Interpretarea art 24 Legea 18/1991

Hotărâre din 06.11.2007


Art.24 Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată

Prin cererea înregistrată la data de … sub nr. , reclamantul………… a chemat in judecata pe  pârâţii COMISIA LOCALĂ  …….. pentru  a fi obligaţi să înainteze documentaţia in vederea validării dreptului de proprietate pentru suprafaţa de 669 m.p.

A motivat reclamantul  că,  autorii săi au primit în perioada 1960-1965 suprafaţa de 1000 m.p. pentru construirea unei case şi anexelor gospodăreşti, înscrisă la rolul agricol al autorului şi pentru care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate în repetate rânduri. Cu toate acestea, comisia locală i-a validat dreptul de proprietate numai pe suprafaţa de 331 m.p., deşi , potrivit art.24 alin.1 din Lg.1871991, terenurile atribuite de cooperativa agricolă de producţie  pentru construcţia locuinţelor şi anexelor gospodăreşti rămân şi se înscriu în proprietatea deţinătorilor actuali.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 1075 Cod civil, art.24, art.51 şi urm. din Lg.18/1991, art.29 şi art.35 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea Comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate  privată asupra terenurilor, a modului de atribuire a titlului de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor (aprobat prin H.G.131/1991).

În apărare, Comisia locală a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea acţiunii cu motivarea că reclamantul a fost de acord cu punerea in posesie pentru suprafaţa de 331 mp semnând procesul-verbal de punere in posesie şi, mai mult,  autoarea reclamantului nu a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate pentru acest teren cu care nici nu a figurat in registrele agricole anterioare colectivizării. Deşi pretinde reclamantul că ar fi cumpărat autoarea teren de la C.A.P  nu există însă un act în acest sens. Dreptul de proprietate pentru terenul în litigiu a fost reconstituit numitului …….., acesta l-a avut înscris in registrele agricole anterioare colectivizării şi pentru care a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.

Instanţa a reţinut că, reclamantului i s-a constituit dreptul de proprietate pentru suprafaţa de 331 mp în punctul …., teren aferent casei de locuit şi anexelor gospodăreşti edificate în perioada colectivizării.

Terenul pentru care i s-a constituit dreptul de proprietate şi cel pentru care solicită emiterea titlului de proprietate, în suprafaţă totală de 1000 mp a aparţinut, anterior colectivizării altei persoane care l-a avut înscris la rolul său agricol în perioada anterioară colectivizării şi pentru care aceasta a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate.

Potrivit dispoziţiilor art.  24 din Legea 18/1991, republicată, modificată şi completată ulterior,” Terenurile situate în intravilanul localităţilor, care au fost atribuite de cooperativele agricole de producţie, potrivit legii, cooperatorilor sau altor persoane îndreptăţite, pentru construcţia de locuinţe şi anexe gospodăreşti, pe care le-au edificat, rămân şi se înscriu în proprietatea actualilor deţinători, chiar dacă atribuirea s-a făcut din terenurile preluate în orice mod de la foştii proprietari” iar, potrivit alin.2 al aceluiaşi articol,  suprafaţa acestor terenuri, aferente casei de locuit şi anexelor gospodăreşti, nu poate fi mai mare decât cea prevăzută în actul de atribuire.

Textul de lege nu obligă comisiile locale să constituie dreptul de proprietate actualilor deţinători până la limita actului de dobândire ci în limita suprafeţei aferente locuinţei şi anexelor gospodăreşti, întrucât scopul acestor atribuiri a fost numai acela de a fi edificate locuinţe. Suprafaţa aferentă locuinţei şi anexelor gospodăreşti este suprafaţa din jurul construcţiilor necesară şi suficientă pentru folosirea acestora în condiţii optime. Recunoaşterea unui drept de proprietate pentru o suprafaţă mai mare decât cea necesară utilizării locuinţei şi anexelor gospodăreşti ar fi abuzivă şi s-ar face în detrimentul fostului proprietar, deja păgubit.

Această intenţie de a nu-l prejudicia pe fostul proprietar rezultă din textul de lege arătat, care limitează suprafaţa aferentă casei şi anexelor gospodăreşti  cel mult până la limita prevăzută în actul de atribuire,  chiar dacă aceste construcţii s-ar întinde pe o suprafaţă mult mai mare.

Comisia locală a determinat suprafaţa aferentă locuinţei şi anexelor gospodăreşti  ce aparţineau reclamantului până la 331 mp, suprafaţă cu care reclamantul a fost de acord, nu s-a plâns că i-ar fi imposibil să folosească construcţiile, a semnat procesul-verbal de punere în posesie, a primit titlul de proprietate şi chiar a înstrăinat această suprafaţă şi construcţiile casă de locuit şi anexe gospodăreşti.

Ca urmare a celor reţinute a fost respinsă cererea reclamantului.