Validare poprire

Sentinţă civilă 15190 din 03.12.2012


Dosar nr. 17792/318/2012

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECĂTORIA TÂRGU JIU

JUDEŢUL GORJ

SECŢIA CIVILĂ

Sentinţa civilă nr. 15190/2012

Şedinţa publică de la 03 decembrie 2012

Instanţa constituită din:

PREŞEDINTE: ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier: LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe creditoarea OTP F. Z., în contradictoriu cu terţul poprit S.C. V. T. S.R.L., debitoarea P. G. C. şi intimatul BEJ D. D. M., având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică a răspuns debitoarea P. G. C. în nume personal şi ca reprezentant al terţului poprit, lipsă fiind celelalte părţi.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă care învederează faptul că BEJ D. D. M. a depus la dosar, în copie certificată, înscrisurile din dosarul de executare nr. 323/E/2012, după care,

Instanţa, verificându-şi competenţa, conform art. 1591 C. pr. civ, constată că este competentă în soluţionarea cauzei, în temeiul art. 460 alin. 1 C. pr. civ., raportat la art. 373 alin. 2 C. pr. civ.

Debitoarea P. G. C. depune la dosar delegaţie şi întâmpinare din partea terţului poprit şi arată că nu are alte cereri de formulat.

Nemaifiind alte cereri de formulat şi probe de administrat, instanţa acordă cuvântul, atât pe excepţia tardivităţii invocată de către terţul poprit, cât şi asupra cererii de validare poprire.

Debitoarea P. G. C. solicită admiterea excepţiei invocate, pentru motivele expuse în întâmpinarea formulată, iar pe fond, solicită respingerea cererii de validare poprire. 

INSTANŢA

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Târgu-Jiu la data de 05.11.2012, sub nr. 17792/318/2012, creditoarea OTP F. Z. a formulat cerere de validare a popririi, în contradictoriu cu terţul poprit S.C. V. T. S.R.L. şi debitoarea P. G. C., solicitând ca prin sentinţa ce se va pronunţa să se dispună validarea popririi instituite prin adresa nr. 323/E/2012 în dosarul de executare nr. 323/2012 de către BEJ D. D. M., până la concurenţa sumei de 13257, 52 lei, precum şi dobânzile şi penalităţile calculate până la achitarea integrală a debitelor şi cheltuielilor de executare.

În fapt, creditoarea a arătat că prin adresa nr. 376/E/2012-31.08.2012 emisă în dosarul de executare nr. 323/2012 s-a instituit de către executorul judecătoresc poprire asupra sumelor pe care debitorul P. G. C. le are de primit de la S.C. V. T. S.R.L. cu titlu de salarii şi/sau alte venituri, urmând ca, potrivit art. 457 C. pr. civ., din momentul înregistrării adresei de înfiinţare a popririi să fie luată măsura indisponibilizării, atât a sumelor existente, cât şi a celor viitoare, până la concurenţa creanţei, precum şi dobânzile şi penalităţile calculate până la achitarea integrală a debitelor şi cheltuielilor de executare, în favoarea creditorului urmăritor OTP F. Z. (creditor prin cesiune – OTP B. R. SA a cesionat dosarul de credit al debitoarei), cauza juridică a popririi fiind constituită de titlul executoriu contract de credit nr. C2203/4200/54960 încheiat între OTP B. şi debitor.

Creditoarea a invocat dispoziţiile art. 456 C. pr. civ. şi a arătat că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de lege, în temeiul art. 460 C. pr. civ.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri, precum şi orice alte probe a căror necesitate ar reieşi din dezbateri.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 460 C. pr. civ., iar în temeiul art. 242 C. pr. civ. a solicitat judecarea cauzei şi în lipsă.

Conform art. 112 C. pr. civ., a depus la dosar, în copie, următoarele înscrisuri: dovadă de primire, adresa de înfiinţare a popririi, extras (filele 7-9).

La data de 19.11.2012, BEJ D. D. M. a depus la dosar copie certificată de pe înscrisurile din dosarul de executare nr. 323/E/2012 (filele 12-27).

În şedinţa publică din data de 03.12.2012 reprezentanta terţului poprit, S.C. V. T. S.R.L., a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii ca neîntemeiată şi nelegală, motivat de faptul că nu au fost depuse la dosar înscrisuri în dovedirea acţiunii şi nu a făcut dovada măsurilor pe care le-a întreprins creditoarea în vederea recuperării creanţei, invocând sub acest aspect, excepţia tardivităţii (filele 34-35).

Analizând cu prioritate excepţia tardivităţii invocată de către debitoare, conform art. 137 alin. 1 C. pr. civ., instanţa reţine că aceasta este neîntemeiată pentru considerentul că în cauză a fost respectat termenul de 3 luni prevăzut de art. 460 alin. 1  C. pr. civ., iar apărarea privind măsurile de recuperare a creanţei nu au legătură cu tardivitatea acţiunii de validare poprire.

Pe fondul cererii de validare poprire, instanţa reţine că prin adresa de înfiinţare a popririi emisă de BEJ D. . M. în dosarul de executare nr. 323/E/2012, s-a dispus înfiinţarea popririi asupra sumelor pe care debitoarea P. G. C. le are de primit de la terţul poprit, S.C. V. T. S.R.L., în vederea indisponibilizării atât a sumelor existente, cât şi a celor viitoare, până la concurenţa creanţei în cuantum de 13257, 52 lei din care 12153, 83 lei pretenţii şi 1103, 69 lei cheltuieli de executare, conform procesului verbal privind cheltuielile de executare, în favoarea creditorului urmăritor OTP F. (fila 8).

Instanţa reţine că la baza înfiinţării popririi a stat titlul executoriu reprezentat de contractul de credit nr. C2203/4200/54960 din 07.03.2007 (filele 25-27).

Conform dispoziţiilor art. 460 C. pr. civ., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare are posibilitatea de a solicita instanţei de executare validarea popririi şi dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată  debitorului.

Astfel, se constată existenţa titlului executoriu şi a faptului că s-a dispus anterior înfiinţarea popririi, act de executare silită ce nu a fost contestat, în temeiul art. 399 C. pr. civ.

De asemenea, s-a făcut dovada raportului juridic de muncă dintre terţul poprit şi debitoare, în baza căruia acesta îi datorează pârâtei venituri salariale.

Pentru aceste considerente, instanţa va admite în parte cererea în sensul validării popririi instituită asupra sumelor pe care debitoarea le are de primit de la terţul poprit şi va obliga terţul poprit să plătească creditoarei, în limita creanţei de 13257, 52 lei, suma datorată debitoarei de către aceasta.

Instanţa va respinge însă cererea privind plata dobânzilor, penalităţilor şi a cheltuielilor de executare, motivat de faptul că pentru dobânzi şi penalităţi nu s-a dispus înfiinţarea popririi pentru a fi validată, iar cheltuielile de executare au fost deja incluse în creanţa de 13257, 52 lei.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE:

Respinge excepţia tardivităţii, invocată în concluziile scrise.

Admite în parte cererea formulată de creditoarea OTP F. Z., cu sediul în mun. …………, în contradictoriu cu terţul poprit S.C. V. T. S.R.L., cu sediul în ……….., debitoarea P. G. C. cu domiciliul în ……… şi intimatul BEJ D. D. M.S, ……………….

Validează poprirea instituită asupra sumelor pe care debitoarea le are de primit de la terţul poprit şi obligă terţul poprit să plătească creditoarei, în limita creanţei de 13257, 52 lei, suma datorată debitoarei de către aceasta.

Respinge cererea privind plata dobânzilor, penalităţilor şi a cheltuielilor de executare.

Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 03.12.2012.

Preşedinte,

ANA MARIA NICOLCESCU

Grefier,

LĂCRĂMIOARA GRIGORIE

Red. A.N./Tehn. L.G.

6 ex.  -  06 decembrie 2012

Domenii speta