Contestatie la executare

Sentinţă civilă 6567 din 14.12.2010


CONTESTATIE LA EXECUTARE

Prin cererea  înregistrată la  data de  26.08.2010  pe  rolul  J.  S.,  reclamanta O F în contradictoriu cu intimata  B T  S S a formulat contestatie la executare împotriva executării silite  , ca netemeinică şi nelegală.

In  motivarea  actiunii s-a arătat că  prin adresa nr. 3929/13.08.2010 emisa de SA, in calitate de executor bancar la cererea B T - S S a solicitat SC. GC S.R.L. Slatina sa înfiinţeze poprire asupra venitului sau net lunar, în cota de  cota de 1/3. pana la recuperarea debitului de 14500 lei, sustinandu-se ca aceasta suma se datorează conform contractului de credit nr. XXX.

De asemenea contestatorul a invocat necompetenta materială a  executorului bancar  în efectuarea procedurii de executare silită, întrucât nu există text de lege în baza căruia executorii bancari să desfăşoare aceste activită publice de executare silită.

 Astfel, a precizat faptul ca, corpul executorilor bancari a fost constituit in baza Legii bancare nr. 58/1998. publicata in M.Of nr. 121 din 23.03.1998, care la art. 88. alin. 2, prevedea ca "Separat sau in cadrul asociaţiilor profesionale, băncile vor putea să-si organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate va fi strict legata tic punerea în executare a titlurilor executorii aparţinând băncilor",

De asemenea, la alineatul 3 al art. 88 din Legea bancara nr. 58/1998. se stipula expres ca "Statutul acestui corp de executori va fi aprobat prin ordin  al  ministrului justiţiei",

 Conform acestor acte normative, competenta efectuării executării silite a obligaţiilor ce decurg din titluri executorii aparţinând unei bănci (respectiv contracte de credit încheiate cu Banca), aparţinea, pana la data de 01.012007. corpului executorilor bancari, conform art. 88 din Legea nr. 58/1998 coroborat cu art . 2 şi art. 10  din Statutul Corpului executorilor bancari. De asmenea menţioneaza faptul ca în prezent legea bancara nr. 58/1998 este abrogata prin OG 99/2006, iar de la data intrarii în vigoarea a acestei ordonante corpul executgorilor bancari funcţioneaza în afara legii.

 Pe cale de consecinţa, contestatorul solicita instanţei sa se constate faptul  ca executorul bancar nu mai are competenta materiala de punere in executare a unui titlu executoriu.

De asemenea a invocat  nulitatea absoluta a executării silite motivat de faptul ca executorul bancar nu are competenta materiala de a efectua acte de executare silita, întrucât activitatea sa nu mai este reglementata expres, in prezent nefiind aprobat prin ordin al ministrului justiţiei Statutul Corpului executorilor bancari. Astfel potrivit art. 105 alin. 2 din Codul de procedura civila „actele îndeplinite cu neobservarea formelor legale sau de un funcţionar necompetent se vor declara nule numai daca prin aceasta s-a pricinuit pârtii o vătămare ce nu se poate inlatura decât prin anularea lor. In cazul nulităţilor prevăzute anume de lege, vătămarea se presupune pana la dovada contrarie ".

In acest sens, consideră ca sunt aplicabile dispoziţiile art. 399, alin. 2 din Codul de procedura civila, conform cărora "nerespectarea dispoziţiilor privitoare la executarea silita insasi sau la efectuarea oricărui act de executare atrage sancţiunea anularii actului nelegal".

 In cazul de fata, este de domeniul evidentei ca actele de executare silita au fost efectuate de către un funcţionar necompetent, iar prin acestea a fost creata o vătămare neîndoielnica a patrimoniului meu, fiindu-mi afectate, fara putinţa de tăgada, veniturile salariate.

Pe fond, s-a arătat  ca executarea silita este, de asemenea, nelegala si neintemeiata, întrucât  in ceea ce priveşte presupusul contract de fidejusiune, nu sunt îndeplinite condiţiile ad validitatem prevăzute de Codul civil. Astfel, fiind vorba despre un contract si contractul de fidejusiune trebuie sa indeplineasca toate condiţiile necesare de validitate. In cazul de fata, după cum puteţi observa, nu exista acordul pârtilor, în  sensul ca nu exista acordul de voinţa al băncii, pe formularul respectiv nefiind aplicata stampila băncii si nici semnaturile reprezentanţilor acesteia.In al doilea rând,  contestatorul a învederat faptul ca, contractul de credit conţine clauze abuzive, care potrivit reglementarilor in vigoare sunt nule, aceste clauze fiind înscrise de către banca pe un un formular pretipizat care a fost pus in fata sa fara a i se acorda timpul necesar lecturarii si luării la cunoştinţa despre conţinutul acestora, si , implicit, nefacand obiectul unei prealabile negocieri, cerandu-i-se sa-l semneze de indata. Consideră  ca, la incheierea contractului, din motive de celeritate, datorita poziţiei dominante deţinuta de banca, in opoziţie cu subsemnata, banca a prezentat un contract cu clauze prestabilite, iar eu n-am avut alta posibilitate, obligata fiind sa-l semneze.

În drept s-a invocat  dispoz.art. 388 art.  4012 Cod  de procedură civilă.

In  dovedirea contestatiei a depus  în copie adresa nr. 3929/2010. contract de credit,  încheiere nr 2157,  cerere executare silită.

Intimata  B T SA S S  a depus întâmpinare  prin care a solicitat respingerea contestatiei, ca neîntemeiată.

În motivarea întâmpinarii a aratat ca la data de 04.06.2010  a formulat cerere de executare silită împotriva garantului O F al debitorului R M.- F pentru recuperarea debitului în sumă de 13.888,18 lei şi dobânzile aferente până la achitarea lor integrală. Corpul executorilor bancari din cadrul băncii a început formele  de executare silită în conformitate cu dispoz.art. 387 şi urm Cod proc.civ. obţinând încuviintarea executării silite a titlului executoriu contractul  de credit dată de  J S în dosar nr.XXXX..

A mai arătat că în baza Statulului art. 11  executorii bancari îşi desfăşoară  activitatea, exercitându-şi atributiile prevăzute la art,. 190 din acelaşi statul, pe întreg teritoriul României.

S-a mai arătat că  a declarat scadent anticipat  creditul  ca urmare a nerespectării conditiilor contractuale în sensul  neachitării datoriilor aferente  împrumutatul înregistrând  un serviciu al datoriei  de peste 90 de zile.

În drept s-a invocat dispoz.art.  115-118 Cod proc.civ. art. 374/1 Cod proc.civ.

La data de 09.11.2010 contestatoarea a depus la dosar o precizare la acţiune prin care a învedereat instanţei faptul ca înţelege sa conteste încheierea nr. 2157/21.06.2010 pronunţata de J S în dosarul nr.XXX, înţelege sa conteste titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr.XXX, înţelege sa conteste executarea însăşi, si solicita în temeiul art. 403 alin. 1 cpc suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Analizand in mod coroborat materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin contestatia înregistrată pe rolul acestei instanţe contestatoarea OF a solicitat instanţei anularea încheierii nr. încheierea nr. 2157/21.06.2010 pronunţata de J S în dosarul nr.XXX, anularea parţiala a titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr.XXX, respectiv în ceea ce priveşte contractul de fidejusiune, încetarea executarii pentru viitor , întoarcerea executării silite si solicita în temeiul art. 403 alin. 1 cpc suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei.

Astfel, in art. 399, al. 1, teza I Cpc se prevede principiul general ca impotriva executarii insesi, precum si impotriva oricarui act de  executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

Contestatia la executare este mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executare, se pot plange instantei competente in scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

Analizând cererea de suspendarea a executarii , instanţa o găseşte neîntemeiata având în vedere faptul ca argumentele invocate în cadrul contestatiei la executare reprezintă aparari de fond ale actelor de executare respectiv cu privire la anularea încheierii nr. încheierea nr. 2157/21.06.2010 pronunţata de J S în dosarul nr. XXX si nu justifică suspendarea executării silite pe calea contestaţiei la executare. De altfel potrivit dispoziţiilor art. 403 alin.1 cpc „ instanţa poate sa suspende executarea până la  soluţionarea contetaţiei la executare sau a altei cereri privind executare silita, cu condiţia depunerii unei cauţiuni în cuantumul fixat de instanţa, în afara de cazul în care legea dispune altfel”, deci instanţa poate dispune aceasta masura numai în masura în care se dovedeşte faptul ca ar exista posibilitatea prejudicierii debitorului prin continuarea executării silite, acest prejudiciu nefiind dovedit, motiv pentru care instanţa va dispune respingerea cererii de suspendare a executarii  ca neîntemeiata. Suspendarea  executarii silite nu se poate dispune decat pana la solutionarea contestatiei cu care a fost învestita instanta, aceasta neputand dispune oprirea executarii si in faza recursului, fata de dispozitiile exprese al art 403 alin 1 Cod Pr Civ. Desigur, instanta de recurs va putea sa dispuna, la cerere, aceasta masura.

În ceea ce priveşte excepţia necompetentei materiale a executorului bancar invocata de contestoarea  O F instanţa o respinge ca fiind neîntemeiata pentru urmatorele motive.Astfel corpul executorilor bancarei se organizeaza şi funcţioneaza potirivit prevederilor OG nr. 99/2006 şi ale Statului executorilor bancari aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2628/C/08.11.1999 , ordin şi statut care nu sunt abrogate si sunt în vigoare, executorul bancar având competenţa materiala sa puna în executare contractul de credit nr. 143/07.03.2007. Astfel potrivit prevederilor din Statutul Executorilor Bancari acestia sunt investiti sa îndeplineasa orice activităţi legale în scopul realizării voluntare sau când este cazul prin executare silita a obligaţiilor stabilite prin titlurile executorii ce aparţin băncilor.Potrivit art. 418 – „(1) Instituţiile de credit pot să-şi constituie asociaţii profesionale, care să le reprezinte interesele colective faţă de autorităţile publice, să studieze probleme de interes comun, să promoveze cooperarea, să informeze membrii asociaţiei şi publicul şi să organizeze serviciile de interes comun. Asociaţiile profesionale ale instituţiilor de credit colaborează cu Banca Naţională a României. (2) Separat sau, după caz, în cadrul asociaţiilor profesionale, instituţiile de credit pot să-şi organizeze un corp propriu de executori, a cărui activitate este strict legată de punerea în executare a titlurilor executorii aparţinând instituţiei de credit şi altor entităţi care aparţin grupului acesteia şi care desfăşoară activităţi financiare.  (3) Statutul acestui corp de executori se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei, iar activitatea acestuia se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile în materie din dreptul comun.” Astfel corpul executorilor bancari a fost aprobat prin Ordinul Ministrului Justiţiei nr. 2628/C/1999, oridin care nu este abrogat şi care este în vigoare, nefiind abrogat.

În ceea ce priveşte fondul cauzei actele de executare emise de  biroul executorului judecatoresc instanţa constată că acestea au fost emise cu respectarea dispoziţiilor legale în materie.

In speţă, instanţa constata ca titlul executoriu este contractul de credit nr.XXX pentru care nu este necesara învestirea cu formula executorie, el putând fi încuviinţat silit.

Potrivit dispozitiilor art. 374 Cod pr. civila, nici o hotarare judecatoreasca nu se va putea executa daca nu este investita cu formula executorie, afara de anumite hotarâri prevazute de lege, care se executa fara formula executorie.

Potrivit Deciziei nr. XIII DIN 20.03.2006 a ICCJ dispoziţiile art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998, se interpreteaza în sensul ca se atribuie contractelor de împrumut bancar, fără nicio distincţie, valoarea de titlu executoriu, au în vedere, prin prisma unor interese de ordine publică şi a regulilor prescrise executării silite în natură a obligaţiilor, nu numai contractele care se vor încheia după intrarea în vigoare a textului menţionat, dar şi pe cele încheiate sub imperiul legii vechi. Mai exact, acţiunea în timp a textului menţionat cuprinde şi efectele viitoare ale unor raporturi juridice trecute (facta futura), ceea ce impune concluzia, în baza art. 1 din Codul civil, că textul, privit ca lege nouă, este de imediată aplicare.

De altfel, acţiunea legii noi în sensul arătat este dictată şi de situarea textului în materia normelor executării silite care, ca norme de procedură, nici nu retroactivează şi nici nu supravieţuiesc, ci sunt de imediată aplicare. Mai mult, procedura de executare silită fiind de ordine publică, rezultă existenţa unei situaţii juridice obiective legale, cu privire la care orice lege nouă are un efect imediat.

Potrivit art. 374 indice 1 cod procedura civila înscrisurile cărora legea le recunoaşte caracterul de titlul executoriu sunt puse în executare fără investirea cu formula executorie.

Astfel în mod corect instanţa a încuviinţat executarea silita a contractului de credit bancar nr. 143/07.03.2007  , acesta constituind titlu executoriu, nefiind necesara învestirea acestuia cu formula executorie, neexistând nici un motiv de anulare a încheierii nr.2157/21.06.2010..

Instanţa a constatat faptul ca contestatoarea O F nu a precizat motivul de nelegalitate al actelor de executare contestate.

Astfel, fata de cele aratate, instanta retine ca actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. XXX de executor bancar S A sunt legal întocmite din punct de vedere atât al formei ( fiind respectate conditiile privind continutul somatiei, conform art. 387 C.pr.civila, executarea urmând a începe conform acestor dispozitii doar dupa comunicarea acestei somatii), cât si al fondului, asa cum s-a aratat, nefiind motive temeinice pentru anularea acestora.

Respingand contestatia la executare formulata , instanta urmeaza a mentine actele de executare efectuate în dosarul de executare mai sus menţionat si a respinge în consecinta.

Instanţa va înlătura apararea contestatoarei în ceea ce priveste faptul ca titlul executoriu, respectiv contractul de credit mai sus menţioat contine clauze abuzive, având în vedere faptul ca contractul de credit mai sus menţionat a fost legea părţilor la acea data ,  fiind legal încheiat conform convenţiei parţilor.

Astfel potrivit dispoziţiilor art. 969 alin. 1 cod civil convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante, astfel actul juridic încheiat de către părţi impunându-se părţilor întocmai ca şi legea. Aceste critici invocate de către contestatoare în ceea ce priveşte clauzele abuzive din contractul de credit mai sus menţionat ar fi putut fi invocate de către contestatoare şi pe calea unei acţiuni separate, respectiv o acţiune în anularea clauzelor abuzive din contractul de credit acţiune pe care contestatoarea din prezenta cauza nu a formulata, iar aşa cum prevad dispoziţiile art. 399 alin. 3 cpc  prezenta instanta de executare ,competenta sa solutioneze contestatia la executare formulata ,nu poate, potrivit art. 399 al.1 si 3 C. pr. civila sa procedeze la analiza acestor aparari de fond invocate în prezenta contestatie, acest lucru fiind posibil doar daca, titlul executoriu nu ar fi fost emis de o instanta judecatoreasca, precum şi daca legea nu prevede în acest scop o alte cale de atac , ceea ce nu este cazul în speţa de faţa, legea prevazând o cale separata de anlulare a caluzelor abuzive din contractele de credit.În ceea ce priveste capatul de cerere privind întoarcearea executarii . capat de cerere accesoriu contestaţiei la executare, instanţa constata ca şi acesta este neîntemeiat, acesta fiind admisibil doar în  situaţia desfiinţarii titlului executoriu sau însaşi executarea silita, ceea ce nu este cazul în speţa de faţa titlul executoriu şi actele de executare nefiind desfiinţate

Astfel, fata de cele aratate, instanta retine ca actele de executare efectuate în dosarul de executare nr. XXX sunt legal întocmite din punct de vedere atât al formei ( fiind respectate conditiile privind continutul somatiei, conform art. 387 C.pr.civila, executarea urmând a începe conform acestor dispozitii doar dupa comunicarea acestei somatii), cât si al fondului, asa cum s-a aratat, nefiind motive temeinice pentru anularea acestora

Pentru aceste considerente de fapt şi de drept instanţa va respinge contestaţia la executare , ca neîntemeiata.