Civil.pretenţii regulament c.e. nr. 261/2004 al parlamentului european şi al consiliului

Hotărâre 18 din 05.03.2020


PRETENŢII REGULAMENT C.E. NR. 261/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

Deliberând asupra prezentei acţiuni civile, instanţa constată:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Buzău la data de 30.10.2018 sub numărul .../200/2018, reclamantul N.M.A. a solicitat, în contradictoriu cu pârâta Wizz Air Hungary KFT, sucursala Otopeni ca instanţa să dispună, obligarea pârâtei la plata sumei de 250 euro, echivalentul în lei a cursului BNR din data plăţii, reprezentând compensaţie pentru întârzierea cursei nr. … din data de … pe ruta Cluj-Napoca-Bucureşti- Otopeni, precum şi plata dobânzii legale aferente acestei sume de bani, începând cu data de 22 mai 2018 şi până la achitarea integrală a debitului principal, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea în fapt a acţiunii, reclamantul a arătat că a achiziţionat un bilet de avion pentru data de ... la zborul ..., pe ruta Cluj-Napoca-Bucureşti Otopeni, zbor operat de către pârâtă, ora decolării fiind 20.30, iar ora aterizării fiind 21.25.

Arată că la data de ... s-a prezentat la aeroport la ghişeul de check-in cu toate actele necesare, însă îmbarcarea nu s-a realizat la timp. A primit un mesaj pe numărul de telefon indicat companiei pârâte ca şi număr de contact, la ora 20.36, prin care era anunţat că zborul nr. ... are întârziere şi că ora estimată pentru decolare este ora 22.00. Pe acelaşi număr de telefon în jurul orei 21.47 a primit un sms prin care era încunoştiinţat că ora de decolare este 23.35. Arată că aeronava a decolat abia la ora 23.45 şi a aterizat la destinaţie la ora 00.30, cu o întârziere de peste 3 ore.

Precizează că transportul s-a efectuat cu o aeronavă aparţinând companiei pârâte. Cursa trebuia să plece de pe aeroportul din Cluj Napoca, orarul fiind modificat, suferind o întârziere de mai bine de trei ore, iar dânsul a aflat de acest inconvenient când a ajuns la ora stabilită la aeroport.

Potrivit prevederilor legislaţiei europene în vigoare, compania pârâtă are obligaţia de a plăti suma de 250 euro pentru zborurile de 1500 km sau mai puţin conform art. 7 al. 1 lit. a din Regulamentul CE nr. 261/2004 din 11.02.2004, dacă zborul a avut o întârziere de minim 2 ore, conform art. 6 al. 1 lit. 1 din Regulament.

Prin art. 1 din Regulamentul CE nr. 261/2004 din 11.02.2004, se stabileşte obiectul de aplicabilitate ala acestui act normativ european cu aplicabilitate în dreptul român, incluzând întârzierea zborului, iar art. 3 stabileşte domeniul de aplicabilitate, cu referire la pasagerii care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplică tratatul.

Arată că a înţeles să notifice prin e-mail în data de 24.05.2018 societatea pârâtă, primind în aceeaşi dată un răspuns din partea Departamentului Relaţii Clienţi Wizz Air prin care se preciza că reclamaţia va fi analizată conform Regulamentului CE nr. 261/2004, reclamantul urmând a fi contactat e un reprezentant al pârâtei.

Se mai precizează că de la data de 24.05.2018 şi până la data formulării cererii de chemare în judecată, reclamantul nu a fost contactat de nici un reprezentant al companiei pârâte.

Reclamantul arată că nu au existat circumstanţe extraordinare care să fi condus la întârzierea zborului cu nr.  ..., şi nu a fost informat în scris cu privire la întârzierea zborului.

În ceea ce priveşte dobânda legală aferentă sumei de bani datorată cu titlu de compensaţie, arată că aceasta este datorată de pârâtă conform Ordonanţei nr. 13 din24 august 2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti.

Orice persoană care apelează la serviciile unei companii de zbor are calitatea de consumator, drepturile celei dintâi fiind reglementate de acte normative precum Ordonanţa de Guvern nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor şi Legea nr. 296/2004 privind Codul Consumului.

În drept a invocat art. 453 şi urm. Cod Procedură Civilă, art. 113 al. 1 pct 6 Cod Procedură Civilă, Regulamentul CE nr. 261/2004, Ordonanţa nr. 13 din 24 august 2011.

În probaţiune a solicitat proba cu înscrisuri şi interogatoriul pârâtei.

A solicitat judecarea cauzei şi în lipsă .

În dovedirea pretenţiilor, a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri, sens în care a depus un set de înscrisuri (filele 8-12).

Cererea de chemare în judecată este scutită de taxa judiciară de timbru în temeiul art. 29 al. 1 lit. f din OUG nr. 80/2013.

Legal citată, pârâta nu a formulat întâmpinare şi nici nu s-a prezentat în faţa insanţei.

La termenul de judecată din data de 09.04.2019 , instanta , în baza art. 258 rap. la art. 255 C.proc.civ., a încuviinţat pentru reclamantă proba cu înscrisurile depuse la dosar şi interogatoriu  apreciind că sunt admisibile şi că duc la soluţionarea cauzei. Legal citată cu un exemplar al interogatoriului formulat de reclamant, pârâta nu a răspuns la acesta.

Analizând actele şi lucrările dosarului civil de faţă, instanţa reţine următoarele:

În fapt, în data de 10.05.2013, reclamantul N.M.A. a achiziţionat un bilet de avion petru data de ... la zborul ..., pe ruta Cluj- Napoca – Bucureşti Otopeni, zbor operat de compania pârâtă, cu  destinaţia Bucureşti Otopeni, cu plecare în data de ... ora 20.30 şi sosire ora 21.25, conform facturii fiscale nr. ... şi extrasului de cont pe luna mai 2018.

În data de ..., reclamantul s-a prezentat la aeroport, însă îmbarcarea nu s-a realizat la timp. La ora 20.36 a primit un masaj pe telefon prin care era anunţat că zborul nr. ... are întârziere, ora estimată pentru decolare fiind ora 22.00. La ora 21.47 a mai primit un mesaj pe telefon prin care era anunţat că ora de decolare este 23.35.

La data de 24.05.2018 reclamantul a notificat compania pârâtă în legătură cu aplicabilitatea dispoziţiilor Regulamentului CE nr. 261/2004, raportat la faptul că zborul a avut o întârziere de peste două ore, având confirmarea primirii notificării.

În drept, reclamantul și-a întemeiat cererea pe prevederile art. 6 al. 1 lit. a şi art. 7 al. 1 lit. a din Regulamentul CE nr. 261/2004 din data de 11.02.2004.

Instanţa reţine că Regulamentul (CE) nr. 261/2004 se aplică pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplică tratatul, dar și pasagerilor care pleacă de pe un aeroport situat într-o țară terță către un aeroport situat pe teritoriul unui stat membru în care se aplică tratatul, cu excepția cazurilor în care aceștia au primit indemnizații sau compensații și au beneficiat de asistență în țara terță respectivă, dacă operatorul de transport respectiv este un transportator comunitar.

În privința Regulamentului (CE) nr. 261/2004, instanţa reţine că acesta prezintă interes pentru obținerea unor eventuale compensații urmare a întârzierii zborului, astfel

•  articolul 6 – referitor la obligațiile transportatorului în caz de întârziere a zborului,

•  articolul 7 – referitor la dreptul la compensare (care prevede că în funcție de numărul de kilometri ai unui zbor, pasagerul are dreptul la o compensație cu valoare cuprinsă între 250€ – 600€).

Conform art. 5 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European si al Consiliului „ (1) În cazul anulării unui zbor, pasagerilor în cauză trebuie:

(a) să li se ofere asistență de către operatorul de transport aerian în conformitate cu articolul 8;

(b) să li se ofere asistență de către operatorul de transport aerian în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (a) și articolul 9 alineatul (2), precum și, în eventualitatea unei redirecționări, în cazul în care ora de plecare anticipată a unui nou zbor este de cel puțin o zi după plecarea programată pentru zborul anulat, asistența specificată la articolul 9 alineatul (1) litera (b) și litera (c);

(c) să primească o compensație din partea operatorului de transport aerian, în conformitate cu articolul 7, cu excepția în care intervine oricare din următoarele:

(i) în cazul în care sunt informați despre această anulare cu cel puțin două săptămâni înainte de ora de plecare prevăzută;

(ii) în cazul în care sunt informați despre această anulare într-un termen cuprins între două săptămâni și șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cu cel mult două ore înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de patru ore după ora de sosire prevăzută;

(iii) în cazul în care sunt informați despre această anulare cu mai puțin de șapte zile înainte de ora de plecare prevăzută și li se oferă o redirecționare care să le permită să plece cel târziu cu o oră înainte de ora de plecare prevăzută și să ajungă la destinația finală în mai puțin de două ore după ora de sosire prevăzută.

(2) În cazul în care pasagerii sunt informați despre anulare, acestora li se oferă explicații privind posibilitățile de transport alternative.

(3) Operatorul de transport aerian nu este obligat să plătească compensații în conformitate cu articolul 7, în cazul în care poate face dovada că anularea este cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile.

(4) Sarcina dovedirii faptului că pasagerul a fost într-adevăr informat despre anularea zborului, cu indicarea momentului precis, revine operatorului de transport aerian”.

Potrivit art. 6 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 „ (1) În oricare din cazurile în care un operator de transport aerian anticipează o posibilă întârziere a unui zbor peste ora de plecare prevăzută, după cum urmează:

 (a) timp de două ore, în cazul zborurilor de peste 1 500 de kilometri sau mai puțin;

(b) timp de trei ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1 500 de kilometri și al oricăror alte zboruri cuprinse între 1 500 și 3 500 de kilometri;

(c) timp de patru ore sau mai mult, în cazul tuturor zborurilor care nu se încadrează la literele (a) sau (b), pasagerilor li se oferă de către operatorul de transport aerian:

(i) asistența specificată la articolul 9 alineatul (1) litera (a) și articolul 9 alineatul (2);

(ii) în cazul în care ora de plecare anticipată este la cel puțin o zi după ora de plecare anunțată inițial, asistența specificată la articolul 9 alineatul (1) litera (b) și litera (c);

(iii) în cazul în care întârzierea este de cel puțin cinci ore, asistența specificată la articolul 8 alineatul (1) litera (a).

(2) În orice caz, asistența se oferă în limitele de timp stabilite în cele de mai sus corespunzător fiecărei distanțe de zbor”.

Conform art. 7 din acelasi regulament „ (1) Când se face trimitere la prezentul articol, pasagerii primesc o compensație în valoare de:

(a) 250 EUR pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puțin;

(b) 400 EUR pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri și pentru toate zborurile cuprinse între 1 500 și 3 500 kilometri;

Pentru stabilirea distanței se ia în considerare ultima destinație unde pasagerul urmează să sosească după ora prevăzută datorită refuzului la îmbarcare sau anulării zborului.

(2) Atunci când, în conformitate cu articolul 8, pasagerilor li se oferă redirecționarea spre destinația finală cu un zbor alternativ, a cărui oră de sosire nu depășește ora de sosire prevăzută a zborului rezervat inițial 

(a) cu două ore, pentru toate zborurile de 1 500 kilometri sau mai puțin sau

(b) cu trei ore, pentru toate zborurile intracomunitare de peste 1 500 kilometri și pentru toate celelalte zboruri cuprinse între 1 500 și 3 500 kilometri

operatorul de transport aerian poate reduce cu 50 % compensația prevăzută la alineatul (1).

(3) Compensația menționată la alineatul (1) se plătește în numerar, prin transfer bancar electronic, ordin de plată bancar sau cec bancar sau, cu acordul scris al pasagerului, în bonuri de călătorie și/sau alte servicii.

(4) Distanțele indicate la alineatele (1) și (2) se măsoară prin metoda rutei ort odromice”.

Mai întâi, instanţa apreciază ca au dreptul la compensatia prevazuta de art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004 atat pasagerii zborurilor anulate, cat si pasagerii zborurilor intarziate.

Astfel, in hotararea pronuntata in cauzele conexate C-402/07 si C-432/07, Sturgeon/C_____ Flugdienst GmbH si Bock si altii/A__ France SA Curtea de Justitie a Uniunii Europene a constatat ca pasagerii zborurilor inatarziate suporta un prejudiciu similar care consta intr-o pierdere de timp si se gasesc astfel intr-o situatie comparabila cu pasagerii al caror zbor a fost anulat. Curtea de Justitie a Uniunii Europene a observat ca pasagerii unui zbor anulat au dreptul la compensatie chiar si atunci cand sunt redirectionati de compania aeriana cu un alt zbor daca pierd trei ore sau mai mult fata de durata prevazuta initial si a apreciat ca nu ar fi justificat ca pasagerii zborurilor intarziate sa fie tratati in mod diferit atunci cand ajung la destinatia lor finala cu trei ore sau mai mult dupa ora de sosire prevazuta initial.

În cauza pendinte, instanta constata ca zborul reclamantilor a avut o intarziere de trei ore. Ca atare, reclamantului nu i se poate refuza ab initio dreptul la compensatia prevazuta de art. 7 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, avand in vedere concluziile Curtii de Justitie a Uniunii Europene in cauza mentionata mai sus.

Instanta apreciaza ca in speta nu sunt incidente prevederile art. 5 alin. 3 din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, citate mai sus, deoarece parata nu a facut dovada ca intarzierea zborului ar fi fost cauzată de împrejurări excepționale care nu au putut fi evitate în pofida adoptării tuturor măsurilor posibile. În acelaşi context, instanţa reţine poziţia procesuală a pârâtei care, legal citată, nu a depus întâmpinare, nu a invocat apărări şi nu a răspuns la interogatoriul propus de reclamant.

In aceste conditii, instanta reţine că intarziarea zborului a fost cauzata de imprejurari normale, inerente exercitarii normale a activitatii companiei aeriene, iar nu de imprejurari exceptionale, nefiind incident vreun caz de forta majora.

Ca atare, parata nu este exonerata de raspundere.

Avand in vedere ca zborul pe ruta Cluj-Napoca – Bucureşti Otopeni are o lungime de până în 1500 kilometri, iar intarzierea zborului a fost de trei ore, instanta apreciaza ca reclamantul are dreptul la o compensatie in suma de 250 Euro în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 7 alin. 1 lit. a din Regulamentul (CE) nr. 261/2004.

Totodata, reclamantul are dreptul si la dobânda legală aferentă sumei mentionate mai sus de la data de ..., data efectuarii zborului, și până la data plății efective, avand in vedere ca parata nu si-a indeplinit in mod corespunzator obligatiile contractuale, iar dreptul reclamantului la compensatie si obligatia corelativa a paratei de plata a compensatiei s-au nascut la data de ..., data efectuarii cu intarziere a zborului.

In consecinta, cererea de chemare in judecata, astfel cum a fost formulata, este intemeiata si urmeaza a fi admisa.

Faţă de aceste considerente, instanta va admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul N.M.A. în contradictoriu cu pârâta Wizz Air Hungary KFT sucursala Otopeni.

In consecinta, instanta o va obliga pe pârâtă să plătească reclamantului N.M.A. suma de 250 Euro în echivalent lei la cursul BNR din ziua plății cu titlu de compensație, în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 7 alin. 1 lit. a din Regulamentul (CE) nr. 261/2004, precum și dobânda legală penalizatoare aferentă acestei sume de la data de ... și până la data plății efective.

Instanța observă că parata se afla în culpă procesuală, iar reclamantul a solicitat obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecata. Vazand dispozitiile art. 453 alin. 1 din Codul de procedura civila, instanta o va obliga pe pârâtă să plătească reclamantului suma de 500 lei cu titlu de cheltuieli de judecată reprezentând onorariu avocațial (f. 30).