Contestatie la executare

Sentinţă penală 674 din 17.04.2019


Prin cererea înregistrată la Judecătoria Arad  sub nr. xxx petenta a formulat contestaţie împotriva încheierii nr. ... din data de ...... pronunţată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul PNT ARAD în dosar nr. Y referitor la intimatul XX.

 În motivarea cererii petenta arată că problema juridică referitoare la acordarea zilelor prevăzute de art. 55 indice 1 din Legea nr. 254/2013, aşa cum a fost modificat în baza Legii 169/2017, pentru  condiţiile degradante din Penitenciarele din România, se soluţionează pe calea contestaţiei la executare şi nu pe calea prevăzută de art. 56 din legea nr. 254/2013. 

Analizând cauza instanţa a reţinut următoarele:

Intimatul XX, în timp ce se afla în Penitenciarul  Arad, a formulat o solicitare  de a beneficia  de zilele care se calculează în baza Legii 169/2017 pentru  condiţiile degradante din Penitenciarele din România. Prin încheierea nr. .... din data de ......... pronunţată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul PNT ARAD în dosar nr. X/2019 a fost admisă această solicitare şi a fost obligată petenta să aplice dispoziţiile art. 55 indice 1 din legea nr. 254/2013 pentru perioada în care intimatul s-a aflat efectiv în stare de detenţie din data de ..... 2012 şi până în prezent.

Conform Deciziei nr. 8/2019 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, dată de completul de soluţionare a recursurilor în interesul legii, în interpretarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor art. 551 din Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, modificată prin Legea nr.169/2017, s-a stabilit că revine instanţei de executare sau instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere, pe calea contestaţiei la executare întemeiate pe dispoziţiile art. 598 alin. (1) lit. d) din Codul de procedură penală, competenţa soluţionării cererii prin care o persoană privată de libertate solicită acordarea zilelor compensatorii în baza art. 551 din Legea nr. 254/2013 pentru restul de pedeapsă rezultat dintr-o condamnare anterioară şi care se regăseşte în pedeapsa în a cărei executare se află.

Art. 597 şi 598  Procedură Penală prevăd următoarele:

„  Procedura la instanţa de executare

(1) Când rezolvarea situaţiilor reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei de executare, preşedintele completului de judecată dispune citarea părţilor interesate şi, în cazurile prevăzute la art. 90, ia măsuri pentru desemnarea unui avocat din oficiu. La judecarea cazurilor de întrerupere a executării pedepsei închisorii sau a detenţiunii pe viaţă se citează şi administraţia penitenciarului în care execută pedeapsa condamnatul.

(2) Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată.

(3) Participarea procurorului este obligatorie.

(4) După ascultarea concluziilor procurorului şi a părţilor, instanţa se pronunţă prin sentinţă.

(5) Dispoziţiile cuprinse în titlul III al părţii speciale privind judecata care nu sunt contrare dispoziţiilor prezentului capitol se aplică în mod corespunzător.

 (6) Dispoziţiile alin. (1) - (5) se aplică şi în cazul în care rezolvarea uneia dintre situaţiile reglementate în prezentul titlu este dată în competenţa instanţei în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. În acest caz, soluţia se comunică instanţei de executare.

(7) Hotărârile pronunţate în primă instanţă în materia executării potrivit prezentului titlu pot fi atacate cu contestaţie la instanţa ierarhic superioară, în termen de 3 zile de la comunicare.

(8) Judecarea contestaţiei la hotărârea primei instanţe se face în şedinţă publică, cu citarea persoanei condamnate. Condamnatul aflat în stare de detenţie sau internat într-un centru educativ este adus la judecată. Participarea procurorului este obligatorie. Decizia instanţei prin care se soluţionează contestaţia este definitivă. Prevederile alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

ART. 598

Contestaţia la executare

(1) Contestaţia împotriva executării hotărârii penale se poate face în următoarele cazuri:

a) când s-a pus în executare o hotărâre care nu era definitivă;

b) când executarea este îndreptată împotriva altei persoane decât cea prevăzută în hotărârea de condamnare;

c) când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare;

d) când se invocă amnistia, prescripţia, graţierea sau orice altă cauză de stingere ori de micşorare a pedepsei.

(2) În cazurile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) şi d), contestaţia se face, după caz, la instanţa prevăzută la art. 597 alin. (1) sau (6), iar în cazul prevăzut la alin. (1) lit. c), la instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în care nelămurirea priveşte o dispoziţie dintr-o hotărâre pronunţată în apel sau în recurs în casaţie, competenţa revine, după caz, instanţei de apel sau Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.”

Din aceste texte de lege rezultă că în situaţia contestaţiei la executare competenţa de soluţionare este alternativă între instanţa de executare şi instanţa în a cărei circumscripţie se află locul de deţinere. Cum în acest caz mandatul de executare este emis de către Tribunalul  X, iar cererea a fost formulată din cadrul PNT  Y, va fi declinată competenţa de soluţionare în favoarea Tribunalului  Y.

Faţă de aceste considerente, a fost admisă contestaţia petentei împotriva încheierii nr. .... din data de .... 2019 pronunţată de judecătorul de supraveghere a privării de libertate din cadrul PNT ARAD în dosar nr. .... şi a fost desfiinţată  încheierea contestată.

În baza art. 50 şi 597-598  Cod Procedură Penală, a fost declinată competenţa de soluţionare a  contestaţiei la executare formulată de către persoana condamnată T, în favoarea Tribunalului Y.