Ordonanaţă preşedinţială

Sentinţă civilă 2905 din 24.12.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caransebeş, la data de 24.12.2019, sub nr. 5136/208/2019, contestatorul Ş. Ş. I. a formulat contestaţie împotriva ordinului de protecţie provizoriu împotriva sa, emis în data de 23.12.2019, ora 15.39, de către agentul constatator ce s-a deplasat la faţa locului.

În motivarea cererii, contestatorul a arătat că s-a emis împotriva sa de către Poliţia Caransebeş, sub nr. 234153 din data de 23.12.2019 prin care i-a fost interzis să se aproprie de soţia sa Ș. V. la mai puțin de 50 m, să părăsească temporar domiciliul din ...., de locul său de muncă pentru o perioadă de 5 zile cu începere din data de 23.12.2019 ora 16:45 până în data de 28.12.2019 ora 16:45. De asemenea, susține că nu a bătut-o pe intimată ci doar au existat discuții conflictuale între ei.

În probaţiune, reclamantul a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Din actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Părţile sunt căsătorite. Din căsătoria părţilor, a rezultat un minor, în vârstă de 8 ani.

În data de 23.12.2019 ora 16:45, a fost emis de către un agent de poliţie din cadrul Poliţieie Mun. C. - agent ..., un ordin de protecţie provizoriu împotriva agresorului Ş. Ş.I., pe o perioadă de 5 zile, începând cu data de 23.12.2019 ora 16:45 până în data de 28.12.2019 ora 16:45.

La emiterea ordinului de protecție provizoriu, s-a reținut că reclamantul la data de 23.12.2019, în jurul orei 13.00 fiind la imobilul situat în ..., pe motive de infidelitate, fiind in stare de ebrietate i-a reproșat soției că il face de rușine în sat, cerând să părăsească locuința. Nefiind de acord cu părăsirea locuinţei, a strâns-o de gât, a scuipat-o, după care a luat un cuțit şi i l-a pus la gât, amenințând că îi va tăia beregheata dacă nu iese din casă, fără însă să o rănească cu cuțitul. Ulterior a intrat în casă peste reclamantă în dormitor, a lovit cu pumnul în televizor şi deoarece era lângă el să-l oprească să distrugă bunurile , a lovit-o cu capul în zona frunții, amenințând-o. Ulterior a mers în bucătărie unde a început să spargă toate lucrurile, respectiv veselă, ceşti, sticle cu bere goale, răsturnând şi masa.

De faţă la cele întâmplate a asistat copilul de 8 ani, Ş. E. D. care s-a speriat foarte tare de comportamentul tatălui său. După cele întâmplate numitul Ş. Ş. I. a ieşti din casă şi a început să strige pe stradă „scoate curva din casă”.

În data de 24.12.2019, numitul Ş. Ş. I. a formulat contestaţie împotriva ordinului de protecţie provizoriu emis în data de 23.12.2019, de Poliţia Mun. C. ce face obiectul Dosarului nr. 5136/208/2019

De asemenea, în data de 24.12.2019, Parchetul de pe lângă Judecătoria Caransebeș, în numele victimei Ş. V., a înaintat Judecătoriei Caransebeş cerere pentru emiterea unui ordin de protecţie, ce face obiectul Dosarului nr. 5130/208/2019.

Potrivit dispoziţiilor art. 1 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, prevenirea şi combaterea violenţei domestice fac parte din politica integrată de ocrotire şi sprijinire a familiei şi reprezintă o importantă problemă de sănătate publică.

Conform art. 3 alin.1 din Legea nr. 217/2003, în sensul legii, violenţa domestică înseamnă orice inacţiune sau acţiune intenţionată de violenţă fizică, sexuală, psihologică, economică, socială sau spirituală care se produce în mediul familial sau domestic ori între soţi sau foşti soţi, precum şi între actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă agresorul locuieşte sau a locuit împreună cu victima.

Art. 4 din acelaşi act normativ prevede că violenţa domestică se manifestă sub următoarele forme: a) violenţa verbală - adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare; b) violenţa psihologică - impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, prin ameninţare verbală sau în orice altă modalitate, şantaj, violenţă demonstrativă asupra obiectelor şi animalelor, afişare ostentativă a armelor, neglijare, controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, urmărirea fără drept, supravegherea locuinţei, a locului de muncă sau a altor locuri frecventate de victimă, efectuarea de apeluri telefonice sau alte tipuri de comunicări prin mijloace de transmitere la distanţă, care prin frecvenţă, conţinut sau momentul în care sunt emise creează temere, precum şi alte acţiuni cu efect similar; c) violenţa fizică - vătămarea corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte acţiuni cu efect similar, supunerea la eforturi fizice epuizante sau la activităţi cu grad mare de risc pentru viaţă sau sănătate şi integritate corporală, altele decât cele de la lit. e); d) violenţa sexuală - agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal; e) violenţa economică - interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar; f) violenţa socială - impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ sau a locului de muncă, interzicerea/limitarea realizării profesionale, impunerea izolării, inclusiv în locuinţa comună, privarea de acces în spaţiul de locuit, deposedarea de acte de identitate, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect similar; g) violenţa spirituală - subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, interzicerea dreptului de a vorbi în limba maternă şi de a învăţa copiii să vorbească în limba maternă, impunerea aderării la credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar sau cu repercusiuni similare.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 217/2003, prin membru de familie se înţelege: a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, soţii şi copiii acestora, precum şi persoanele devenite rude prin adopţie, potrivit legii; b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; fraţii, părinţii şi copiii din alte relaţii ai soţului/soţiei sau ai fostului soţ/fostei soţii; c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, actuali sau foşti parteneri, indiferent dacă acestea au locuit sau nu cu agresorul, ascendenţii şi descendenţii partenerei/partenerului, precum şi fraţii şi surorile acestora; d) tutorele sau altă persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului; e) reprezentantul legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor profesionale.

Conform art.  22^1 din lege, ordinul de protecţie provizoriu se emite de către poliţiştii care, în exercitarea atribuţiilor de serviciu, constată că există un risc iminent ca viaţa, integritatea fizică ori libertatea unei persoane să fie pusă în pericol printr-un act de violenţă domestică, în scopul diminuării acestui risc.

Potrivit art. 23 alin. 1 din legea menţionată mai sus, persoana a cărei viaţă, integritate fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una ori mai multe dintre următoarele măsuri - obligaţii sau interdicţii: a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este titularul dreptului de proprietate; b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei; c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu victima; c^1) cazarea/plasarea victimei, cu acordul acesteia, şi, după caz, a copiilor, într-un centru de asistenţă dintre cele prevăzute la art. 17; d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, faţă de membrii familiei acesteia, astfel cum sunt definiţi potrivit prevederilor art. 5, ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau unitatea de învăţământ a persoanei protejate; e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe care persoana protejată le frecventează ori le vizitează periodic; e^1) obligarea agresorului de a purta permanent un sistem electronic de supraveghere; f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod, cu victima; g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora.

În cauză, susţinerile referitoare la starea conflictuală existentă între părţi şi la actele de violenţă verbală şi fizică manifestate de contestator, au fost confirmate de probatoriul administrat în cauză.

Raportat la cele reţinute de organul constatator în procesul verbal de constatare şi în formularul de risc, coroborat cu declaraţiile victimei, cu procesul verbal de cercetare la faţa locului şi procesul verbal de consemnare a situaţiei sesizate, precum şi cu celelalte înscrisuri depuse de parte în  probaţiune, instanţa apreciază că ordinul de protecţie provizoriu a fost în mod temeinic emis de către organul constatator şi cu respectarea dispoziţiilor legale, prevăzute de art. 22 ind 7 din Lg 217/2003, în mod corect reţinându-se ca dovedită starea de temere a intimatei şi situaţia de risc constatată.

Starea conflictuală dintre părţi a fost confirmată şi prin afirmația dată de către contestator în fata instanței la termenul de astăzi, termen la care contestatorul a arătat că între el şi soţia sa au existat discuții conflictuale pe motivul infidelității soției sale. Susţinerile contestatorului cu privire la comportamentul nepotrivit al intimatei nu poate justifica violenţa verbală, fizică sau psihologică.

Pentru aceste considerente, instanța apreciază că organul constatator a avut toate elementele necesare aprecierii temeiniciei emiterii ordinului de protecţie provizoriu, cu respectarea cerinţelor legale.

Prin urmare, instanţa va respinge cererea formulată de contestatorul Ş. Ş. I. în contradictoriu cu intimata Ș. V., având ca obiect contestaţie ordin de protecţie, în Dosarul nr. 5136/208/2019, ca neîntemeiată.

Având în vedere că s-au desemnat apărători din oficiu pentru contestator respectiv intimată potrivit Legii 213/2003, instanța va dispune ca onorariile acestora să fie avansate din fondurile Ministerului Justiției.