Validare poprire

Sentinţă civilă 836 din 07.03.2009


SENTINTA CIVILA NR. 836

Sedinta publica din 17 martie 2009

JUDECATORIA:

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tulcea la data de ........., sub dosar nr. ......., reclamanta - organ de executare BEJ ........ în contradictoriu cu pârâta - debitoare ASOCIATIA DE PROPRIETARI ...... si cu pârâtul - tertul poprit .........., a solicitat instantei, ca prin hotarârea pe care o va pronunta, sa dispuna validarea popririi în mâna tertului poprit a sumei de .........

În fapt, reclamanta - organ de executare BEJ ........... a învederat înfiintarea popririi s-a facut în baza dispozitiilor art.453-454 C.proc.civ., în dosarul acestuia de executare nr.42/2008, în care creditorul SC ..........SA, în baza titlului executoriu sentinta civila nr. ......... a Tribunalului ............., în dosarul nr............ a solicitat executarea silita pentru recuperarea sumei de ..........7 lei reprezentând debit si cheltuieli de judecata.

Reclamanta, organ de executare a mai precizat faptul ca în urma începerii executarii silite, s-a constatat ca pârâtul - tert poprit IANACHE DOMNICA în baza contractului de furnizare a apei potabile si a legii asociatiilor de proprietari, datoreaza suma de 5915 lei reprezentând contravaloarea apei potabile consumata si neachitata catre debitoare, astfel a procedat la înfiintarea popririi în mâna tertului poprit.

În temeiul art.242 alin.2 Cod procedura civila s-a solicitat de catre reclamanta - organ de executare judecarea cauzei si în lipsa partilor.

Cererea a fost legal timbrata cu taxa de timbru în cuantum de 10 lei si timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

La dosarul cauzei au fost depuse urmatoarele înscrisuri: sentinta civila ............  pronuntata de Tribunalul Tulcea în dosarul nr...........; proces verbal pentru stabilirea cheltuielilor de executare; adresa de înfiintare a popririi; dovada de comunicare a popririi, tabel nominal cu debitorii Asociatiei de Proprietari nr.58.

La data de .............. reclamanta - organ de executare BEJ ........ a formulat o cerere prin care a solicitat introducerea în cauza în calitate de intervenient fortat a creditoarei SC .......... SA.

Prin încheierea din data de 26.01.2009, instanta a luat act de depunerea cererii de interventie fortata, intervenientul fortat devenind parte în dosar.

Cererea de interventie fortata a fost legal timbrata cu taxa de timbru în cuantum de 10 lei si timbru judiciar în cuantum de 0,3 lei.

În cauza instanta a încuviintat, la solicitarea creditoarei, proba cu înscrisuri si proba cu interogatoriul tertului poprit.

Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr............ din ....... pronuntata de Tribunalul ......în dosar nr......., pârâta debitoare Asociatia de Proprietari ...... a fost obligata la plata catre intervenienta fortata - creditoare SC .......SA Tulcea a sumei de ........ lei reprezentând contravaloare servicii, precum si la plata cheltuielilor de judecata.

Intervenienta fortata - creditoarea SC ....... SA .......... a solicitat Biroul Executorului Judecatoresc ......punerea în executare a titlului executoriu mentionat anterior, prin poprire silita asupra veniturilor debitorilor Asociatiei de Proprietari .........

Pârâta debitoare a pus la dispozitia intervenientei fortata - creditoare un tabel cu debitorii sai, ca urmare a neachitarii obligatiilor de întretinere, printre care figureaza  si tertul poprit .......... La data de 31 octombrie 2008 a fost emisa de catre executorul judecatoresc adresa de înfiintare a popririi, ce a fost comunicata tertului poprit la data de 7 noiembrie 2008, astfel cum rezulta din dovada de comunicare a popririi.

În conformitate cu art. 460 Cod procedura civila, daca tertul poprit nu-si îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data la care tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, pot sesiza instanta de executare, în vederea validarii popririi.

Textul de lege impune doua conditii esentiale: calitatea de debitor a tertului poprit fata de debitorul poprit, precum si neexecutarea de catre tertul poprit a obligatiilor privind efectuarea popririi.

 Cu privire la prima conditie, instanta apreciaza ca aceasta este îndeplinita, tertului poprit chemat la interogatoriu, a recunoscut debitul solicitat, cuantumul acestui debit rezultând si din listele de plata depuse la dosar. Instanta va corobora aceasta proba cu chitantele depuse si registrul de evidenta de unde rezulta ca tertul poprit ........... a achitat o parte din datoriile pe care le avea.

Cu privire la cea de-a doua conditie prevazuta de textul de lege mai sus amintit, tertul poprit, conform art. 456 alin.1 Cod procedura civila, avea obligatia ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, sa consemneze suma de bani poprita. Având în vedere ca termenul de 15 zile a expirat fara ca tertul sa fi consemnat vreo suma la dispozitia creditoarei, rezulta ca tertul poprit si-a încalcat obligatiile ce-i reveneau privind efectuarea popririi, astfel încât si aceasta conditie mentionata în art.460 Cod procedura civila este îndeplinita.

Fata de cele expuse mai sus, instanta va admite în parte cererea de reclamanta - organ de executare B.E.J. .............., precum si cererea intervenientei fortata - creditoare S.C. ...... S.A., apreciind-o ca fiind întemeiata, si în consecinta, va valida poprirea înfiintata în mâinile pârâtului - tert poprit, ........, pâna la concurenta sumei de ....... lei, suma ce va fi consemnata pe numele intervenientei fortata - creditoare S.C. ........S.A., la dispozitia si pe seama executorului judecatoresc.

Instanta va respinge cererea formulata de intervenienta fortata - creditoare S.C. ...... S.A. de obligare a pârâtului - tert poprit ......., la plata cheltuielilor de judecata ca neîntemeiata întrucât taxele de timbru si timbrele judiciare au fost datorate în cauza de catre reclamanta organ de executare B.E.J. ............

Astfel, atât taxa de timbru si timbru judiciar aferente cererii introductive cât si taxa de timbru si timbru judiciar aferente cererii de interventie sunt datorate de catre partea care sesizeaza instanta cu acestea, în speta de catre reclamanta - organ de executare.

Faptul ca, intervenienta fortata creditoare a înteles sa achite taxa de timbru si timbrul judiciar datorate de catre reclamanta - organ de executare nu are nici o consecinta juridica asupra persoanei care are calitatea de debitor a acestei taxe, motiv pentru care instanta va respinge ca neîntemeiata solicitarea intervenientei - creditoare de obligare a pârâtului tert poprit la plata cheltuielilor de judecata.

Analizând înscrisurile depuse la dosarul cauzei de catre reclamanta - organ de executare rezulta faptul ca acesta nu si-a exprimat vointa juridica în sensul solicitarii de cheltuieli de judecata, astfel instanta va lua act ca reclamanta - organ de executare B.E.J. ........ nu a solicitat cheltuieli de judecata.

Domenii speta