Recurs comercial. poprire asiguratorie. - art.597 Cod procedura civila

Decizie 420 din 08.11.2007


SECTIA COMERCIALA, DE CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL.

Materie : RECURS COMERCIAL. POPRIRE ASIGURATORIE.

- art.597 Cod procedura civila.

Fata de împrejurarea ca reclamanta creditoare a solicitat înfiintarea popririi asiguratorii pâna la solutionarea irevocabila a dosarului având ca obiect emiterea unei somatii de plata si având în vedere faptul ca aceasta cerere a fost solutionata irevocabil, nu se mai justifica înfiintarea popririi asiguratorii, astfel cum a fost solicitata. În caz contrar s-ar aduce atingere principiului disponibilitatii partilor, precum si dreptului la aparare, întrucât debitoarea si-a formulat apararile tinând seama de limitele fixate de reclamanta.

Prin încheierea nr.12/I/COM din 15 iunie 2007, Tribunalul Bihor a admis cererea formulata de creditoarea SC I.R.SRL si a dispus înfiintarea popririi asiguratorii asupra sumelor de bani disponibile, prezente si viitoare, ale debitoarei SC VS C. SRL, detinute în conturile deschise la tertul poprit Banca Comerciala Româna - Sucursala B.P., pâna la concurenta sumei de 160.801,39 lei.

Pentru a pronunta aceasta încheiere, instanta de fond a retinut ca prin Ordonanta nr. 934/COM/15.05.2007 a aceleiasi instante, a fost admisa cererea creditoarei SC I.R.SRL si a fost somata debitoarea ca în termen de 10 zile de la comunicarea hotarârii sa achite creditoarei suma de 160.801,39 lei pret neachitat ce se va actualiza în raport de rata inflatiei de la data platii efective.

Ordonanta este supusa caii de atac a cererii în anulare de la data comunicarii acesteia.

Potrivit art. 597 Cod procedura civila, poprirea asiguratorie se poate institui asupra sumelor de bani sau altor bunuri mobile incorporale în conditiile art. 591 cod procedura civila.

Prin urmare, vazând ca, creditorul nu are înca un titlu executoriu, dar creanta este constatata în scris si este certa, lichida si exigibila, s-a apreciat ca sunt întrunite cerintele legale prevazute de textele invocate.

Împotriva acestei încheieri, în termen legal, a declarat recurs recurenta debitoare S.C. VD C. SRL, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii si trimiterea cauzei spre rejudecare la instanta de fond, pentru cercetarea fondului.

În dezvoltarea motivelor de recurs, întemeiat pe prevederile art.304 pct.5 si 9 Cod procedura civila, recurenta a criticat sentinta pentru motive de nelegalitate, constând în încalcarea principiului contradictorialitatii, cel al dreptului la aparare, precum si cel al oralitatii.

Astfel, a aratat recurenta, prin nepunerea în discutie a admisibilitatii probatoriilor, în conditiile art.167 Cod procedura civila, cu consecinta încuviintarii sau respingerii acestora, prin neacordarea cuvântului în dezbateri pentru sustinerea apararii cu probe, instanta a pronuntat o hotarâre anulabila.

Încheierea este nelegala întrucât instanta nu a tinut seama de proiectul de divizare, publicat în Monitorul Oficial nr.3796/29.11.2006, prin care S.C.VD C. SRL s-a divizat în S.C. VD C.SRL, având ca administrator pe domnul D.V.S. si S.C.VD C.E. SRL, având ca administrator pe domnul B.D.

Prin acelasi proiect de divizare s-a dispus si separarea patrimoniilor celor doua societati, iar la art.8 s-a mentionat ca "în cazul în care apar situatii litigioase legate de activitatea S.C. VD C.SRL, desfasurata pâna la data divizarii partiale, respectiv pâna la 15.05.2005, acestea vor fi asumate de S.C. VD C.SRL daca administratorul acesteia a semnat contractul ori actul/ faptul generator de efecte juridice, si respectiv de S.C.VD C.E. SRL, daca respectivul act sau contract a fost semnat de domnul B.D.

Vazând ca, atât contractul de vânzare cumparare nr.2983/ 17.09.2003, cât si protocolul încheiat de recurenta cu S.C.TMUCB SA, poarta semnatura administratorului S.C.VD C.E. SRL, aceasta societate are calitate procesuala pasiva, iar nu S.C. VD C.SRL.

Intimata S.C.I.R. SRL a formulat întâmpinare, solicitând respingerea ca nefondata a recursului.

Motivul de recurs întemeiat pe prevederile art.304 pct.5 Cod procedura civila, este nefondat, raportat la prevederile art.592 alin.2 Cod procedura civila, ce permit judecarea cererilor având ca obiect încuviintarea masurilor asiguratorii, fara citarea partilor si respectiv în camera de consiliu.

Procedura de divizare nu a fost finalizata, aflându-se înca în faza publicarii proiectului, iar invocarea acestui proces de divizare si respectiv a lipsei calitatii procesuale direct în recurs, sunt inadmisibile.

Prin cererea înregistrata la 26.09.2007, recurenta si-a precizat recursul, în sensul modificarii în totalitate a sentintei, respectiv a  respingerii în întregime a cererii de instituire a masurii popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti, întrucât reclamanta nu mai are nici un titlu, respectiv nu are temei legal. Aceasta deoarece, Ordonanta nr.133/111/2007, pronuntata în dosarul nr.2875/111/2007, a fost solutionata irevocabil, fiind anulata si respinsa cererea de emitere a somatiei de plata, formulata de intimata S.C.I.R. SRL.

Fata de aceasta precizare, intimata creditoare a aratat ca, în conditiile în care exista pe rolul instantelor un litigiu, prin care a solicitat obligarea recurentei la plata sumei de 160.801,39 RON, cu titlu de pret neachitat, rezultat din raporturile comerciale, întemeiate pe contractul de vânzare cumparare nr.2983/17.09.2003, este justificata în continuare mentinerea popririi asiguratorii, în temeiul dispozitiilor art.591, raportat la art.597 Cod procedura civila.

Analizând recursul declarat, prin prisma motivului de recurs prevazut de art.304 pct.9 Cod procedura civila si tinând seama de prevederile art.304/1 Cod procedura civila, a fost apreciat ca fondat, astfel ca a fost admis, fiind modificata în întregime încheierea, în sensul respingerii cererii formulate de creditoare pentru înfiintarea popririi asiguratorii.

Prin actiunea înregistrata la Tribunalul Bihor, reclamanta creditoare a solicitat înfiintarea popririi asiguratorii asupra disponibilitatilor banesti în cuantum de 55.500 lei, detinute de catre S.C. VD C.SRL în conturile bancare deschise la Banca Comerciala Româna, pâna la finalizarea irevocabila a cauzei ce face obiectul dosarului de emitere a somatiei de plata si care formeaza obiectul dosarului nr.133/111/2007 al Tribunalului Bihor.

Instanta de fond a admis cererea si a instituit poprirea asiguratorie asupra sumelor de bani detinute de debitoare în conturile deschise la tertul poprit B.C.R. - Sucursala B.P.

În motivarea instantei de fond, s-a retinut ca prin Ordonanta nr.934/2007 a Tribunalului Bihor a fost admisa cererea creditoarei, având ca obiect emiterea unei somatii de plata, fiind obligata debitoarea sa achite creditoarei suma de 160.801,39 lei pret neachitat, precum si împrejurarea ca aceasta ordonanta este supusa caii de atac conferita de lege - actiune în anulare.

Totodata, s-a apreciat ca sunt întrunite cerintele art.597 Cod procedura civila, în sensul ca creditorul nu are titlu executoriu, dar creanta este constatata printr-un înscris si este certa, lichida si exigibila.

În recurs, recurenta a facut dovada necontestata de intimata creditoare ca, Ordonanta nr.934/2007 a fost anulata, fiind respinsa cererea de somatie de plata, formulata de creditoarea S.C.I.R. SRL.

Raportat la aceasta împrejurare si la principiul disponibilitatii partilor, ce confera posibilitatea ca acestea sa dispuna de obiectul procesului, instanta a retinut ca, reclamanta a solicitat prin cererea introductiva înfiintarea popririi asiguratorii pâna la finalizarea irevocabila a cauzei ce formeaza obiectul dosarului nr.133/111/2007 al Tribunalului Bihor.

Limitele cererii de chemare în judecata sau ale apararii sunt fixate de catre reclamant iar judecatorul este obligat sa hotarasca numai asupra obiectului fixat de reclamant.

Vazând ca, reclamanta creditoare a solicitat înfiintarea popririi asiguratorii pâna la solutionarea irevocabila a dosarului nr.133/111/2007 si ca prin sentinta comerciala nr.1182/19.09.2007, a fost solutionata irevocabil cererea reclamantei având ca obiect emiterea unei somatii de plata, nu se mai justifica înfiintarea poprii asiguratorii, astfel cum a fost solicitata. În caz contrar, s-ar aduce atingere principiului disponibilitatii partilor, precum si dreptului la aparare, întrucât debitoarea si-a formulat apararile tinând seama de limitele fixate de reclamanta.

În cauza, nu exista motive de casare dintre cele prevazute la art.304 pct.5 Cod procedura civila, întrucât judecatorul a solutionat pricina în conformitate cu normele de procedura prevazute la art.592 Cod procedura civila.

Nici exceptia lipsei calitatii procesuale, invocata de catre recurenta nu este fondata, câta vreme procedura de divizare nu a fost finalizata, fapt evidentiat de O.N.R.C. Bucuresti.

(Decizia nr.420 din 8.11.2007 a Curtii de Apel Oradea - Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal).