Contestatie la executare

Sentinţă civilă 710 din 05.03.2012


R O M Â N I A

JUDECATORIA O N E S T I

JUDETUL B A CA U

Dosar nr. 7636/270/2011  contestatia la executare 

Înreg. la  29.12.2011 

SENTINTA CIVILA NR.710

Sedinta publica din data de  5 martie  2012

Completul de judecata compus din:

Presedinte – ….

Grefier  - ……

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile  promovate de contestatoarea  .., cu sediul în ….. împotriva intimatului …. , domiciliat în  ….., având ca obiect contestatie la executare.

La apelul nominal facut în sedinta publica au raspuns: avocat …. reprezentând contestatoarea, avocat ….. reprezentând debitorul.

Procedura de citare legal îndeplinita.

S-a expus referatul oral al cauzei de grefierul de sedinta,  care învedereaza instantei ca s-a depus  dosarul de executare privind partile de la BEJ …….,  lipsesc relatiile solicitate de la Societatea Civila de Avocati …… din ..

Avocat ……. depune la dosar împuternicire avocatiala pentru intimat, referitor la depunerea contractului de asistenta juridica si la contestarea calitatii de reprezentant considera ca instanta în extenso si-a depasit atributiile pentru care a fost sesizata, depune la dosar precizari în acest sens; precizeaza ca dovada calitatii de reprezentant, inclusiv pentru faza de executare silita, o face cu împuternicirea avocatiala si nicidecum cu contractul de asistenta juridica, daca va fi nevoie va depune acest contract la instanta de recurs.

Instanta acorda cuvântul pentru formularea probatoriilor.

Avocat …… pentru contestatoare  depune la dosar xerocopia contractului de asistenta juridica seria GL nr.005373 din 26.10.2011, solicita proba cu înscrisurile depuse la dosar si arata ca nu mai are alte cereri de formulat.

Avocat …… pentru intimat nu  are alte cereri de formulat.

Instanta încuviinteaza administrarea probei cu înscrisurile depuse la dosar, nemaifiind cereri noi de formulat, exceptii de invocat sau probe de administrat,  constata cauza în stare de judecata si acorda cuvântul pe fondul cauzei.

Avocat …… pentru contestatoare solicita admiterea capatului de cerere privind suspendarea executarii silite, a se dispune suspendarea executarii silite pâna la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare; solicita admiterea contestatiei la executare, anularea tuturor formelor de executare; respingerea capatului de cerere privind restabilirea situatiei anterioare ca fiind ramas fara obiect având în vedere ca nu s-au mai facut acte de executare împotriva debitoarei, executarea silita fiind suspendata provizoriu de presedintele instantei; fara cheltuieli de judecata.

Avocat ….pentru intimat având cuvântul pe fondul cauzei solicita admiterea în parte a contestatiei la executare, nu s-a achitat întreaga suma, ci doar o parte, îndreptarea actelor de executare. Depune la dosar concluzii scrise.

I N S T A N T A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata în data de 29.12.2011 pe rolul Judecatoriei Onesti sub nr. 7636/270/2011 contestatoarea S….. a formulat, în contradictoriu cu intimatul …., contestatie la executare împotriva executarii silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 1667/2011 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecatoresc …., solicitând suspendarea executarii silite pâna la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare, anularea tuturor actelor de executare efectuate, restabilirea situatiei anterioare executarii prin restituirea sumelor executate, obligarea intimatului la plata cheltuielilor de judecata.

În motivarea în fapt contestatoarea a aratat, în esenta, urmatoarele: suma de bani pe care o datoreaza intimatului în baza titlului executoriu decizia civila nr. 1611/14.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau în dosarul nr. 517/110/2009 a fost achitata de catre debitoare; executarea silita este nelegala pentru ca a fost începuta de avocat ….. din cadrul SCPA … fara a avea mandatul creditoarei în acest sens; creanta astfel cum a fost stabilita prin expertiza extrajudiciara efectuata în faza executarii silite are un cuantum determinat în mod gresit; procesele verbale de constatare a cheltuielilor de executare au fost încheiate în mod abuziv si nelegal, onorariul executorului judecatoresc fiind într-un cuantum excesiv.

În drept, au fost invocate dispozitiile art. 399, 274 alin. 3, art. 3711, art. 388 alin. 1 si 2 si art. 403 din Codul de procedura civila.

Legal citat, intimatul nu a depus întâmpinare însa avocat ….. pentru intimat a formulat concluzii de admitere în parte a contestatiei la executare având în vedere ca nu s-a achitat întreaga suma, ci doar o parte, cuantumul total al creantei fiind stabilit prin expertiza contabila efectuata în cadrul dosarului de executare silita.

La solicitarea instantei, BEJ ….. a depus la dosarul cauzei copia certificata a dosarului de executare silita nr. 1667/2011, conform dispozitiilor art. 402 alin. 1 Cod procedura civila.

În cauza a fost administrata proba cu înscrisuri.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin decizia civila nr. 1611/14.11.2011 pronuntata de Curtea de Apel Bacau-sectia I civila în dosarul nr. 517/110/2009 contestatoarea a fost obligata sa plateasca mai multor reclamanti, printre care si intimatului, partea cuvenita din cota de 5% profit realizat pe anii 2005, 2006, 2007 actualizata cu indicele de inflatie începând cu data scadentei si pâna la data platii efective.

Având în vedere acest titlu executoriu, debitoarea a consemnat la dispozitia creditorului suma reprezentând drepturi salariale, pentru cuantumul careia nu exista dovada la dosar (procesul verbal de consemnare), ci în acest sens este doar o adresa din partea contestatoarei catre BEJ ….. (fila 37) prin care îi aduce la cunostinta faptul ca a procedat la consemnarea sumei catre toti creditorii din hotarârea judecatoreasca mentionata, precum si faptul ca avocat …… pentru intimat a solicitat admiterea în parte a contestatiei si îndreptarea actelor de executare pentru diferenta sumei, rezultând implicit ca intimatul a primit o anumita suma de bani.

Cu toate acestea, ulterior, în baza aceluiasi titlu executoriu, avocat ….., în numele creditorului intimat, formuleaza cerere pentru punerea în executare a acestui titlu, cerere adresata BEJ ….

În urma acestei cereri s-a format dosarul de executare silita nr. 1667/2011 al BEJ …..

Prin încheierea data în camera de consiliu si pronuntata în sedinta publica din data de 09.12.2011 de Judecatoria Onesti în dosarul nr. 7240/270/2011 a fost încuviintata executarea silita a debitoarei în baza titlului executoriu anterior mentionat.

Prin somatia nr. 1667/2011 din 20.12.2011 debitoarei i s-a pus în vedere ca în termen de o zi de la primirea somatiei sa achite creditoarei suma de 8939 lei, suma rezultata din raportul de expertiza întocmit de expert contabil …., si suma de 2473 lei cheltuieli de executare conform procesului verbal nr. 1667/20.12.2011, suma totala fiind de 11.412 lei.

Prin adresa din 20.12.2011 emisa de BEJ …… debitoarea a fost înstiintata ca în conformitate cu dispozitiile art. 454 Cod procedura civila s-a procedat la înfiintarea popririi asupra conturilor debitoarei pâna la încasarea sumei de 3540 lei.

Debitoarea a formulat la data de 29.12.2011 atât prezenta contestatie la executare cât si cerere de suspendare provizorie a executarii silite, cerere admisa de presedintele instantei prin încheierea pronuntata la data de 10.01.2012 în dosarul nr. 7632/270/2011.

Contestatoarea invoca în prezenta contestatie mai multe motive de nulitate a executarii silite declansate de BEJ ……., un prim motiv fiind acela ca intimatul creditor a primit suma datorata în temeiul titlului executoriu. Instanta, având în vedere situatia expusa anterior, precum si faptul ca debitoarea nu a facut dovada sumei consemnate la dispozitia creditorului, nu va retine acest motiv de nulitate a executarii silite.

Un alt motiv invocat de catre contestatoare este acela ca avocat ….. nu avea un mandat valabil din partea creditorului în vederea solicitarii executarii silite a titlului executoriu. Pentru a analiza daca acest motiv este întemeiat instanta a emis o adresa catre avocat (fila 70) pentru a depune la dosarul cauzei copia contractului prin care a fost împuternicit de creditor sa solicite punerea în executare a hotarârii. Prezenta în sala, d-na avocat a precizat expres ca nu va depune acest contract, invocând principiul confidentialitatii acestui contract.

Analizând actele dosarului de executare silita, instanta retine ca într-adevar cererea de punere în executare a hotarârii mentionate este formulata si semnata de catre avocat ….. pentru creditor, care a prezentat împuternicirea avocatiala seria B nr. 633579/2011, cu mentiunea la semnatura client „conform contract”. Având în vedere refuzul de a prezenta contractul în baza caruia a fost eliberata împuternicirea avocatiala, instanta nu poate retine ca acest avocat a facut dovada ca a avut un mandat valabil din partea creditorului pentru punerea în executare a titlului executoriu, cu atât mai mult cu cât exista mai multe cauze pe rolul acestei instante cu acelasi obiect în care creditori în baza aceluiasi titlu executoriu precizeaza ca nu au dat mandat avocatului ……pentru sesizarea organului de executare.

În consecinta, instanta, în temeiul art. 399 Cod procedura civila, va admite prezenta contestatie la executare si va anula toate actele de executare din dosarul nr. 1667/2011 al BEJ …..

În ceea ce priveste cererea de suspendare a executarii silite, instanta va dispune suspendarea executarii pâna la ramânerea irevocabila a prezentei contestatii, având în vedere solutia pronuntata în contestatie si considerentele ce au stat la baza pronuntarii în acest sens.

În ceea ce priveste cautiunea, instanta retine ca debitoarea contestatoare a achitat o cautiune totala de 97.523,30 lei cu recipisa nr. 3381/28.12.2011 pentru cererea de suspendare a executarii silite în dosarele de executare nr. 1596-1694/2011 ale BEJ ……, ce fac obiectul contestatiilor la executare înregistrate pe rolul Judecatoriei Onesti între nr. 7634-7665/2011 si nr. 7669-7736/2011. În consecinta, cautiunea aferenta prezentei cereri de suspendare a executarii este în cuantum de 975,233 de lei, instanta urmând a dispune ca Judecatoria Onesti – Camera de valori sa restituie contestatoarei, în conditiile art. 7231 Cod procedura civila, suma de 975,233 lei din recipisa  de consemnare nr. 3381/28.12.2011 prin care contestatoarea a consemnat cautiune la dispozitia instantei.

Privitor la capatul de cerere pentru restabilirea situatiei anterioare declansarii executarii silite, instanta îl  va respinge ca ramas fara obiect având în vedere precizarile contestatoarei în sensul ca executorul nu a mai emis acte de executare a debitoarei.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

H O T A R A S T E :

Admite în parte contestatia formulata de …, cu sediul social în …., în contradictoriu cu intimatul ……, cu domiciliul în ….

Anuleaza actele de executare silita din dosarul nr. 1667/2011 al B.E.J. …….

Respinge capatul de cerere privind restabilirea situatiei anterioare declansarii executarii silite ca ramas fara obiect.

Dispune suspendarea executarii silite în dosarul nr. 1667/2011 al B.E.J. ….. pâna la solutionarea irevocabila a prezentei contestatii.

Dispune ca Judecatoria Onesti – Camera de valori sa restituie contestatoarei, în conditiile art. 7231 Cod procedura civila, suma de 975,233 lei din recipisa  de consemnare nr. 3381/28.12.2011 prin care contestatoarea a consemnat cautiune la dispozitia instantei.

Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi 05.03.2012.

P R E S E D I N T E , G R E F I E R ,

1