Contestatie la executare

Hotărâre 2456 din 30.01.2020


Operator date cu caracter personal nr. 2425

Dosar nr. --/222/2018

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA DOROHOI,  JUDEŢUL BOTOŞANI

Î N C H E I E R E

Şedinţa publică din data de -- 2019

Completul de judecată constituit din:

Preşedinte:  xx

Grefier: xx

Pe rol fiind pronunţarea contestaţiei la executare, formulată de contestatorul xx, cu domiciliul în mun. xx, şi cu domiciliul procesul ales la Cabinet Avocat xx cu sediul în mun. xx, în contradictoriu cu intimata xxx  –cu sediul ales la xx.

 Dezbaterile în şedinţă publică au avut loc la termenul din xx 2019, când instanţa, din lipsă de timp pentru deliberare, a amânat pronunţarea la termenul de astăzi.

Încheierea de şedinţă în care s-au consemnat aceste dezbateri face parte integrantă din prezenta sentinţă.

I N S T A N Ţ A,

Deliberând  asupra  acţiunii civile de  faţă, reţine  următoarele:

Prin cererea înregistrată la Judecătoria Dorohoi sub nr. xx/222/2018 din data de xx.2018, contestatorul xx a solicitat, în contradictoriu cu intimata xx  anularea executării silite sau/şi a actelor de executare silită efectuate în dosarul de executare nr. xx/2018 aflat pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc xx inclusiv desfiinţarea încheierii din data de xx.2018, emise în dosarul nr. xx/222/2018 al Judecătoriei Dorohoi, cu obligarea intimatei la plata cheltuielilor de judecată şi cu dispunerea restituirii taxei judiciare de timbru la data rămânerii definitive a hotărârii.

În motivare a arătat, în esenţă, că la data de 15.08.2008 între xx şi contestator a fost încheiat contractul de facilitate de credit tip Overdraft nr. xx, în baza căruia s-a obligat să restituie suma de 22.000 lei; că împrumutatul a achitat în fiecare lună suma de 350 lei timp de aproximativ 30 de luni, ultima plată în temeiul contractului de credit fiind efectuată în 2011; că în opinia sa creanța pe care o pretinde intimata nu este certă, lichidă și exigibilă, iar prin încheierea de încuviințare a executării silite s-a indicat o altă sumă; că nu s-a realizat notificarea cesiunii de creanță a cărei beneficiară este intimata, ceea ce determină anularea executării silite, fiind vorba despre o creanță condițională; că executarea silită s-a prescris, termenul de prescripției începând să curgă de la data ultimei plăți efectuate de sine, adică din anul 2011; că firma xx nu deține un mod de reprezentare valabil față de creditoarea xxx și, deci, nu putea iniția executarea silită; că în urma cesiunii de creanță, contractul de credit nu mai constituie titlu executoriu.

A solicitat, totodată, repunerea în termenul de contestare pentru eventuale acte de executare anterioare.

În drept, contestatorul şi-a întemeiat cererea pe dispoziţiile art.712 alin.1 și 3 din Codul de procedură civilă.

În dovedire, a depus în copie acte din dosarul de executare silită.

Intimata a depus întâmpinare prin care a solicitat respingerea contestației. A invocat excepția netimbrării cererii, precum și excepția tardivității formulării contestației la executare. În apărare cu privire la fondul cauzei, a arătat că notificările pe care le-a trimis contestatorului determină întreruperea termenului de prescripție; că aceeași consecință o are înregistrarea cesiunii la Arhiva Electronică a Garanțiilor Reale Mobiliare; că debitorul nu poate invoca inopozabilitatea cesiunii de creanță decât dacă a plătit cedentului; că fiind vorba despre prestații succesive, creanța reprezintă un tot unitar, care se prescrie o singură dată, raportat la data scadenței ultimei rate din credit; că data declarării scadenței anticipate este aceeași cu data cesiunii de creanță, și anume 20.05.2016; că ceea ce se urmărește este o creanță certă, lichidă și exigibilă; că titlul executoriu nu și-a pierdut puterea executorie în urma cesiunii de creanță, sens în care a dispus și Înalta Curte de Casație și Justiție, că societatea xx. este pentru intimată administrator al activelor.

A solicitat, în eventualitatea căderii în pretenții, cenzurarea onorariului apărătorului contestatorului.

Contestatorul a formulat răspuns la întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității de reprezentant a av. Xx  față de intimată, precum și excepția lipsei calității procesuale pasive, fără să precizeze față de cine.

Prin cererea de la f.94 vol.I dosar, executorul judecătoresc xx a solicitat recuperarea cheltuielilor de efectuare a copiei dosarului de executare, în valoare de 61,50 lei.

Prin cererea depusă la data de 13.11.2018 (f.1 vol.II dosar), contestatorul și-a modificat acțiunea, în sensul că a solicitat și întoarcerea executării silite, cu privire la sumele deja obținute în cadrul procedurii.

Cererea așa cum a fost modificată a fost legal timbrată cu suma de 1300 lei (fila 2 vol.II dosar).

Prin precizările depuse, intimata a arătat că nu este de acord cu modificarea acțiunii, raportat la momentul efectuării acesteia, precum și că prezenta contestație a fost depusă tocmai pentru a îngreuna procesul cu rea-credință, fiind aplicabile dispozițiile art.720 alin.3 din Codul de procedură civilă.

Pe parcursul procesului, contestatorul a precizat de mai multe ori suma cu privire la care dorește să se dispună întoarcerea executării, în final aceasta fiind de 10.683 lei (f.49 vol.II dosar).

La termenul de judecată din data de 17.04.2019, instanța a respins excepția netimbrării contestației la executare invocată de intimată, reținând că taxa judiciară de timbru în cuantumul stabilit de instanță a fost depusă la f.2 vol.II dosar; a respins excepția tardivității contestației, invocată tot de intimată, întrucât contestația a fost depusă în termen, raportat la momentul comunicării către contestator a primelor acte de executare, dovada existând la f.202 vol.I dosar; a respins excepția tardivității modificării cererii, invocată de aceeași intimată (care s-a opus modificării cererii), având în vedere ce anume se solicită și specificul contestației la executare, care poate fi modificată pe parcurs, ca urmare a ivirii de noi acte de executare – aspect statuat expres prin prevederile art.713 alin.3 teza a II-a din Codul de procedură civilă.

La același termen de judecată, a respins excepția lipsei calității de reprezentant a av. xx, excepție invocată de contestator, reținând că împuternicirea sa se află la dosarul cauzei, respingând și excepția lipsei calității procesuale pasive, invocată de același contestator, neînțelegându-se din formularea excepției pe cine privește.

Cu chitanța depusă la f.44 vol.II dosar, contestatorul a făcut dovada achitării către executorul judecătoresc a contravalorii copiei dosarului de executare.

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a administrat proba cu înscrisurile depuse de părți la dosar și a dispus depunerea de către executorul judecătoresc a copiei dosarului de executare.

Examinând ansamblul materialului probator administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

Contestatorul a încheiat cu xx contractul de facilitate de credit tip Overdraft nr. xx/15.08.2008 (f.101-104 vol.I dosar), pentru o limită de creditare de 21.564 lei, valabil pentru 12 luni, cu prelungire automată.

În baza acestui contract, în cadrul Biroului Executorului Judecătoresc xx se derulează o executare silită împotriva contestatorului, în dosarul de executare nr.xx/2018, la solicitarea intimatei, care a cesionat creanţa de la creditoarea iniţială (acord la f.139-178 vol.I dosar).

Conform relaţiilor depuse la dosar de către xx. – succesoarea actuală a xx (f.55 vol.II dosar), creditul a fost declarat scadent anticipat la data de 31.05.2011.

În urma declarării scadenței anticipate, a început să curgă termenul de prescripție privind dreptul de a cere executarea silită a creanței deținute atunci de bancă împotriva contestatorului.

Nu s-a demonstrat în cauză existența vreunui act întreruptiv de prescripție în această perioadă, așa cum acesta este definit de lege.

Notificările trimise contestatorului și înscrierea creanței în A.E.G.R.M. nu sunt acte care, potrivit dispozițiilor legale în materie, să întrerupă curgerea termenului de prescripție. De altfel, intimata nici nu invocă vreun text legal care să-i susțină această afirmație.

În plus, un termen de prescripție împlinit nu mai poate fi întrerupt prin nicio modalitate, întreruperea presupunând ab initio un termen în curs.

Astfel, termenul de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită cu privire la creanţa rezultată din contractul de facilitate de credit tip Overdraft nr. xx/15.08.2008, care este de 3 ani, a expirat la data de 31.05.2014.

În acest fel, obligaţia contestatorului de a achita suma rămasă de plată din creditul contractat a devenit o obligaţie naturală, imposibil de adus la îndeplinire prin forţa coercitivă a statului cu care este învestit executorul judecătoresc.

Nu este important faptul că între timp, în mai 2016, creanţa a fost cesionată către intimată, întrucât în virtutea cesiunii cesionarul nu primeşte decât drepturile pe care le avea la acel moment cedentul, fără a începe să curgă în favoarea cesionarului un nou termen de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită.

Consecinţa este pierderea caracterului de titlu executoriu al contractului de credit la data de 31.05.2014, astfel că, nemaiaflându-se în posesia unui titlu executoriu, intimata nu mai avea dreptul de a iniția o executare silită, cea inițiată cu încălcarea acestor dispoziții fiind afectată de nulitate.

Față de aceste aspecte și raportat la dispozițiile art.405 alin.1 teza I din Codul de procedură civilă de la 1865 (aplicabile în cauză doar cu privire la prescripția dreptului de a cere executarea silită, raportat la momentul începerii curgerii termenului de prescripție), instanța găsește întemeiată apărarea contestatorului privind împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită.

Ca atare, ținând cont de dispozițiile art.405 alin.3 din Codul de procedură civilă de la 1865 (efectele prescripției fiind guvernate tot de legea veche), precum și de cele ale art.632 alin.1 și ale art.704 din Codul de procedură civilă actual (aplicabile în speță raportat la data inițierii executării), executarea silită solicitată de intimată la data de 11.06.2018 (f.95-96 vol.I dosar) este afectată de nulitate, neexistând un titlu executoriu de care intimata să poată face uz.

Pe acest temei, acțiunea urmează a fi admisă, iar formele de executare silită realizate împotriva contestatorului în dosarul de executare nr.xx/2018 al Biroului Executorului Judecătoresc xx vor fi anulate în tot, instanța negăsind necesar în acest context să mai analizeze celelalte apărări ale contestatorului, întrucât împlinirea termenului de prescripție a dreptului de a cere executarea silită îl protejează pe contestator de inițierea vreunei alte executări silite în viitor.

Față de dispozițiile art.723 alin.1 din Codul de procedură civilă actual, în raport de care se realizează executarea silită de față (având în vedere data inițierii acesteia, așa cum s-a arătat mai sus), instanța va admite și capătul de cerere privind întoarcerea executării.

Suma prelevată de la contestator este de 10.683 lei, așa cum rezultă din adeverința eliberată de banca la care are cont contestatorul (f.50 vol.II dosar), astfel că intimata va fi obligată să restituie contestatorului această sumă.

În conformitate cu prevederile art.45 alin.1 lit.f și alin.2 din O.U.G. nr.80/2013 privind taxele judiciare de timbru, se va dispune restituirea către contestator, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, a sumei de 1000 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă contestației la executare, sumă cuprinsă în chitanța seria CNPRWB5050 nr.47114 din data de 08.11.2018, eliberată de xx., depusă în original la f.2 vol.II dosar.

Față de căderea în pretenții a intimatei, aceasta va fi obligată, raportat la dispozițiile art.453 din Codul de procedură civilă, să-i achite contestatorului celelalte cheltuieli efectuate în vederea soluționării cauzei: taxa judiciară de timbru aferentă întoarcerii executării (300 lei – diferență, f.2 vol.II dosar); onorariu apărător (2500 lei – f.9 vol.II dosar) și contravaloarea copiei dosarului de executare (61,50 lei – f.44 vol.II dosar).

Față de complexitatea apărărilor formulate, precum și față de vastitatea dosarului de executare care a trebuit să fie analizat, față de cuantumul onorariului executorului judecătoresc însuși, care a realizat doar o executare silită prin poprire, dar și față de miza în joc pentru contestator, ceea ce a implicat un consum intelectual sporit din partea apărătorului, instanța nu va da curs solicitării intimatei de cenzurare a onorariului apărătorului contestatorului.

Astfel, suma totală ce urmează a fi acordată cu titlu de cheltuieli de judecată este de 2861,50 lei.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

D I S P U N E:

Admite cererea având ca obiect contestaţie la executare şi întoarcere executare formulată de contestatorul xx, CNP: xx cu domiciliul în xx, şi cu domiciliul procesul ales la Cabinet Avocat xx  cu sediul în mun. xx, în contradictoriu cu intimata xx., cu sediul ales la xx – xx.

Dispune anularea executării silite care se desfăşoară împotriva contestatorului în cadrul dosarului de executare nr. xx/2018 al Biroului Executorului Judecătoresc xx x, la solicitarea intimatei.

Obligă pe intimată să restituie contestatorului suma de 10.683 lei prelevată din contul contestatorului în cadrul procedurii de executare silită.

Dispune restituirea către contestator, la data rămânerii definitive a prezentei încheieri, a sumei de 1000 lei reprezentând taxă judiciară de timbru aferentă contestaţiei la executare, sumă cuprinsă în chitanţa seria CNPRWB5050 nr.47114 din data de 08.11.2018, eliberată de xx., depusă în original la f.2 vol.II dosar.

Obligă pe intimată să achite contestatorului suma totală de 2861,50 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel putând fi depusă la Judecătoria Dorohoi.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei astăzi, xx 2019.

  PREŞEDINTE, GREFIER,