Contestaţie la executare – măsuri asiguratorii

Decizie 134/2013 din 29.04.2013


Pe rol fiind judecarea recursului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria M... împotriva sentinţei penale nr. ....... pronunţată de Judecătoria M... în dosarul nr...........

La apelul nominal făcut în şedinţă publică a răspuns intimatul-contestator B.D.V., lipsă fiind intimatul SC Complexul Energetic Turceni SA- Direcţia  Minieră Jilţ.

Procedura completă.

S-a făcut referatul oral al cauzei de către grefier, după care nemaifiind alte cereri de formulat sau excepţii de ridicat, s-a constatat recursul în stare de judecată şi s-a acordat cuvântul.

Reprezentantul Ministerului Public a arătat că nu susţine motivele invocate în scris de Parchetul de pe lângă Judecătoria M...,  hotărârea instanţei de fond fiind nelegală, întrucât în mod greşit cererea formulată de petent a fost calificată drept contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 461 lit. c C.pr.pen. A susţinut că instanţa de fond trebuie să o califice drept cerere de înlăturare a unor omisiuni vădite, conform art. 196 C.pr.pen., întrucât instanţa care a judecat fondul cauzei a omis să se pronunţe cu privire la restituirea lucrurilor  sau la ridicarea măsurilor asigurătorii. Astfel, a pus concluzii de admitere a recursului, casarea sentinţei penale şi trimiterea cauzei spre rejudecare la aceiaşi instanţă.

Intimatul - contestator B.D.V. a solicitat restituirea autoturismului, considerând soluţia primei instanţe ca netemeinică şi nelegală.

TRIBUNALUL

Prin sentinţa penală nr. ... din ..... pronunţată de Judecătoria M... în dosarul nr. ...., în baza art. 461 alin. 1 lit. c  din C.pr.pen.  a fost respinsă ca neîntemeiată  contestaţia la  executare  formulată de  contestatorul  B.D.V..

Pentru a pronunţa această sentinţă instanţa de fond a reţinut că prin încheierea din data de 13 ianuarie 2012, pronunţată de Judecătoria M. în dosar nr. .... s-a admis sesizarea din oficiu privind înlăturarea omisiunii strecurate în conţinutul sentinţei penale nr. ... din ....... în sensul că în baza art.118 alineat 1 litera b C.pen. dispune confiscarea autoturismului proprietatea inculpatului B.D.V., marca Lancia Dedra număr de identificare ZL83500004026601.

Pentru a dispune astfel, Judecătoria M. a reţinut  că  prin sentinţa penală nr. ....... din ....... a Judecătoriei M. s-a dispus în baza art. 208 alin. (1) – art. 209 alin. (1) lit. a şi g C.pen. condamnarea inculpatului B.D.V., la  3 ani închisoare şi suspendarea  condiţionată a executării pedepsei pe o perioadă de 5 ani - termen de încercare stabilit în condiţiile art. 82 Cod penal, cu interzicerea  drepturilor prevăzute de art. 64 litera a teza 2 şi litera b din Codul penal, iar în baza art. 71 alin. 5 C.pen. s-a dispus suspendarea executării acestor pedepse accesorii.

Că,  în seara de 27/28.02.2011 inculpatul Ş.D.A. şi învinuiţii B.D.V.şi Ţ.V.I. s-au întâlnit pe raza comunei Mătăsari, după care s-au deplasat în zona benzii transportoare lB1 din cadrul carierei J.N., cu hotărârea infracţională de a sustrage materiale feroase din perimetrul Carierei J.N..

În baza acestei rezoluţii infracţionale, au sustras 5 ghirlande metalice tip C3g1800 de pe banda transportoare 1B1 din cadrul carierei J.N., bandă care traversează DJ673 A.

Ghirlandele metalice au fost iniţial depozitate de cei trei în curtea unei case părăsite situate la o distanţă de aproximativ 100 metri de banda transportoare, unde au fost demontate cu ajutorul unei chei metalice, elemenţii de rolă fiind apoi încărcaţi în autoturismul numitului B.D.V..

Autoturismul inculpatului B.D.V., marca Lancia, cu nr. de înmatriculare CL 255EZ a fost indisponibilizat de către organele de poliţie şi a fost predat în custodie Poliţiei Mătăsari.

Instanţa de fond a reţinut că, din eroare, la pronunţarea sentinţei penale nr......../....... nu s-a dispus cu privire la autoturismul inculpatului B.D.V., care a fost indisponibilizat de către organele de poliţie şi că în speţă sunt aplicabile dispoziţiile art.118 alineat 1 litera b, luând aşadar măsura confiscării speciale a acestui autoturism.

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs condamnatul B.D.V..

În motivarea recursului s-a arătat, în esenţă, că iniţial, soluţia instanţei de fond nu făcea nici o referire cu privire la autoturismul indisponibilizat, motiv pentru care condamnatul a formulat o cerere de „îndreptare, lămurire şi completare” a dispozitivului, cerere care i-a fost respinsă pentru ca, la scurt timp, instanţa să se autosesizeze şi să dispună din oficiu confiscarea acestei maşinii.

S-a făcut referire la faptul că prima instanţă a interpretat eronat dispoziţiile art. 118 al. 1 lit. b C.pen. şi că această maşină nu putea fi confiscată deoarece nu a servit la comiterea infracţiunii pentru care inculpatul a fost condamnat, nu a fost modificată sau adaptată în nici un fel.

Totodată s-a mai arătat că acest autoturism este singurul mijloc de transport al inculpatului fiindu-i imperios necesar pentru deplasarea zilnică la locul de muncă.

Prin decizia penală nr. ......... s-a admis recursul declarat de condamnatul B.D.V. împotriva  încheierilor din ......... şi din ........., pronunţate de Judecătoria M. în cauza de faţă , s-a casat  încheierile şi  s-a trimis cauza pentru rejudecare la prima instanţă ca şi contestaţie la executare, cu îndrumarea  ca , judecata să aibă ca obiect o contestaţie la executare întemeiată pe disp. art. 461 lit. c – deoarece, în raport de modul cum e formulată cererea condamnatului din data de 9 ianuarie 2012 instanţa de recurs constată că trebuie pusă în discuţie, mai întâi, această calificare – actul de sesizare constituindu-l cererea  respectivă.

A precizat că după citarea condamnatului, în şedinţă publică şi în condiţii de contradictorialitate se va pune în discuţie calificarea cererii urmând abia apoi să se stabilească dacă se va merge pe procedura contestaţie la executare (şi dacă prin aceasta instanţa se poate pronunţa asupra solicitării de ridicare a măsurii de indisponibilizare şi de restituire a bunului) sau dacă condamnatul înţelege în mod expres să se prevaleze doar de dispoziţiile art. 195, 196 C.pr.pen.

Abia după ce va stabili natura cererii, prima instanţă, având în vedere şi cele arătate mai sus, va decide dacă se poate dispune sau nu o confiscare, dacă măsura de indisponibilizare a maşinii mai poate subzista după rămânerea definitivă a hotărârii şi dacă există vreun alt impediment privitor la restituirea acestui autoturism (în acest sens urmează a fi verificat inclusiv faptul dacă cel care îl solicită este sau nu adevăratul proprietar), urmând să dispună în consecinţă.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei M. la data de ......, sub nr. dosar ..........

Conformându-se dispoziţiilor instanţei de control judiciar, în şedinţa publică din 24.01.2013 s-a luat o precizare inculpatului B.D.V.care a declarat că,  înţelege să formuleze contestaţie la executare întemeiată pe disp.art.461 lit.c din C.pr. pen.

În acest sens a arătat că este vorba de o cerere de restituire a autoturismului marca Lancia, cu nr. de înmatriculare CL 255EZ care a fost indisponibilizată de Poliţia M. şi care se află în prezent în parcul  I.P.J. Gorj de la T.C.......... A mai precizat că rolele din metal care au făcut obiectul sustragerii de la partea civilă  au fost aduse la autoturism de inculpatul Ş.D.A., fără să cunoască faptul că au fost sustrase, că de fapt el nu s-a dat jos din maşină, aceste role metalice fiind încărcate şi de inculpatul Ţ.V.I..

Instanţa de fond a solicitat  Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Înmatriculare a Vehiculelor Gorj să verifice dacă  autoturismul  Lancia Dedra  cu seria de saşiu ZL83500004026601 este înscrisă în circulaţie.

Prin adresa nr. 40729 din 6.02.2013 respectivul serviciu a comunicat că autoturismul nu este înscris în circulaţie, ceea ce a dus la concluzia că la data când s-a săvârşit fapta 27/28.02.2011 autoturismul a circulat fără să fie înscris în circulaţie, cu număr fals de înmatriculare.

S-a menţionat în legătură cu persoana care este proprietarul autoturismului că această stare de fapt a fost lămurită prin contractul de vânzare – cumpărare pentru un vehicul folosit, încheiat la data de 7.01.2011, între contestator şi inculpatul Ş.I.A., aşa încât  susţinerile acestuia  că nu a cunoscut cine este inculpatul Ş. nu au putut fi reţinute.

Potrivit art. 461 alin.1, lit. c din C.pr.pen. contestaţia la executare împotriva unei hotărâri penale se poate face  în cazul când se iveşte vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare.

În situaţia dată nu există nici un fel de nelămurire fiind aplicate corect disp.art.118 alin.1, lit. b C.pen., autoturismul fiind proprietatea personală a inculpatului cu care a participat la sustragerea de bunuri respectiv role metalice de la partea civilă SC Complexul Energetic Turceni SA – Direcţia Minieră Jilţ.

Mai mult decât atât, s-a arătat că inculpatul a circulat cu un număr fals de înmatriculare, autoturismul nefiind înscris în circulaţie.

Reţinând această stare de fapt şi de drept, instanţa de fond, în baza art. 461 alin. 1 lit. c  din C.pr.pen. a respins  ca neîntemeiată  contestaţia la  executare  formulată de  contestatorul  B.D.V..

Împotriva sentinţei penale nr. ........a declarat recurs Parchetul de pe lângă Judecătoria M., criticând-o pentru netemeinicie şi nelegalitate, cu motivarea că  în mod greşit instanţa de fond a respins contestaţia la executare ca neîntemeiată, având în vedere îndrumările date de către Curtea de Apel Craiova, prin decizia nr. 531/04.04.2012, aşa încât se impunea să fie admisă contestaţia la executare şi să se dispună restituirea autoturismului contestatorului.

Analizând actele şi lucrările dosarului, tribunalul constată că soluţia primei instanţe este netemeinică şi nelegală, în condiţiile în care la rejudecare nu a făcut o analiză a conţinutului cererii pentru a stabili caracterul acesteia, iar în situaţia în care a admis contestaţia la executare nu a soluţionat problema de fond în cadrul respectivei contestaţii, întemeiată pe dispoziţiile art. 461 alin. 1 lit. c C.pr.pen., mulţumindu-se să reţină că nu există nelămuriri cu privire la sentinţa de fond nr. ......./....... a Judecătoriei M., aşa cum a fost completată prin încheierea de şedinţă din data de ......... a Judecătoriei M. prin care a fost admisă sesizarea din oficiu privind înlăturarea unei omisiuni vădite şi confiscat autoturismul contestatorului.

De altfel, Curtea de Apel Craiova a precizat că rejudecarea cauzei având ca obiect cererea petentului va începe ca şi contestaţie la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 461alin. 1 lit. c C.pr.pen., după care se va pune în discuţie calificarea cererii, pentru ca în final să se stabilească dacă se va merge pe procedura contestaţiei la executare, cu observaţia dacă prin această procedură se poate pronunţa asupra solicitării de ridicare a măsurii de indisponibilizare şi restituire a bunului, sau dacă condamnatul înţelege în mod expres să se prevaleze de dispoziţiile art. 195, 196 C.pr.pen.

De asemenea, a indicat ca după ce se va stabili natura cererii, prima instanţă, având în vedere cele prezentate mai sus, să decidă dacă se poate dispune sau nu o confiscare, dacă măsura de indisponibilizare a maşinii mai poate subzista după rămânerea definitivă a hotărârii şi dacă există vreun alt impediment privitor la restituirea bunului (să se verifice în acest sens dacă contestatorul este proprietarul bunului).

În raport de precizările făcute de Curtea de Apel Craiova, tribunalul apreciază că sesizarea petentului B.D.V. are caracterul unei contestaţii împotriva modului cum a fost adusă la îndeplinire măsura asiguratorie a sechestrului judiciar, reglementată în dispoziţiile art. 168 alin. 1 şi 3 C.pen., atâta timp cât din conţinutul sesizării şi precizările făcute în calea de atac a recursului petentul a considerat că indisponibilizarea autoturismului a fost făcută cu încălcarea dispoziţiilor legale, respectiv a art. 111 C.pen. şi art. 118 alin. 1 lit. b C.pen., întrucât autoturismul nu a servit la comiterea infracţiunii de furt şi nu a fost adaptat  şi destinat acestui scop, nu a existat o stare de pericol care să impună măsura, iar bunurile au  fost transportate cu autoturismul  după consumarea infracţiunii de furt, din locul în care au fost ascunse.

Totodată, consideră că nu se poate dispune asupra autoturismului indisponibilizat în situaţia în care instanţa de judecată nu s-a pronunţat asupra măsurii asigurătorii în cadrul unei contestaţii la executare, întemeiată pe dispoziţiile art. 461 alin. 1 lit. c C.pr.pen., nu pe calea înlăturării unei omisiuni vădite, întemeiată pe dispoziţiile art. 195, 196 C.pr.pen., întrucât, în primul caz, privind o chestiune ce ţine de fondul cauzei, faţă de care instanţa era obligată să se pronunţe potrivit art. 353 alin. 3 C.pr.pen., nu este vorba de „ vreo nelămurire cu privire la hotărârea care se execută sau vreo împiedicare la executare”, iar în cel de-al doilea caz, procedura se referă numai la omisiunea de pronunţare cu privire la „ restituirea bunurilor sau la ridicarea măsurilor  asiguratorii” în condiţii de legalitate, acest lucru presupunând ca instanţa care s-a pronunţat asupra fondului cauzei să fi analizat oportunitatea şi condiţiile în care a fost luată măsura asiguratorie a sechestrului judiciar, ci nu ca urmare a unei erori de judecată.

Faţă de considerentele arătate, tribunalul va califica cererea ca fiind contestaţie contra  măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar şi a modului de aducere la îndeplinire a acesteia, prevăzută în dispoziţiile art. 168 C.pr.pen. şi va trimite cauza Judecătoriei M. pentru a proceda la judecarea contestaţiei potrivit legii civile, aşa cum prevăd dispoziţiile alin. 3 din articolul menţionat.

Văzând şi dispoziţiile art. 38515 pct. 2 lit. c C.pr.pen.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Admite recursul declarat de recurentul Parchetul de pe lângă Judecătoria M. împotriva sentinţei penale nr. ........pronunţată de Judecătoria M., privind pe contestatorul B.D.V., casează sentinţa penală.

Califică cererea ca fiind contestaţie împotriva aducerii la îndeplinire a măsurii asiguratorii a sechestrului judiciar.

Trimite cauza Judecătoriei M. pentru a proceda la judecarea contestaţiei potrivit legii civile.

Definitivă.

Pronunţată în şedinţă publică azi ...... 2013 la Tribunalul Gorj.