Validare poprire

Sentinţă civilă 975 din 01.04.2016


R  O  M    N  I  A

JUDECĂTORIA  ONEŞTI

JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 6764/270/2015 - validare poprire -

Înreg. 15.12.2015

SENTINŢA CIVILĂ NR.975

Şedinţa publică din data de 01.04.2016

INSTANŢA CONSTITUITĂ DIN:

Preşedinte –  Adam Daniel Eugen

Grefier – Ionescu Laureta

Pe rol fiind judecarea cauzei civile având ca obiect validare poprire formulată de creditoarea …. în contradictoriu cu debitorul … şi cu terţul poprit ...

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care, faţă de lipsa părţilor, instanţa lasă cauza la a doua strigare.

La a doua strigare a cauzei au lipsit părţile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul oral al cauzei de grefierul de şedinţă, după care instanţa constată că a fost depus la dosar de către ITM Bacău un răspuns la adresa emisă la termenul anterior şi de către terţul poprit un înscris numit întâmpinare prin care arată că a înfiinţat poprirea şi a virat o parte din sumă creditoarei.

Conform art.244 Cod procedură civilă instanţa declară încheiată cercetarea procesului şi, nemaifiind alte cereri, constată cauza în stare de judecată şi o reţine cauza spre soluţionare.

I  N  S  T  A  N  T  A

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Oneşti la data de 15.12.2015, sub nr. 6764/270/2015, creditoarea …, cu sediul în …, a solicitat în contradictoriu cu debitorul …, cu domiciliul în … şi cu terţul poprit ..., cu sediul în …, validarea popririi pe salariul debitorului până la concurenţa sumei de 1.570,03 lei reprezentând debit urmărit şi cheltuieli de executare în dosarul de executare nr.790/2014.

În motivare se arată că pe rolul SCPEJ Prisecariu şi Ciobanu a fost înregistrat dosarul de executare nr.790/2014, fiind emisă adresa de înfiinţare a popririi la data de 03.11.2015, comunicată la data de 09.11.2015, terţul poprit fiind obligat la plata prin reţinere lunară din salariul debitorului în limita a 1/3 a sumei reprezentând debit, însă terţul poprit nu a dat curs  solicitării de înfiinţare a popririi.

În drept, cererea a fost motivată pe dispoziţiile art.789 şi urm. din Codul de procedură civilă.

În dovedirea cererii s-au depus la dosar, în copie, încheierea nr.2506 din 26.06.2014 (file 7-8), încheierea din data de 28.06.2014 emisă în dosarul de executare nr.790/2014 (fila 9), adresa nr.17745 din 19.10.2015 emisă de  Casa de Pensii (fila 10), adresa de înfiinţare a popririi (fila 11), dovada comunicării (fila 12), adresă emisă către debitor de înfiinţare a popririi (fila 13), dovada comunicării (fila 14).

Cererea a fost timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 20 de lei.

Debitorul şi terţul poprit  nu au formulat întâmpinări.

Terţul poprit a depus la dosar un înscris (fila 30) prin care a arătat că a primit înfiinţarea popririi şi, începând cu luna noiembrie 2015, a reţinut şi virat în contul …. suma de 1.018 lei, fiind ataşate copii a trei ordine de plată.

Instanţa, constatând că este admisibilă şi că poate duce la soluţionarea cauzei, a încuviinţat proba cu înscrisurile aflate la dosarul cauzei, conform art.255 raportat la art.258 din Codul de procedură civilă.

 

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

Prin încheierea nr. 2506/26.06.2014, pronunţată de Judecătoria Oneşti în dosarul nr. 4239/270/2014, a fost admisă în parte cererea de încuviinţare a executării silite, dispunându-se executarea silită a debitorului …., prin urmărirea bunurilor mobile şi poprire, titlu executoriu fiind contractul de credit linie de credit şi garanţie din 15.03.2007.

Ca urmare a admiterii cererii de încuviinţare executare silită, a fost format dosarul de executare silită nr. 790/2014 al Societăţii Civile Profesionale de Executori Judecătoreşti „Prisecariu şi Ciobanu”, în cadrul căruia la data de 03.11.2015 a fost emisă către terţul poprit adresa de înfiinţare a popririi asupra salariului debitorului …, până la încasarea sumei de 1570,03 lei, adresă comunicată terţului poprit la data de 09.11.2015.

Conform dispoziţiilor art. 789 alin.1 Cod pr. civ. „Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi”, iar conform alin. 4 „dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi”.

Din adresa nr. R3253 din 18.03.2016 emisă de ITM Bacău (fila 33) rezultă că debitorul … este angajat al terţului poprit cu contract de muncă cu începere  a activităţii de la data de 16.01.2012.

Din înscrisul depus la dosar de terţul poprit (fila 30) rezultă că, începând cu luna noiembrie 2015, a reţinut şi virat în contul …. suma de 1.018 lei, fiind ataşate copii a trei ordine de plată în acest sens, arătând că poprirea rămâne în executare până la lichidarea datoriei.

Astfel, faţă de cele arătate mai sus, instanţa va respinge cererea creditoarei ca fiind rămasă fără obiect.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE

Respinge ca fiind rămasă fără obiect acţiunea formulată de creditoarea …, cu sediul ales în …, CUI …, J40/…, în contradictoriu cu debitorul …, CNP …, domiciliat în …. şi cu terţul poprit …., cu sediul în …..

Cu apel în termen de 5 zile de la comunicare, ce se va depune la Judecătoria Oneşti.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 01.04.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Tehnored. A.D.E./L.I. – 10.05.2016

Ex,.5

Com.părţi 3 ex. – 10.05.016

Domenii speta