Actiune in constatare

Sentinţă civilă 1501 din 21.10.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slatina la data de 01.02.2019, sub nr. ...../311/2019, reclamantul Ţ........ F.........în contradictoriu cu pârâta T....... M........, a solicitat să se constate că este proprietarul suprafeţei de 2 ha şi 1570 mp teren extravilan situată pe raza teritorială a comunei Coman, oraş Drăgăneşti-Olt, cu amplasamentele:

- T 30, P 29, suprafaţa de 1,4070 ha cu vecinii: N-De 184, E-M. D., S - primărie (PS), V-C. Gh.;

- T 19, P 80 suprafaţa de 0,7500 ha cu vecinii: N-De 114/1, E-M. D., S-De 138, V-C. Gh.

În motivarea cererii a arătat că în fapt, la data de 20 august 1998 s-a prezentat la locuinţa sa pârâta T....... M........ cu care se cunoştea întrucât a copilărit în locuinţa autorilor săi în satul Comani care erau vecini cu el.

Aceasta i-a spus că oferă spre vânzare nişte suprafeţe de teren extravilan moştenite prin testament şi l-a întrebat dacă doreşte să le cumpere, a fost de acord cu oferta şi a acceptat preţul propus de 5 milioane lei ROL de faţă fiind şi martorul  D...... F.........

Acesta i-a încredinţat actele de provenienţă a proprietăţii terenurilor în original, ocazie cu care i-a predat suma de 2.500.000 lei ROL în prezenţa martorului D...... F........ şi au stabilit ca a doua zi  - 21.08.1998 să  meargă împreună la  Notariat la Caracal  pentru încheierea actului de vânzare-cumpărare în formă autentică.

Au stabilit ca martorul D...... F........ să-i însoţească, ceea ce s-a şi întâmplat.

La data de 21.08.1998 s-au prezentat la Biroul Notarilor Publici Caracal - Olt, P. C.& R.M. însoţiţi de martorul D...... F........ şi de fratele său Ţ....... T......la care apelase T....... M........ să-i găsească cumpărători.

Prezentându-se la Notariat cu documentaţia întocmită de Primăria Drăgăneşti-Olt au constatat că le lipsea suma de bani necesară întocmirii actului de vânzare-cumpărare şi întrucât pârâta se grăbea să plece din localitate, l-a mandatat prin procură specială pe fratele său Ţ....... T......în prezent decedat „să vândă cui va crede de cuviinţă şi la preţui ce-l va stabili singur suprafaţa de 2/21 ha, suprafaţa ce o deţin prin certificate de moştenitor nr. 314 din dosarul nr. 363/1997, emis de Notariatul de stat Caracal P. C. şi R. M. şi prin certificatul de moştenitor nr. 69 din 11.06.1997 emis de Biroul Notarilor Publici A. R. cu sediul în Slatina, Jud. Olt".

După redactarea procurii autentificate sub nr. 2318 din 21.08.1998 i-a înmânat pârâtei în prezenţa martorului D...... F........ suma de 2.500.000 lei vechi, acesta spunând că este mulţumită şi să aibă grija sa nu lase terenul nelucrat să s-ar supăra cei morţi dacă ar putea afla că terenul nu este lucrat.

Face menţiunea că i-au fost înmânate certificatele de moştenitor, schiţa de amplasament a terenurilor, procesul verbal de identificare a terenului cu evaluarea a acestuia şi specificaţia că „se vinde terenul către Ţ.......... F..........., iar la data de 15.12.1998 s-a încheiat antecontractul de vânzare-cumpărare între subsemnatul şi Ţ....... T......însă eu am intrat în posesia terenului din data de 22.08.1998 şi m-am comportat ca un adevărat proprietar exploatând terenurile în regie proprie netulburat de nimeni şi în scopul obţinerii de recolte bune, am fertilizat pământul prin administrarea de îngrăşăminte, gunoi de grajd şi arătură adâncă de toamnă."

A cultivat suprafeţele de teren în regie proprie şi la altă societate până în anul 2004 când, datorită lipsei unor utilaje proprii a hotărât să se înscrie ca asociat la Societatea Agricolă „Recolta" Comani, oraş Drăgăneşti-Olt.

Societatea „Recolta" Comani lucrează terenul pentru el şi în numele său, primeşte produsele agricole aferente terenului iar societatea primeşte stimulentele alocate de APIA.

Cu toate că înscrisul denumitul antecontract de vânzare-cumpărare se menţionează obligaţie procuristului vânzător de a se prezenta la notariat pentru încheierea actului autentic acesta deşi somat nu s-a prezentat iar ulterior a decedat.

La atare situaţie în anul 2016 s-a adresat instanţei Judecătoriei Slatina cu acţiune în constatarea vânzării, acţiune ce i-a fost respinsă atât la fond cât şi în apel ca fiind inadmisibilă faţă de nerespectarea dispoziţiilor art. 4 şi art. 9 Legea 17/2014.

În drept, invocă aplicarea dispoz. Capitolul IV secţiunea a III-a C. Civil - art. 1895,1897,1898,1899, art. 486, art. 1854 Cod Civ. de la 1865.

Pentru dovedirea cererii se foloseşte de interogatoriul pârâtei care, care să fie citată cu menţiunea „chemat personal la interogatoriu", acte, martorii D...... F........ domiciliat în sat Comani, str. G. T. nr. .... şi C..... I......domiciliat în sat Comani, str. E..., jud. Olt.

Solicită cheltuieli de judecată.

Probe : interogatorii, acte, martori.

Depune acţiunea în dublu exemplar pentru comunicare şi anexează copii cu menţiunea „conform cu originalul" de pe următoarele :  procura autentificată la nr. 2318 din 21 aug.1998 la BNP Caracal, P. C.& R. M.;  antecontract de vânzare-cumpărare din 15.12.1998;  adeverinţa nr. 1/09.01.2017, emisă de S.C. Agricola „Recolta" Comani oraş Drăgăneşti - Olt;  notificare către procurist Ţ........... T........,  certificat de moştenitor nr. 69 din 11 iunie B.N.P. A. R.;  certificat de evaluare-adeverinţă pentru înstrăinare;  certificat de  moştenitor  dosar  nr.  363/1997 B.N.P. P. C. – R. M.;  proces - verbal de punere în posesie nr. 116 din 21.08.1998;  sentinţa civilă nr. 2245 din 08.03.2017 a Judecătoriei Slatina;  decizia civilă nr. 1096 din 14.dec. 2017 a Tribunalului Olt.

Pârâta T....... M........ a depus întâmpinare, arătând că nu îl cunoaşte pe numitul Ţ....... F......... şi nu doreşte să fie chemată în judecată personal la interogatoriu privind dosarul sus menţionat, această persoană nu are calitatea de a fi proprietar pe bunurile ce îi aparţin aşa cum se arată şi în decizia nr. 1096/14.12.2017 dată de Tribunalul Olt, Secţia I Civilă privind dosarul nr. ......./311/2016.

Se arată că  reclamantul Ţ........ F.........prin înscrisurile depuse a primit răspuns de la ANCPI, dosar nr. 10679/19.02.2019 unde i se respinge calitatea, chiar acesta arătând că nu poate obţine certificatul fiscal şi nici extras de carte funciară neavând calitate de proprietar.

Mentioneza pârâtă  că reclamantul Ţ........ F.........induce în eroare instanţa judecătorească, depunând înscrisuri care nu îi aparţin şi sunt redactate cu programe de editare Office 2000 a antecontractului de vânzare-cumpărare încheiat în anul 1998, un înscris eliberat de către Primăria Drăgăneşti-Olt care atestă o adeverinţă pentru înstrăinare fără dată de înregistrare în Registrul unic al instituţiei, lipsind adresa pârâtei de domiciliu şi trecând calitatea numitului Ţ........ F.........fără a o avea.

Pârâta solicită respingerea în totalitate a cererii de chemare în judecată şi totodată judecarea în lipsă.

Reclamantul Ţ........ F.......... a depus răspuns la întâmpinare, solicitând respingerea tuturor afirmaţiilor făcute de pârâtă, pe care le consideră total neadevărate şi cu intenţia vădită de a se situa pe o poziţie negativistă, deşi din actele depuse şi comunicate rezultă fără putinţă de tăgadă că între reclamant şi pârâtă şi prin intermediul mandatarului T......... T........, fratele său decedat s-au desfăşurat relaţii contractuale, ba chiar s-a perfectat verbal vânzarea prin înmânarea la data de 21.08.1998 a unei a doua tranşe de 2 mil. cinci sute mii lei/rol.

Afirmaţiile se dovedesc a fi mincinoase şi pentru faptul că reclamantului i s-au înmânat cele două certificate de moştenitor în original, şi de asemenea cu procura specială dată la notar cu specificaţia că mandatarul Ţ....... T......va vinde cui va găsi de cuviinţă şi cu ce preţ va dori suprafeţele de teren specificate în procură.

Solicită ataşarea dosarului nr. ......../311/2016 şi să se aprecieze solicitarea pârâtei ca judecata să se desfăşoare în lipsă, drept o recunoaştere a pretenţiilor.

Instanţa a invocat excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Slatina, conform art. 13 alin. 1 CPC de la 1865, retinând că din perspectiva competenţei teritoriale, aceasta are caracter exclusiv, acţiunea fiind una reală, iar cererea analizată reprezintă o cerere în realizare, patrimonială şi reală imobiliară ce ţine de competenţa exclusivă a instanţei locului situării imobilului.

Prin sentinţa civilă nr. 2156 din 13.05.2019, în baza  art. 132 alin. 3 şi art. 248 alin. 1 C.pr.civ., a fost admisă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei Slatina, invocată din oficiu şi s-a dispus  declinarea competenţei de soluţionare a cererii, în favoarea Judecătoriei Caracal, jud. Olt, în circumscripţia teritorială a căreia se află localitatea Drăgăneşti-Olt, conform HG nr. 337/1993.

Cauza a fost înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal la data de 19.06.2019, sub nr. ...../311/2019, fixandu-se termen la data de  09.09.2019, pentru cand au fost citate părtile.

În şedinţa publică din data de 30.09.2019, a fost audiat martorul C...... I......., a cărui declaraţie a fost consemnata si ataşată la dosar.

În şedinţa publică din data de 21.10.2019, a fost audiat martorul D...... F........, a cărui declaraţie a fost consemnata si ataşată la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa  reţine următoarele:

Reclamantul Ţ........ F.........a solicitat să se constate că este proprietarul suprafeţei de 2 ha şi 1570 mp, teren extravilan, situată pe raza teritorială a comunei Coman, oraş Drăgăneşti-Olt, cu amplasamentele: - T 30, P 29, suprafaţa de 1,4070 ha cu vecinii: N-De 184, E-M. D., S - primărie (PS), V-C. Gh.; - T 19, P 80 suprafaţa de 0,7500 ha cu vecinii: N-De 114/1, E-M. D., S-De 138, V-C. Gh.

Instanţa retine că la data de  15.12.1998,  a fost încheiat între reclamant şi pârâta, prin mandatar, un act sub semnatura  privata prin care aceasta din urmă i-a vândut reclamantului suprafata de teren mai sus mentionata şi prin care s-a obligat să se prezinte la notar  să perfecteze vânzarea- cumpărarea.

Prin sentinţa civilă nr. 2245 din 08.03.2017 a Judecătoriei Slatina, rămasă defintiviă decizia civilă nr. 1096 din 14.dec. 2017 a Tribunalului Olt pronunţată în dosarul nr. ....../311/2016, a fost respinsă ca inadmisibilă actiunea privind pronunţarea unei hotărâri care să constate intervenita vanzarea-cumpărarea suprafetei de teren de 14070 mp teren extravilan, in baza promisiunii de vanzare-cumpărare intervenita intre pârâtă şi reclamant.

Din certificatele de moştenitor nr. 314/3.06.1997 emis de BNP P. C.si R. M.-Caracal si nr. 69/11.06.1997 emis de BNP A. R. -Slatina rezultă că pârâta este proprietara suprafetei de 25.800 mp teren arabil extravilan situat localităţii Comani, jud. Olt, in care este inclusă si suprafaţa ce a făcut obiectul  antecontractului de vanzare-cumpărare încheiat la data de 15.12 1998.

Dispoziţiile art. 6 din noul cod civil cu privire la aplicarea în timp a legii civile prevăd că, legea civilă este aplicabilă cât timp este în vigoare, iar aceasta nu are putere retroactivă.

De asemenea, actele şi faptele juridice încheiate ori, după caz, săvârşite sau produse înainte de intrarea în vigoare a legii noi nu pot genera alte efecte juridice decât cele prevăzute de legea în vigoare la data încheierii sau, după caz, a săvârşirii ori producerii lor.

Prin urmare, în speţă sunt aplicabile dispoziţiile legale prevăzute de vechiul cod civil.

Instanţa retine că uzucapiunea este un mod de dobândire a proprietăţii sau a altor drepturi reale cu privire la un lucru prin posedarea neîntreruptă în tot timpul prevăzut de lege art.1847 C. civ. reglementând calităţile posesiei şi anume: de a fi continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi exercitată sub nume de proprietar.

In sistemul vechiului Cod civil de la 1865, aplicabil în speţă, uzucapiunea este concepută ca o probă absolută a dreptului de proprietate justificându-şi interesul atât prin facilitatea administrării probelor cât şi prin sancţionarea adevăratului proprietar care vreme îndelungată a delăsat bunul permiţând unei alte persoane să exercite posesia asupra acestuia.

Astfel fiind este evidentă şi raţiunea reglementării şi anume de a deschide calea posesorilor, de a obţine un titlul de proprietate asupra bunului stăpânit tip de 30 respectiv 10 până la 20 de ani.

Insă, verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute de lege este necesar a fi făcută în contradictoriu cu adevăratul proprietar cel mai în măsură să formuleze o apărare pertinentă invocând eventualele vicii ale posesiei şi faptul întreruperii curgerii termenului prin diverse acţiuni.

De asemenea potrivit art.1875  V.C. civ. prescripţia curge în contra oricărei persoane care nu ar putea invoca o excepţie anume stabilită de lege iar potrivit art.1864 pct.2 V.C. Civ. se prevede că este întrerupere naturală a prescripţiei atunci când lucrul este declarat neprescriptibil ca urmare a unei transformări legale a naturii sau destinaţiei sale.

Astfel fiind, este evidentă raţiunea reglementării acestui mod de dobândire a proprietăţii cu privire la un lucru prin posedarea neîntreruptă în tot timpul prevăzut de lege şi prin îndeplinirea condiţiilor expres prevăzute în cuprinsul art.1847 V. C. civ. şi anume aceea de a fi continuă, neîntreruptă, netulburată, publică şi exercitată sub nume de proprietar, dovedindu-se în speţă de către reclamantă prin intermediul martorilor audiaţi, îndeplinirea cumulativ a condiţiilor expres prevăzute în textul de lege mai sus arătat.

Verificarea îndeplinirii condiţiilor cerute de lege este necesară a fi făcută în contradictoriu cu acea persoană care ar fi în măsură să formuleze o apărare pertinentă invocând eventualele vicii ale posesiei, ori faptul întreruperii curgerii termenului prin diverse acţiuni, în speţă dovedindu-se că termenele de prescripţie achizitivă începuseră să curgă ca urmare a dispoziţiilor legilor speciale nr. 58/1974 şi a Legii nr.59/1974 efectele întreruperii încetând însă la data abrogării celor două legi respectiv 1989, posesia devenind astfel aptă pentru uzucapiune din acea perioadă şi anume 1963 până în prezent, fiind o posesie neîntreruptă de peste 30 de ani.

Publicitatea este necesar să existe pe toată durata posesiei care este invocată  în beneficiul uzucapiunii.

Conform art. 1852 Vechiul Cod Civil, clandestinitatea este viciul publicităţii posesiei şi presupune exercitarea posesiei pe ascuns faţă de adevăratul proprietar, astfel încă acesta nu o poate cunoaşte.

In  speţă, nu poate fi primită susţinerea reclamantului în sensul că s-ar fi comportat de-a lungul timpului ca adevărat proprietar pe  teren, în mod public, de la dobândire şi până în prezent, avand in vedere litigiile existente anterior.

 Prin urmare, nu se poate susţine faptul că posesia exercitată asupra suprafeţei de 2,1570 ha în litigiu a fost una publică, ci dimpotrivă, a fost afectată de viciul clandestinităţii.

Se constată astfel faptul că posesia invocata de reclamant este afectată de cel puţin un viciu,  nefiind utilă, în temeiul art. 480 Vechiul Cod Civil.

 Pentru aceste considerente instanta va respinge actiunea formulată de reclamant, ca neîntemeiată.

Postat 30.10.2019