Intoarcere executare

Sentinţă civilă 1102 din 04.07.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul instanţe sub nr.de dosr .../207/2019,  creditorul V.P., în contradictoriu cu  debitorul S... S.a.R.L, a solicitat instanţei întoarcerea executării silite ce a format obiectul dosarului nr.1149/E/2017, înregistrat pe rolul BEJ S... D.Antonel, cu obligarea debitoarei să-i restituie suma totală de 1070,99 lei compusă din 832,99 lei reprezentând debit aferent titlului executoriu reprezentat de contractul de credit nr. 19395/30.03.2010  şi 238 lei reprezentând  cheltuieli de executare, cu cheltuieli de judecata

In fapt, arată creditorul că,  la data de 04.12.2017 a formulat contestaţie la executare împotriva tuturor actelor de executare întocmite de BEJ S... D.Antonel in dosarul executional nr. 1149/E/2018 şi în urma probatoriului administrat i-a fost admisa contestaţia la executare , fiind anulate toate formele de executare , insa pana la soluţionarea dosarului in mod definitiv , executorul judecătoresc a incasata tot debitul inclusiv cheltuielile de executare conform extrasului bancar anexat.

Conform art. 724 alin 1 si 2 N.C.P.C in toate cazurile in care se desfiinţează titlul executoriu sau însasi executarea silita cel interesat are dreptul la întoarcerea executării prin restabilirea situaţiei anterioare acesteia, cheltuielile de executare pentru actele efectuate rămânând in sarcina creditorului.

Pentru motivele invocate mai sus, solicită creditorul admiterea acţiunii astfel cum a fost formulată.

In drept, contestatorul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art 724 si 453 C.P.C.

În dovedirea acţiunii sale, creditorul a solicitat  încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Creditorul  a anexat la dosar două extrase cont emise de Patria Bank, sentinţa civilă nr.754 din 02.05.2018 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr...../207/2017, decizia nr.139 din 07.02.2019 a Tribunalului Olt, care a respins apelul declarat de apelanta intimată S... S.a.R.L, chitanţa privind achitarea taxei judiciare de timbru în cuantum de 50  lei (fila 22),

În data de 25.06.2019 debitoarea intimata S... S.a.R.L in temeiul dispoziţiilor art. 205 NCPC a depus la dosar întâmpinare împotriva cererii de întoarcere a executarii formulate de  creditorul contestator  V.P., prin care a invocat : 

- excepţia netimbrarii acţiunii, solicitând admiterea prezentei excepţii si anularea cererii formulate de către creditor, in cazul in care nu au fost respectate dispoziţiile legale, privind timbrarea cererii de chemare in judecata;

Întoarcerea executării silite se va timbra în conf.cu disp.art.10 alin.4 din OUG 80/2013. Faţă de prevederile legale, creditorului îi revenea obligaţia să achite o taxă judiciară de timbru dacă valoarea cererii nu depăşeşte 50000 lei şi cu 300 lei pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5000 lei.

- excepţia lipsei calităţii de reprezentant: solicitând admiterea prezentei excepţii si pe cale de consecinţa, respingerea contestaţiei la executare pentru nedovedirea calităţii de reprezentant a contestatorului, in cazul in care pana la primul termen de judecata, la dosarul cauzei nu se regăseşte împuternicirea avocaţiala in original, semnata de ambele parti.

Pe fond, solicită debitoarea intimată, ca în cazul în care cererea creditorului contestator va fi admisă în parte sau în totalitate şi se va dispune restituirea către acesta a anumite sume de bani, constând în cheltuieli de judecată sau sume poprite pe care va fi obligată să le restituie , să se pună în vedere acestuia să comunice următoarele date în vederea efectuării viramentelor necesare sau pentru a lua legătura cu acesta; cont bancar, număr telefon, adresă e-mail.

În dovedirea susţinerilor sale, debitoarea intimată înţelege să se folosească de înscrisuri , precum şi orice alte probe ce se dovedesc a fi necesare pe parcursul dezbaterilor.

S-a anexat împuternicire avocaţială

Analizând ansamblul probator existent la dosarul cauzei, instanţa constată următoarele:

Analizând ansamblul probator existent la dosarul cauzei, instanţa constată următoarele:

Prin încheierea pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul ...../207/2017 la data de 12.10.2018, a fost admisă cererea de încuviinţare a executării silite formulată de BEJ  S... ANTONEL pentru creditoarea S... S.a.R.L. împotriva debitorului V.P., şi a fost  încuviinţată executarea silită a titlului executoriu constând în contract de credit nr. 919395/30.03.2010.

Instanţa reţine că aşa cum reiese din dosarul de executare silită 1149/2017 întocmit de BEJ S... ANTONEL, petentului i-a fost poprită suma de 1070,99 lei  reprezentând debitul ce formează obiectul dosarului execuţional 1149/2017, aceasta  fiind virată în contul executorului judecătoresc şi ulterior, suma a fost eliberată intimatei la data de 14.12.2017, astfel cum reiese din încheierea BEJ din data de 14.12.2017 (fila 40 dosar de executare).

Instanţa constată că prin sentinţa civilă nr.754 din data de 02.05.2018, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul cu nr. ..../207/2017, a fost admisă contestaţia la executare formulată de petentul V.P. şi au fost anulate în totalitate actele de executare efecutate în dosarul execuţional nr. 1149/2017 întocmit de BEJ S... ANTONEL. Aceasta sentinţă rămânând definitivă la data de  07.02.2019 potrivit Deciziei nr. 139 emisă în dosarul cu nr. ..../207/2017, de către Tribunalul Olt, prin care s-a menţinut soluţia primei instanţe

Observând că formele de executare efectuate în dosarul execuţional 1149/2017 au fost anulate integral prin decizia anterior menţionată, poprirea sumei de 1070,99 lei, a rămas lipsită de orice suport juridic

Instanţa reţine că în conformitate cu art.723 Cod pr.civ. în toate cazurile în care se desfiinţează titlul executoriu sau însăşi executarea silită, cel interesat are dreptul la întoarcerea executării, prin restabilirea situaţiei anterioare.

Din modalitatea de redactare a dispoziţiilor art.723 Cod pr.civ instanţa constată apreciază că întoarcerea executării silite are ca scop obligarea creditorului de a-i restitui debitorului tot ce i-a luat prin executare silită, în măsura executarea silită a fost desfiinţată.

Având în vedere că prin prin sentinţa civilă 754 din data de 02.05.2018, pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul cu nr. ..../207/2017,, a fost admisă contestaţia la executare formulată de petentul V.P. fiind anulate integral formele de executare întocmite în dosarul execuţional 1149/2017 întocmit de BEJ S... ANTONEL., observând că poprirea şi virarea sumei de 1070,99 lei, reprezentând debitul ce formează obiectul dosarului execuţional 1149/E/2017, a avut loc înaintea de pronunţarea sentinţei anterior menţionate, faţă de dispoziţiile art.723 Cod pr.civilă, instanţa va  admite cererea de întoarcere a executării silite ce formează obiectul dosarului de executare silită 1149/2017 întocmit de  BEJ S... ANTONEL, cu consecinţa repunerii părţilor în situaţia anterioară începerii executării silite, respectiv restituirea de către intimata S... S.A.R.L  petentului V.P.  a sumei de 1070,99 lei.

Potrivit art.453 Cod pr.civ., reţinând culpa porcesuală intimatei, va  obligă intimata la plata sumei de 650 lei cu titlul de cheltuieli de judecată, sumă ce se compune din 50 lei taxă de timbru şi 600 lei onorariul de avocat către petent.

De asemenea, va obliga intimata la plata sumei de 55.93 lei reprezentând cheltuieli ocazionate de copierea dosarului de executare silită către BEJ S... D.Antonel în contul RO68BTRL........................ deschis la Banca Transilvania - Sucursala Slatina.

Postat 03.09.2019

Domenii speta