Drept civil. Insolvenţă. Aspecte de drept procedural Apel.

Decizie 76 din 26.09.2019


Drept civil. Insolvenţă. Aspecte de drept procedural Apel.

Cererea de suspendare provizorie a sentinţei prin care s-a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar

- C.pr.civ., art. 450 alin. (5); art. 997

Pentru a fi admisibilă o cerere de suspendare provizorie formulată în condiţiile art. 450 alin. (5) C.pr.civ. cu aplicarea dispoziţiilor art. 997 C.pr.civ., instanţa trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege (urgenţa şi prevenirea unei pagube iminente, aparenţa dreptului şi neprejudecarea fondului).

În condiţiile în care lichidatorul judiciar care a fost înlocuit nu a dovedit că prin schimbarea sa se produce un pericol iminent pentru debitoare, în ceea ce priveşte întârzierea în desfăşurarea procedurii, s-a apreciat că nu este îndeplinită una dintre condiţiile prevăzute de art. 997 C.pr.civ., astfel încât cererea de suspendare provizorie a fost respinsă.

(Secţia a V-a civilă, încheierea nr. 76 din data de 26 septembrie 2019)

Prin cererea transmisă prin email şi înregistrată prin serviciul registratură al acestei instanţe la data de 18.07.2019, C. I. M. şi P. SRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului NM D. SRL, a solicitat să se dispună de urgenţă suspendarea efectelor sentinţei civile din 26.06.2019 pronunţate de către Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă, până la soluţionarea definitivă a apelului înaintat de apelantă împotriva acestei sentinţe civile, apel depus la dosarul cauzei.

S-a arătat că prin hotărârea intermediară pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă, în baza art. 33 alin. (4) raportat la art. 27 alin. (1) – (2) din Legea nr. 85/2006, instanţa de judecată a admis cererea formulată de societatea debitoare NM D. SRL, a deschis procedura generală a insolvenţei în ceea ce priveşte această societate şi a desemnat C. I. M. şi P. SRL, în calitate de administrator judiciar provizoriu al acesteia.

Prin sentinţa civilă nr. 6038/25.10.2017 pronunţată de Tribunalul Bucureşti – Secţia a VII-a civilă, instanţa a aprobat propunerea administratorului judiciar şi a dispus intrarea în faliment prin procedura generală a debitorului NM D. SRL, a ridicat dreptul de administrare al debitorului, a dispus dizolvarea societăţii debitoare şi a numit lichidator judiciar provizoriu pe C I. M. şi P. SRL.

Adunarea Creditorilor NM D. SRL din data de 04.06.2018, cu votul a 100% din creanţele prezente şi 98,97% din totalul creanţelor a confirmat practicianul în insolvenţă C. de I. M. şi P. SRL, în calitate de lichidator judiciar al debitorului NM D. SRL. Procesul-verbal al Adunării Creditorilor a fost publicat în BPI nr. 11328/05.06.2018 şi nu a fost contestat.

În data de 14.11.2018, a fost pusă în discuţie din oficiu, cererea de schimbare a lichidatorului judiciar pe motivul publicării de către practicianul în insolvenţă a trei Tabele definitive (Tabel definitiv, Tabel definitiv corectat şi Tabel definitiv modificat), care ulterior au fost contestate. Pentru respectarea dreptului la apărare, instanţa a acordat termen la data de 12.12.2018 cu citarea părţilor, respectiv a practicianului în insolvenţă şi administratorului special conform Codului de procedură civilă şi a tuturor creditorilor prin BPI. Cauza s-a amânat din nou pentru termenul din data de 13.02.2019. S-a mai cordat un termen la data de 12.06.2019, pentru a se verifica dacă soluţia cu privire la contestaţia împotriva tabelului definitiv a rămas definitivă.

Pentru ambele termene din 14.11.2018 şi din 13.02.2019, lichidatorul judiciar a formulat note scrise prin care a explicat motivul publicării celor trei tabele de creanţe succesive, dovedind bună credinţă în gestionarea dosarului şi volumul deosebit de amplu de muncă, solicitând respingerea cererii invocate din oficiu referitoare la schimbarea lichidatorului judiciar.

În şedinţa din data de 19.06.2019, creditorii reprezentând 98,97% din totalul creanţelor, aflaţi în mod evident în poziţii antagoniste pe parcursul procedurii, au formulat puncte de vedere în sensul respingerii măsurii de schimbare a lichidatorului judiciar, apreciind atât buna credinţă a acestuia, îndeplinirea atribuţiilor pe parcursul celor 5 ani de procedură, precum şi faptul că schimbarea acestuia ar produce efecte negative asupra finalizării dosarului, închiderii procedurii, îndestulării creditorilor, dizolvării şi lichidării societăţii debitoare.

Totodată, s-a arătat că, C. I. M. şi P. SRL au declarat apel în data de 02.07.2019 împotriva sentinţei din data de 26.06.2019, solicitând anularea acesteia în integralitate.

La aceeaşi dată, s-a solicitat pe cale de ordonanţă preşedinţială, suspendarea efectelor sentinţei civile atacate, până la soluţionarea definitivă a apelului declarat.

Lichidatorul judiciar consideră că măsura înlocuirii este abuzivă şi netemeinică, având în vedere următoarele: faptul că şi-au îndeplinit atribuţiile cu responsabilitate şi la termenele stabilite, în peste 5 ani desfăşurare a acestei proceduri; niciunul dintre argumentele legate de publicarea celor 3 tabele de creanţe nu au fost avute în vedere; nu a fost reţinut votul exprimat de creditorii reprezentând 98,97% din totalul creanţelor, în sensul respingerii măsurii de înlocuire din calitatea de lichidator. În susţinerea cererii se arată că sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate prevăzute de art. 996 şi următoarele C.pr.civ., respectiv aparenţa de drept care există în favoarea petentei (apelanta), măsura are caracter provizoriu(până la soluţionarea cererii de suspendare formulate în cadrul apelului declarat); măsura solicitată are caracter urgent şi rolul de a preveni o pagubă iminentă rezultată din întârzierea finalizării procedurii insolvenţei. La data de 09.08.2019, petenta şi-a precizat cererea în sensul că solicită suspendarea provizorie a efectelor sentinţei civile din data de 26.06.2019, pronunţată de Tribunalul Bucureşti - Secţia a VII-a civilă, până la soluţionarea cererii de suspendare din cadrul apelului declarat.

S-au depus taxa de timbru, cauţiunea în cuantum de 1000 lei, cererea de declarare a apelului şi cererea de suspendare din cadrul apelului.

Intimatul AA T. I. IPURL, în calitate de lichidator judiciar al debitoarei, desemnat prin încheierea din 26.06.2019, a depus note scrise prin care a solicitat respingerea cererii, ca neîntemeiată.

Intimatul M. M. a transmis note scrise prin care a arătat că-şi menţine punctul de vedere exprimat în faţa instanţei de fond, în sensul că nu se impunea schimbarea lichidatorului judiciar.

Curtea, analizând actele şi lucrările dosarului, cererea de suspendare provizorie astfel cum a fost precizată de către petentă, circumstanţele cauzei, verificând îndeplinirea condiţiilor de admisibilitate ale cererii, întemeiată pe dispoziţiile art. 450 alin. (5) C.pr.civ. şi ale art. 997 C.pr.civ. referitoare la ordonanţa preşedinţială, urmează să respingă cererea de suspendare provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare formulată în cadrul apelului declarat, pentru următoarele considerente:

Pentru a fi admisibilă o cerere de suspendare provizorie formulată în condiţiile art. 450 alin. (5) C.pr.civ. cu aplicarea dispoziţiilor art. 997 C.pr.civ., instanţa trebuie să verifice dacă sunt îndeplinite cumulativ condiţiile prevăzute de lege, respectiv: urgenţa şi prevenirea unei pagube iminente, aparenţa dreptului să fie în favoarea celui care solicită măsura, caracterul vremelnic al măsurii ce se solicită a fi luată.

În acest context, reţine că prin sentinţa ale cărei efecte se solicită a fi suspendate provizoriu, judecătorul sindic a dispus înlocuirea lichidatorului judiciar al debitoarei NM D. SRL – C. I. M. şi P. SRL cu lichidatorul judiciar AA T. I. IPURL.

Sentinţa nu este motivată la momentul susţinerii cererii de suspendare provizorie (respectiv la momentul declarării apelului) însă petenta, lichidator judiciar înlocuit, susţine că prin măsura luată, prin trecerea coordonării activităţii debitoarei în insolvenţă de la un lichidator la altul, s-ar crea acesteia prejudicii prin întârzierea finalizării procedurii care ar aduce dezavantaje creditorilor.

Contrar susţinerilor sub acest aspect, instanţa de apel apreciază că nu este îndeplinită condiţia urgenţei prevăzută de lege, respectiv crearea unei pagube iminente prin tergiversarea procedurii de insolvenţă, întrucât noul lichidator judiciar va prelua procedura insolvenţei debitoarei din stadiul în care se află, activitatea fiind supusă, sub aspectul legalităţii, controlului judecătorului sindic.

Din notele scrise depuse de noul lichidator judiciar şi din prezentarea stadiului procedurii falimentului debitoarei rezultă că nu există, în prezent, un pericol iminent pentru debitoare de a se întârzia în derularea procedurii, astfel încât, condiţia privind urgenţa nu este îndeplinită în cauză.

Întrucât aceste condiţii prevăzute de art. 997 C.pr.civ. trebuie îndeplinite cumulativ, iar instanţa de apel a reţinut că una dintre condiţii nu este îndeplinită, analiza celorlalte condiţii prevăzute de lege nu se mai impune a fi realizată.

Având în vedere aceste considerente, instanţa va respinge cererea de suspendare provizorie ca neîntemeiată.

Va face aplicarea dispoziţiilor art. 1064 alin. (4) C.pr.civ. în sensul că va dispune restituirea recipisei de consemnare a cauţiunii către petentă.