Efectele suspendării executării silite prin poprire pe conturi bancare

Decizie 321 din 08.11.2012


Constată că prin sentinţa civilă a Judecătoriei Sibiu a fost admisă cererea de validare a popririi formulată de creditoarea F. L. R. S.A. în contradictoriu cu debitoarea SC G.M. S.R.L. şi terţul poprit S.C. R. B. S.A.  şi, în consecinţă, a fost validată poprirea înfiinţată de executorul judecătoresc C. H. în dosarul execuţional 1/2011, prin adresa de înfiinţare din 28.10.2011, asupra conturilor pe care societatea debitoare SC G. M. S.R.L. Sibiu le are deschise la terţul poprit S.C. R. B. S.A. până la concurenţa sumei de 340.801,64 lei.

De asemenea a fost obligat terţul poprit să plătească creditoarei suma poprită şi cheltuieli de judecată în sumă de 10,3 lei.

Pentru a pronunţa această hotărâre instanţa de fond a reţinut următoarele:

În baza titlului executoriu contractului de leasing financiar 8/12.05.2010 s-a înfiinţat poprirea asupra debitelor datorate de terţul poprit SC R. B. SA Bucureşti debitorului SC G. M. SRL.

Urmare adresei de înfiinţare a popririi comunicată terţului poprit  la data de 02.11.2011, s-a înfiinţat poprirea asupra contului deschis de debitor la această bancă până la concurenţa sumei de 340.801,64 lei.

Executarea silită a fost suspendată până la soluţionarea contestaţiei la executare formulată de debitor iar în ianuarie 2012 s-a comunicat terţului poprit reluarea executării după respingerea contestaţiei la executare.

Din actele dosarului rezultă că s-au îndeplinit toate operaţiunile necesare executării silite a debitoarei.

Potrivit art.457 alin.1 ind.1 cod proc. civ., in cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul executării silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi cit si încasările viitoare, iar potrivit alin.2 al aceluia?i text normativ, de la data sesizării băncii, sumele existente precum si cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate in măsura realizării crean?ei.

Totodată, începând cu momentul indisponibilizării si până la achitarea integrala a obligaţiilor prevăzute in titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, ter?ul poprit nu va putea face nicio plată si nicio opera?iune care ar putea diminua suma indisponibilizata, cu excep?iile prevăzute de lege.

Începând cu data înfiinţării popririi si a indisponibilizării sumelor datorate de debitoare, in perioada 02.11.2011-24.01.2012, astfel cum rezulta din extrasul de cont depus la dosar, filele 179 – 213 dosar, rezulta ca debitoarea a efectuat mai multe plăţi, prin ordin de plata, transferând din contul sau si in favoarea ter?ului poprit mai multe sume de bani, totalizând suma de cca. 1.164.945,94 lei. Astfel cum sus?ine ter?ul poprit, aceste sume au fost plătite in perioada în care executarea silită a fost suspendată.

După reluarea executării, în ianuarie 2012, în contul debitoarei nu au mai fost înregistrate operaţiuni semnificative, plătindu-se creditoarei suma de 1203 lei.

Se retine a?adar ca prin punerea la dispozi?ia debitorului a sumelor existente in contul acestuia, ulterior înfiinţării popririi, ter?ul poprit a încălcat dispozi?iile art.457 alin.2 cod proc. civ., efectuând plăţi si opera?iuni de natura a diminua suma indisponibilizata, fără a exista dispozi?ii legale de excep?ie care sa-i permită acest lucru.

Împotriva sentinţei a declarat apel terţul poprit S.C. R. B. S.A. solicitând schimbarea acesteia în sensul respingerii cererii de validare a popririi ca nefondată, în esenţă pentru următoarele motive:

Din documentele dosarului execuţional nr. 1/2011 al B.EJ. C. H., depusa in copie la dosarul instanţei de fond, înscrisul "dovada de primire si proces-verbal de predare" poarta următoarele menţiuni:

- se arata ca se comunica copia popririi emise in dosarul execuţional nr. 1/2011 de B.EJ. C. H. respectiv " având de înmânat copia după poprire nr. 1/2011 din 31.10.2011 comunicata de Biroul Executorului Judecătoresc C. H."

- semnătura de primire si stampila terţului poprit R. B. S.A. prin care se confirma recepţionarea dispoziţiei de înfiinţarea a popririi emisa de B.EJ. C. H. in dosarul execuţional nr. 1/2011

- stampila la expediere a oficiului postai din Sibiu, cu data de 02.11.2011

- stampila la recepţionare a la Banca cu data de 04.11.2011.

In condiţiile arătate si prin raportare la menţiunile si ştampilele aplicate pe documentul „dovada de primire si proces-verbal de predare" a dispoziţiei de înfiinţare a popririi emisa de B.EJ. C. H. in dosarul execuţional nr. 1/2011, invocata de intimata-creditoare in probaţiune, este evident ca recepţionarea de către R. B. S.A. a dispoziţiei de înfiinţare a popririi, emisa de B.EJ. C. H. in dosarul execuţional nr. 1/2011, avut loc in data de 04.11.2011, data la care corespondenta prin care a fost transmisa dispoziţia de înfiinţare a popririi a fost recepţionată de la oficiul postai din Sibiu.

Sub acest aspect, considerentele instanţei de fond prin care se arata ca dispoziţia de înfiinţare a popririi, emisa de B.EJ. C. H. in dosarul execuţional nr. 1/2011, a fost recepţionată de R. B. S.A. in data de 02.11.2011, data la care a fost înfiinţata poprirea asupra conturilor debitorului poprit S.C. G. M. S.R.L., sunt inexacte si nereale prin raportare la materialul probator administrat in cauza pendinte, pentru considerentele anterior învederate.

Popririle primite in banca pana in oro 15.00 se înfiinţează in aceeaşi zi, iar popririle popririle  primite in banca după ora 15 se înfiinţează a doua zi, pana in ora 12. Acesta se datorează imposibilităţii fizice de procesare a tuturor popririlor primite in banca. Astfel, exista si cazuri in care s-au primit intr-o singura zi un număr de aproximativ 2000 - 3900 de popriri, astfel încât singura modalitate de prelucrare a acestui volum important de popriri, care erau procesate manual, a constat in luarea de către banca a deciziei ca popririle primite in banca după oro 15.00 să fie procesate si instituite pe conturile debitoarei poprite in o doua zi lucrătoare.

In speţa dedusa judecaţii, adresa de înfiinţare a popririi asupra conturilor debitoarei urmărite a fost primita in baca in data de 4 noiembrie 2012 (vineri), după ora 15, poprirea fiind înfiinţata in următoarea zi lucrătoare (luni 7 noiembrie 2011), după ora 11 .

Conform obligaţiilor stabilite in sarcina terţului poprit, R. B. S.A. in data de  07.11.2011, in baza dispoziţiei de înfiinţare a popririi nr. 1/28.10.2011 emisa de Biroul Executorului Judecătoresc C. H. in dosarul execuţional nr. 1/2011, a înfiinţat poprirea până la concurenta sumei de 340.801,64 lei, asupra disponibilităţilor băneşti prezente si viitoare din conturile deschise la R. B. S.A. ale debitorului poprit S.C. G. M. S.R.L.

In consecinţa, plăţile efectuate de către debitorul poprit înainte de data de 07.11.2011 si in data de 07.11.2011 pana la data înfiinţării popririi pe conturile debitorului poprit S.C. G. M. S.R.L. reprezintă plaţi efectuate înainte de înfiinţarea popririi in baza dispoziţiei de înfiinţare a popririi nr. 1/28.10.2011 emisa de Biroul Executorului Judecătoresc C. H., respectiv plaţi efectuate din disponibilul debitorului poprit, pentru care subscrisa R. B. S.A. nu avea obligaţia de indisponibilizare si consemnare a sumelor, prevăzuta de art. 457 din Codul de procedura civila.

Prin Sentinţa civilă, instanţa de fond a interpretat în mod eminamente eronat disp. art. 457 al. 2 din C. pr. civ. şi ca urmare a interpretării eronate date prevederilor legale în cauză, a procedat la pronunţarea unei hotărâri nelegale şi nefondate, dată cu aplicarea greşită a legii.

Astfel, s-a reţinut ca „începând cu momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute de titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, terţul poprit nu va putea face nicio plată şi nicio operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată… rezultă că debitoarea a efectuat mai multe plăţi….totalizând cca. 1.164.945,94 lei. Astfel cum se susţine terţul poprit, aceste sume au fost plătite în perioada în care executarea silită a fost suspendată. ….. Se reţine aşadar că prin punerea la dispoziţia debitorului a sumelor existente în contul acestuia, ulterior înfiinţării popririi, terţul poprit a încălcat dispoziţiile art. 457 al. 2 C. pr. civ., efectuând plăţi şi operaţiuni de natură a diminua suma indisponibilizată, fără a exista dispoziţii legale de excepţie care să-i permită acest lucru”.

Două precizări esenţiale se impun cu privire la cele consemnate de instanţa de fond cu privire la interpretarea prev. art. 457 al. 2 C. pr. civ., şi anume:

-Conform art. 457 al. 2 C. pr. civ., pe durata suspendării executării silite, terţul poprit nu va permite nicio plată sau operaţiune care ar putea diminua suma deja indisponibilizată, respectiv suma indisponibilizată anterior suspendării executării silite;

-Prin „suma indisponibilizată”, prevăzută la art. 457 al. 2 C. pr. civ., se înţelege suma efectiv indisponibilizată de terţul poprit anterior suspendării executării silite şi consemnată la dispoziţia organului de executare, suma care nu a fost transferată în contul organului de executare şi/sau distribuită creditorului în baza art. 562 şi urm. C. pr. civ.

Datorită interpretării eronate a prev. art. 457 al. 2 C. pr. civ. de către instanţa de fond, efectele suspendării executării silite prin poprire, începând cu data de 18.11.2011 în baza certificatului de grefă emis în data de 18.11.2011, prin care s-a certificat ca prin încheierea pronunţată în data de 17.11.2011 în dosarul nr. 1/306/2011 al Judecătoriei Sibiu s-a dispus suspendarea provizorie a executării silite pornite în dosarul execuţional nr. 1/2011 al Biroului Executorului Judecătoresc C. H., au fost eronat determinate de instanţa de fond.

Efectele suspendării executării silite prin poprire rezidă in suspendarea indisponibilizării sumelor din conturile debitorului poprit pe durata suspendării executării silite, debitorul putând dispune liber asupra disponibilităţilor băneşti din conturi si putând efectua orice operaţiune bancara pe toata durata suspendării executării silite prin poprire.

Prevederile art. 457 alin. 2 din Codul de procedura civila vizează sumele indisponibilizate si consemnate la dispoziţia organelor de executare, pana la data suspendării popririi, aceste sume rămânând „blocate" si din aceste sume nefiind posibila efectuarea niciunei plaţi. Sumele indisponibilizate deja la data intervenirii suspendării executării silite prin poprire vor fi ţinute de terţul poprit, păstrându-se afectaţiunea acestora pe toata durata suspendării.

Sub aspectul efectelor suspendării executării silite prin poprire, poprire înfiinţată in baza dispoziţiei de înfiinţare a popririi nr. 1/28.10.2011 emisa de Biroul Executorului Judecătoresc C. H in dosarul execuţional nr. 1/2011, începând din data de 18.11.2011 si pana la data de 24.01.2012, in condiţiile in care la data de 18.11.2011 nicio suma nu a fost indisponibilizata de terţul poprit R. B.S.A. din lipsa de sume disponibile în conturile debitorului poprit, este evident ca nicio obligaţie de păstrare a unor sume indisponibilizate nu a existat in sarcina subscrisei pe durata suspendării executării silite.

Sumele eliberate de terţul poprit R. B. S.A. in perioada 18.11.2011 -24.01.2012, respectiv pe durata suspendării executării silite, din conturile debitorului poprit S.C. G. M. S.R.L., reprezintă exclusiv sume care au creditat conturile curente ale debitorului poprit S.C. G. M. S.R.L. in perioada 18.11.2011-24.01.2012, respectiv pe durata suspendării executării silite, perioada in care debitorul poprit o avut dreptul de a dispune liber asupra disponibilităţilor băneşti din conturi si putând efectua orice operaţiune bancară.

În drept apelul a fost motivat pe dispoziţiile art. 282, 2821, 456 şi urm. 409 şi 460 C. pr. civ.

Intimata F. L. R. S.A. a depus concluzii scrise prin care solicita respingerea apelului şi obligarea apelantei şi a intimatei SC G. M. SRL la plata cheltuielilor de judecată.

Verificând sentinţa prin prisma motivelor de apel se constată că apelul este nefondat.

Astfel, chestiunea esenţială care se impune a fi lămurită este aceea a efectelor suspendării executării silite prin poprire.

În acest sens se constată că potrivit art. 457 al. 2 teza a doua din C. pr. civ. „la data sesizării băncii sumele existente precum şi cele provenite din încasările viitoare sunt indisponibilizate în măsura necesară realizării creanţei. Din momentul indisponibilizării şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării executării silite prin poprire, terţul poprit nu va face nici o altă plată sau operaţiune care ar putea diminua suma indisponibilizată”.

Aceste prevederi legale trebuie interpretate, contrar susţinerilor apelantei, în sensul că pe de o parte indisponibilizarea vizează atât sumele existente în contul debitorului la momentul băncii cât şi cele provenite din încasările viitoare, iar pe de altă parte că indisponibilizarea este extinsă şi pe durata suspendării executării silite prin poprire tocmai pentru a nu zădărnici recuperarea sumelor aferente titlului executoriu.

Prin urmare suspendarea executării silite prin poprire nu înseamnă că pe timpul suspendării debitorul are dreptul de a dispune liber de disponibilităţile băneşti din conturi şi de a efectua orice operaţiune bancară ci are ca efect doar neefectuarea pe viitor, pe o perioadă determinată, a altor acte de executare, sumele aflate în conturile bancare indisponibilizate neputând fi distribuite creditorilor pe durata suspendării.

Că este aşa o dovedeşte şi jurisprudenţa Curţii Constituţionale care prin deciziile nr. 1280/2011 şi nr. 266/2012 a dat aceeaşi interpretare prevederilor art. 457 al. 2 C. pr. civ.

Potrivit copiei dovezii de comunicare (fila 64 verso dosar fond) apelanta a primit adresa de înfiinţare a popririi la 4.11.2011 aceasta însemnând că toate plăţile efectuate din contul debitoarei în perioada 4.11.2011-24.01.2012 au contravenit prevederilor legale susmenţionate.

Cum contul debitoarei SC G. M. SRL a început să fie alimentat din data de 24.11.2011 - după cum reiese din centralizatorul întocmit de intimata F. L. R. S.A. la fila 169 dosar fond – nu mai au relevanţă susţinerile apelantei referitoare la data primirii adresei de înfiinţare a popririi şi data efectivă a indisponibilizării conturilor 4.11. sau 7.11.2011.

Pentru considerentele ce preced în temeiul art. 296 C. pr. civ. apelul urmează a fi respins iar sentinţa atacată va fi păstrată.

Intimata F. L. R. S.A. a solicitat cheltuieli de judecată în apel însă nu a făcut dovada cuantumului şi a achitării acestora prin depunerea unei chitanţe sau facturi fiscale.

În ceea ce priveşte cheltuielile de judecată efectuate de intimată la fond, cum aceasta nu a înţeles să declare apel şi să critice sentinţa sub acest aspect, tribunalul nu poate efectua verificările necesare, fiind ţinut să analizeze hotărârea atacată în limitele criticilor formulate prin motivele de apel.

Domenii speta