Obligație de a face - obligarea pârâtului la intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire: netemeinicia apărărilor pârâtului care vizează motive de anulare a procesului-verbal de contravenție necontestat anterior; netemeinicia capătul

Hotărâre 880 din 07.02.2020


INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată iniţial pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 13.08.2019 sub nr. …/299/2019, reclamanta Poliţia Locală Sector 1 a chemat în judecată pe pârâtul B solicitând să se dispună obligarea pârâtului  la intrarea în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire sau în caz contrar desfiinţarea lucrărilor executate nelegal, în subsidiar, a solicitat împuternicirea reclamantei la demolarea construcţiei edificate fără autorizaţie de construire în cazul în care pârâta nu îşi îndeplineşte atribuţiile până la termenul ce va fi stabilit de către instanţă în situaţia admiterii primului capăt de cerere.

În fapt, a arătat reclamanta că pârâtul a fost sancţionat contravenţional prin procesul-verbal seria A nr. 0002383 pentru că a realizat lucrări de construire constând în lucrări de construire cu regim de înălţime demisol având învelitoarc din tablă, situat pe latura din spate a imobilului existent, în suprafaţă de aproximativ 75 mp. pe structura realizată a fost montat acoperişul, fără a avea finisaje şi tâmplărie, schimbarea formei şi a volumetirei acoperişului imobilului existent prin realizarea unui spaţiu excedentar pe laturile din faţă şi din spate ale imobilului, au fost executate şi recompartimentări ale spălătoriei şi uscătoriei de la mansardă rezultând astfel 2 spaţii de locuit, fără a deţine autorizaţia a imobilului din Bucureşti, str. ..., sector 1. Lucrările au fost executate fără autorizaţie de construcţie, fiind amendat cu 5000 lei, iar ca măsură complementară i s-a stabilit obligaţia de a intra în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire, având termen de intrare în legalitate 29.06.2019. Procesul-verbal nu a fost contestat de pârât, însă nu a adus la îndeplinire obligaţiile de obţinere a autorizaţiei.

În drept au fost invocate dispoziţiile art. 26 alin 1 lit a din Lg nr. 50/1991, art. 32 din Lg 50/1991, art. 28 alin 1 din Lg 50/1991, art. 16 alin 1 din OG 2/2001, art. 1349 alin 1 Cod. Civil, art. 630 alin 1 Cod Civil, art. 194 NCpc, art. 254 NCpc.

În dovedirea acţiunii, reclamanta a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

Pârâtul a depus întâmpinare la data de 24.09.2019 prin care a solicitat respingerea acțiunii în totalitate ca fiind în principal inadmisibilă şi în subsidiar ca netemeinică si nelegală. De asemenea, a invocat excepţia lipsei calităţii procesuale active a reclamantei în promovarea acţiunii.

În motivare, a arătat că a  dobândit dreptul de proprietate asupra imobilului teren si construcţie edificata pe acesta conform Contractului de vânzare nr.5126 /21.11.2016 emis de BNP C. Odată cu transmiterea dreptului de proprietate a preluat toate drepturile si obligaţiile ce decurg din Autorizaţia de construire nr.53 / 9 / M / 16434 / 04.02.2013 în temeiul căreia a fost edificată parţial construcţia aflată pe teren.Ulterior dobândirii imobilului, la data de 24.11.2016 prin cererea nr. 43170 a solicitat emiterea unei noi autorizaţii pentru continuarea lucrărilor de construire la imobil.

La data de 15.02.2017 Primăria Sectorul 1 Bucureşti la cererea pârâtului, a emis o noua Autorizaţie de construire nr.34/6/M/43170 din 15.02.2017 pentru continuarea lucrărilor autorizate in baza Autorizaţiei de construire nr.53/9/M/16434/04.02.2013 în conformitate cu disp. art.54 alin.3 din Norma metodologica din 12.10.2009 de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii.

De asemenea la momentul reautorizării (15.02.2017) au fost duse la îndeplinire toate cerinţele legale impuse, a fost efectuat, în vederea emiterii Autorizaţiei de continuare a lucrărilor de construire, un Studiu de insorire de către dl. arhitect D (anexat la dosar) din care rezulta ca noua clădire (locuinţa pârâtului) tine cont de reglementările urbanistice impuse, în sensul ca permite iluminarea naturala minima de 1.30 h asupra clădirilor adiacente in special către locuinţele aflate in nord respectând alinierea, retragerile fata de limitele laterale si posterioare cat si regimul de inaltime prevăzut.

Lucrările autorizate iniţial (anul 2013) constau in construirea unui imobil de locuinţe colective cu regim de inaltime Ds+P+2E+M. Precizez că la momentul dobândirii imobilului teren si construcţie, pe parte posterioara a terenului, se afla o structura cu regim de inaltime demisol- (o anexa)-peste care pârâtul a montat un acoperiş de tabla pentru protejarea proprietarilor din condominiu. Acest acoperiş este sub nivelul de înălţime al gardului existent intre proprietatea proprietatea pârâtului şi proprietatea de la nr. 69 str. Modestiei.

La data de 12,07.2017 a fost realizata recepţia imobilului, aspect probat prin Procesul Verbal nr.02 din 12.07.2017,Comisia de recepţie constatând ca lucrările au fost finalizate au propus efectuarea recepţiei fara obiectiuni.

La acest moment-anul 2019 construcţia a fost înscrisa in Cartea Funciara si ulterior apartamentarii, apartamentele rezultate au fost înstrăinate prin acte translative de proprietate către alte persoane. Ulterior recepţiei, pârâtul a recompartimentat mansarda fara să modifice structura de rezistenta si aspectul arhitectural al clădirii, păstrând destinaţia pe care o are întreaga clădire, aceea de locuinţa colectiva.

Pe toata perioada in care a fost edificata construcţia au fost făcute verificări de către instituţiile statului cu competente in domeniu:ISC, GNM, Autoritatea locala prin Politia Locala Sector 1, toate aceste autorităţi constatând ca lucrările de construire sunt in concordanta cu dispoziţiile legislaţiei in vigoare.

Prin procesul-verbal contravenţional seria A nr. 0002383 / 30.10.2018, poliţistul loca! al Direcţiei inspecţie - Serviciul Disciplină în Construcţii stradal din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 a constatat că, pârâtul a executat fără autorizaţie de construire lucrări de construire constând în acoperirea cu tablă a unei structuri cu regim de înălţime demisol situată pe latura din spate a imobilului existent, structura care nu are finisaje si tâmplărie montata si pe care a dobandit-o odată cu cumpărarea imobilului, fiind edificata la momentul 2013. Prin acelaşi Proces Verbal, s-a reţinut si faptul că pârâtul a executat recompartimentări ale mansardei unde era prevăzută uscatoria şi spălătoria, rezultând doua spatii de locuit.

Prin procesul-verbal menţionat, a fost sancţionat cu amendă contravenţională în cuantum de 5.000 iei şi s-au dispus următoarele măsuri complementare: autorizarea lucrărilor executate în mod neautorizaî până ia dat de 29.06.2019, în caz contrar, se va cere desfiinţarea lucrărilor executate în mod neautorizat.

Deşi nu a contestat Procesul Verbai de constatare si sancţionare, pârâtul arată ca nici Poliţia Locala a Sectorului 1 şi nici vreun reprezentat al Primăriei nu a venit să realizeze o constatare specializata, cu mijloace ştiinţifice din care să reiasă cu certitudine încălcarea pentru care am fost sancţionat. De asemenea arată pârâtul ca lucrările realizate la mansarda nu sunt lucrări care sa modifice structura de rezistenta sau aspectul architectural al construcţiei, fiind mai de grabă lucrări despre care se face vorbire la art.11 din Legea nr.50/1991 si art 18 din Normele de aplicare ale acestei legi: Lucrări care se exceptează de la autorizare.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 205 Cod proc. civ.,Legea 50/1991, Ordinul 839/2009, Protocolul nr 1 la C.E.D.O.,Codul civil, art.44 Constituţia României. În probaţiune, a solicitat proba cu înscrisuri.

La data de 19.11.2019, reclamanta a depus răspuns la întâmpinare prin care a solicitat respingerea excepţiei invocate de pârât şi a reluat în esenţă, cele arătate prin cererea principală.

La data de 21.11.2019 a fost depusă o cerere de intervenţie accesorie de către E şi F, în susţinerea cererii principale. Aceştia au arătat că pârâtul a încălcat gradul de ocupare al terenului, modificând amplasamentul imobilului. Au solicitat proba cu înscrisuri.

La termenul din 23.01.2019, instanţa a admis în principiu cererea de intervenţie accesorie şi a încuviinţat pentru părţi, proba cu înscrisurile aflate la dosar.

Analizând  actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor seria A nr. 0002383/30.10.2018 (f. 3) încheiat de către Poliţia Locală Sector 1 s-a reţinut în sarcina pârâtului săvârşirea contravenţiei prevăzută de art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea nr.50/1991 rep. cu modificările şi completările ulterioare, pentru motivul că aceasta din urmă a executat lucrări de construire cu regim de înălţime demisol având învelitoare din tablă, situat pe latura din spate a imobilului existent, în suprafaţă de aproximativ 75 mp. pe structura realizată a fost montat acoperişul, fără a avea finisaje şi tâmplărie, schimbarea formei şi a volumetriei acoperişului imobilului existent prin realizarea unui spaţiu excedentar pe laturile din faţă şi din spate ale imobilului, au fost executate şi recompartimentări ale spălătoriei şi uscătoriei de la mansardă rezultând astfel 2 spaţii de locuit, fără a deţine autorizaţia, la imobilul din Bucureşti, str. ..., sector 1.

Cu ocazia verificărilor din 09.07.2019 s-a constatat că pârâtul nu s-a conformat măsurilor contravenţionale dispuse, aspect consemnat în procesul-verbal de control nr.001522/09.07.2019.

Cu privire la excepţia lipsei calităţii procesuale pasive, invocată de pârât prin întâmpinare, instanţa reţine că este neîntemeiată, pentru următoarele motive:

Conform prevederilor art. 27 alin.(l) din Legea nr.50/1991, republicată, „Preşedinţii consiliilor judeţene, primarii şi organele de control din cadrul autorităţilor administraţiei publice locale şi judeţene au obligaţia să urmărească respectarea disciplinei în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii în cadrul unităţilor lor administrativ-teritoriale şi, în funcţie de încălcarea prevederilor legale, să aplice sancţiuni sau să se adreseze instanţelor judecătoreşti şi organelor de urmărire penală, după caz.

Potrivit prevederilor art.8 din Legea poliţiei locale nr. 155/2010, în domeniul disciplinei în construcţii şi al afişajului stradal, poliţia locală are următoarele atribuţii:

a)efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate iară autorizaţie de construire sau desfiinţare, după caz. inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu;

b)efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale;

c)verifică respectarea normelor legale privind afişajul publicitar, afişajul electoral şi orice altă formă de afişaj/reclamă, inclusiv cele referitoare la amplasarea firmei la locul de desfăşurare a activităţii economice;

d)participă la acţiunile de demolare/dezmembrare/ dinamitare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al imitaţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii/servicii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei, perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului, care participă la aceste operaţiuni specifice;

e)constată, după caz, conform atribuţiilor stabilite prin lege, contravenţiile privind disciplina în domeniul autorizării executării lucrărilor în construcţii şi înaintează procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, în vederea aplicării sancţiunii, şefului compartimentului de specialitate care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean, primarului unităţii administrativ-teritoriale ori al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază de competenţă s-a săvârşit contravenţia sau persoanei împuternicite de aceştia.

Conform prevederilor art.8 din Legea nr. 155/2010, poliţiştii locali au atribuţii de control în domeniul disciplinei în construcţii.

Contravenţiile prevăzute Ia art. 26 alin. (1) din Legea nr.50/1991, cu excepţia celor de la lit. h), hl), i)-k), se constată şi se sancţionează de către compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru laptele săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor municipiului Bucureşti; potrivit competenţelor de emitere a autorizaţiilor de construire/desfiinţare.

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 26 alin.1 din acelaşi act. normativ, procesele-verbale de constatare a contravenţiilor, încheiate: de organele de control ale administraţiei publice locale, se înaintează, în vederea aplicării sancţiunii, şefului, compartimentului care coordonează activitatea de amenajare a teritoriului şi de urbanism sau, după caz, preşedintelui consiliului judeţean ori primarului unităţii administiativ-teritoriale sau al sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază s-a săvârşit contravenţia.

Prin Dispoziţia Primarului nr. 1941/29.05.2018 a fost împuternicit Directorul Executiv al Direcţiei Inspecţie din cadrul Poliţiei Locale Sector 1 să exercite atribuţia prevăzută de art.27 alin.(5) din Legea n.r.50/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv să semneze procesele verbal de contravenţie aplicate în baza Legii nr.50/1991.

Calitatea procesuală activă în vederea sesizării instanţelor de judecată pentru a se dispune intrarea în legalitate fie prin obţinerea autorizaţiei de construire sau încadrarea lucrărilor în prevederile, autorizaţiei deja existentă, fie desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal a fost consfinţită de către legiuitor, conform prevederilor art.32 alin.(l) din acelaşi act normativ, în sarcina organului care a aplicat sancţiunea.

Art.32 alin.(l) din Legea nr.50/1991 arată : în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional au oprit executarea lucrărilor, dar nu s-au conformat în termen celor dispuse prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, potrivit prevederilor art. 28 alin. (2), organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz: a) încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei; b) desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal".

Având în vedere faptul că sancţiunea contravenţională a fost aplicată de către Poliţia Locală Sector 1 prin Directorul Executiv al Direcţiei Inspecţie şi raportat la prevederile art.32 alin.(l) din Legea nr.50/1991 care prevede că organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţa pentru a se dispune intrarea în legalitate, instanţa apreciază că reclamanta are calitate procesuală activă .Din înscrisurile de la dosar, precum şi din întâmpinarea formulată în cauză, instanţa reţine că pârâtul nu a formulat plângere contravenţională. Drept urmare, pentru aceleaşi motive arătate anterior, cererea este admisibilă, excepţia invocată de pârât urmând a fi respinsă ca neîntemeiată.

Instanţa reţine că, prin întâmpinare, pârâtul a oferit motive de respingere a prezentei acţiuni ce privesc procesul verbal de contravenţie, pe care nu le-a contestat. Prin urmare, instanţa nu poate reţine apărările pârâtului cum că nici Poliţia Locala a Sectorului 1 şi nici vreun reprezentat al Primăriei nu a venit să realizeze o constatare specializată, cu mijloace ştiinţifice din care să reiasă cu certitudine încălcarea pentru care pârâtul a fost sancţionat. De asemenea, nu poate reţine nici motivul cum că lucrările realizate la mansarda nu sunt lucrări care sa modifice structura de rezistenta sau aspectul architectural al construcţiei, fiind mai de grabă lucrări despre care se face vorbire la art.11 din Legea nr.50/1991 si art 18 din Normele de aplicare ale acestei legi: Lucrări care se exceptează de la autorizare.  Toate aceste motive puteau fi invocate printr-o eventuală plângere contravenţională, neformulată însă de către pârât.

În drept, instanţa reţine că executarea lucrărilor de construire prevăzute de 3 din Legea nr. 50/1991, republicată, este permisă numai în temeiul unei autorizaţii de construire, autorizaţie pe care pârâtul nu o deţinea însă, astfel cum rezultă din cuprinsul procesului-verbal de constatare a contravenţiei întocmit de reclamantă, acesta neaducând la îndeplinire nici măsurile complementare administrative a intrării în legalitate prin obţinerea autorizaţiei legale de construire sau desfiinţarea lucrărilor executate nelegal, până la data de 29.06.2019.

În conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Legea nr.50/1991 rep., în cazul în care persoanele sancţionate contravenţional nu s-au conformat în termen celor dispuse, potrivit prevederilor art. 28 alin. (1), prin procesul-verbal de constatare a contravenţiei, organul care a aplicat sancţiunea va sesiza instanţele judecătoreşti pentru a dispune, după caz, încadrarea lucrărilor în prevederile autorizaţiei, desfiinţarea construcţiilor realizate nelegal, în speţă fiind incidentă cea de a doua ipoteză, lucrările fiind executate de pârât fără autorizaţie de construire.

Potrivit art. 1 alin. 1 Legea 50/1991 executarea lucrărilor de construcţii este permisă numai pe baza unei autorizaţii de construire sau de desfiinţare, emisă în condiţiile legii, la solicitarea titularului unui drept real asupra unui imobil - teren şi/sau construcţie. Având în vedere că autorizaţia de construire reprezintă actul final de autorizare, procedura de obţinere a acesteia este una complexă, ce începe cu depunerea cererii pentru eliberarea unui certificat de urbanism. Potrivit art 6 alin 1 lit c) din acelaşi act normativ, prin acest certificat se stabileşte în sarcina posesorului lista de acorduri sau autorizaţii necesare în vederea autorizării.

Obligaţiile stabilite în sarcina contravenientului potrivit art. 28 alin. 1 din Legea 50/1991, respectiv oprirea executării lucrărilor, precum şi intrarea în legalitate prin obţinerea unei noi autorizaţii de construire sau, în caz contrar, aducerea imobilului în starea iniţială, în termenul stabilit în procesul-verbal de constatare a contravenţiei, sunt strict precizate sub aspectul obiectului şi scopului urmărit, pârâtul fiind obligat ca, desfăşurând o anumită activitate, să atingă un rezultat bine stabilit. Aşadar, aceasta este o obligaţie de rezultat, iar neîndeplinirea rezultatului face să se prezume culpa debitorului obligaţiei, acesta fiind răspunzător pentru neîndeplinirea ei.

Faţă de aceste motive, instanţa va admite cererea şi va obliga pârâtul să oprească efectuarea lucrărilor din imobilul situat în Bucureşti, str. ..., sector 1 şi să intre în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire în termen de 2 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri. Instanţa apreciază că un termen de două luni constituie un termen mai mult decât rezonabil pentru îndeplinirea obligaţiilor legale de către pârât, în condiţiile în care a fost sancţionat contravenţional de mai bine de un an, interval în care nu a făcut dovada că ar fi întreprins măsurile suplimentare stabilite în sarcina sa de către Primăria Sectorului 1 Bucureşti pentru emiterea autorizaţiei de construcţie. În caz contrar, instanţa va obliga pârâtul ca, în cazul în care nu-şi îndeplineşte obligaţia de a obţine autorizaţia de construire în termenul de 2 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit mai sus, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de 2 luni, să desfiinţeze lucrările de construcţie nelegal executate la imobilul situat în Bucureşti, str. ..., sector 1, astfel cum au fost constatate prin procesul-verbal de contravenţie seria A nr. 0002383 din 30.10.2018 încheiat de reclamantă.

În ceea ce priveşte cel de-al doilea capăt de cerere, instanţa îl va respinge motivat de faptul că o astfel de cerere ar putea fi făcută numai după expirarea termenului stabilit de către instanţă în vederea intrării în legalitate a pârâtului, respectiv după expirarea termenului acordat pentru pârât de a desfiinţa el însuşi lucrările nelegal construite, ca urmare a pronunţării prezentei hotărâri.

Astfel, instanţa reţine faptul că dispoziţiile art. 32 din Legea 50/1991 prevăd în mod expres limitele obiectului cu care poate fi sesizată instanţa în situaţia în care persoana sancţionată contravenţional nu s-a conformat măsurilor dispuse prin procesul verbal de contravenţie. Alin. 3 al art. 32 din Legea 50/1991 prevede în mod expres, faptul că, în situaţia în care pârâta nu aduce la îndeplinire măsurile dispuse de către instanţa de judecată, abia apoi se poate să se procedeze la aducerea lor la îndeplinire pe cheltuiala persoanei vinovate, prin grija primarului, cu sprijinul organelor de poliţie.

Cu privire la cererea de intervenţie accesorie, având în vedere soluţia dată cererii principale, instanţa va admite în parte cererea de intervenţie accesorie formulată în interesul reclamantei.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată, instanţa reţine că intervenienţii accesorii, prin avocat, au învederat că vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată, fapt pentru care va lua act de această manifestare de voinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia lipsei calităţii procesuale active invocată de pârât, ca neîntemeiată.

Respinge excepţia inadmisibilităţii invocată de pârât, ca neîntemeiată.

Admite în parte cererea de chemare în judecată privind pe reclamanta POLIŢIA LOCALĂ SECTOR 1, şi pe pârâtul B, cu cnp 1941104410011, domiciliat în ….

Obligă pârâtul să oprească efectuarea lucrărilor din imobilul situat în Bucureşti, str. ..., sector 1 şi să intre în legalitate prin obţinerea autorizaţiei de construire în termen de 2 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri.

Obligă pârâtul ca, în cazul în care nu-şi îndeplineşte obligaţia de a obţine autorizaţia de construire în termenul de 2 luni de la data rămânerii definitive a prezentei hotărâri, stabilit mai sus, în termen de 10 zile de la expirarea termenului de 2 luni, să desfiinţeze lucrările de construcţie nelegal executate la imobilul situat în Bucureşti, str. ..., sector 1, astfel cum au fost constatate prin procesul-verbal de contravenţie seria A nr. 0002383 din 30.10.2018 încheiat de reclamantă.

Respinge capătul de cerere privind împuternicirea reclamantei la demolarea construcţiei edificate fără autorizaţie în situaţia în care pârâtul nu îşi va îndeplini obligaţiile până la termenul stabilit de către instanţă.

Admite în parte cererea de intervenţie accesorie formulată în interesul reclamantei, de către intervenienţii E, F, ambii cu domiciliul în în Bucureşti str. Modestiei nr. 69 sector 1.

Ia act că intervenienţii accesorii vor solicita cheltuieli de judecată pe cale separată

Cu drept de apel în termen de 30 zile de la comunicare, cererea de apel urmând a fi depusă la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

Pronunţată astăzi, 07.02.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei.

PREŞEDINTE

GREFIER