Situatii la divort

Sentinţă civilă 5060 din 02.12.2019


Data publicare portal: 13.02.2020

Prin Sentinta civila nr. …. din data de … pronuntata de Judecatoria …. s-a admis cererea principală precizată formulată de reclamanta D.G., CNP-...., domiciliată în ..... în contradictoriu cu pârâtul D.I.C., CNP-...., domiciliat în ......

S-a admis cererea reconvenţională formulată de pârâtul D.I.C. în contradictoriu cu reclamanta D.G..

S-a dispus desfacerea căsătoriei încheiată între părţi şi înregistrată sub nr. .... în Registrul de Stare Civilă al Primăriei ..., jud. ....., prin acordul părţilor.

Reclamanta îşi va păstra numele dobândit prin încheierea căsătoriei, acela de ,,....”.

S-a dispus exercitarea autorităţii părinteşti de ambii părinţi ai minorei .... S.A, născută la data de .....

S-a stabilit locuinţa minorei .... S.A, născută la data de ...., la mama reclamantă.

A fost obligat tatăl pârât la plata lunară a unei pensii de întreţinere în favoarea minorei .... S.A, născută la data de ...., în cuantum de 1/4 din venitul salarial net pe care îl obţine, cu începere de la data formulării cererii principale (....) şi până la majoratul minorei.

S-a încuviinţat pârâtului să aibă legături personale cu minora, cu luarea minorei din domiciliul mamei şi obligaţia acestuia de a o aduce înapoi, după următorul program:

- de două ori pe lună, de vineri ora 17,00 până duminică ora 18,00 (în primul şi al treilea week-end din lună);

- o săptămână în vacanţa de primăvară, în anii pari de Paşte;

- o săptămână în vacanţa de iarnă, în anii impari de Crăciun şi în anii pari de Revelion;

- o lună în vacanţa de vară;

- de ziua de naştere a minorei, în anii impari.

 S-a luat act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Pentru a se pronunţa astfel Judecătoria a reţinut următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei .... sub nr. ...., la data de .... şi precizată la termenul din ...., reclamanta D.G. a chemat în judecată pe pârâtul D.I.C., solicitând instanţei ca, prin hotărârea ce se va da să se dispună desfacerea căsătoriei încheiată între părţi prin acord, să-şi păstreze numele dobândit prin încheierea căsătoriei, acela de ,,....”, să se dispună exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi ai minorei .... S.A, născută la data de .... şi sa fie stabilit domiciliul acesteia la mamă.

A mai solicitat obligarea pârâtului la plata unei pensii de întreţinere pentru minoră.

În motivare, a arătat că este căsătorită cu pârâtul din anul ...., din relaţia lor rezultând minora .... S.A, născută la data de ..... A mai arătat că sunt despărţiţi datorită comportamentului pârâtului, care consumă alcool şi devine violent fizic şi verbal.

Consideră ca relaţiile dintre ei sunt grav şi iremediabil vătămate, astfel că o convieţuire împreună nu mai este posibilă. În ceea ce priveşte minora, aceasta a rămas în grija sa.

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoz. art. 373 lit. b Cod civil.

În scop probatoriu, a solicitat proba cu înscrisuri, interogatoriu şi martori.

A depus în xerocopie certificatul de căsătorie, acte de stare civilă.

Cererea a fost legal timbrată.

La data de ...., pârâtul a formulat întâmpinare, fiind de acord cu cererea principală şi cerere reconvenţională prin care a solicitat să aibă legături personale cu minora, la domiciliul său, după următorul program:

- de două ori pe lună, de vineri ora 17,00 până duminică ora 18,00 (în primul şi al treilea week-end din lună);

- o săptămână în vacanţa de primăvară, în anii pari de Paşte;

- o săptămână în vacanţa de iarnă, în anii impari de Crăciun şi în anii pari de Revelion;

- o lună în vacanţa de vară;

- de ziua de naştere a minorei, în anii impari.

În scop probatoriu s-a dispus efectuarea anchetei sociale la domiciliul părţilor, fiind depus la dosar referatul de anchetă socială nr. .... efectuat de Serviciul Autoritate Tutelară din cadrul Primăriei .....

Analizând întregul material probator aflat la dosarul cauzei, instanţa  va reţine următoarele:

 Potrivit art. 374 alin. 1 Cod civ. divorţul prin acordul soţilor poate fi pronunţat de instanţă indiferent de durata căsătoriei şi indiferent dacă există sau nu copii minori rezultaţi din căsătorie, iar alin. 3 al aceluiaşi articol prevede că instanţa este obligată să verifice existenţa consimţământului liber şi neviciat al fiecărui soţ.

Instanţa constată că sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege, dar şi dispoz. art. 931 alin. 1 noul Cod proc. civ., ambii soţi fiind de acord cu desfacerea căsătoriei, motiv pentru care va admite acest capăt al cererilor precizate.

Potrivit art. 383 alin. 1 Cod civil, la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, motiv pentru care reclamanta îşi va păstra numele dobândit prin încheierea căsătoriei, acela de ,,....”.

Art. 400 alin. 1 din Codul civil, modificând dispoziţiile referitoare la încredinţarea copilului minor, prevede că instanţa stabileşte locuinţa copilului minor la părintele cu care locuieşte în mod statornic, motiv pentru care instanţa va admite şi acest capăt al cererilor precizate şi va stabili locuinţa minorei .... S.A, născută la data de ...., la mama reclamantă.

Pentru a stabili astfel, instanţa a avut în vedere situaţia de fapt si înţelegerea părţilor, reclamanta fiind cea care se ocupă de creşterea şi educarea minorei de la despărţirea părţilor; unul din principiile prin care se realizează respectarea şi garantarea drepturilor copilului fiind asigurarea stabilităţii şi continuităţii în îngrijirea, creşterea şi educarea copiilor. 

În vederea asigurării unei continuităţi în mediul familial şi a unui climat familial stabil, instanţa apreciază că se impune ca minora să locuiască in continuare cu mama, aceasta ocupându-se foarte bine de creşterea şi educarea ei şi manifestă deschidere pentru a permite relaţia cu celalalt părinte (metoda californiană), măsura venind în întâmpinarea principiilor stabilite în legislaţia privind protecţia minorilor. 

În acest sens sunt şi concluziile anchetei sociale realizate la domiciliul părţilor care a arătat ca minora este crescută si îngrijită de mamă, tatăl păstrând legătura cu minora.

În baza rolului activ, instanţa va da recomandări părţilor în ceea ce priveşte relaţia pe care o au pentru creşterea şi educarea minorei, pe care trebuie să o crească împreună, aceasta nu trebuie să resimtă despărţirea părinţilor ca pe o experienţă traumatizantă.

Condiţia determinantă în funcţie de care se va dispune stabilirea locuinţei este aceea de a fi asigurate interesele minorului, ce urmează a fi stabilite cu luarea în considerare a tuturor criteriilor de apreciere. Corelativ, potrivit art. 8 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale private şi de familie …”, iar exercitarea drepturilor părinteşti reprezintă un element al vieţi de familie (cauza Nielsen c. Danemarcei).

În concordanţă cu jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, dar şi cu prevederile noului Cod civil, principiul interesului superior al copilului va prevala în toate demersurile şi deciziile care privesc copiii, inclusiv în cauzele soluţionate de instanţele judecătoreşti.

Art. 397 din Codul civil dispune ca exercitarea autorităţii părinteşti revine în comun ambilor părinţi; în completare, art. 398 Cod civil dispune că, numai pentru motive întemeiate, având in vedere interesul superior al copilului, instanţa hotărăşte ca autoritatea părintească să fie exercitată doar de către unul dintre părinţi.

„Autoritatea părintească” este o instituţie juridică nouă şi nu poate fi asemănată sau echivalată cu “încredinţarea minorului” care opera în vechiul Cod al Familiei. Autoritatea părintească este un drept şi o responsabilitate a părinţilor, iar regula generală (adică 99% din cazuri) este de păstrare a autorităţii părinteşti neştirbite în urma divorţului (cu excepţii legate strict de eventuale riscuri asupra minorului care ar apărea dacă nu s-ar retrage autoritatea părintească unuia dintre părinţi – părinte violent, drogat, abuzator etc.). 

În speţă, instanţa va reţine că nu există motive care să conducă la exercitarea autorităţii părinteşti numai de către unul dintre părinţi, aşa încât va admite şi acest capăt al cererilor precizate şi va dispune ca aceasta să fie exercitată de către ambii părinţi ai minorei .... S.A, născută la data de .....

 Potrivit. disp. art. 499 alin. 1 din Cod civil, tatăl şi mama sunt obligaţi, în solidar, să dea întreţinere copiilor lor minori, asigurându-le cele necesare traiului, precum şi educaţia, învăţătura şi pregătirea sa profesională. 

În ceea ce priveşte cuantumul obligaţiei de întreţinere, instanţa are în vedere prevederile art. 529 alin. 2 din Codul civil, potrivit cărora, când întreţinerea este datorată de părinte, ea se stabileşte până la o pătrime din venitul realizat pentru un copil.

Potrivit art. 496 alin. 5 Cod civil, părintele la care copilul nu locuieşte în mod statornic are dreptul de a avea legături personale cu minorul, la locuinţa acestuia. Instanţa de tutelă poate limita exerciţiul acestui drept, dacă aceasta este în interesul superior al copilului.

 În vederea asigurării unei continuităţi în mediul familial şi a unui climat familial stabil, instanţa va admite acest capăt al cererii reconvenţionale şi va încuviinţa pârâtului să aibă legături personale cu minora, cu luarea minorei din domiciliul mamei şi obligaţia acestuia de a o aduce înapoi, după următorul program:

- de două ori pe lună, de vineri ora 17,00 până duminică ora 18,00 (în primul şi al treilea week-end din lună);

- o săptămână în vacanţa de primăvară, în anii pari de Paşte;

- o săptămână în vacanţa de iarnă, în anii impari de Crăciun şi în anii pari de Revelion;

- o lună în vacanţa de vară;

- de ziua de naştere a minorei, în anii impari.

La stabilirea acestui program, instanţa a avut în vedere înţelegerea părţilor, dar şi vârsta minorei, aceasta trebuind să petreacă timp cu amândoi părinţii pentru a se dezvolta armonios.

Bineînţeles ca nimic nu opreşte părţile ca sa facă acest program mai permisiv cu respectarea, însă, a necesităţilor şi programului şcolar al minorei.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite cererea principală precizată, pe cale de consecinţă, va admite şi cererea reconvenţională, şi va dispune desfacerea căsătoriei încheiată între părţi prin acord, reclamanta îşi va păstra numele de ,,....”; va stabili domiciliul minorei la mamă, va dispune exercitarea autorităţii părinteşti de ambii părinţi ai minorei şi va obliga pe pârât la plata lunară a unei pensii de întreţinere în favoarea minorei în procent de 1/4 (25%), procent ce va fi calculat din venitul salarial net pe care îl obţine, cu începere de la data formulării cererii principale (....) şi până la majoratul minorei, instanţa acordând pensia în procent şi nu în sumă fixă pentru a putea fi calculată şi indexată periodic fără a fi nevoie de a solicita majorarea pensiei în instanţă. Totodată, va încuviinţa pârâtului legăturile cu minora conform programului sus menţionat.

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Domenii speta