Asigurari sociale

Decizie 838 din 01.04.2019


În cazul persoanelor care beneficiază de pensia de serviciu în temeiul prevederilor art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992, condiţia impusă de legiuitor – prin trimiterea la alineatul 2 al articolului 51 existentă chiar în cuprinsul acestui alineat  - este aceea de a fi îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 14 ani.

Sintagma „ auditor public extern” este explicitată de alineatul 18 al aceluiaşi articol 51, iar durata îndeplinirii unei astfel de funcţii este prevăzută de dispoziţiile art. 51 alin.2 din legea 94/1992, care precizează o  perioada de cel puţin 14 ani .

O persoană care nu a îndeplinit funcţie de auditor public extern  -în accepţiunea dată acestei sintagme de dispoziţiile art. 51 alin.18 -  cel putin 14 ani în cadrul Curţii de Conturi si nu deţinea  această funcţie nici la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare la limita de vârstă,  nu poate deveni  beneficiar al unei pensii de serviciu, în mod similar cu persoanele care îndeplinesc aceste condiţii de vechime, respectiv, funcţie.

 

Pe rol, pronunţarea asupra dezbaterilor ce au avut loc în  şedinţa publică din data de 18 Martie 2019, privind judecarea apelului declarat de pârâta …, împotriva sentinţei civile nr. 615 din data de 30 Octombrie 2018, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. …,  în contradictoriu cu intimatul reclamant …, având ca obiect obligaţie de a face.

La apelul nominal, au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, în cadrul căruia a învederat că apelanta pârâtă a depus concluzii scrise, după care,

Dezbaterile şi concluziile părţilor în cauza de faţă au fost consemnate în încheierea de ședință din data de 18 Martie 2019, care face parte integrantă din prezenta decizie şi când instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea în cauză la data de 01 Aprilie 2019.

În urma deliberării, s-a pronunţat următoarea soluţie:

Asupra apelului de faţă, constată următoarele:

Prin sentinţa civilă nr. 615 din data de 30 Octombrie 2018 pronunţată de Tribunalul Mehedinţi, s-a admis acţiunea formulată de reclamantul ..., în contradictoriu cu pârâta Curtea de Conturi a României.

A fost obligată pârâta să elibereze reclamantului adeverinţă tip, conform anexei 2 la Ordinul nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992, modificată prin Legea nr. 7/2016.

A fost obligată pârâta să plătească reclamantului suma de 1.250 lei reprezentând cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel, Tribunalul Mehedinți a constatat şi reţinut  următoarele aspecte:

Reclamantul ... a fost angajatul pârâtei Curtea de Conturi a României, îndeplinind funcţia de controlor financiar începând cu data de 01.10.1993 şi până la data de 01.05.1999, când a fost transferat în interesul serviciului la Primăria Municipiului …, conform menţiunilor din carnetul de muncă (filele 12-18 dosar).

În perioada 01.05.1999-01.03.2017 reclamantul a desfăşurat activitate în cadrul Primăriei Dr. Tr. Severin, raporturile de serviciu ale acestuia din funcţia de auditor cls. I, încetând la data de 01.03.2017, aşa cum reiese din carnetul de muncă şi dispoziţia nr. 611/27.02.2017 emisă de Primăria Municipiului … (fila 22 dosar).

Prin acţiunea dedusă judecăţii reclamantul solicită obligarea pârâtei Curtea de Conturi a României să-i elibereze adeverinţă tip, din care să rezulte că a îndeplinit funcţia de controlor financiar o perioadă de 5 ani şi care să cuprindă toate elementele necesare, în vederea acordării pensiei speciale de către Casa Judeţeană de Pensii ….

Examinând solicitarea reclamantului în raport de motivele invocate şi de dispoziţiile legale incidente în materie, instanţa a constatat următoarele:

Prin cererea formulată la  data de 18.01.2017 reclamantul ... a  solicitat …, eliberarea unei adeverinţe în vederea întocmirii dosarului privind acordarea pensiei speciale prevăzute de art. 51 alin. 2 din Legea 94/1992, republicată privind organizarea şi funcţionarea …, cu modificările şi completările aduse prin Legea nr. 7/2016, menţionând că la data de 25 februarie 2017 împlineşte vârsta standard de pensionare şi că în perioada 01.10.1993-01.05.1999 a fost salariatul … în funcţia de controlor financiar gr. I.

Urmare a cererii reclamantului înregistrată sub nr. 614/NV/25.01.2017, … i-a comunicat că cererea nu poate fi soluţionată favorabil.

În răspunsul înaintat reclamantului cu adresa nr. 92086/13.02.2017, pârâta a arătat că din analiza art. 51 alin. 8 din Legea 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, modificată şi completată de Legea nr. 7/2016 rezultă fără echivoc că persoanele care la data stabilirii pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public, au o altă ocupaţie decât funcţia de auditor public extern la Curtea de Conturi, beneficiază de pensia de serviciu, dacă îndeplinesc condiţiile de vechime în specialitate prevăzute la art. 51 alin. 2 din legea menţionată, respectiv persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 14 ani în cadrul Curţii de Conturi.

S-a mai arătat că la data de 25.02.2017 când reclamantul îndeplinea condiţiile standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public, considerată data pensionării pentru limită de vârstă, acesta avea o altă ocupaţie şi că a îndeplinit funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi pe o durată de numai 5 ani, motive pentru care cererea reclamantului  nu poate fi soluţionată favorabil.

Faţă de răspunsul nefavorabil transmis cu adresa nr. 92086/13.02.2017, la data de 15.03.2017, reclamantul s-a adresat din nou Curţii de Conturi a României cu o cerere prin care a solicitat încă o dată eliberarea documentelor necesare stabilirii pensiei de serviciu, de această dată invocând dispoziţiile art. 51 alin. 3 şi 11 din Legea nr. 94/1992, modificată şi completată de Legea nr. 7/2016, precum şi dispoziţiile art. 2 lit. b şi d din Normele de aplicare din 12.04.2016.

La solicitarea instanţei adresată pârâtei în sensul de a comunica dacă cererea  reclamantul din data de 15.03.2017 a fost înregistrată la Curtea de Conturi şi dacă s-a formulat un răspuns la această cerere, pârâta a comunicat cu adresa nr. 3533/11.10.2018 (fila 12 dosar) că referitor la cererea formulată de reclamant, nu are cunoştinţă dacă i s-a eliberat adeverinţa tip sau dacă s-a formulat vreun răspuns cu privire la aceasta.

Potrivit dispoziţiilor art. 51 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 „De pensia de serviciu prevăzută la alin. 2 beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern, la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare  privind sistemul public de pensii, din care la Curtea de Conturi  minimum 4 ani, caz în care cuantumul pensiei prevăzut la alin. 2 va fi micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea de 14 ani”, iar alin. 2 al aceluiaşi articol prevede că „Persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 14 ani în cadrul Curţii de Conturi beneficiază, la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, în cuantum de 80% din baza de calcul reprezentată de media veniturilor brute lunare realizate, cu caracter permanent, corespunzătoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii, în care se depune cererea de pensionare”.

De asemenea, art. 2 lit. b din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul 285/138/2016 din 12 aprilie 2016 „De pensia de serviciu prevăzută de lege beneficiază auditorii publici externi care îndeplinesc condiţiile de pensionare prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii în vigoare, respectiv vârsta standard de pensionare şi stagiul minim de cotizare, prevăzute în anexa nr. 5 la Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi care au realizat o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani în cadrul Curţii de Conturi, în această calitate”.

În conformitate cu prevederile art. 51 alin. 18 din Legea nr. 94/1992 „Prin sintagma „auditor public extern” se înţelege persoanele care efectuează activităţi specifice Curţii de Conturi, cele care îndeplinesc şi alte atribuţii legate strict de funcţia de control, cele care sunt asimilate auditorilor publici externi, precum şi persoanele care deţin funcţiile de conducere de director, director adjunct, şef serviciu/şef oficiu regional de audit şi şef birou din structurile de specialitate ale Curţii de Conturi şi ale Autorităţii de  Audit”.

Raportând dispoziţiile legale susmenţionate la speţa dedusă judecăţii, instanţa a constatat că, reclamantul ... care a îndeplinit funcţia de controlor financiar în cadrul Curţii de Conturi a avut calitatea de auditor public extern.

În această calitate a desfăşurat activitate la  Curtea de Conturi a judeţului … - Direcţia de Control Financiar, începând cu data de 01.10.1993 şi până la data de 01.05.1999, conform menţiunilor din Ordinele nr. …/11.10.1993, nr. …/04.05.1999 emise de Preşedintele Curţii de Conturi a României (filele 13, 14 dosar) şi din carnetul de muncă (filele 12-18 dosar).

Reclamantul a devenit beneficiar al pensiei pentru limită de vârstă, drepturile de pensie fiindu-i stabilite începând cu data de 25.02.2017, aşa cum reiese din decizia nr. …/19.06.2017 emisă de  Casa Teritorială de Pensii …(fila 19 dosar).

Aşa fiind, s-a constatat că la data de 15.03.2017, dată la care reclamantul a formulat din nou cerere către Curtea de Conturi, solicitând eliberarea documentelor necesare stabilirii pensiei de serviciu, invocând dispoziţiile art. 51 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 şi art. 2 lit. b din normele de aplicare din 12.04.2016, acesta îndeplinea condiţiile cerute de lege pentru a beneficia de pensie de serviciu, în sensul în care a avut calitatea de auditor public extern, îndeplinea condiţiile de pensionare prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii în vigoare şi realizase o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani în cadrul Curţii de Conturi în această calitate.

Prin urmare, în mod neîntemeiat, pârâta nu a eliberat reclamantului o adeverinţă tip care să cuprindă toate elementele necesare în vederea acordării pensiei speciale, atât timp cât la data formulării celei de-a doua cereri, respectiv data de 15.03.2017, acesta îndeplinea condiţiile cerute de dispoziţiile legale susmenţionate, pentru a beneficia de pensie de serviciu.

Susţinerea pârâtei din întâmpinare potrivit căreia cererea reclamantului nu a putut fi soluţionată favorabil, întrucât până la data de 25.02.2017 acesta a avut o altă ocupaţie decât cea de auditor public extern, iar ulterior acestei date a îndeplinit condiţiile standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii considerată data pensionării pentru limită de vârstă, precum şi faptul că a îndeplinit funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi pe o durată de numai 5 ani, este neîntemeiată.

Deşi, pârâta a invocat în susţinerea apărărilor din întâmpinare dispoziţiile art. 51 alin. 8 din Legea 92/1994, modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016, dispoziţii care fac trimitere la alin. 2 al aceluiaşi articol din lege, susţinând că pentru încadrarea reclamantului în textul de lege menţionat anterior condiţia esenţială era ca acesta să fi îndeplinit funcţia de controlor financiar/auditor public extern la Curtea de Conturi cel puţin 14 ani, aceste dispoziţii nu au putut fi reţinute, întrucât în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 51 alin. 3 din Legea nr. 94/1992, modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016, precum şi dispoziţiile art. 2 lit. b din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul 285/138/2016 din 12 aprilie 2016, dispoziţii pe care şi-a întemeiat şi reclamantul cererea adresată Curţii de Conturi.

De altfel, pârâta nu şi-a formulat nicio apărare cu privire la invocarea de către reclamant, atât în cererea adresată Curţii de Conturi a României la data de 15.03.2017, cât şi în cererea de chemare în judecată, a dispoziţiilor art. 51 alin. 3 din Legea nr. 94/1992, modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016, precum şi a dispoziţiilor art. 2 lit. b din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul 285/138/2016 din 12 aprilie 2016.

Având în vedere considerentele în fapt şi în drept anterior expuse, instanţa a constatat că acţiunea este întemeiată, astfel că a fost admisă, în sensul că a fost obligată pârâta să elibereze reclamantului adeverinţă tip, conform anexei 2 la Ordinul nr. 285/138/2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992, modificată prin Legea nr. 7/2016.

În conformitate cu prevederile art. 453 alin. 1 coroborat cu art. 451 alin. 1 Cod procedură civilă, a fost obligată pârâta la plata către reclamant a sumei de 1.250 lei reprezentând cheltuieli de judecată ce constau în onorariu de avocat şi taxă timbru judiciar.

Împotriva acestei sentinţe a declarat apel pârâta …, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, pentru următoarele motive:

I. În fapt, în perioada 01.10.1993-01.05.1999, intimatul reclamant ... a fost salariat al Curţii de Conturi …, în funcţia de controlor financiar.

Prin acţiunea introductivă, reclamantul a solicitat obligarea pârâtei la eliberarea adeverinţei care să cuprindă toate elementele necesare stabilirii pensiei, respectiv funcţia deţinută, vechimea în activitate, veniturile realizate şi motivele încetării raporturilor de serviciu şi obligarea la plata cheltuielilor de judecată.

2.1.A precizat că netemeinicia soluţiei primei instanţe reiese, în principal, din nemotivarea considerentelor, potrivit cărora:

“Deși pârâta a invocat în susţinerea apărărilor din întâmpinare dispoziţiile art. 51 alin. 8 din Legea nr. 92/1994, modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016, dispoziţii care fac trimitere la alin. 2 al aceluiaşi articol din lege, susţinând că pentru încadrarea reclamantului în textul de lege menţionat anterior condiţia esenţială era ca acesta să fi îndeplinit funcţia de controlor/auditor public extern la Curtea de Conturi cel puţin 14 ani, aceste dispoziţii nu pot fi reţinute, întrucât în cauză sunt aplicabile dispoziţiile art. 51 alin. 3 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul 285/138/2016 din 12 aprilie 2016, dispoziţii pe care şi-a întemeiat şi reclamantul cererea adresată Curţii de Conturi".

2.2.Contrar considerentelor primei instanţe, a învederat, în primul rând, că se încearcă a se crea o confuzie, în sensul în care reclamantul nu a solicitat o adeverinţă care să ateste vechimea în Curtea de Conturi, aspect care nu a fost negat de pârâtă, ci este vorba de acea adeverinţă tip, care se eliberează numai în condiţiile prevăzute de lege, pentru a beneficia de pensie de serviciu, respectiv dispoziţiile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, modificată şi completată de Legea nr. 7/2016.

A arătat că intimatul-reclamant a încercat prin acţiunea introductivă, să inducă ideea că ar putea beneficia de condiţiile prevăzute de art. 51 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, modificată, potrivit cărora: “De pensia de serviciu prevăzută la alin. (2) beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern, la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, din care la Curtea de Conturi minimum 4 ani, caz în care cuantumul pensiei prevăzut la alin. (2) va fi micşorat cu 1% pentru fiecare an care lipseşte din vechimea de 14 ani”.

În contradictoriu cu cele reţinute de instanţa de fond, consideră că intimatul-reclamant nu se încadrează la prevederea legală de mai sus, pentru că aceasta condiţionează foarte clar limita de exercitare a atribuţiilor în cadrul Curţii de Conturi a României să fie de 14 ani.

Astfel, intimatul-reclamant ar fi putut beneficia de dispoziţiile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, modificată şi completată, dacă ar fi avut 14 ani la Curtea de Conturi a României, însă acesta a fost încadrat în funcţia de controlor financiar, pe o perioadă de 5 ani, în intervalul 01.10.1993-01.05.1999.

2.3. Referitor la considerentele Tribunalului Mehedinţi potrivit cărora ,,(...) pârâta nu şi-a formulat nicio apărare cu privire la invocarea de către reclamant, atât în cererea adresată Curţii de Conturi a României la data de 15.03.2017, cât şi în cererea de chemare în judecată, a dispozițiilor art. 51 alin. (3) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016, precum şi a dispoziţiilor art. 2 lit. b din Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul 285/138/2016”, a apreciat ca fiind netemeinice.

Netemeinicia acestor considerente reiese din faptul că, prin completarea Adeverinţei tip, prevăzută în Anexa nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul 285/138/2016, angajatorul certifică faptul că fostul său salariat îndeplinește condițiile prevăzute la Legea nr. 94/1992, pentru acordarea pensiei de serviciu solicitată.

Mai mult decât atât, potrivit prevederilor art. 18 din Norme “răspunderea pentru corectitudinea şi legalitatea datelor cuprinse în documentele care stau la baza întocmirii dosarului de pensionare, cele necesare calculului pensiei de serviciu, precum şi actualizării acesteia revine în exclusivitate emitentului.”

De asemenea, din dispozițiile art. 51 alin. (14) din Legea nr. 94/1992, reiese că apelanta pârâtă este unica responsabilă de veridicitatea „elementelor necesare stabilirii pensiei de serviciu prevăzute de prezenta lege referitoare la vechimea în funcția de auditor public extern şi baza de calcul al pensiei”.

Este evident că apelanta pârâtă, în raport de dispozițiile art. 51 alin. (14) din Legea nr. 94/1992, este în imposibilitatea de a elibera un astfel de document, întrucât eliberarea unui astfel de document, dovedit fiind faptul că intimatul-reclamant nu îndeplinește condițiile legale, ar atrage răspunderea Curții de Conturi.

Or, în contextul prevederilor legale menționate, considerentele primei instanțe sunt neîntemeiate, pentru soluționarea favorabilă a cererii reclamantului de a i se elibera o Adeverință tip în Anexa nr. 2 la Normele cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017, aprobate prin Ordinul 285/138/2016.

2.4.Trebuie reținut că, prin dispozițiile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul prevede în mod expres că dispozițiile Legii nr. 7/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi, nu se aplică persoanelor, care, la data îndeplinirii condițiilor standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul public de pensii, au o altă ocupație decât funcția de auditor public extern la Curtea de Conturi.

Potrivit prevederilor art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcționarea Curții de Conturi, modificată şi completată de Legea nr. 7/2016, beneficiază de pensie de serviciu:

„Persoanele care îndeplinesc condițiile de vechime în specialitate în cadrul Curții de Conturi, prevăzute la alin. (2), beneficiază, la îndeplinirea condițiilor standard de pensionare prevăzute de legislația în vigoare privind sistemul public de pensii, de pensie de serviciu, chiar dacă la data pensionării au avut sau au o altă ocupație. În acest caz, baza de calcul al pensiei de serviciu o reprezintă media veniturilor brute lunare din ultimele 12 luni anterioare lunii în care se depune cererea de pensionare, realizate de auditorii publici externi aflați în activitate în condiții identice de funcție, vechime, grad sau treaptă unde şi-a desfășurat activitatea solicitantul, înaintea eliberării din funcția de auditor public extern.”

Prin urmare, analizând cele expuse mai sus, rezultă fără echivoc că persoanele, care, la data stabilirii pensiei pentru limită de vârstă în sistemul public, au o altă ocupație decât cea de auditor public extern în cadrul Curții de Conturi, beneficiază de pensia de serviciu, doar dacă îndeplinesc condițiile de vechime în specialitate prevăzute de art. 51 alin. (2) din actul normativ anterior menționat, respectiv, să fi îndeplinit funcția de auditor public extern pe o durată de cel puțin 14 ani.

Or, în cazul de faţă, se observă că la data la care intimatul-reclamant a îndeplinit condițiile standard de pensionare prevăzute de legislația aflată în vigoare privind sistemul public de pensii, acesta avea o altă ocupație şi nu cea de auditor public extern în cadrul Curții de Conturi.

Mai mult decât atât, intimatul-reclamant a lucrat în cadrul Curții de Conturi doar o perioadă de 5 ani, fiind evident că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de legislația în vigoare pentru a putea beneficia de pensie de serviciu.

Având în vedere că, până la data de 25.02.2017, intimatul-reclamant a avut o altă ocupație decât cea de auditor public extern, iar ulterior acestei date, a îndeplinit condiţiile standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, considerată data pensionarii pentru limită de vârstă, precum şi faptul că a îndeplinit funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi pe o durată de numai 5 ani, cererea reclamantului nu se încadra în ipotezele legale menţionate anterior. Prin urmare, cererea acestuia nu a putut fi soluţionată favorabil, din punct de vedere legal.

Condiţia esenţială pentru încadrarea reclamantului în textul de lege menţionat anterior, era ca să fi îndeplinit funcţia de controlor financiar/auditor public extern la Curtea de Conturi cel puţin 14 ani. Eliberarea adeverinţei-tip privind stabilirea pensiei de serviciu în temeiul prevederilor art. 51 alin. (11) este posibilă numai în cazul persoanelor care aveau calitatea de pensionar pentru limită de vârstă anterior datei la care au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 7/2016.

Prin urmare, doar faptul că reclamantul s-a pensionat pentru limită de vârstă, după recunoaşterea pensiilor speciale prin Legea nr. 7/2016, nu îi oferă dreptul să pretindă acest tip de pensie, iară îndeplinirea condiţiei de vechime minimă în specialitate.

In susţinerea argumentelor anterioare, a solicitat instanţei de apel, să observe că din analiza dispoziţiilor art. 51 alin. (2), (3), (8) şi (11) din Legea nr. 94/1992, rezultă că, beneficiarii pensiei de serviciu sunt împărţiţi în două categorii, astfel:

a) persoanele care au fost încadrate în funcţii de controlor financiar/auditor public extern, (foşti salariaţi ai Curţii de Conturi) care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 7/2016, aveau calitatea de pensionari în sistemul public de pensii, cu pensii pentru limită de vârstă în plată. Pentru această categorie, dreptul la pensia de serviciu este reglementat de art. 51 alin. (11) din

Legea nr. 94/1992;

b) persoanele care, după data intrării în vigoare a Legii nr. 7/2016, au îndeplinit sau îndeplinesc condiţiile standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, adică, au împlinit vârsta de 65 de ani la bărbaţi şi 60-63 la femei, începând cu data intrării în vigoare a legii.

Din această categorie fac parte:

-persoanele care au îndeplinit condiţiile standard de pensionare după data intrării în vigoare a legii şi aveau ca ocupaţie funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi, pentru care, dreptul la pensia de serviciu este reglementat de prevederile art. 51 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 94/1992;

-persoanele care au îndeplinit condiţiile standard de pensionare după data intrării în vigoare a legii şi aveau o altă ocupaţie, cum este cazul intimatului-reclamant, pentru care, dreptul la pensia de serviciu este reglementat de prevederile art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992.

A reiterat că, în cazul persoanelor care beneficiază de pensia de serviciu în temeiul prevederilor art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992, condiţia impusă de legiuitor este să fi îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puțin 14 ani.

In situaţia dată, având în vedere că prin art. 51 alin. (17) din Legea nr. 94/1992, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, legiuitorul prevede în mod clar că dispoziţiile Legii nr. 7/2016 nu se aplică persoanelor care nu îndeplinesc condiţiile legale, caz în care se află intimatul-reclamant, a apreciat că nu poate fi nici obligată la emiterea unei adeverinţe în raport de dispoziţiile art. I pct. 2 din acest act normativ, prin care s-au adus modificări şi completări prevederilor art. 51 alin. (10) din Legea nr. 94/1992.

II. A apreciat ca fiind relevante în soluţionarea cauzei, considerentele reţinute de Curtea de Apel Timişoara, într-o cauză similară.

Astfel, în considerentele ce au stat la baza dispozitivului Deciziei civile nr. 60, pronunţată în dosarul nr. 1598/59/2016* de Curtea de Apel Timişoara, s-au reţinut că „analizând obligaţia fostului angajator de eliberare a unei adeverinţe în temeiul acestor acte normative, conform obiectului şi limitelor procesului stabilite prin cererea de chemare în judecată şi apărările formulate de reclamant (art. 9 Cod procedură civilă), [...] potrivit Anexei nr. 4 din Ordinul nr. 285/138/2016 aceasta are denumirea „Adeverinţă-Tip pentru stabilirea pensiei de serviciu, conform Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017”. Eliberarea acesteia se face în conformitate cu dispoziţiile art. 51 din Legea nr. 94/1992 şi art. 2 din Ordin nr. 285/138/2016 din 12 aprilie 2016 privind aprobarea Normelor cu privire la stabilirea pensiei de serviciu conform prevederilor Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, astfel cum a fost modificată şi completată prin Legea nr. 7/2016 şi Legea nr. 145/2017. Adeverinţa tip poate fi eliberată doar celor două categorii de persoane indicate în actele normative menţionate, respectiv auditorilor publici externi în funcţie şi persoanelor care la data cererii au o altă ocupaţie, dar anterior au deţinut funcţia de auditor public extern. Astfel, un astfel de înscris poate fi eliberat, conform art. 2 din Ordinul nr. 285/138/2016, doar auditorilor publici externi (în funcţie) care îndeplinesc condiţiile, de pensionare prevăzute de legislaţia privind sistemul public de pensii în vigoare şi care au realizat în cadrul Curţii de Conturi, în această calitate, o vechime în specialitate de 14 ani sau mai mult precum și celor care au realizat o vechime în specialitate de cel puţin 4 ani în cadrul Curţii de Conturi. în această calitate. Acest articol nu face altceva decât să pună în aplicare dispoziţiile art. 51 alin. 2 și 3 din Legea nr. 94/1992. Astfel sintagma beneficiază şi persoanele care au îndeplinit funcţia de auditor public extern, la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, din care la Curtea de Conturi minim 4 ani, conduce la concluzia, lipsită de orice dubiu, că o astfel de adeverinţă se eliberează obligatoriu persoanelor ce au calitatea de auditor public extern la îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare. Or, în cauză, reclamantul apelant deşi a îndeplinit condiţia privitoare la vechimea minimă de 4 ani la Curtea de Conturi, nu îndeplineşte condiţia ca la data solicitării eliberării adeverinţei să îndeplinească funcţia de auditor public extern.

Fiind în categoria persoanelor care la data cererii au o altă ocupaţie, îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 2 lit. c) şi d) din Ordinul nr. 285/138/2016, potrivit cărora obligaţia de eliberare a adeverinţei de către Curtea de Conturi impune o vechime în specialitate de 14 ani sau mai mult (lit. c) sau calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la lit. a) sau b) după caz (lit. d). Întrucât reclamantul nu a depus probe din care să rezulte îndeplinirea vreuneia din condiţiile menţionate, solicitarea sa de obligare a pârâtei la eliberarea adeverinţei tip prevăzută în anexa nr. 4 din Ordinul nr. 285/138/2016 este neîntemeiată”.

Totodată, cu titlu de practică judiciară, a invocat soluțiile definitive, favorabile apelantei pârâte, în cauze similare, respectiv Decizia civilă nr. 639/06.02.2018, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti şi Decizia civilă nr. 1075/10.10.2018, pronunţată de Curtea de Apel Timişoara.

III. Cu privire la obligarea Curţii de Conturi a României, la plata cheltuielilor de judecată, a solicitat respingerea cererii de obligarea la cheltuielile de judecată.

a. Curtea de Conturi nu poate fi considerată “o parte care cade în pretenţii”, în condiţiile în care nu a făcut altceva decât să respecte prevederile Legii nr. 7/2016.

b. Orice stat de drept înseamnă constituţionalitate, adică respectarea supremaţiei constituţionalităţii în stat şi legalitate adică respectarea legii ca act juridic adoptat de unica putere legiuitoare a ţării care este Parlamentul şi a tuturor celorlalte acte obligatorii, inclusiv în ceea ce priveşte legalitatea cheltuirii banului public.

În orice activitate pot exista şi aspecte pe care o instanţă judecătorească să le cenzureze în virtutea independenţei ce guvernează puterea judecătorească, însă niciunul din aceste argumente nu justifică, în opinia apelantei, obligarea instituţiei să plătească cheltuieli de judecată.

c. Aceasta este şi raţiunea pentru care OUG nr. 80/2013 privind taxele

judiciare de timbru, scuteşte Curtea de Conturi de la plata taxei de timbru.

Mutatis mutandis, aceleaşi raţionamente obligă ca instituţiile publice să fie scutite şi de la plata cheltuielilor de judecată. Are aplicaţie principiul idem jus edem ratio, aceeaşi soluţie juridică pentru aceeaşi situaţie de fapt.

Având în vedere cele sus menţionate, a solicitat ca instanţa să cântărească cu maximă responsabilitate argumentele pe care le aduce în prezenta cauză, astfel încât să se aducă o contribuție la întărirea stării de legalitate şi a stării de drept.

Faţă de cele ce preced, a apreciat că soluţia de admitere a acţiunii reclamantului, este netemeinică şi nelegală, motiv pentru care a solicitat admiterea apelului, schimbarea în tot a sentinţei civile apelată, în sensul respingerii acţiunii ca neîntemeiată şi implicit a cheltuielilor de judecată.

În drept, a întemeiat apelul pe dispoziţiile art. 470 din Codul de procedură civilă, art. 196 lit. j) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, art. 1 lit. h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor măsuri în domeniul pensiilor, art. 51 alin. (2), (3), (8), (11), (14) şi (17) din Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aduse de art. I pct. 2 din Legea nr. 7/2016.

Intimatul reclamant a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea apelului ca neîntemeiat, cu obligarea apelantei pârâte la plata cheltuielilor de judecată ocazionate cu efectuarea acestui proces.

Examinând sentinţa apelată prin prisma  criticilor  formulate , şi în raport cu dispoziţiile legale aplicabile în cauză, Curtea constată că  apelul este  fondat,urmând a fi admis ,  pentru următoarele considerente:

Prin cererea introductivă de instanţă, intimatul reclamant ... a solicitat obligarea Curţii de Conturi a Romaniei  la eliberarea unei adeverinte tip , din care să rezulte că a îndeplinit funcţia de controlor financiar  o perioadă de 5 ani, care să cuprindă toate elementele necesare în vederea acordării pensiei speciale de către Casa Judeţeană de Pensii ,potrivit legii -  cerere admisă de instanţa de fond care a apreciat că reclamantului îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 51 alin.3 din legea 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi a României , astfel cum aceasta a fost modificată şi completată prin legea 7/2016 şi legea 145/2017 şi Ordinul 285/138/2016 din 12 aprilie 2016.

Date fiind criticile formulate de pârâtă prin motivele de apel, Curtea constată că,  pentru soluţionarea problemei deduse judecăţii, este necesar a se stabili ipoteza cererii de chemare în judecată, respectiv faptul că reclamantul ... , născut la data de 25.02.2017 , a împlinit condiţiile standard pentru pensionare la limită de vârstă la  65 de ani - la data de 25.02.2017  - având un stagiu de cotizare realizat de 45 de ani , 3 luni şi 26 de zile, din care o perioadă cuprinsă între 1.10.1993-1.05.1999 a deţinut funcţia de controlor financiar în cadrul Curţii de Conturi a Romaniei. 

Totodată, deosebit de relevant pentru soluţionarea cauzei  este faptul că îndeplinirea condiţiilor standard de pensionare pentru limită de vârstă s-a realizat prin decizia nr. 611/27.02.2017 emisă de Primăria municipiului …, în cadrul căreia reclamantul a deţinut funcţie de auditor  cl. I, grad superior , gradaţia 5 clasa de salarizare 64 la Serviciul audit public intern .

Ceea ce interesează  în cauză este faptul că, se solicită constatarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege pentru acordarea pensiei de serviciu de serviciu  în condiţiile în care solicitantul a activat în cadrul Curţii de Conturi o perioadă de 5 ani, iar la data indeplinirii condiţiilor standard de pensionare pentru limită de vârstă acesta avea o altă ocupaţie decât cea de auditor public extern .

Textele de lege relevante ce se impun a fi analizate, – din legea  94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare aduse de art. I pct. 2 din Legea nr. 7/2016, sunt cele referitoare la beneficiarii pensiei de serviciu respectiv art. 51 alineatele 2, 3, 8 9,11şi 18.

Din analiza dispoziţiilor art. 51 alin. (2), (3), (8) şi (11) şi (18) din Legea nr. 94/1992, rezultă –astfel cum corect a precizat apelanta prin motivele de apel -  că beneficiarii pensiei de serviciu sunt împărţiţi în două categorii:

 a) persoanele care au fost încadrate în funcţii de controlor financiar/auditor public extern, (foşti salariaţi ai Curţii de Conturi) care, la data intrării în vigoare a Legii nr. 7/2016, aveau calitatea de pensionari în sistemul public de pensii, cu pensii pentru limită de vârstă în plată. Pentru această categorie, dreptul la pensia de serviciu este reglementat de art. 51 alin. (11) din Legea nr. 94/1992 – categorie în care intimatul  reclamant nu se încadrează ; 

 b)persoanele care, după data intrării în vigoare a Legii nr. 7/2016, au îndeplinit sau îndeplinesc condiţiile standard de pensionare prevăzute de legislaţia în vigoare privind sistemul public de pensii, adică, au împlinit vârsta de 65 de ani la bărbaţi şi 60-63 la femei, începând cu data intrării în vigoare a legii –categorie din  are face parte reclamantul, care a îndeplinit condiţiile standard de pensionare pentru limită de vârstă la 25.02.2017

Din această ultimă categorie se constată fac parte atât persoanele care au îndeplinit condiţiile standard de pensionare după data intrării în vigoare a legii şi aveau ca ocupaţie funcţia de auditor public extern în cadrul Curţii de Conturi -  pentru care, dreptul la pensia de serviciu este reglementat de prevederile art. 51 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 94/1992, dar şi cele  care au îndeplinit condiţiile standard de pensionare după data intrării în vigoare a legii şi aveau o altă ocupaţie, cum este cazul intimatului reclamant , pentru care, dreptul la pensia de serviciu este reglementat de prevederile art. 51 alin. (8)din Legea nr. 94/1992, alineat care contine menţiunea „chiar dacă la data pensionăriii au avut sau au o altă ocupaţie”.

Ori, este evident că reclamantul se încadrează in acest alineat întrucât a îndeplinit condiţiile standard de pensionare după data intrării în vigoare a legii –la 25.02.2017  şi avea  o altă ocupaţie la această dată - aceea de auditor  cl. I, grad superior , gradaţia 5 clasa de salarizare 64 la Serviciul audit public intern  din Primăria municipiului ….

În cazul persoanelor care beneficiază de pensia de serviciu în temeiul prevederilor art. 51 alin. (8) din Legea nr. 94/1992, condiţia impusă de legiuitor –prin trimiterea la alineatul 2 al articolului 51 existentă chiar în cuprinsul acestui alineat este aceea de a fi îndeplinit funcţia de auditor public extern pe o durată de cel puţin 14 ani.

Sintagma „ auditor public extern” este explicitată de alineatul 18 al aceluiaşi articol 51, reclamantul indeplinind o  funcţie asimilată acesteia  numai pe perioada cât a îndeplinit  funcţia de controlor financiar în cadrul Curţii de Conturi a României, adică numai pe perioada cuprinsă între  1.10.1993-1.05.1999., insuficientă în raport cu dispoziţiile art. 51 alin.2 din legea 94/1992, care precizează o  perioada de cel puţin 14 ani .

Raţionamentul instanţei de fond conduce la o concluzie nelegală, cu ignorarea condiţiilor prevăzute în mod neechivoc de lege  , aceea potrivit căreia,  o persoană care nu a îndeplinit funcţie de auditor public extern  -în accepţiunea dată acestei sintagme de dispoziţiile art. 51 alin.18 -  cel putin 14 ani în cadrul Curţii de Conturi si nu deţinea  această funcţie nici la data îndeplinirii condiţiilor standard de pensionare la limita de vârstă,  să devină  beneficiar al unei pensii de serviciu, în mod similar cu persoanele care îndeplinesc aceste condiţii de vechime respectiv, funcţie.

Intimatul reclamant nu se poate prevala de normele alin. 11 al art. 50 din Legea-cadru, pentru a pretinde că vechimea minimă de 14 ani în specialitate nu este necesară, întrucât acest text de lege nu adaugă o categorie nouă de persoane beneficiare ale pensiei de serviciu în sistem, având doar scopul de a confirma că drepturile recunoscute persoanelor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 50 alin. 2,3 sau 8 pot fi invocate şi  de alte persoane , respectiv cele  s-au pensionat pentru limită de vârstă înainte de intrarea în vigoare a prevederilor Legii nr. 7/2016, recunoscându-le dreptul  la acordarea unei pensii speciale, în condiţiile legii.

Prin urmare, doar faptul că reclamantul s-a pensionat pentru limită de vârstă după recunoașterea pensiilor speciale prin Legea nr. 7/2016, nu naşte  pentru acesta dreptul de a  pretinde acest tip de pensie,  fără îndeplinirea condiţiei de vechime minimă în specialitate.

Pentru considerentele expuse, constatând că instanţa de fond a soluţionat cauza cu încălcarea dispoziţiilor legale privind  stabilirea pensiei de serviciu, în temeiul prevederilor art. 480 alin. 2 din C.pr.civ., Curtea va admite apelul declarat de pârâta Curtea de Conturi a României şi va schimba în tot sentinţa apelată, în sensul respingerii ca nefondată  a acţiunii formulată de reclamant.

Admite apelul declarat de pârâta …, cu sediul în …, împotriva sentinţei civile nr. 615 din data de 30 Octombrie 2018, pronunţată de Tribunalul Mehedinţi - Secţia Conflicte de Muncă şi Asigurări Sociale, în dosarul nr. …,  în contradictoriu cu intimatul reclamant ..., cu domiciliul în …

Schimbă sentinţa civilă în totalitate în sensul respingerii acţiunii ca nefondată.

Decizie definitivă.