Plângere încheiere carte funciară

Hotărâre 2896/2018 din 30.10.2018


Document finalizat

Cod ECLI ………

Dosar nr…./252/2018 Cod operator 2926

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA LUGOJ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. ../2018

Şedinţa camerei de consiliu de la 30 Octombrie 2018

Completul compus din:

PREŞEDINTE F. Ş.

Grefier M. C.

Pe rol se află pronunţarea în cauza civilă privind pe petenta SC T.B. BUZIAŞ SA, având ca obiect plângere împotriva încheierii de carte funciară (Art.52 alin.2 Legea nr.7/1996).

Instanţa constată că dezbaterea cauzei în fond a avut loc în şedinţa publică din 11 Octombrie 2018, mersul dezbaterilor fiind consemnat în încheierea de şedinţă din acea dată, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, pronunţarea fiind amânată pentru termenele din 18 Octombrie 2018, 26 Octombrie 2018, apoi pentru termenul de astăzi, când:

INSTANŢA

Deliberând, asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Lugoj la data de 14.08.2018 sub nr. …/252/2018, petenta S.C. DE T. B. BUZIAŞ S.A. a formulat plângere împotriva Încheierii nr. 27514 pronunţată de O. de C. şi P. I. T. – B. de C. şi P. I. Lugoj.

În motivarea plângerii se arată că petenta fiind proprietara clădirii cu denumirea de Casino şi luând la cunoştinţă faptul că aceasta are o suprafaţă mult mai mare decât cea înscrisă în CF nr…. Buziaş, respectiv o suprafaţă de 730 mp, a solicitat lucrarea unui expert topo pentru a putea identifica suprafaţa exactă şi înscrierea acesteia în CF.

Din lucrarea de specialitate a rezultat o suprafaţă de 1.108 mp, însă lucrarea depusă la OCPI Lugoj în privinţa actualizării informaţiilor tehnice din cartea funciară mai sus amintită a fost respinsă conform art.85 din Ordinul nr.700/2014, cu motivarea că suprafaţa măsurată a imobilului din documentaţie este cu 51,78% mai mare decât suprafaţa din acte.  Cu toate că nota de respingere a recepţiei documentaţiei cadastrale este cât se poate de explicită, Încheierea de respingere nr. …/21.05.2018 dispune că cererea se respinge conform art. 48 alin.4 din Ordinul 700/2014,  astfel că nota de respingere întocmită de către inspectorul de cadastru şi încheierea de respingere sunt neconcludente, fiecare invocând un alt motiv de respingere.

Având în vedere aceste aspecte, petenta a formulat cerere de reexaminare a Încheierii nr. ../21.05.2018, care de asemenea a fost respinsă prin Încheiere de respingere de reexaminare nr. ../26.06.2018, astfel că a înţeles să formuleze prezenta plângere, solicitând modificarea încheierilor în sensul precizării motivului pentru care lucrarea topo a fost respinsă.

În drept, a invocat disp. art. 527 N.C.P.C., art.50 Legea nr.7/1996.

În probaţiune, a solicitat proba cu înscrisuri, respectiv copie CF .. Buziaş, lucrarea topo de specialitate, referatul inspectorului de cadastru, încheierea de respingere nr. ..şi orice probă ce rezultă din dezbateri.

În cauză, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse de petentă şi cele transmise de B. de C. şi P. I. Lugoj constând în copia dosarului administrativ prin care a fost soluționată cererea petentei și căile de atac (f.35-97).

Din analiza materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine în fapt şi în drept următoarele:

Prin cererea înregistrată la data de 18.05.2018 la BCPI Lugoj, petenta și P.O.B.au solicitat înregistrarea documentației de actualizare a informațiilor cadastrale privitoare la imobilul evidențiat în CF nr…….. Buziaș (CF vechi nr….) nr.cad. .. compus din construcții administrative și social culturale - CASINO, proprietatea petentei, edificate pe terenul în suprafață tabulară de 730 mp proprietatea Statului Român,în sensul modificării suprafeței terenului pe care se află construit  cazinoul, de la 730 mp la suprafața reală de 1108 mp, constatată de specialist.

 Prin Încheierea BCPI Lugoj nr. ../12.06.2018 a fost respinsă cererea petentei de actualizare informații tehnice cu privire la imobilul anterior menționat, motivat de faptul că documentația de primă înscriere în cartea funciară nu a fost recepționată de inspectorul de cadastru, acesta întocmind referat de respingere raportat la disp. art. 48 din Ordinul 700/2014.

Prin Încheierea nr. ../26.0.2016 BCPI Lugoj a respins cererea de reexaminare formulată de petentă, cu motivarea că, întrucât cererea de reexaminare a fost respinsă prin referatul inspectorului care verifică partea tehnică a documentației, deci documentația este incorect întocmită, devin incidente disp. art.48 alin. 3,4 și 5 Ordinul 700/2014, care prevăd că în situația în care inspectorul întocmește nota de respingere,  serviciul de publicitate imobiliară va verifica documentația și din punct de vedere juridic, apoi va întocmi încheierea de respingere, care va fi motivată atât din punct de vedere tehnic cât și juridic.

Examinând copia dosarului nr. ../21.05.2018 transmis de BCPI Lugoj, rezultă că inspectorul a respins inițial cererea de recepție a documentației cadastrale raportat la disp. art. 85 din Ordinul 700/2014, având în vedere că suprafața reală măsurată a terenului pe care este edificată clădirea este cu 51,78% mai mare decât suprafața din acte, excedentul de suprafață putând fi dobândit în această situație prin acțiune în instanță, fie prin procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar.

Conform disp. art. 85 din Ordinul nr.700/2014, „(1) Pentru imobilele situate în intravilan a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu peste 10% faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938, de cea din documentaţia cadastrală precedentă pentru care nu s-a deschis carte funciară sau cea din actele de proprietate şi pentru imobilele situate în extravilan a căror suprafaţă rezultată din măsurători este mai mare cu peste 5% faţă de suprafaţa înscrisă în cartea funciară deschisă potrivit dispoziţiilor Decretului-lege nr. 115/1938 sau cea din actele de proprietate, documentaţia cadastrală se respinge cu excepţia situaţiei în care se depun documentele prevăzute la alin. (2).

(2) Pentru imobilele prevăzute la alin. (1), proprietarii pot dobândi excedentul de suprafaţă, fie prin acţiune în instanţă, fie prin procedura eliberării certificatului pentru înscrierea în cartea funciară a posesorului ca proprietar“.

Art. 60 prevede că „(1) Cererea de reexaminare se formulează de persoanele şi în condiţiile prevăzute de art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată.

(2) Cererea de reexaminare va fi însoţită de copia încheierii de carte funciară atacată şi va fi motivată.

(3) Cererea de reexaminare se soluţionează, prin încheiere, de către registratorul şef, în termenul legal potrivit art. 31 alin. (2) din Legea nr. 7/1996, republicată. Reverificarea părţii tehnice a documentaţiei este în sarcina inginerului şef şi se soluţionează printr-un referat care stă la baza emiterii încheierii prin care se soluţionează cererea de reexaminare.

(4) Soluţionarea cererii de reexaminare se face cu aplicarea dispoziţiilor referitoare la procedura de soluţionare a unei cereri de înscriere, în baza actelor anexate cererii iniţiale. Pentru soluţionarea cererii de reexaminare, registratorul şef are posibilitatea de a solicita înscrisuri noi“.

Potrivit disp. art. 48 alin.4 și 5 din Ordinul 700, „(4) În cazul în care constată că documentaţia este întocmită incorect, inspectorul emite referatul de respingere şi îl transmite împreună cu documentaţia la serviciul de publicitate imobiliară. Referatul inspectorului va sta la baza încheierii de respingere.

(5) Asistentul registrator şi registratorul verifică documentaţia din punct de vedere juridic astfel încât încheierea de respingere va fi motivată atât din punct de vedere tehnic cât şi din punct de vedere juridic. Motivarea încheierii de respingere din punct de vedere tehnic va fi preluată din referatul inspectorului.

Conform art. 30 din Legea nr.7/1996, „ (1) Dacă registratorul constată că actele depuse în justificarea cererii de înscriere în cartea funciară, precum şi aceasta din urmă nu întrunesc condiţiile de formă cerute de lege pentru validitatea acestora, cererea se respinge printr-o încheiere motivată.

(2) Registratorul va respinge cererea de înscriere a actului juridic a cărui nulitate absolută este prevăzută în mod expres de lege sau pentru neîndeplinirea unor condiţii speciale prevăzute de reglementările în vigoare.

(3) Despre respingerea cererii se face menţiune în registrul de intrare, în dreptul înregistrării acesteia, precum şi în cartea funciară“.

Ori raportat la dispoziţiile legale mai sus enunţate și examinând toate înscrisurile şi  temeiurile legale în baza cărora intimata BCPI Lugoj a respins cererea petentei, instanţa reţine că atât cererea de reexaminare cât şi plângerea formulată de petentă împotriva acesteia sunt neîntemeiate.

Astfel, cu ocazia analizării cererii formulată de petentă, registratorul și-a întemeiat soluția de respingere a cererii apoi a cererii de reexaminare, pe referatele de respingere a documentației întocmite de inspector, care a verificat din punct de vedere tehnic documentația și a constatat că aceasta nu îndeplinește cerințele legale pentru a fi admisă, argumentând soluțiile din cele două încheieri atât din punct de vedere tehnic, preluând motivarea din referatul inspectorului, cât și din punct de vedere juridic.

În consecință, raportat la disp. art.31 din Legea nr.7/1996 în forma în vigoare la data înregistrării cererii de recepție a documentației la BCPI Lugoj, instanța va respinge plângerea ca neîntemeiată.

Văzând că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată,

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge plângerea formulată de petenta SC T. B. B. SA, …., CUI …, cu sediul în …. jud. Timiş, ca fiind neîntemeiată.

Cu apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea urmând a se depune la Judecătoria Lugoj.

Pronunţată în şedinţa publică azi, 30 octombrie 2018.

Preşedinte,

F. Ş.

Grefier,

M. C.

ex. 3/com. 1.

red. F.Ş.

tehnored. M.C.

29 Noiembrie 2018