţeşte acest certificat, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii, reclamanta a arătat că a fost angajată în cadrul Spitalului Orăşenesc B, cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, în diverse perioade de timp, respectiv 08.01.2009-07.01.2011, 28.08.2012-18.09.2012, 19.09.2012-29.04.2013 şi 12.08.2014-01.10.2014, având funcţia de asistent medical debutant. A mai arătat că de la data de 01.10.2014, data la care a încetat contractul individual de muncă pe perioadă determinată, a rămas să lucreze în spital, ca voluntar, la cererea doamnei doctor G C D, în cadrul compartimentului de sterilizare, dat fiind faptul că nu avea personal suficient, fără să încheie vreun contract de voluntariat. De asemenea, a arătat că respectivul contract s-a încheiat abia la data de 01.01.2015, fără a i se înmâna un exemplar de pe acesta. Ca urmare a acestei situaţii, a precizat că i-a solicitat directorului medical, precum şi managerului spitalului să-i înmâneze un exemplar, dar fără rezultat.

Reclamanta a precizat că respectivul contract a existat, fiind semnat de ea, dar că reprezentanţii pârâtului refuză să-i comunice un exemplar, pe motiv că nu-l găsesc. A mai precizat că poate dovedi faptul că a lucrat ca voluntar în cadrul Spitalului Orăşenesc B, atât prin înscrisuri, cât şi prin intermediul persoanelor cu care a lucrat. Totodată, a precizat că în acea perioadă a existat şi un control din partea DSV O, care atestă faptul că la acel moment activa ca voluntară în cadrul Spitalului Orăşenesc B.

Reclamanta a precizat că, potrivit prevederilor art. 10 alin. 2 din Legea nr. 78/2014, voluntariatul se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite. A mai precizat că, la cererea voluntarului, organizaţia-gazdă avea obligaţia de a elibera un certificat de voluntariat la care este anexat un raport de activitate, conform art. 10 alin. 4 din acelaşi act normativ.

În drept, reclamanta a invocat dispoziţiile art. 1528 din Codul civil, precum şi dispoziţiile Legii nr. 78/2014.

Reclamanta nu a depus la dosarul cauzei înscrisuri în dovedirea cererii.

Cererea a fost scutită de la plata taxei judiciare de timbru, conform dispoziţiilor Legii nr. 78/2014.

Prin întâmpinarea formulată, pârâtul Spitalul Orăşenesc B a solicitat respingerea cererii formulate de reclamantă, ca neîntemeiată şi să se constate stingerea prin prescripţie a dreptului material la acţiune.

A precizat că, potrivit Deciziei nr. X/01.10.2014, contractul individual de muncă nr. X/11.08.2014 încheiat cu reclamanta, pe perioadă determinată, a încetat la data de 01.10.2014.

Cu privire la excepţia prescripţiei, a menţionat că, în ipoteza în care reclamanta a desfăşurat, aşa cum susţine, activitate de voluntariat în cadrul unităţii, contractul de voluntariat ar fi trebuit încheiat anterior începerii activităţii de voluntariat şi înmânat un exemplar şi voluntarului, astfel cum prevede art. 11 alin. 3 din Legea nr. 78/2014, respectiv după încetarea calităţii de salariat conform Deciziei nr. X/01.10.2014 şi anterior începerii activităţii de voluntariat, dar cum rezultă din afirmaţiile reclamantei şi raportat la această decizie, data încheierii contractului de voluntariat ar trebui să fie data de 01.10.2014, şi nu data de 01.01.2015, dată invocată de reclamantă doar pentru a fi în termenul de prescripţie de 3 ani. A solicitat instanţei să reţină că termenul de trei ani s-a împlinit încă de la data de 01.10.2017, iar acest termen nu a fost suspendat sau întrerupt în condiţiile art. 2532 şi art. 2537 din Legea nr. 287/2009. De asemenea, a precizat că potrivit dispoziţiilor art. 2503 alin. 1 din Legea nr. 287/2009, odată cu stingerea dreptului la acţiune privind un drept principal, se stinge şi dreptul la acţiune privind drepturile accesorii.

Cu privire la fondul cauzei, pârâtul a precizat că, potrivit obiectului cauzei – obligaţie de a face, reclamanta tinde la executarea în natură a unei obligaţii care nu este asumată de el, neexistând un act juridic încheiat între părţi din care să rezulte o asemenea obligaţie. A mai precizat că persoanele care şi-au exprimat disponibilitatea de a desfăşura o activitate de voluntariat în cadrul unităţii, au primit informaţii privind voluntariatul. De asemenea, a precizat că nu s-a întocmit un contract de voluntariat deoarece la secretariat nu a fost înregistrat un referat, anunţ, cerere, rapoarte cu activitatea şi nu s-au primit la biroul RUNOS documente înregistrate anterior datei de 01.10.2017 în condica de intrare-ieşire a documentelor, pentru întocmirea contractului de voluntariat, astfel că nu au fost îndeplinite cerinţele prevăzute de Legea nr. 78/2014. Referitor la aplicarea prevederilor Legii nr. 78/2014, a precizat pârâtul că s-au efectuat verificări de către Inspectoratul Teritorial de Muncă O. A menţionat pârâtul că, potrivit O.M.S nr. 1470/2011, pentru promovarea în grad principal, asistentul medical trebuie să aibă 5 ani vechime ca asistent medical şi să susţină examenul pentru obţinerea gradului principal conform O.M.S nr. 1044/2016, făcând în acest sens dovada, potrivit art. 19 alin. 1 litera b din acelaşi act normativ, a unei experienţe profesionale cumulate de minimum 5 ani în specialitatea în care a dobândit titlul de calificare.

Pârâtul a precizat că, potrivit art. 194 litera e raportat la art. 150 din Legea nr. 134/2010, reclamanta avea obligaţia de a anexa la fiecare exemplar al cererii copii de pe înscrisurile de care înţelege a se folosi în proces.

În drept, pârâtul a invocat dispoziţiile art. 149 alin. 1, art. 150 alin. 1-2, art. 201 alin. 1, art. 205 şi art. 206 din Legea nr. 134/2014, art. 2500, art. 2503, art. 2506 alin. 1 şi alin. 2, art. 2512, art. 2513, art. 2517, art. 2524 şi art. 2552 din Legea nr. 287/2009, art. 9 alin. 1 şi alin. 2, art. 11 alin. 3 din Legea nr. 78/2014

În dovedire, pârâtul a depus la dosarul cauzei, în copie, Decizia nr. X/01.10.2014, adresa nr. X/09.10.2015, adresa nr. X/03.11.2015, adeverinţa nr. X/25.10.2016, adresa nr. X/25.10.2016, dovada comunicării acesteia, adresa nr. X/20.10.2016, adresa nr. X/25.10.2017, adresa nr. X/03.11.2017, dovada comunicării acesteia şi procesul verbal nr.X/15.11.2017 încheiat de Inspectoratul Teritorial de Muncă O.

Prin răspunsul la întâmpinare formulat, reclamanta a solicitat respingerea apărărilor invocate de pârât, ca neîntemeiate. Totodată, a solicitat respingerea excepţiei ca nefondată, pe motiv că termenul de prescripţie nu s-a împlinit, ea continuând să lucreze în cadrul Spitalului Orăşenesc B, ca voluntară, până la sfârşitul anului 2015. A menţionat că a rămas în continuare să lucreze în cadrul spitalului, la compartimentul sterilizare.

Reclamanta a reluat aspectele menţionate în cererea de chemare în judecată.

A anexat la răspunsul la întâmpinare copii de pe un registru al secţiei de sterilizare.

La termenul de judecată din data de 30.03.2018, instanţa a respins excepţia prescripţiei dreptului material la acţiune formulată de pârât prin întâmpinare, pe motiv că acţiunea formulată de reclamantă este imprescriptibilă, conform art. 2502 alin. 2 punctul 1 din Codul civil.

În cauză au fost încuviinţate şi administrate proba cu înscrisuri, proba cu interogatoriul administrat părţilor şi proba testimonială cu martorele P C şi S R.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele:

Reclamanta N N a fost angajată a pârâtului Spitalul Orăşenesc B în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, acesta încetând în data de 01.10.2014, potrivit deciziei nr. X/01.10.2014 (fila 15). Ulterior acestei date, reclamanta a rămas să lucreze în continuare în spital, aşa cum reiese din declaraţiile martorei P C (fila 87), însă din probatoriul administrat în cauză nu reiese dacă la baza activităţii prestate în continuare de reclamantă în beneficiul reclamantului a existat vreun contract scris.

Astfel, în ciuda susţinerilor reclamantei referitoare la existenţa unui contract de voluntariat încheiat cu pârâtul, din niciuna dintre probele administrate nu reiese existenţa unui astfel de contract. Ambele martore audiate au arătat că nu ştiu nimic despre existenţa vreunui contract de voluntariat, iar în răspunsul dat la interogatoriu (filele 94-95) pârâtul nu a recunoscut întocmirea unui astfel de contract.

Potrivit art. 249 C.proc.civ., cel care face o solicitare în cursul judecăţii trebuie să o dovedească, în afară de cazurile anume prevăzute de lege. În speţă, reclamantei în revenea sarcina de a dovedi că între părţi a fost încheiat un contract de voluntariat, dovadă pe care, aşa cum reiese din cele arătate mai sus, acesta nu a făcut-o.

Pentru considerentele arătate, instanţa a respins, ca neîntemeiată acţiunea formulată de reclamantă.

Împotriva sentinţei a declarat apel, la data de 02.10.2018, reclamanta N N, considerând-o nelegala si netemeinica, pentru următoarele motive:

In fapt, prin cererea de chemare in judecata a solicitat instanţei de fond, Judecătoria Bals, in contradictoriu cu parata Spitalul Orăşenesc B, obligarea acesteia din urma sa îi elibereze un exemplar al contractului de voluntariat încheiat după data de 01.01.2015, eliberarea certificatului de voluntariat pentru perioada lucrata ca si voluntar in cadrul unităţii spitaliceşti, precum si eliberarea raportului de activitate pentru perioada lucrata ca si voluntar, raport de activitate care însoţeşte certificatul de voluntariat.

 Menţionează că a fost angajata Spitalului Orăşenesc B in patru perioade de timp, fiind încadrata cu contract individual de munca pe perioada determinata, ultimul contract încheindu-se la data de 01.10.2014.

Dupa aceasta perioada a rămas sa lucreze  in continuare in cadrul Spitalului Orăşenesc B, la cererea directorului medical al unităţii, doctorul G C D, sub promisiunea incheierii contractului de voluntariat, motivul fiind lipsa de personal pentru secţia de sterilizare.

A acceptat acest lucru si a rămas sa lucreze in continuare in cadrul Spitalului Orăşenesc B, dupa data de 01.10.2014, insa la Secţia Sterilizare, pana atunci lucrând la Secţia Chirurgie; contractul, asa cum a menţionat, incheindu-se dupa data de 01.01.2015.

De la data semnării contractului de voluntariat si pana in prezent nu i-a fost eliberat un exemplar al acestuia, desi a făcut nenumărate demersuri pe langa conducerea unităţii, atat prin cereri verbale, cat si scrise. Motivele care au fost invocate, la inceput, au fost ca trebuie sa fie înregistrat contractul si apoi i se va elibera un exemplar, iar mai apoi ca acest contract nu se mai găseşte, urmând ca parata sa sustina in instanţa prin intampinarea depusa la dosar ca acest contract nu a fost incheiat niciodată.

Daca acest contract nu a fost incheiat niciodată, asa cum susţine parata prin intampinare,  apelanta nu îşi explică temeiul legal in baza cărui  a continuat activitatea in spital, mai mult de jumătate de an, dovada fiind fisele de prezenta si intrare-ieşire instrumentar de la Secţia Sterilizare.

Contractul de voluntariat, contrar susţinerilor paratei a existat fizic, fiind semnat atat de apelantă, cat si de conducerea unităţii, respectiv manager, directorul medical si şeful de secţie, insa se refuza eliberarea acestuia intrucat Spitalul Orăşenesc B a inceput înregistrarea acestor contracte abia din anul 2016 asa cum reiese din raportul de control al ITM O, făcut la sediul Spitalului Orăşenesc B; situaţie in care parata nu poate justifica fie lipsa inregistrarii acestui contract, fie perioada lucrata de apelanta reclamantă in spital, dupa expirarea contractului său de munca pe perioada determinata.

Aceste aspecte au fost confirmate si de către martorul audiat in prezenta cauza, in persoana numitei P C, cu care a lucrat in secţia de sterilizare dupa data de 01.10.2014 si in anul 2015, insa fara ca aceasta sa precizeze daca a existat sau nu un contract de voluntariat.

Desi a solicitat paratei sa depună la dosar înscrisuri doveditoare ale activităţii sale desfăşurate in cadrul unităţii spitaliceşti dupa data de 01.10.2014, respectiv registrele de la secţia de sterilizare din cadrul spitalului, cu intrările si ieşirile de instrumentar si prezenta, registrele Policlinicii Spitalului Orăşenesc B cu instrumentarul intrat si ieşit de la secţia de sterilizare, referatul întocmit de dr.P M întocmit odată cu încheierea contractului de voluntariat, aceasta a refuzat motivând ca nu se mai găsesc.

Aceste înscrisuri nu se mai găsesc cand au fost solicitate atat de apelanta reclamantă, cat si prin mijlocirea instanţei de judecata, insa s-au găsit si au fost puse la dispoziţie in martie 2015 cand a avut loc controlul D.S.P Olt, realizat de dr.P M si dr.C M.

Niciodată parata nu a recunoscut ca ar fi continuat sa lucreze in cadrul Spitalului Orăşenesc B dupa incetarea contractului individual de munca pe perioada determinata, insa a fost contrazisa de inscrisurile depuse la dosar care confirma acest lucru.

Instanţa de fond nu a ţinut cont de inscrisurile pe care le-a depus la dosar, inscrisuri care confirma ca in perioada ulterioara încetării C.I.M pe perioada determinat a continuat activitatea in cadrul Spitalului Orăşenesc B ca asistent la secţia de sterilizare, voluntar.

Fata de cele menţionate si in baza înscrisurilor aflate la dosarul cauzei solicită admiterea apelulului asa cum a fost formulat, desfiinţarea sentinţei atacate si rejudecand pe fond admiterea acţiunea asa cum a fost formulata.

In drept,  cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.480(2) NCPC.

 Intimatul Spitalul Orăşenesc B a formulat, la data de 09.11.2019, întâmpinare la cererea de apel, solicitând menţinerea hotărârii atacate si respingerea căii de atac formulate de apelanta-reclamanta N N împotriva sentinţei civile nr. X/14.09.2018 pronunţate de Judecătoria Bals, Judeţul Olt in dosarul nr. X/184/2018, ca nefondata.

Intimatul apreciază ca soluţia primei instanţe este legala si temeinica, aceasta in mod corect constatând si reţinând  " (...), din probatoriul administrat in cauza nu reiese daca la baza activităţii prestate in continuare de reclamanta in beneficiul paratului a existat vreun contract scris. Astfel, in ciuda susţinerilor reclamantei referitoare la existenta unui contract de voluntariat incheiat cu paratul, din niciuna dintre probele administrate nu reiese existenta unui astfel de contract. Ambele martore audiate au arătat ca nu stiu nimic despre existenta vreunui contract de voluntariat, iar in răspunsul dat la interogatoriu (filele 94-95) paratul nu a recunoscut intocmirea unui astfel de contract. Potrivit art. 249 C.procciv., cel care face o solicitare in cursul judecaţii trebuie sa o dovedească, in afara de cazurile anume prevăzute de lege. In speţa, reclamantei ii revenea sarcina de a dovedi ca intre parti a fost incheiat un contract de voluntariat, dovada pe care, asa cum reiese din cele arătate mai sus, acesta nu a facut-o. "

Pentru aceste considerente, în mod corect instanţa de fond a hotărât respingerea ca neintemeiata a acţiunii formulate de reclamanta.

Prin întâmpinarea formulată, intimatul Spitalul Orăşenesc B arată că susţinerile apelantei-reclamante sunt neîntemeiate, deoarece:

1. Apelanta-reclamanta solicita eliberarea unui exemplar al contractului de voluntariat, a certificatului de voluntariat, pentru perioada lucrata, ca si voluntar, la Spitalul Orăşenesc B, precum si raportul de activitate care insoteste acest certificat de voluntariat, susţinând ca:

-dupa data de 01.10.2014 a rămas sa lucreze in continuare in cadrul Spitalului Orăşenesc B, iar contractul de voluntariat s-a incheiat dupa data de 01.01.2015;

-de la data semnării contractului de voluntariat si pana in prezent nu i-a fost eliberat un exemplar al acestuia, desi a făcut nenumărate demersuri pe langa conducerea unităţii, atat verbale, cat si scrise;

-contractul de voluntariat a existat fizic, fiind semnal atat de apelanta-reclamanta, cat si de conducerea unităţii, respectiv manager, director medical si şeful de secţie, insa se refuza eliberarea acestuia, intrucat Spitalul Orăşenesc B a inceput inregistrarea acestor contracte abia din anul 2016 asa cum reiese din raportul de control al ITM O, făcut la sediul Spitalului Orăşenesc B; situaţie in care parata nu poate justifica fie lipsa înregistrării acestui contract, fie perioada lucrata de aceasta in spital, după expirarea contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata.

De asemenea, susţinerile apelantei-reclamante sunt neîntemeiate, deoarece:

a) Potrivit obiectului dosarului - obligaţia de a face, apelanta-reclamanta tinde la executarea in natura a unei obligaţii care nu este asumata de inimatul-parat, nu exista un act juridic incheiat intre parti din care sa rezulte o astfel de obligaţie.

Prin adresele Spitalului Orăşenesc B nr.X/03.11.2015, nr. X/25.10.2016 si nr. X/03.11.2017, adeverinţa nr.X/25.10.2016 ca răspuns la adresele reclamantei nr.X/09.10.2015, nr. X/20.10.2016 si nr. X/25.10.2017:

" (...) iar pentru activitatea de voluntariat nu exista actele necesare intocmirii contractului de voluntariat, inregistrate la secretariat, anume: referat din partea sefului de secţie care solicita voluntari, inregistrat la secretariat, aprobat de managerul unităţii; anunţul public pe site-ul unităţii inregistrat; cererea de înscriere tip, aprobata de managerul unităţii, cu avizul secţiei/compartimentului in care se menţionează: perioada activităţii de voluntariat, durata in ore/zi/saptamanafluna a activităţii de voluntariat, sectia/compartimentul/laboratorul ( aceste date sunt menţionate si in contractul de voluntariat).

In cerere se menţionează depunerea urmatoarelor acte: Buletin (carte) de identitate, in termen de valabilitate, prin care se face dovada identităţii, cetăţeniei si a domiciliului-copie Xerox; Actele de stare civila, dupa caz-copie Xerox; Actele de studii, calificare (certificate, diploma, atestate) privind existenta studiilor si calificării necesare pentru activitatea de voluntariat-copii Xerox; Adeverinţa medicala care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberaţi numai de medicul de familie, in original; Cazier judiciar.

Pentru asistenţii medicali:

- Certificatul de membru, emis de O.A.M.G.M.A.M.R., vizat la zi- copie Xerox;

-Asigurarea obligatorie de răspundere civila profesionala, in limita legala stabilita, valabila-copie Xerox.

Copiile dupa aceste acte sus-mentionate se prezintă (de catre voluntar), însoţite de documentele originale sau in copii legalizate.

-Raport cu evidenta lunara a activităţii, intervalul orar, total ore/luna, înregistrat la finele fiecărei luni, semnat de supervizorul secţiei, manager;

-Raport de activitate la sfârşitul perioadei de voluntariat, cu atribuţiile asumate, aptitudini dobândite, abilitaţi, etc.

Precizează ca, persoanele care si-au exprimat disponibilitatea de a desfăşura activitate de voluntariat la Spitalul Orăşenesc B, au primit informaţii privind voluntariatul, iar pentru o documentare mai aprofundata (cu privire la actele necesare intocmirii contractului de voluntariat, respectiv, certificatul de voluntariat) au primit de la biroul RUNOS, o anexa cu enumerarea actelor necesare intocmirii contractului de voluntariat, chiar si cate un model din anexele in baza cărora se eliberează certificatul de voluntar, si anume:

1.Evidenta lunara a activităţii voluntarului, inregistrat lunar, semnat de catre voluntar si sef compartiment, cu numărul de ore de voluntariat, ore care se evidenţiază in certificatul de voluntar;

2.Formular de evaluare a activităţii voluntarului;

3.Formular de evaluare a programului de voluntariat;

4.Raport de activitate la finalizarea perioadei de voluntariat cu: atribuţiile de voluntariat prestate, atribuţiile asumate, aptitudini dobândite, intocmit de catre setul de compartiment;

5.Fisa voluntarului cu atributiile-intocmita de serul compartimentului;

6.Contract de voluntariat, in care sunt evidenţiate, ca si in cererea de înscriere, perioada activităţii de voluntariat, durata in o re/z i/sap tam a n a/l una, sectia/compartimentul/laboratorul, etc.

Ca urmare a celor mai-sus prezentate, nu s-a intocmit contract de voluntariat, deoarece la secretariat nu este inregistrat un referat, anunţ, cerere, rapoarte cu activitatea (număr ore), in acest sens, nu s-au primit la biroul RUNOS documente înregistrate anterior datei de 01.10.2017 in condica de intrare-iesire a documentelor la secretariatul unităţii, pentru întocmirea contractului de voluntariat. "

Având in vedere aspectele de mai sus, ce reprezintă fragment extras din răspunsurile adresate reclamantei la adresele formulate de aceasta, întemeiate pe prevederile Lg, nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat in România, rezulta ca:

- reclamantei nu i s-a încheiat contract de voluntariat deoarece nu au fos indeplinite condiţiile, cerinţele prevăzute de Lg. nr. 78/2014, respectiv:

" (...) nu s-a intocmit contract de voluntariat, deoarece, la secretariat nu est inregistrat un referat (din partea şefului de secţie care solicita voluntari, aprobat de managerul unităţii), anunţ public (postat pe site-ul unităţii conform art. 9 alin.l si alin. 2 din Lg. nr. 78/2014), cerere de înscriere (tip) din partea reclamantei, buletin (carte) de identitate al reclamantei actele de stare civila ale reclamantei, actele de studii, calificare ale reclamantei (certificate, diploma, atestate) privind existenta studiilor si calificării necesare pentru activitatea de voluntariat, adeverinţa medicala emisa pe numele reclamantei care sa ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberata numai de medicul de familie, in original, cazier judiciar al reclamantei, rapoarte cu activitatea reclamantei ca voluntar (număr ore), in acest sens, nu s-au primit la biroul RUNOS documente inregistrate anterior datei de 01.10.2017 in condica de intrare-iesire a documentelor fa secretariatul unităţii, pentru intocmirea contractului de voluntariat. "

Prin urmare, având in vedere considerentele mai sus expuse, nu exista incheiat un contract de voluntariat intre Spitalul Orăşenesc B si apelanta-reclamanta, lipsind izvorul obligaţiei de a face.

b). Susţinerile apelantei-reclamante potrivit cărora i se refuza eliberarea contractului de voluntariat intrucat Spitalul Orăşenesc B a inceput înregistrarea acestor contracte abia din anul 2016 asa cum reiese din raportul de control al ITM O, făcut la sediul Spitalului Orăşenesc B, situaţie in care parata nu poate justifica fie lipsa înregistrării acestui contract, fie perioada lucrata de aceasta in spital, dupa expirarea contractului individual de munca incheiat pe perioada determinata, sunt neîntemeiate, deoarece acest contract de voluntariat nu i se eliberează apelantei-reclamante, nu pentru ca nu a fost inregistrat, ci pentru ca acest contract nu exista, nu s-a incheiat, motivat de faptul ca nu au fost indeplinite condiţiile, cerinţele prevăzute de Lg. nr. 78/2014, asa cum rezulta din adresle comunicate apelantei ca răspuns la solicitările acesteia, adrese aflate si la dosarul cauzei.

2. Apelanta-reclamanta in mod greşit susţine ca aspectele relatate de ea, au fost confirmate de martora P C, insa fara ca aceasta sa precizeze daca a existat sau nu un contract de voluntariat.

Martora a declarat ca nu cunoaşte nimic despre existenta contractului de voluntariat, si nu, cum greşit susţine apelanta-reclamanta, ca nu ar fi precizat daca a existat sau nu un astfel de contract, lasand sa se inteleaga ca martorei nu i s-a pus o astfel de intrebare sau ca nu ar fi răspuns la aceasta.

Instanţa de fond in mod corect a constatat si reţinut ca, din niciuna dintre probele administrate (inscrisuri, martori, interogatoriu), nu reiese existenta unui astfel de contract.

Ambele martore audiate au arătat ca nu stiu nimic despre existenta vreunui contract de voluntariat.

Apelanta-reclamanta susţine ca a solicitat paratei sa depună la dosar registrele de la secţia de sterilizare din cadru spitalului, registrele Policlinicii Spitalului Orăşenesc B, referatul intocmit de dr P M, intocmit odată cu incheierea contractului de voluntariat; parata refuzând, motivând ca nu se mai găsesc.

Susţinerile apelantei-reclamante sunt neîntemeiate, deoarece ca urmare a adresei instanţei de fond, înregistrata la sediul Spitalului Orăşenesc B cu nr. X/04.042018, i s-a solicitat sa inanteze

-copii de pe registrele de sterilizare din cadrul spitalului, precum si din cadrul Policlinicii oraşului B pentru perioada octombrie 2014- decembrie 2015;

-copia procesului verbal de control intocmit de DSP O in luna martie a anului 2005; 

-copia referatului intocmit de domnul doctor P M cu privire la desfăşurarea activităţii de voluntariat a reclamantei.

Spitalul Orăşenesc B, prin adresa nr. X/17.04.2018, a înaintat instanţei de fond următoarele inscrisuri, acestea fiind certificate pentru conformitate cu originalul:

- copia procesului verbal de control nr. X/18.03.2015 intocmit de DSP O in luna martie a anului 2015, inregistrat la sediul unităţii cu nr. X/18.03.2015.

- copia referatului nr. X/06.08.2014 intocmit de domnul doctor P M prin care solicita încadrarea cu personal de specialitate la laboratorul sterilizare ( inscris ce a stat la baza, alături de alte documente, la incheierea contractului individual de munca nr. X/11.08.2014 incheiat pe perioada determinata al apelantei-reclamante, contract ce a incetat la data de 01.10.2014); asa cum i-a fost comunicat apelantei prin adresa nr. X/03.11.2017, aflata si la dosarul cauzei; pentru activitatea de voluntariat nu exista intocmit referat din partea şefului de secţie care sa solicite voluntari (aspect menţionat in adresele Spitalului Orăşenesc B nr. X/03.11.2017si nr. X/17.04.2018, interogatoriu).

Referitor la copiile registrelor de sterilizare din cadrul spitalului, pentru perioada octombrie 2014- decembrie 2015, asa cum s-a precizat prin adresa nr. X/17.04.2018, acest tip de inscrisuri, conform nomenclatorului arhivistic aprobat de Arhivele Naţionale - Direcţia Judeţeană O, Spitalul Orăşenesc B nu are obligaţia respectării unui termen de păstrare al acestora.

Având in vedere motivele expuse mai sus, intimatul Spitalul Orăşenesc B apreciază ca susţinerile apelantei sunt neîntemeiate.

Apelanta critica hotărârea atacata, motivând ca instanţa de fond nu a ţinut cont de înscrisurile pe care le-a depus la dosar, apreciind ca respectivele înscrisuri confirma ca in perioada ulterioara incetarii contractului individual de munca, a continuat activitatea in cadrul Spitalului Orăşenesc B ca asistent la secţia sterilizare, voluntar.

Susţinerile apelantei-reclamante sunt neîntemeiate deoarece fata de inscrisurile depuse de apelanta-reclamanta la dosar, precizează următoarele: potrivit art. 194 lit. e raportat la art. 150 si art. 292 alin.1 din Lg. nr. 134/2010, apelanta- reclamanta avea obligaţia sa alăture la fiecare exemplar al cererii, copii de pe inscrisurile de care intelege a se folosi in proces, certificate pentru conformitate cu originalul, in vederea comunicării acestora către parat odată cu cererea de chemare in judecata, având in vedere ca a ales sa faca dovada si prin inscrisuri, cererea fiindu-i comunicata fara aceste inscrisuri, iar cerinţele prevăzute de aceste articole nefiind îndeplinite de aceasta;

Având în vedere prevederile art. 194 lit.e, art. 150, art. 292 alin.l, art. 286 alin.l, alin.3,alin.4, art. 286 alin.2 coroborat cu art. 292 alin.2 raportat la prevederile art. 249 din Lg. nr. 134/2010, referitor la inscrisurile depuse de apelanta-reclamanta la dosar, apreciază ca instanţa de fond a aplicat corect legea, pronunţând o hotărâre temeinica si legala.

In mod corect instanţa de fond a constatat ca reclamanta nu a depus la dosarul cauzei inscrisuri in dovedirea cererii, reţinând in considerentele pe care se intemeiaza soluţia cuprinsa in dispozitiv, ca potrivit art. 249 C.proc. civ., cel care face o solicitare in cursul judecaţii trebuie sa o dovedească, in afara de cazurile anume prevăzute de lege.

 In speţa, reclamantei ii revenea sarcina de a dovedi ca intre parti a fost incheiat un contract de voluntariat, dovada pe care, asa cum reiese din considerentele hotărârii atacate, aceasta nu a facut-o. Astfel, in ciuda susţinerilor reclamantei referitoare la existenta unui contract de voluntariat incheiat cu Spitalul Orăşenesc B, din niciuna dintre probele administrate nu reiese existenta unui astfel de contract.

Fata de solicitarea apelantei-reclamante, privind eliberarea unui exemplar al contractului de voluntariat, a certificatului de voluntariat, precum si raportul de activitate care insoteste acest certificat de voluntariat, având in vedere considerentele expuse mai sus (criticile apelantei sunt neîntemeiate si nelegale), consideră ca sunt indeplinite condiţiile respingerii caii de atac formulate de apelanta-reclamanta N N, impotriva sentinţei nr. X/14.09.2018 pronunţata de Judecătoria Bals in dosarul nr. X/184/2018, ca nefondata, solicitand, in temeiul art 480 alin.l din Lş. nr. 134/2010r2, ca prin hotărârea ce se va pronunţa sa se dispună păstrarea hotărârii atacate si respingerea apelului, ca nefondat.

In drept, întâmpinarea la apel a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 471 alin.5 raportat la art. 205, art. 480 alin. 1 din Lg. nr. 134/2010 r2;

In dovedirea întampinarii, intimatul pârât înţelege sa se folosească de proba cu inscrisurile depuse  la prima instanţa.

In condiţiile art.411alin.l, pct.2,teza a- Il-a din Lg.nr. 134/2010 r2 privind Codul de procedura civila, intimatul pârât Spitalul Orăşenesc B a solicitat judecarea in lipsa (art.223 alin.3 si art.244 alin.4 din Lg. nr. 134/2010 r2).

La data de 19.02.2019, la solicitarea tribunalului, apelanta – reclamantă a precizat că perioada lucrată în cadrul Spitalului Orăşenesc B ca voluntar a fost după 01.10.2014 până în luna aprilie 2015.

Tribunalul a administrat proba cu înscrisuri, proba testimonială, fiind audiaţi martorii: S M C (f. 86 ds.), D I M (f. 87 ds.), S R (f. 95 ds.).

De asemenea, la termenul din data de 08.01.2019, s-au emis din oficiu adrese către:

1. Direcţia de Sănătate Publică O pentru a se comunica la dosar copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe documentele întocmite cu ocazia controlului efectuat la Spitalul Orăşenesc B în luna martie 2015 de către dr. P M şi dr. C M;

2. Spitalul Orăşenesc B pentru a se comunica:

- dacă apelanta-reclamantă a desfăşurat activitate în cadrul acestei unităţi spitaliceşti în perioada 01.10.2014 – 31.12.2015;

- în cazul în care aceasta a desfăşurat activitate să se precizeze funcţia, compartimentul sau compartimentele în care a desfăşurat activitatea, precum şi temeiul legal în baza căruia a fost desfăşurată activitatea;

- societatea care asigura întreţinerea aparatelor din dotarea spitalului, în special cele din cadrul compartimentului de sterilizare în perioada 01.10.2014 – 31.12.2015;

- persoanele care şi-au desfăşurat activitatea în compartimentul de sterilizare al Spitalului Orăşenesc B în perioada 01.10.2014 – 31.12.2015, precum şi numele şi prenumele persoanei responsabile de acest compartiment în această perioadă;

- perioada pentru care se păstrează registrele de sterilizare din cadrul spitalului şi policlinicii şi temeiul legal al acesteia;

- dacă mai există în prezent registrele de sterilizare din cadrul spitalului şi policlinicii pentru perioada 01.10.2014 – 31.12.2015, iar în cazul în care acestea au fost distruse să se indice temeiul legal în baza căruia s-a procedat la distrugerea lor şi să se înainteze la dosar o copie de pe documentul prin care s-a constatat distrugerea acestor registre.

Analizând apelul, prin prisma motivelor invocate, raportat la probele  administrate şi la dispoziţiile legale incidente în cauză, tribunalul reţine următoarele:

Prin apelul de faţă a fost criticată sentinţa civilă nr. X/14.09.2018 pronunţată de Judecătoria Bals, care s-a respins, ca neîntemeiată, cererea de chemare în judecata prin care s-a solicitat instanţei de fond, Judecătoria Bals, în contradictoriu cu pârâta Spitalul Orăşenesc B, obligarea acesteia din urma sa îi elibereze un exemplar al contractului de voluntariat încheiat după data de 01.01.2015, eliberarea certificatului de voluntariat pentru perioada lucrata ca si voluntar în cadrul unităţii spitaliceşti, precum si eliberarea raportului de activitate pentru perioada lucrata ca si voluntar, raport de activitate care însoţeşte certificatul de voluntariat.

În fapt, reclamanta N N a fost angajată a pârâtului Spitalul Orăşenesc B în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, acesta încetând în data de 01.10.2014, potrivit deciziei nr. X/01.10.2014 (fila 15). A susţinut că, ulterior acestei date, a rămas să lucreze în continuare în spital, în baza unui contract de voluntariat.

În drept, se au în vedere prevederile art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România:

„ Art. 11 - (1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia-gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei-gazdă. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului (…).(3) Organizaţia-gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat. (4) Anterior începerii activităţii, contractul de voluntariat se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă. (5) Contractul de voluntariat este însoţit obligatoriu de fişa de voluntariat şi fişa de protecţie a voluntarului. (6) Contractul de voluntariat trebuie să conţină următoarele clauze:  a) datele de identificare ale părţilor contractante; b) descrierea activităţilor pe care urmează să le presteze voluntarul; c) timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat; d) drepturile şi obligaţiile părţilor; e) stabilirea cerinţelor profesionale, a abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente; f) condiţiile de reziliere a contractului”.

De asemenea, în Codul Civil se prevede:

„Art. 1.242 - Sancţiune (1) Este lovit de nulitate absolută contractul încheiat în lipsa formei pe care, în chip neîndoielnic, legea o cere pentru încheierea sa valabilă”.

În doctrină, s-a arătat că, prin forma pentru valabilitatea actului juridic civil - ad validitatem - se înţelege acea condiţie de validitate, esenţială şi specială, care constă în necesitatea îndeplinirii formalităţilor prestabilite de lege, în lipsa cărora actul juridic civil nu s-ar putea naşte în mod valabil.

Instituirea formei necesare pentru însăşi valabilitatea actului juridic civil se bazează pe următoarele raţiuni: atenţionarea părţilor asupra importanţei deosebite pe care o au anumite acte juridice pentru patrimoniul celui care le face; asigurarea libertăţii şi certitudinii consimţământului; exercitarea unui control al statului cu privire la actele juridice care prezintă o importanţă ce depăşeşte cadrul strict al intereselor părţilor.

Forma cerută ad validitatem prezintă următoarele caractere: reprezintă un element constitutiv (esenţial) al actului juridic civil, în lipsa căruia actul juridic va fi lovit de nulitatea absolută; este incompatibilă cu manifestarea tacită de voinţă, deci presupune manifestarea expresă de voinţă; este exclusivă, în sensul că, pentru un anumit act juridic civil solemn, trebuie îndeplinită o anumită formă, de regulă forma autentică, însă pot fi excepţii, cum ar fi forma scrisă prevăzută expres în cazul contractului de voluntariat (art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2014).

Raportat la aceste prevederi legale, tribunalul reţine că nu sunt întemeiate susţinerile apelantei – reclamante în sensul că ulterior încetării contractului individual de muncă pe durată determinată, potrivit deciziei nr. X/01.10.2014, a rămas să lucreze în spital, în baza unui contract de voluntariat, din data de 10.2014 până în luna aprilie 2015.

Acest contract trebuia încheiat, conform art. 11 alin. 1 din Legea nr. 78/2014, în forma scrisă, cerută de lege chiar pentru valabilitatea actului juridic civil, în caz contrar convenţia fiind lovită de nulitate absolută.

Reclamanta a susţinut că a încheiat şi a semnat un astfel de contract, pe care intimata – pârâtă a refuzat să i-l înmâneze.

În acest sens, anume pentru a se verifica dacă între părţi a fost încheiat un contract scris de voluntariat, au fost administrate probe atât de prima instanţă, cât şi de instanţa de apel.

Însă, din declaraţiile martorilor audiaţi, nu rezultă că la baza activităţii pretins prestate de către reclamantă în beneficiul reclamantului, după data de 01.10.2014 până în luna aprilie 2015, a existat vreun contract scris, de voluntariat.

Martora P C audiată de instanţa de fond, a declarat ca nu cunoaşte nimic despre existenta vreunui contract de voluntariat încheiat între Spital şi reclamantă. Martora a arătat că aproape de finalul anului 2014 reclamanta a rămas să lucreze în spital ca voluntar, după cum crede; a precizat că în lunile februarie şi martie 2015  a fost în concediu, iar în luna martie, când a fost realizat un control din partea DSP O, martora şi o altă colegă de la sterilizare, fiind în concediu medical, reclamanta a reprezentat compartimentul sterilizare (fila 87 ds. fond).

Cei trei martori audiaţi de instanţa de apel, S M C (f. 86 ds.), D I M (f. 87 ds.), S R (f. 95 ds.), nu au făcut referire la existenţa vreunui contract scris de voluntariat semnat de părţi. Mai mult, nici nu au cunoscut aspecte legate de activitatea prestată de reclamantă pentru perioada în cauză, anume după data de 01.10.2014 până în luna aprilie 2015.

Reclamanta a susţinut că a solicitat paratei sa depună la dosar înscrisuri doveditoare ale activităţii sale desfăşurate în cadrul unităţii spitaliceşti după data de 01.10.2014, respectiv registrele de la secţia de sterilizare din cadrul spitalului, cu intrările si ieşirile de instrumentar si prezenta, registrele Policlinicii Spitalului Orăşenesc B cu instrumentarul intrat si ieşit de la secţia de sterilizare, referatul întocmit de dr.P M întocmit odată cu încheierea contractului de voluntariat, iar aceasta a refuzat, motivând ca nu se mai găsesc. A susţinut că actele respective au fost puse la dispoziţie în martie 2015 când a avut loc controlul D.S.P O, realizat de dr. P M si dr.C M.

La solicitarea tribunalului, Direcţia de Sănătate Publică O a comunicat la dosar copii certificate pentru conformitate cu originalul de pe documentele întocmite cu ocazia controlului efectuat de către dr. P M şi dr. C M la Spitalul Orăşenesc B în luna martie 2015 (f. 73-83 ds.). În aceste documente nu se face menţiune despre prestarea de către apelanta - reclamantă N N a unei activităţi de voluntariat, în baza unui contract scris, în perioada în care s-a efectuat controlul.

De asemenea, în urma adresei emise de tribunal, Spitalul Orăşenesc B a comunicat faptul că registrele de sterilizare din cadrul spitalului şi policlinicii pentru perioada 01.10.2014 – 31.12.2015 nu mai există, temeiul legal în baza căruia acestea nu mai sunt păstrate fiind art. 56 din anexa la OMS nr. 261/200 (în care nu este precizat un termen de păstrare); pct. I.5 şi pct. II 6 din Anexa nr. 5 la OMS nr. 961/2016 (termenul de păstrare fiind de minim 6 luni). A arătat şi faptul că registrele de sterilizare din cadrul spitalului şi policlinicii nu se regăsesc ca unitate arhivistică în nomenclatorul arhivistic al Spitalului Orăşenesc B, aprobat de Arhivele Naţionale – Direcţia Judeţeană O (f. 45 – 48 ds.). A depus Nomenclatorul arhivistic, aprobat prin Decizia nr. 39 din 08.01.2009, din care rezultă aceste ultime susţineri (f. 57-67 ds.).

În copiile din registrele de sterilizare din cadrul spitalului şi policlinicii, depuse de reclamanta N N, apar numele, prenumele şi semnătura acesteia pentru datele: 01.03.2015; 02.03.2015, 03.03.2015, 04.03.2015, 05.03.2015, 22.02.2015, 23.02.2015, 24.02.2015, 25.02.2015  (f. 46 – 57 ds. fond).

Din analiza coroborată a tuturor acestor probe nu rezultă încheierea unui contract de voluntariat în formă scrisă între reclamantă şi pârâtă, pentru perioada precizată de apelantă, anume după data de 01.10.2014 până în luna aprilie 2015. Se au în vedere atât obligativitatea încheierii în formă scrisă a convenţiei, condiţie prevăzută de lege pentru valabilitatea sa, cât şi faptul că respectivul contract de voluntariat, se înregistrează în registrul de evidenţă a voluntarilor ţinut de organizaţia-gazdă, în cauză Spitalul Orăşenesc B, anterior începerii activităţii, când trebuie şi înmânat voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat. Astfel, în situaţia în care reclamanta a desfăşurat activitate ca voluntar în perioada arătată avea obligaţia de a încheia contractul anterior începerii efective a activităţii, contract care să fie înregistrat şi pentru care avea posibilitatea de a solicita un exemplar anterior prestării activităţii, fapt nerealizat.

Mai mult, faţă de forma scrisă obligatorie a contractului de voluntariat, nu sunt suficiente menţiuni cu privire la numele, prenumele şi semnătura reclamantei, care apar în copiile depuse aceasta din registrele de sterilizare din cadrul spitalului şi policlinicii, în perioada 01.10.2014 până în luna aprilie 2015, aşa cum s-a arătat mai sus. Aceste menţiuni nici nu se coroborează cu declaraţia martorei P C, care, deşi a arătat că în luna martie, când a fost realizat un control din partea DSP O, reclamanta a reprezentat compartimentul sterilizare, a precizat că a fost în concediu medical şi, prin urmare, martora nu a perceput direct aspectul relatat şi nici nu a arătat cum a luat cunoştinţă de acest fapt.

Raportat la dispoziţiile speciale din Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, nu prezintă relevanţă susţinerile apelantei – reclamante în sensul că, dacă nu a fost încheiat niciodată un contract scris de voluntariat, nu îşi explică temeiul legal în baza cărui  a continuat activitatea în spital, mai mult de jumătate de an, dovada fiind fişele de prezenta si intrare-ieşire instrumentar de la Secţia Sterilizare.

Pentru valabilitatea contractului de voluntariat este necesară forma scrisă, astfel încât în lipsa dovedirii încheierii actului juridic în această formă nu se poate prezuma că activitatea la care face referire apelanta – reclamantă ar fi fost desfăşurată în baza unui astfel de contract. De asemenea, nu face obiectul acestei cauze lămurirea situaţiei juridice a reclamantei la momentul prestării activităţii la care face referire.

Tribunalul judecă prezenta cauză cu respectarea principiului disponibilităţii, reclamanta solicitând doar obligarea pârâtei la eliberarea unui exemplar al contractului de voluntariat încheiat la data de 01.01.2015, sub sancţiunea plăţii de daune interese de 1000 lei pentru fiecare zi de întârziere de la data rămânerii definitive a hotărârii şi până la punerea în executare a acesteia; obligarea pârâtei la eliberarea certificatului de voluntariat pentru perioada pe care a lucrat-o, precum şi la eliberarea raportului de activitate care însoţeşte acest certificat, cu cheltuieli de judecată.

Având în vedere toate aspectele de mai sus, cererea reclamantei privind eliberarea unui exemplar al contractului de voluntariat nu este întemeiată, întrucât în cauză nu s-a dovedit încheierea în formă scrisă  a unui contract de voluntariat între părţi pentru perioada din data de 01.10.2014 până în luna aprilie 2015 şi, faţă de dispoziţiile speciale din Legea nr. 78/2014, nu este întemeiat nici capătul de cerere referitor la eliberarea de către pârât a certificatului de voluntariat pentru perioada pe care a lucrat-o, precum şi la eliberarea raportului de activitate care însoţeşte acest certificat.

Pentru toate aceste considerente, în temeiul disp. art. 480 alin. 1 C.proc.civ., tribunalul va respinge apelul declarat de formulat de apelanta - reclamantă N N, împotriva sentinţei civile nr. X/14.09.2018 pronunţată de Judecătoria Bals, ca nefondat.

În temeiul art. 453 Cpc, se va respinge cererea apelantei de obligare a intimatului la plata cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată, reţinând culpa procesuală a apelantului căruia i s-a respins cererea de faţă.

Data publicarii pe portal: 08.07.2019