Dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate. Comparare titluri de proprietate

Sentinţă civilă 4835 din 07.12.2007


Prin sentinţa civilă nr.  4835/07.12.2007, pronunţată de Judecătoria Caracal, în dosar nr. 2518/207/2007, s-a respins acţiunea formulată de reclamantul U. S., astfel cu  a fost precizată la 16.10.2007, împotriva pârâţilor U. M., C. M., V.E., U. Alex., M. P. şi C. M., privind dobândirea prin uzucapiune a dreptului de proprietate a bunicului său U.D. asupra bunurilor ce formează obiectul contractului de donaţie nr. 1379/04. mai 1989.

 A fost respins capătul de cerere  formulat de reclamant privind obligarea pârâtului C. M. să-i lase în deplină proprietate reclamantului bunurile ce formează obiectul contractului  de donaţie.

S-a dispus obligarea reclamantului la 300 lei cheltuieli de judecată către pârâta C. M..

Pentru a pronunţa această sentinţa, instanţa de fond a reţinut că în ceea ce priveşte capătul de cerere întemeiat pe dispoziţiile art. 480-481 Cod civil acţiunea în revendicare formulată de reclamant este neîntemeiată întrucât acesta nu a putut prezenta titlul său de proprietate pentru a fi comparat cu titlul de proprietate al pârâţilor, reprezentat de sentinţa civilă nr. 243/2003 a Judecătoriei Caracal, rămasă irevocabilă prin decizia nr. 3766/2003 a Curţii de Apel Craiova.

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs reclamantul U.S., considerând-o netemeinică şi nelegală, întrucât instanţa de fond a dat o interpretare eronată probatoriilor administrate raportat la dispoziţiile art. 1847 din Codul civil, probatorii din care rezultă că U. D.a uzucapat în calitate de succesor din anul 1951 până în anul 1981 suprafaţa de teren de 1000 mp şi o casă din cărămidă acoperită cu tablă, cu patru camere, situată în comuna Rotunda, judeţul Olt, succesiune ce a fost transmisă soţiei sale U. A., care la rândul său a donat imobilele prin contractul de donaţie nr. 1379/04.05.1983, contract ce nu a fost anulat,a cesta reprezentând de fapt titlul de proprietate al reclamantului.

În atare situaţie, instanţa de fond era obligată să analizeze comparativ titlul de proprietate al reclamantului şi al pârâţilor, titlul recurentului fiind anterior procesului de partaj, având caracter translativ de proprietate, nu ca cel al pârâţilor ce are numai efect declarativ.

La 9 iunie 2008 recurentul reclamant a depus o cerere prin care a dezvoltat motivele de recurs depuse iniţial solicitând a se constata că donatoarea sa a fost proprietara imobilelor în litigiu, dobândite prin uzucapiune conform dispoziţiilor art. 1847 din Codul civil.

Analizând sentinţa prin prisma motivelor invocate, cât şi în lumina dispoziţiile art. 3041 C.p.c., tribunalul urmează să constate că recursul este nefondat.

Acţiunea reclamantului introdusă la 13 mai 2007 a fost precizată de acesta conform cererii aflate la fila 56 dosar la 17 iulie 2007, având două capete de acţiune, respectiv de constatare a dreptului său de proprietate asupra imobilelor compus din teren în suprafaţă de 100 mp şi o casă din cărămidă cu patru camere, situate în comuna Rotunda, drept dobândit prin uzucapiune în conformitate cu dispoziţiile art. 1847 din Codul civil , cu consecinţa obligării pârâtei C. M. de a-i lăsa în deplină proprietate şi liniştită posesie în conformitate cu dispoziţiile art. 480, 481 Cod civil, imobilele sus menţionate.

Instanţa de fond a constatat netemeinicia primului capăt de acţiune şi ca o consecinţă directă a reţinut că reclamantul nu poate opune titlul de proprietate pentru a se impune compararea acestuia cu titlul de proprietate al pârâţilor.

Cu toate acestea, instanţa a analizat susţinerile reclamantului privind dreptul de proprietate al autorilor săi dobândit prin uzucapiune, în conformitate cu dispozuţiileart.1847 din Codul civil.

Aceste susţineri sunt relatate în motivele de recurs depuse de reclamant şi care nu pot fi primite de Tribunalul Olt.

Din situaţia de fapt expusă pe larg de către recurentul reclamant necontestată în principiu de către celelalte părţi, reţinută corespunzător de instanţa de fond, rezultă că imobilele în litigiu, respectiv casa cu patru camere şi suprafaţa de 1000 mp teren au aparţinut autorului U. I. a cărui succesiune s-a deschis în anul 1955 (fila 46 dosar), acesta având ca moştenitori, printre alţii, pe U. D. şi U. M., succesiune acceptată de aceştia doi precum şi de U. A. – soţie supravieţuitoare, V. S. şi V. E., aşa cum rezultă din certificatul de moştenitor nr. 577 aflat la fila 33 dosar.

Potrivit dispoziţiilor art. 1847 din Codul civil posesia este utilă dacă este neîntreruptă, netulburată, publică şi exercitată sub nume de proprietar.

Moştenitorii autorului U.I. şi-au manifestat, în conformitate cu dispoziţiile art. 700 din Codul civil, dreptul lor de opţiune succesorală, succesiune ce a fost dezbătută prin sentinţa civilă nr. 243/2003 a Judecătoriei Caracal, rămasă irevocabilă.

Aşa fiind, autorul reclamantului U. D. nu putea uzucapa faţă de ceilalţi coindivizari, el stăpânind bunul în indiviziune, astfel încât posesia sa nu poate fi considerată utilă.

 În acţiunea în revendicare formulată de reclamant, precizată la 17 iulie 2007, acesta invocă titlul său de proprietate dobândit prin uzucapiune de către bunicul său U. D., transmis soţiei supravieţuitoare U. O., care la rândul său a donat imobilele prin act autentic.

Astfel, reclamantul nu a solicitat instanţei de fond compararea titlului său de proprietate reprezentat de contractul de donaţie cu titlul de proprietate deţinut de pârâta C. M., ci a solicitat ca iniţial instanţa să constate dreptul său de proprietate pentru ca ulterior, ca o consecinţă a admiterii acestui capăt de cerere, să admită acţiunea în revendicare faţă de aceeaşi pârâtă, respectiv faţă de C. M. – ultimul dobânditor al imobilelor.

Constatând astfel că instanţa de fond a dat o interpretare corespunzătoare  probatoriilor administrate, raportat la conţinutul acţiunii formulate de reclamant cu precizările ulterioare, iar motivele invocate în cererea de recurs nu se încadrează în dispoziţiile prevăzute de legiuitor la art. 304 C.p.c., tribunalul în conformitate cu dispoziţiile art. 312 C.p.c. va respinge recursul.

Postat 27.10.2008