Validare poprire - respinsă

Hotărâre . din 02.03.2016


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 6 Bucureşti, la data de 11.02.2016, sub nr. …., creditoarea F S.A. în contradictoriu cu terţul poprit  AF S.R.L. şi cu debitorul FE S.R.L, a solicitat instanţei ca, prin hotărârea ce o va pronunţa, să dispună validarea popririi înfiinţate la data de 21.12.2015 de executorul judecătoresc B.E.J.A. …,  cu privire la terţul poprit,  în dosarul execuţional nr. ….

În motivarea cererii în fapt, creditoarea a învederat instanţei faptul că prin încheierea pronunţată în data de 13.11.2015, în dosarul … a fost încuviinţată executarea silită a debitorului, în baza titlului executoriu reprezentate contractul de ipotecă mobiliara asupra anumitor creanţe, respectiv de articolul 13 din Contractul de vânzare-cumpărare nr. …, investit cu formula executorie de către Judecătoria Sectorului 1 - Secţia Civilă, prin încheierea pronunţată în ședinţa din camera de consiliu din data de 22.10.2015 în dosar nr. …, pentru o creanţa în valoare 180362,51 lei, suma compusă din 170448,71 lei, reprezentând debit şi 9913,80 lei - cheltuieli de executare silită.

În acest sens, creditoarea a arătat că prin adresa emisă de executorul judecătoresc în data de 21.12.2015, acesta a înfiinţat poprirea asupra sumelor de bani datorate de terţul poprit debitoarei, la data sesizării, precum şi cele datorate în viitor. Totodată, a precizat că prin adresa de înfiinţare a popriri s-a stabilit că aceasta se înfiinţează asupra creanţei în suma de 102.863,00 lei cu menţiunea ca această sumă este creanţa înregistrata şi aprobată în tabelul definitiv al creanţelor terţului poprit, la poziţia 44, astfel cum acesta este cuprins la pag 71, în planul de reorganizare propus de administratorul judiciar şi confirmat de Tribunalul Ilfov. Terţului poprit i-a fost învederata de către executorul judecătoresc şi obligaţia de a comunica înfiinţarea popririi şi să trimită dovada indisponibilizării şi consemnării sumei, în termen de 5 zile de la data primirii, potrivit dispoziţiilor art.787, alin. 1, pct. 1 Cod procedură civilă.

În aceste condiţii, creditoarea a arătat că adresa i-a fost comunicata terţului poprit la data de 24.12.2015, însă acesta din urmă nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i reveneau pentru efectuarea popririi, respectiv nu a comunicat înfiinţarea popririi şi nici nu a transmis către biroul executorului judecătoresc dovada indisponibilizării şi consemnării sumei, în termen de 5 zile de la data primirii, potrivit prevederilor art. 787, alin. 1, pct.1 Cod procedură civilă, devenind aplicabile dispoziţiile art. 790 conform cărora dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, creditorul urmăritor  în termen de cel mult o lună de la dată când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribila, poate sesiza instanţă de executare în vederea validării popririi. Creditoare a mai precizat că raportul de muncă dintre terţul poprit şi debitoare exista la data indisponibilizării creanţei, iar terţul poprit este debitor direct al debitorului urmărit, prin Planul de reorganizare confirmat de instanţă în 03.12.2015, din total creanţa în cuantum de 102.863,00 lei, terţul poprit va achita către debitoare un procent de 51,8%, respectiv suma de 53.283,04 lei.

În susţinerea cererii, creditoarea a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv: …

Prin întâmpinarea înregistrată pe rolul instanţei la data de 29.02.2016, terţul poprit AF S.R.L. a înţeles să invoce excepţia tardivităţii formulării cererii de validare a popririi, raportat la prevederile art. 790 alin. 1 din Cod procedură civilă şi să constate că creditoarea a decăzut din dreptul de a mai formula cererea de validare a popririi. Totodată, terţul poprit a solicitat instanţei să dispună respingerea cererii de validare a popririi ca nefondată, întrucât  între acesta şi debitoare există calitatea reciprocă de creditor-debitor, debitoarea este înscrisă în tabelul definitiv al creanţelor terţului poprit cu o creanţă aflată sub condiţie suspensivă. În plus, terţul poprit a solicitat instanţei să dispună respingerea capătului de cerere privind obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată, iar în subsidiar a solicitat instanţei să facă aplicarea prevederilor art. 781 alin. 4 şi a art. 790 alin. 5 din Cod procedură civilă.

În motivarea întâmpinării în fapt, terţul poprit a invocat dispoziţiile 790 alin. 1 din Cod procedură civilă care stabileşte ca  în termen de cel mult o lună de la dată când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţă de executare  în vederea validării popririi.

În cauză, faţă de faptul că adresa executorului judecătoresc privind înfiinţarea popririi asupra sumelor de bani datorate terţul poprit debitoarei a fost emisă la data de 21.12.2015, având în vedere  şi termenul de 5 zile prevăzut în aceasta, termen în care creditorul trebuia să dea curs solicitării executorului judecătoresc şi care nu a fost respectat în cauză, terţul poprit a înţeles să invoce excepţia  tardivităţii introducerii cererii de validare a popririi formulată de  creditoare, solicitând respingerea ei ca tardivă, întrucât termenul limită la care creditoarea putea solicita instanţei validarea popririi, era 28.01.2016  iar cererea a fost înregistrată la data de 10.02.2016.

Referitor la creanţa cu care  debitoarea este înscrisă în tabelul creditorilor terţului poprit, acesta din urmă a arătat că, creanţa debitoarei nu are caracter cert, lichid şi exigibil, aceasta fiind înscrisă în tabelul creditorilor  sub condiţie suspensivă, aşa cum reiese din tabelul definitiv al creanţelor terţului poprit,  publicat în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă nr. …,  debitoarea fiind înscrisă la poziţia nr. … cu suma de 102.863,00 lei sub condiţia suspensivă a încheierii contractului de vânzare-cumpărare. Cu privire la diferenţa nedistribuită, terţul poprit a arătat că aceasta este compusă din creanţe chirografare în cuantum de 1.9 mii lei reprezentând sume aprovizionate ca urmare a înregistrării în tabelul definitiv sub condiţie suspensivă (250 mii lei), creanţe reciproce ce urmează a fi compensate, în situaţia în care condiţia suspensivă ar fi îndeplinită, creanţa debitoarei urmând să devină certă, lichidă şi exigibilă, intervenind compensarea de drept a creanţelor reciproce dintre terţul poprit  şi debitoare.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispoziţiile art 790 alin. (1) din Cod procedură civilă, art 781 alin. (4) şi a art 790 alin. (5) din Cod procedură civilă, art 102 alin. (5) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolventa şi art 1617 din Codul civil.

În susţinerea întâmpinării, terţul poprit a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, respectiv: ….

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin adresa emisă în dosarul nr. …, la data de 21.12.2015, fila 9, BEJA … a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor nete prezente şi viitoare ale debitorului FE S.R.L. până la concurenţa sumei de 102.863,00 lei, în vederea executării silite a dispoziţiilor titlului executoriu - contractul de vânzare  cumpărare nr. … învestit cu formulă executorie prin încheierea din data de 22.10.2015 pronunţată în dosarul nr. … a Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti.

Adresa de înființare a popririi a fost coomunicată terțului poprit la data de 24.12.2015, potrivit dovezii de comunicare aflată la fila 10 dosar.

Potrivit art. 789 alin.1 Codul de procedură civilă, acesta avea obligaţia ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, să consemneze suma de bani sau să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului.

În caz contrar, creditorul, debitorul sau organul de executare au posibilitatea ca în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze suma urmăribilă, să sesizeze instanţa de executare în vederea validării popririi, astfel cum rezultă din prevăzută art. 790 alin. 1 Codul de procedură civilă.

Instanţa apreciază că din interpretarea textelor sus menţionate rezultă că termenul de trei luni, calculat în conformitate cu dispoziţiile art. 181 alin. 1 pct. 3 Cod procedură civilă, începe să curgă din data expirării termenului de 5 zile prevăzut de art. 789 alin. 1 Cod procedură civilă, iar raţiunea instituirii sale este întemeiată pe celeritatea pe care o presupune executarea silită a titlului executoriu, în vederea realizării creanţei creditorului, împrejurare ce determină instanţa să îl califice ca un termen imperativ.

În prezenta cauză, creditorul a formulat cerere de validare a popririi cu depăşirea termenului legal imperativ prevăzut în textul de lege menţionat, la data de 10.02.2016 motiv pentru care instanţa va admite excepţia tardivităţii formulării cererii şi va respinge cererea în consecinţă.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca tardiv formulată cererea de validare a popririi formulată de creditoarea F SA, J…, CUI .., cu sediul în Bucureşti, … sector 1, şi sediu ales în …, judeţul Ilfov, în contradictoriu cu debitoarea FE S.R.L., J …, CUI …, cu sediul în Bucureşti, …sector 6, şi terţul poprit ADM FARM SRL prin administrator judiciar …SPRL, cu sediul social în … judeţul Ilfov, J …, CUI ….

Cu apel în 5 zile de la comunicare, care se depune la Judecătoria sectorului 6 Bucureşti.

Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 02.03.2016

Domenii speta