Contestatie la executare

Sentinţă comercială 1728 din 16.03.2010


Contestaţie la executare.

Data publicarii pe portal: 30.03.2010

La data de 17.09.2009 a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Olt- Secţia  comercială şi de contencios

administrativ, sub nr 3175/104/2009 contestaţia la executare formulată de contestatorul PTO , împotriva titlului  executoriu

nr. 10118 şi a  somaţiei nr 28/30/1/2009/5666 emise la data de 28.08.2009 solicitând instanţei  ca prin sentinta ce se  va

pronunţa să se dispună anularea acestor acte şi încetarea  executării silite.

În motivarea contestatiei se arată că titlul executoriu şi somatia mai sus mentionate sunt nelegale întrucât  prin

decizia nr 273/06.08.2008 a DGFP O s-a dispus desfiintarea capitolului III ,,l constatări fiscale,, pct. 12 „ din decizia

de impunere nr 313/29.05.2008, astfel că, titlul executoriu a rămas fără obiect.

În dovedirea  contestaţiei s-a depus la dosar decizia nr  273/06.08.2008, titlu executoriu şi somatia  din 28.08.2009

emisă de AFP S în dosarul de executare nr 1962/28/30/I/2009/5666.

Intimata  DGFP O a depus la dosar întâmpinare prin care a invocat exceptia de necompetenţă  materială a Tribunalului Olt,

motivat de faptul că în conformitate  cu prev. art. 172 Cod proc.fiscală competenta solutionării contestatiei atât împotriva

executării silite cât şi a unei măsuri de executare revine  judecătoriei în circumscripţia căreia se  face executarea, în

speţă judecătoria Slatina.

Prin  sentinta nr 786 din 11.11.2009  pronunţată de  Tribunalul Olt s-a admis exceptia de necompetenţă materială a

Tribunalului Olt şi  s-a declinat  competenta de solutionare a contestatiei la executare formulată de PTO  în contradictoriu

cu  MFP-ANAF-DGFP O, împotriva titlului  executoriu şi somaţiei din 28.08.2009 emisă de  AFP S în dosarul de executare

nr. 1962/28/30/I/2009/5666 în favoarea Judecătoriei Slatina.

 Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina  105/311/2010.

La 04.02.2010 DGFP O, a formulat întâmpinare prin care a solicitat pe cale de exceptie respingerea acţiunii ca fiind

îndreptată împotriva unei persoane fără calitate procesuală pasivă. Având  în vedere  obiectul actiunii precum şi organele

emitente ale actelor atacate, s-a invocat exceptia lipsei calităţii procesuale pasive a DGFP O, întrucât actele de executare

la care  face referire contestatorul, respectiv titlu executoriu nr. 10118/28.08.2009 şi somatia nr. 1692/28/30/1/2009/5666

din 28.08.2009 au fost emise de către AFP S.

Pe fondul cauzei solicită respingerea contestatiei la executare întrucât prin declaratia cod 102 privind obligatiile

de plată la bugetele asigurării sociale şi fondurilor speciale, înregistrată sub nr 246524/12.08.2009  contestatorul PTO 

şi-a declarat obligatiile  aferente  lunii iulie 2009 către bugetele mentionate anterior, iar prin declaratia  cod 102  şi-a

declarat obligatiile de plată la  bugetul de stat aferente aceleaşi luni. O parte  din obligatiile declarate au fost achitate

astfel încât  titlu executoriu contestat a fost emis pentru diferentele rămase la anumite capitole de impozite şi

contributii.

În drept au fost invocate dispoz.art. 115-118 Cod proc.civ.

In cauza, a fost administrata proba cu înscrisuri, respectiv adresa nr  594/2010 titlu executoriu,  somatie, 

declaratie privind obligatiile de plată la bugetele asigurărilor sociale.

PTO a depus o precizare  prin care a arătat temeiurile de drept ale acţiunii.

La 22.02.2010 AFP S a depus întâmpinare prin care a arătat că în baza art. 145 alin 1 din OG 92/2003 s-a emis somatia

nr 10118/28.08.2009 însoţită de titlu executoriu nr 10118/2009 pe  care contestatoarea a înţeles să le contestate. Executarea

silită a fost începută în baza deciziei de impunere nr  429/29.06.2009 şi a declaratiei privind obligatiile de plată faţă de

bugetul general consolidat al statului depusa de către contestatoare pe proprie răspundere la sediul instituţiei noastre,

declaraţie înregistrata sub nr.246524/12.08.2009.

Învedereaza faptul ca solicitarea contestatoarei de a se anula sumele contestate apare ca inadmisibila, întrucât

conform art.399, alin.(3) din Codul de Procedura Civila :"In cazul in care executarea silita se face in temeiul unui titlu

executoriu (in cauza de fata fiind vorba despre Decizia de impunere nr.429/29.06.2009 privind obligaţiile de plata

suplimentare) care nu este emis de o instanţa judecătoreasca, se pot invoca in contestaţia la executare apărări de fond

impotriva titlului executoriu, daca legea nu prevede in acest scop o alta cale de atac", in speţa de fata, contestatoarea

putând uzita de procedura speciala instituita de art.205 - 218 din O.G 92/2003 -rep.

De asemenea a mentionat faptul ca în mod cu totul eronat se susţine de către contestatoare ca sumele ar fi fost

anulate, intrucat, asa cum s-a menţionat anterior, acestea provin din decizia de impunere nr.429/29.06.2009 si a declaraţiei

privind obligaţiile de plata fata de bugetul general consolidat al statului, depusa de către contestatoare pe proprie

răspundere la sediul AFP , declaraţie înregistrata sub nr. 246524/12.08.2009. Ori contestatoarea nu a făcut în nici un fel

dovada că ar fi contestat decizia de impunere nr 429/2009, aceasta făcând discutie despre o cu totul altă decizie care nu

are nici o relevantă în cauza de faţă.

Astfel, instanţa investita cu soluţionarea contestaţiei la executare nu se poate pronunţa decât cu privire la

temeinicia si legalitatea actelor de executare emise de către instituţia noastră, respectiv asupra somaţiei nr.

10118/28.08.2009 si a titlului executoriu nr. 10118/28.08.2009 pe care contestatorul a inteles sa il conteste.

S-a mai arătat că în cazul în care debitorul nu-si plăteşte de bunăvoie obligaţiile fiscale datorate, organele

competente, pentru stingerea acestora, vor proceda la acţiuni de executare silita.

Analizand in mod coroborat materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Astfel, in art. 399, al. 1, teza I Cpc se prevede principiul general ca impotriva executarii insesi, precum si

impotriva oricarui act de  executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare.

Contestatia la executare este mijlocul procedural prin care partile sau tertele persoane vatamate prin executare,

se pot plange instantei competente in scopul de a obtine desfiintarea actelor ilegale de executare.

Astfel contestaţia la executare este concepută ca un  mijloc procesual de cenzurare a legalităţii procedurii

executionale, sub aspectul actelor şi formelor de executare îndeplinite în vederea realizării dispoziţiilor titlului

executoriu.

Prin cererea înregistrata pe rolul acestei instanţe contestatorul PTO a formulat contestaţie împotriva titlului

executoriu nr. 10118 şi a somatiei din 28.08.2009, titlu executoriu ce face obiectul dosarului de executare nr.

1692/28/30/01/2009/5666.

Prin titlul executoriu mai sus menţionat organul fiscal a înştiinţat contestatoarea ca figureaza în evidenţele

fiscale cu suma de 14303 lei ce reprezinta impozitul pe venituri din salarii.

Potrivit art. 21 alin. 4 din codul de procedura fiscala „În măsura în care plata sumelor reprezentând impozite,

taxe, contribuţii şi alte venituri ale bugetului general consolidat se constată că a fost fără temei legal, cel care a

făcut astfel plata are dreptul la restituirea sumei respective.”

Potrivit dispoziţiilor art. 24 din codul de procedura fiscala „Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare,

executare silită, scutire, anulare, prescripţie şi prin alte modalităţi prevăzute de lege.”

Potrivit dispoziţiilor art. 148 alin .4 din codul de procedura fiscala „Executarea silită încetează dacă a) s-au

stins integral obligaţiile fiscale prevăzute în titlul executoriu, inclusiv obligaţiile de plată accesorii, cheltuielile de

executare şi orice alte sume stabilite în sarcina debitorului, potrivit legii;  b) a fost desfiinţat titlul executoriu

c) în alte cazuri prevăzute de lege.”

Analizând înscrisurile depuse la doar de către contestatoare, instanţa constata ca în speţa de faţa creanţa s-a

stins prin două modalităţi, pe de o parte prin faptul ca a fost anulat actul administrativ fiscal care a stat la baza

emiterii titlului executoriu nr. 10118/28.08.2009, respectiv Decizia de impunere nr. 429/29.06.2009, aşa cum menţioneza de

altfel şi intimata prin întâmpinarea depusa la dosar la fila 22, iar pe de altă parte, prin plată, dovadă fiind fişa de

vărsămite pentru persoane cu handicap şi ordinul de plata nr. 420/12.08.2009. De asemenea ordinul de plata nr.

420/12.08.2009 şi extrasul de cont sunt anterioare datelor înscrise în titlul executoriu, şi dovedesc faptul ca plata se

efectuase de către contestatoare la momentul emiterii titlului executariu şi a somatiei mai sus menţionate.

Prin urmare, instanta va admite contestatia la executare , şi va dispune anularea partiala a titlului executoriu

nr. 10118/28.08.2009 şi a somaţiei nr. 28/30/1/2009/5666, respectiv cu privire la suma de 14304 lei reprezentând impozit pe

veniturile din salarii, precum şi  încetarea executării cu privire la suma de 14304 lei prevăzuta în titlul executoriu şi

în somaţia mai sus menţionate , precum şi restituirea sumelor încasate necuvenit de către intimata potrivit dispoziţiilor

art. 21 alin. 4 cod procedura fiscala.