Executare silita

Sentinţă civilă 2677 din 03.07.2019


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Câmpina sub nr. 5/204/2018, la data de 03.01.2018, contestatorul D Fa formulat în contradictoriu cu intimatul IC SRL., contestaţie la executarea silită împotriva Somaţiei, a încheierii de stabilire a cheltuielilor de executare si a înştiinţării privind măsura popririi, toate emise la data de 04.12.2017 de BEJ P Aîn dosarul de executare nr.527/2017, precum şi executarea silită în sine (sub forma popririi), solicitând:

- anularea în tot a sus-menţionatelor acte de executare, a actelor subsecvente şi a executării silite întoarcerea executării prin restituirea sumelor reţinute în temeiul executării anterior menţionate şi obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea acţiunii, contestatorul a arătat că în fapt, la data de 26.11.2015 a încheiat un contract de credit de nevoi personale nr..... cu C IFN SA pentru o suma de 8300 lei. De la contractarea creditului a achitat suma de 7046 lei, după care nu a mai putut achita deoarece angajatorul (H SA) era în insolvenţă şi i s-a diminuat venitul.

Până în luna iulie 2017 nu i s-a adus la cunoştinţă că s-a cesionat creditul său, când a primit o notificare de la I Ccu, (Fl) prin care i s-a adus la cunoştinţă că s-a încheiat un act adiţional nr. 18/01.07.2017 la contractul de cesiune nr. 19105/08.12.2015 prin care C IFN SA a cesionat către IC creanţa sa şi că din acel moment I C devine creditorul datoriei contestatorului în cuantum de 31 486,84 lei.

În acest sens contestatorul a arătat faptul că în data de 11.12.2017 a primit actele pentru executarea silită din partea BEJ PA şi confruntând actele pe care le deţinea cu cele primite ca urmare a comunicării executării silite a constatat că în adresa Notificării cesiunii de creanţă de la I C SRL la adresă se specifică: I CSRL cu sediul social în V, bd...., înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov sub nr...., CUI ..., reprezentată prin ....

De asemenea contestatorul a susţinut faptul că în încheierea de şedinţă nr.3034/2017 a Judecătoriei C precum şi în actele BEJ P A adresa IC SRL este municipiul I, str...., et...., jud.I... fără să spună care este CUI-ul societăţii şi înregistrarea la Registrul Comerţului date foarte importante de identificare al unei firme.

De asemenea nu corespunde nr. contractului de cesiune. În Notificarea transmisă de I C SRL cu sediul în V, judeţul I nr. Contractului de cesiune este .... iar în încheierea de şedinţa nr...a Judecătoriei C contractul de cesiune de creanţă este nr..... pe care I. C. cu sediul în municipiul I l-a depus la baza Executării silite începute împotriva contestatorului.

Contestatorul a apreciat că, în lipsa comunicării cesiunii, potrivit dispoziţiilor legale către debitorul cedat, cesiunea de creanţă nu produce nici un efect, astfel că executarea silită demarată de cesionar este nelegală. Numărul actului de cesiune de creanţă pe care i l-a adus la cunoştinţă I C SRL cu sediul în Vi(....) nu corespunde cu nr. actului de cesiune de creanţă pe care I C SRL cu sediul în municipiul I (....) l-a depus la dosarul executării silite începute împotriva sa de către BEJ P A.

Totodată contestatorul a subliniat că nu a primit nici o notificare de cesiune de creanţă din partea I C cu sediul în municipiul I, str.P, nr..... la contractul de cesiune de creanţe cu nr..... I C SRL cu sediul în ... nu are calitatea de creditor întrucât nu i-a fost comunicată cesiunea de creanţă a contractului nr.... încheiat cu C IFN.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art.711 şi urm. Cod procedură civilă şi în dovedire a depus înscrisuri (f.7-17).

La data de 23.01.2018, intimatul a formulat întâmpinare (f.21-25) prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi menţinerea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare silită nr. 5../2017 al B.E.J. P A.

În motivarea întâmpinării intimatul a învederat instanţei următoarele:

Cu privire la excepţia netimbrării, intimatul a susţinut faptul că, în ceea ce priveşte taxa de timbru, potrivit art. 10 alin. (3) din O.U.G. nr. 80/2013 „în cazul în care prin contestaţia la executare silită se invocă, în condiţiile art. 712 alin. (2) din Codul de procedură civilă şi motive de fapt sau de drept privitoare la fondul dreptului, taxa de timbru se stabileşte potrivit art. 3 alin. (1) referitoare la acţiunile şi cererile evaluabile în bani introduse la instanţele judecătoreşti.", iar potrivit art. 10 alin. (4) din O.U.G. nr. 80/2013 „Cererile de întoarcere a executării silite se taxează, în toate cazurile, cu 50 lei, dacă valoarea cererii nu depăşeşte 5.000 lei, şi cu 300 lei, pentru cererile a căror valoare depăşeşte 5.000 lei." şi întrucât, prin contestaţia formulată se invocă fondul cauzei şi întoarcerea executării, contestatorul are obligaţia, conform O.U.G. nr. 80/2013, de a achita taxa judiciară de timbru.

Faţă de aceste considerente, intimatul a înţeles să invoce excepţia netimbrării cererii având ca obiect contestaţia la executare, iar în eventualitatea admiterii, anularea cererii ca netimbrată.

Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei la executare, intimatul a învederat instanţei faptul că, potrivit procesului-verbal de înmânare. în data de 12.12.2017, debitorului  i-au fost comunicate primele acte de executare.

Potrivit art. 165 din Codul de procedură civilă procedură de comunicare se socoteşte îndeplinită „la data semnării dovezii de înmânare ori, după caz, a încheierii procesului verbal prevăzut la art. 164 (....)", în consecinţă, în situaţia de fapt, procedură de comunicare a somaţiei a fost îndeplinită.

În considerarea celor enunţate anterior, intimatul a solicitat instanţei să constate faptul că actele de executare silită au fost comunicate în data de 12.12.2017, dată de la care, potrivit art. 715 Cod Procedură Civilă, începe să curgă termenul de 15 zile, termen în care poate fi formulată contestaţia la executare.

Raportat la dispoziţiile art. 715 alin. 1 din Codul de procedură civilă: „Contestaţia se poate face în termen de 15 zile de la data când: a) contestatorul a luat cunoştinţă de actul de executare pe care-l contestă; b) cel interesat a primit comunicarea ori după caz înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. (...); c) debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de primul act de executare. în cazurile în care nu a primit încheierea de încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie."

Faţă de aceste aspecte şi având în vedere actele din dosarul de executare, intimatul a apreciat că demersuleste tardiv, fiind întreprins după termenul de 15 zile, în care trebuie formulată contestaţia la executare, care este un termen legal, imperativ şi absolut, nerespectarea sa fiind sancţionată cu decăderea din dreptul de a formula contestaţia la executare.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 715 din Codul de procedură civilă intimatul a solicitat respingerea contestaţiei la executare formulată ca introdusă tardiv.

Cu privire la dovada de comunicare a notificării privind declararea scadenţei anticipate şi a notificării privind cesiunea de creanţă, intimatul a învederat, că atât ataşat cererii de încuviinţare a executării silite, cât şi dosarului de executare se regăsesc notificările mai sus menţionate împreună cu dovada de înmânare a acestora comunicate conform clauzelor contractuale.

Astfel în opinia intimatului, conform celor menţionate, rezultă în mod neîndoielnic transmiterea creanţei aferente Contractului de credit pentru nevoi personale nr. 12396N/26.11.2015, creanţa rezultată în urma declarării scadenţei anticipate a creditului, notificarea privind scadenţa anticipată şi notificarea cesiunii creanţei fiind transmise debitorului, D F, de către creditorul cedent, C IFN S.A., împrumutatul fiind informat despre debitul restant şi calitatea de creditor cesionar a IC SRL..

De asemenea, conform art. 1575 alin. 1 coroborat cu art. 1573 alin.1 CC, cesiunea de creanţe produce efectul translativ între cedent şi cesionar, acesta din urmă subrogându-se în calitatea de creditor al celui dintâi, prin simpla lor convenţie, fără notificarea debitorului; formele de notificare sunt cerute de legiuitor pentru a delimita din ce moment debitorul este obligat să plătească creanţa cesionarului, până la acel moment liberarea debitorului neputându-se produce decât prin plata către cedent, neexistând obligaţia de a-i fi comunicat împrumutatului contractul de cesiune.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii de creditor a IC SRL., intimatul a solicitat instanţei să constate că cele reţinute de către D Fconform cărora nu i-a fost comunicată cesiunea de creanţă, nu au un fundament legal, astfel a apreciat că IC SRL. are calitatea de creditor.

În acest context, intimatul a învederat instanţei faptul că instituţia C IFN. S.A. a cesionat subscrisei IC SRL. creanţa pe care o deţinea împotriva debitorului D F, notificându-l la adresa de domiciliu (conform prevederilor legale), despre cesiunea de creanţă intervenită între C IFN S.A. si IC SRL.. pentru a-i fi opozabilă, procedură de comunicare fiind îndeplinită. Faptul că D Fnu a preluat corespondenţa personal, nu semnifică că nu-i este opozabilă cesiunea de creanţă.

În consecinţă, intimatul a arătat faptul că IC SRL. are calitatea de creditor şi din acest motiv a solicitat executarea silită a debitorului D F, iar instanţa, interpretând şi aplicând în mod corect prevederile legale, a încuviinţat executarea silită, mai mult sub acest aspect, a invocat Decizia nr. 3/14.04.2014 a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie.

Deşi situaţia la care se referă I.C.C.J. este cu referire la menţionarea caracterului de titlu executoriu a contractelor de credit încheiate cu instituţii bancare şi cesionate ulterior, logica juridică este în mod evident aplicabilă şi în prezenta situaţie.

Drept urmare, intimatul a solicitat respingerea excepţiei privind lipsa calităţii de creditor a societăţii IC SRL. invocată de către D F.

Referitor la susţinerile conform cărora nu i-ar fi fost comunicată cesiunea de creanţă aferentă Contractului nr. ...., intimatul a precizat că acest Contract de cesiune de creanţă are numărul de intrare ... şi numărul de înregistrare .... fiind vorba despre unul şi acelaşi acord de voinţă al părţilor, neexistând obligaţia comunicării contractului de cesiune, împrumutatul fiind informat privind cesionarea creanţei.

Intimatul a mai arătat referitor la precizările privind sediul creditorului şi lipsa C.U.I. din actele realizate de B.E.J.. faptul că subscrisa, IC SRL. cu sediul social în ..., înregistrată la Registrul Comerţului Ilfov sub nr. .., C.U.I.: ..., şi-a ales prin cererea de executare, sediul procedural la punctul de lucru din mun. I...., iar în privinţa lipsei menţionării C.U.I. conform art. 679 C.P.C. nu există o asemenea obligaţie, dar cu uşurinţă debitorul putea identifica acest atribut al persoanei juridice.

În considerarea celor enunţate intimatul a solicitat instanţei să constate următoarele:  IC SRL are calitatea de creditor ca urmare a cesiunii de creanţă intervenită între aceasta şi C I.F.N. S.A.; cesiunea de creanţă a fost comunicată debitorului, conform prevederilor legale; modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează titlul executoriu, poziţia societăţii IC SRL., în calitate de cesionar fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa; creanţa este certă, lichidă şi exigibilă; şi în consecinţă a solicitat respingerea cererii şi menţinerea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul nr. 527/2017 al B.E.J. PA.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată prezenta cerere pe dispoziţiile Codului de Procedură Civilă coroborare cu dispoziţiile Codului Civil, O.U.G. nr. 80/2013, Legea nr. 93/2009, O.U.G. nr. 99/2006, O.G. nr. 11/2013, O.U.G. nr. 50/2010 şi O.U.G. nr. 52/2016, iar în dovedire a depus la dosar înscrisuri (f. 27 -32),

La data de 14.02.2018, contestatorul a formulat răspuns la întâmpinare (f.44-46) prin care a solicitat instanţei să respingă excepţiile procesuale (de procedură şi de fond) invocate de intimat prin întâmpinare şi apărările pe fondul cauzei invocate de acesta, ca neîntemeiate, întrucât sunt formulate de către IC SRL.

În fapt, contestatorul a arătat că excepţiile invocate de intimat prin întâmpinare sunt neîntemeiate pentru următoarele motive :

Cu privire la excepţia netimbrării contestatorul a solicitat instanţei să o respingă pe considerentul că: Potrivit art. 33 alin. (2) din O.U.G. nr. 80/2013, dacă cererea de chemare în judecată este netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile art. 200 alin. (2) teza INCPC [în ultima formă republicată a codului, art. 200 alin. (3) teza I NCPC ], obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, în termen de cel mult 10 zile de la primirea comunicării instanţei, urmând să timbreze acţiunea cu suma pe care instanţa o va stabili.

Cu privire la excepţia tardivităţii contestaţiei la executare contestatorul a solicitat instanţei să o respingă deoarece contestaţia a fost depusă în termenul legal de 15 zile, ea fiind depusă în data de 27.12.2017 prin mandat poştal cu confirmare de primire şi a fost primită la registratura Judecătoriei Câmpina pe data de 28.12.2017, sens în care a depus copie de pe factura de plată a mandatului poştal şi mandatul poştal cu confirmarea de primire.

Cu privire la dovada de comunicare a notificării privind declararea scadenţei anticipate şi a notificării privind cesiunea de creanţă de asemenea, contestatorul a solicitat instanţei să o respingă pentru următoarele motive:

Comunicarea notificării privind declararea scadenţei anticipate şi a notificării privind cesiunea de creanţă s-a făcut de către C IFN SA şi de către I CSRL cu sediul social în ..., lucru pe care l-a evocat şi în acţiune, unde se spune „în data de ... s-a încheiat actul adiţional nr..... la contractul de cesiune nr. ... prin care C IFN SA, în calitate de creditor a cesionat, transmis şi vândut către Integral Collection SRL, creanţa pe care o deţinea până în acel moment împotriva dvs. Drept urmare, începând cu data de .... I C SRL a devenit creditorul datoriei dvs...„.

Contestatorul a susţinut referitor la faptul că I C SRL şi-a ales prin cererea de executare la sediul procedural în punctul de lucru din mun. Iaşi, afirmaţia este neadevărată, deoarece din încheierea de şedinţă nr.3034/20.11.2017 se spune că la cererea creditoarei SC ICSRL cu sediul în mun. I.... s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite formulată de petentul BEJ P A împotriva sa.

Este un fapt cert ca SC C SRL cu sediul în mun. I... este cea care a formulat cererea către BEJ P A pentru încuviinţarea executării silite a contestatorului, care este un punct de lucru fără personalitate juridică.

Totodată contestatorul a afirmat faptul că intimatul încearcă să ducă în eroare folosindu-se de asemănările de nume dintre cele două entităţi - I C SRL cu sediul în ... şi SC I C SRL - Punct de lucru stabil cu sediul în mun. I...., mai mult aceasta nu a făcut dovada invocării în actele de executare silită a actului adiţional nr.... la contractul de cesiune nr...., pârâtul invocând un contract cu nr...., afirmând că este nr. de înregistrare, aceasta fiind o afirmaţie nedovedită.

Contestatorul a arătat că înţelege să invoce atât excepţia lipsei capacităţii procesuale de folosinţă, cât şi excepţia lipsei calităţii procesuale a SC I C SRL, cu sediul în municipiul I..., pe motiv că actele de procedură (cererea de executare silită) efectuate de aceasta în dosarul nr..... sunt efectuate de o persoană fără capacitate procesuală de folosinţă şi sunt lovite de nulitate absolută.

În drept, acţiunea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 201 alin. (2) C.proc.civ..

La data de 04.04.2018, contestatorul a formulat cerere de modificare şi completare a acţiunii introductive (f.51-53) prin care a învederat instanţei faptul că, contestaţia la executare vizează somaţia şi încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare, ambele aflate în dosarul execuţional nr. 527/2017 al BEJ P A încheierea de încuviinţare a executării silite nr. 3034/20.11.2017 pronunţată de Judecătoria C în dosarul nr. .../204/2017, titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr. ..., precum şi toate actele de executare întocmite împotriva sa, situaţie faţă de care a solicitat  anularea în tot a actelor de executare, a actelor subsecvente, şi a executării silite; întoarcerea executării prin restituirea sumelor reţinute în temeiul executării, cu cheltuieli de judecată.

Pe fondul cauzei, contestatorul a arătat că a încheiat cu C IFN SA, un contract de credit de nevoi personale nr. ...., pentru suma de 8.300 lei. De la data contractării şi până în luna ianuarie 2017 a achitat voluntar suma de 7046 lei, după care s-a confruntat cu o serie de dificultăţi financiare şi nu a mai avut posibilitatea plăţii integrale a datoriei. La 12 zile de la încheierea contractului şi fără să fiu notificat şi din raţiuni necunoscute, creditorul cesionează creanţa prin contractul de cesiune nr. .....

La data de 14.07.2017, contestatorul a primit de la CIFN SA o notificare prin care i se aducea la cunoştinţă că s-a încheiat actul adiţional nr. ..., la contractul de cesiune de creanţe ..., prin care C IFN SA a cesionat, transmis şi vândut creanţa pe care o deţinea până la acel moment împotriva sa, către I C SRL, cu sediul în comuna V şi punct de lucru în mun. I.

Ulterior, contestatorul a primit de la intimat notificarea nr. CESCR/2236- fără dată, prin care i s-a adus la cunoştinţă că începând cu data de ... a devenit creditorul datoriei în cuantum de 31486,84 lei.

În opinia contestatorului este de observat că sediul social al I C SRL se află în oraşul ...., iar cererea de executare silită a fost formulată de SC I C SRL, cu sediul în I , ceea ce presupune că nu este vorba de acelaşi cesionar. De altfel, nici societatea cedentă şi nici cesionara nu l-au notificat înainte de încheierea contractului de cesiune de creanţe, deşi procedură este obligatorie, iar neîndeplinirea ei atrage nulitatea tuturor actelor încheiate cu privire la acest contract.

La rândul său, încheierea de încuviinţare a executării este lovită de nulitate, întrucât executarea a fost încuviinţată pentru contractul de cesiune nr. ..., în timp ce declararea scadenţei anticipate a creditului a intervenit la data de 01.07.2017, în baza actului adiţional nr. 18, şi faţă de faptul că a achitat ratele lunare până în luna ianuarie 2017, astfel încât cesiunea de creanţă din data de 08.12.2015 nu-şi avea justificare.

În ce priveşte titlul executoriu contestatorul a subliniat faptul că potrivit Noului Cod de procedură civilă, scopul executării silite este acela de a garanta creditorului realizarea drepturilor recunoscute acestuia prin titlul executoriu.

Conform O.U.G. nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, contractele de credit, inclusiv contractele de garanţie reală sau personală, încheiate de o instituţie de credit constituie titluri executorii. Legea recunoaşte contractelor de credit încheiate cu instituţiile bancare aptitudinea de a fi titluri executorii, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei alte formalităţi.

De asemenea contestatorul a susţinut faptul că scopul legiuitorului a fost acela de a menţine stabilitatea sistemului financiar-bancar şi de a asigura executarea cu celeritate a obligaţiilor asumate prin contractele de credit, păstrându-si caracterul de titluri executorii atâta vreme cât parte în contract este o instituţie bancară. De îndată ce contractul de credit este cesionat către o altă entitate juridică decât o Bancă (în cazul de faţă I C SRL), raportul dintre noul creditor şi debitor capătă o altă natură juridică.

În acest sens, contestatorul a precizat că O.U.G. nr. 99/2006 interzice în mod expres entităţilor juridice care nu sunt instituţii de credit să desfăşoare activităţi cu specific bancar: S.R.L-ul recuperator de credite nu are dreptul de a percepe dobânzi/penalizări/comisioane bancare şi nu mai este supus normelor şi controalelor B.N.R.

Astfel, contestatorul a apreciat că prin cesiune se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit întrucât legiuitorul nu a înţeles să confere caracter de titlu executoriu şi contractelor de împrumut încheiate cu alte entităţi juridice decât unităţi bancare. Cesiunea de creanţă implică transmiterea creanţei împreună cu accesoriile şi garanţiile sale, dar noţiunea de creanţă, de garanţii, de accesorii priveşte materialitatea, substanţa dreptului dedus judecăţii, iar nu atributul executorialităţii sale, aspect de drept procesual.

Transferul creanţei nu implică şi transmiterea valorii sale de titlu executoriu, întrucât caracterul de titlu executoriu al creanţei nu este un accesoriu al dreptului cedat, ci un atribut pe care legiuitorul 1-a prevăzut expres sau nu pentru un anume contract.

Ca urmare contestatorul a afirmat că potrivit Codului de procedură civilă, executarea silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu, respectiv hotărâri ale instanţelor de judecată, alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare. Cum legiuitorul nu a conferit contractului de cesiune de creanţă caracter de titlu executoriu, rezultă că acest contract nu se bucură de beneficiul recunoscut de lege contractelor de credit.

Cesiunea de creanţă nu transferă titlul executoriu, ci doar creanţa atestată de conţinutul său, în limitele stabilite prin contractul de cesiune şi care constituie titlul de creanţă al cesionarului.

Contractul de credit nu stabileşte în favoarea recuperatorului o creanţă certă lichidă şi exigibilă, astfel că acesta nu se poate prevala în cadrul unei proceduri de executare silită de faptul că deţine un titlu executoriu împotriva debitorului.

Mai mult, contestatorul a menţionat faptul că prin Notificarea din 07.07.2017, privind declararea scadenţei anticipate a creditului, C IFN SA pretinde că are de achitat la data de 01.07.2017, suma de 31.474,04 lei, în care sunt incluse trei elemente viitoare (principal viitor 7993,47 lei; dobânda viitoare 3.401,86 lei; comision de administrare viitor 15.008,23 lei), a căror plată nu o datorează, fiind vorba de un prejudiciu viitor şi nu de unul produs creditorului şi încercat efectiv de acesta.

Prin notificarea transmisă de I C SRL nr. CESCR/2236, contestatorul a arătat faptul că i se aduce la cunoştinţă că valoarea debitului pe care îl datorează este de 31.486,84 lei, somaţia de plată este pentru suma de 31.593 lei, fără a exista o certitudine cu privire la întinderea reală a debitului.

Contestatorul a arătat şi faptul că, cheltuielile de executare sunt exagerate, nejustificate şi fără suport probator, activitatea executorului rezumându-se la emiterea somaţiei şi înfiinţarea popririi.

La solicitarea instanţei a fost ataşat, în copie certificată pentru conformitate cu originalul, dosarul execuţional nr. 527/2017 al BEJ Porojnicu Adrian (f.63-126).

La data de 09.05.2018, intimatul a formulat întâmpinare (f.127-130) prin care a solicitat respingerea contestaţiei la executare şi menţinerea tuturor actelor de executare efectuate în dosarul de executare silită nr. 527/2017 al B.E.J. P Atotodată în esenţă a reiterat susţinerile şi temeiurile de drept arătate prin întâmpinarea anterior.

Prin încheierea din data de 23.05.2018, instanţa a respins ca neîntemeiate excepţiile netimbrării şi excepţia tardivităţii invocate de intimat, a încuviinţat pentru contestator proba cu înscrisuri şi expertiză contabilă, iar pentru intimat proba cu înscrisuri. Totodată a numit prin tragere la sorţi expert V I S şi a stabilit onorariu provizoriu în sumă de 900 lei, în sarcina de plată a contestatorului.

La data de 30.10.2018 a fost depus la dosar raportul de expertiză contabilă judiciară (f. 158 -163), dispus a se efectua în vederea soluţionării cauzei.

La data de 25.04.2019 a fost depus la dosar răspunsul la obiecţiunile la raportul de expertiză contabilă judiciară (f. 175 -176).

Analizând materialul probatoriu administrat în cauză instanța reține următoarele:

 La data de 26.11.2015 s-a încheiat contractul de credit  pentru nevoi personale nr. 12396N între C IFN S.A., în calitate de împrumutător şi D F, în calitate de împrumutat f 11-14, prin care contestatorul a împrumutat suma de 8300 lei pe o perioadă de 60 luni.

La data de 08.12.2015 între C IFN S.A.în calitate de cedent  și I C SRL  în calitate de cesionar  a intervenit contractul de cesiune de creanțe nr ... și înregistrat sub nr ... f 82-86, iar la data de 1.07.2017 , între părți a fost încheiat actul adițional ... la contractul de cesiune creanțe nr ... f 87, fiind cesionată creanța creditorului. Conform înscrisurilor de la f 79-81, la dat de 14.07.2017 a fost notificată contestatorului  de C IFN SA scadența anticipată a creditului precum și cesiunea de creanță.

La data de 02.11.2017 potrivit înscrisului de la f 64, I C SRL a demarat procedura executării silite în vederea recuperării debitului restant rezultat din nerespectarea contractului de credit susmenţionat, înregistrându-se pe rolul BEJ P A dosarul execuţional nr. 527/2017 .

Prin încheierea .../20.11.2017 pronunțată de Judecătoria C în dosarul .../204/2017 f 104 a fost încuviințată executarea silită solicitată de creditorul SC I C SRL a debitorului D Fîn toate modalitățile de executare pentru recuperarea sumei de 31593,08 lei și a cheltuielilor de executare.

La data de 4 12 2017 a fost emisă somația de la f 106 comunicată contestatorului la data de 12.12.2017 conform dovezii de comunicare de la fila 107 împreună cu înștiințarea și adresa de înființare a popririi emisă la data de 04.12.2017 f 108. La aceeași dată a fost emisă încheierea de stabilire a cheltuielilor de executare f 105 prin care a fost stabilită suma de 3980 RON reprezentând cheltuieli de executare constând în  20 RON taxa de timbru necesară declanșării executării silite, 3760 lei reprezentând onorariu executor judecătoresc TVA inclus și 200 RON reprezentând cheltuieli suplimentare necesare desfășurării executării silite cu efectuarea actelor de executare silită.

Un prim motiv de nelegalitate a executării silite a invocat de către contestator îl constituie lipsa comunicării cesiunii de creanță și ca atare  lipsa calității de creditor a  SC I C SRL  cu sediul în I...

Din conținutului contractului de cesiune de creanță și a actului adițional la acesta rezultă calitatea de cesionar aparține SC I C SRL cu sediul V.... Conform cererii de executare silită, aceasta a fost formulată de SC I C SRL cu sediul în V aceeași societate care figurează în toate de cesionar în contractul de cesiune de creanță, societatea alegându-și sediul procedural la punctul de lucru I.... Faptul că în încheierea de încuviințare a executării silite este menționat sediul SC I C SRL din I... nu poate conduce la concluzia că încheierea de încuviințare a executării silite vizează un alt creditor -altul decât cesionarul creanței contestatorului- fiind menționat sediul din I... întrucât acesta era sediul procedural ales de către creditor. Mai mult ,în notificarea cesiunii de creanță  comunicată contestatorului s-a precizat faptul că la sediul din I... există punctul de lucru al SC I C.

Cât privește susținerea debitorului că nu corespunde numărul contractului de cesiune în notificarea trimisă cu cel din încheierea de încuviințare a executării silite instanța reține că în notificarea cesiunii de creanță este indicat nr contractului de cesiune de creanță ca fiind .... , iar în considerentele încheierii de încuviințare a cererii de executare silită este menționat nr contractului de cesiune de creanță ca fiind .... Analizând contractul de cesiune de creanță depus la dosarul de executare instanța reține că acesta poarta nr de intrare/ieșire ... și nr de înregistrare ... .Ca atare contractul de cesiune de creanță este unul singur, referirea la acesta prin intermediul unuia dintre cele doua nr menționate pe prima pagina a acestuia fiind lipsită de relevanță  în ceea ce privește nelegalitatea executării silite invocată de către contestator.

Cât privește aspectul relativ la neindicarea în cuprinsul încheierii de încuviințare a executării silite a  CUI-ului societății SC I C și a nr de înregistrare în Registrul Comerțului, instanța reține că acest aspect este real , însă nu poate constitui un motiv de anulare a acesteia în condițiile art 712 alin 3 C.pr.civ. ci, o omisiune vădită ce poate fi înlăturată în conformitate cu disp art 442 C.pr.civ.

Pentru considerentele mai sus expuse și reținând că notificarea cesiunii de creanță a fost efectuată de creditor în conformitate cu disp art 1578 alin 1 lit b C civil așa cum s-a detaliat anterior, instanța va respinge ca neîntemeiate susținerile debitorului.

 Referitor la susținerea contestatorului în sensul că prin cesiune de creanță se pierde caracterul de titlu executoriu al contractului de credit, instanța o va respinge reținând că caracterul executoriu este asociat cu creanţa, iar nu cu înscrisul ca atare şi, atât timp cât legiuitorul a acordat contractelor de credit caracterul de titluri executorii, creanţa însăşi a devenit una executorie, astfel încât atributul executorialităţii este o calitate a creanţei, care se transmite prin cesiune.Modificarea părţilor originare ale actului juridic care constituie titlu executoriu nu afectează substanţa titlului executoriu, poziţia cesionarului fiind aceea a unui veritabil succesor cu titlu particular, care preia, astfel, toate drepturile pe care cedentul le avea în legătură cu creanţa.În baza art. 1568 alin. 1 și art. 1574 din Codul civil, prin cesiunea de creanță se transferă cesionarului toate drepturile pe care cedentul le are în legătură cu creanța cedată, iar cedentul este obligat să remită cesionarului titlul constatator al creanței aflat în posesia sa, precum și orice alte înscrisuri doveditoare ale dreptului transmis, cesiunea creanței neafectând caracterul de titlu executoriu al contractului de credit. Titlul executoriu obținut de cedent înaintea cesiunii, își păstrează valabilitatea și își conservă forța executorie și în favoarea cesionarului, după realizarea cesiunii.

Referitor la certitudinea creanței ce face obiectul executării silite (întinderea debitului) contestată în prezenta cauză, se are în vedere că potrivit cererii de executare silită debitul restant este de 31593,08 lei constând în 31474,04 lei debit restant și 119,04 lei dobânda legală.Conform raportului de expertiză contabilă V I S (f. 158 -163,175 -176), suma datorată de debitor la data cererii de executare silită, avându-se în vedere sumele achitate de acesta, era de 31593,08 lei constând în 31474,04 lei debit restant și 119,04 lei dobânda legală, ca atare, suma ce face obiectul executării silite este una certă.

Cât privește susținerea contestatorului referitoare la cheltuielile de executare în sensul că acestea sunt exagerate și fără suport probator , instanța are în vedere că nu a fost efectuată o contestare efectivă și punctuală de către contestator a acestor susțineri, neprecizându-se în concret care anume cheltuieli sunt exagerate și care nu su suport probator.

 Relativ la onorariul executorului judecătoresc instanța reține că acesta este conform ordinului ministrului justitiei 2550/c/2006 modificat prin ordinul 2561/C/2012,  onorariul stabilit de executor în cuantum de 3760 lei TVA inclus fiind stabilit in conformitate cu acest nivel maxim. Instanta va respinge susținerea contestatorului referitoare la faptul că acest nivel ar fi unul exagerat executorul trebuia sa stabilească onorariul la un nivel mai redus, întrucât cel stabilit nu justifica efortul si munca pe care o depune un executor într-un astfel de tip de dosar atât timp cât  executarea silită privește o suma importanta de bani 31593,08  lei, urma a fi efectuată prin toate modalitățile prevazute de lege, onorariul de executor se stabilește având în vedere toate etapele ce urmează a fi efectuate în executarea silită respectivă (faptul că până la momentul formulării contestației executorul judecătoresc a efectuat doar somare și poprire nu înseamnă ca prezenta executare silită presupune efectuarea doar a acestor demersuri)  iar executorul are dreptul legal de a solicita onorariul maxim prevazut de lege.

Conform Art 670 alineatul 3 Cod Procedură Civilă sunt cheltuieli de executare taxele de timbru necesare declanșării executării silite ,onorariul executorului judecătoresc stabilit potrivit legii, onorariul avocatului în faza de executare silită ,onorariul expertului al traducătorului și al interpretului ,cheltuielile efectuate cu ocazia publicității procedurii de executare silită și efectuarea altor acte de executare silită, cheltuielile de transport și alte cheltuieli prevăzute de lege ori necesare executării silite.Așadar executorul judecătoresc are dreptul de a stabili și alte cheltuieli necesare executării silite precum și taxa de timbru de 20 lei aferentă cererii de încuviințare a executării silite prev de art 10 alin 1 lit a din OUG 80/2013.

Având în vedere considerentele mai sus expuse instanța va respinge ca neîntemeiată contestația la executare formulată de intimatul D F în contradictoriu cu intimata  SC I C SRL

Întrucât nu a fost desființată executarea silită sau titlul executoriu, raportat la disp art 723 C.pr.civ ,cererea contestatorului de a se dispune întoarcerea executării silite este neîntemeiată.

Va lua act că vor fi solicitate pe cale separată cheltuielile de judecată de către contestator.

În baza art 720 alin 4 C.pr.civ după rămânerea definitivă prezenta hotărâre se va comunica BEJ P A.