Validare poprire

Hotărâre 708 din 27.02.2018


SENTINŢA CIVILĂ NR.708

Şedinţa publică din data

PREŞEDINTE:P.A.B.

GREFIER:P.V.

Pe rol se află judecarea cauzei civile formulată de creditorul C. F. U. D. TOPLIŢA în contradictoriu cu terţul poprit P. J. M., privind pe debitorul C. J. P. S. D. D. P. P. A. T. M., având ca obiect validare poprire.

În lipsa părţilor,

Dezbaterile au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 13.02.2018, care face parte integrantă din prezenta, când, având nevoie de timp pentru a delibera, instanţa a dispus amânarea pronunţării pentru data de azi.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de 19.06.2017, sub nr., creditorul C. F. U. din T. a solicitat în contradictoriu cu terţul poprit P. J. M. şi debitorul C. J. P. S. D. de P. P. A. T. M, validarea popririi înfiinţate în dosarul nr. 106/E/2017 al BEJ C. M. C. împotriva terţul poprit P. J. M..

În motivarea cererii sale, a arătat că prin titlul executoriu Sentinţa civilă nr. 755/29.09.2016, pronunţată în dosarul nr. 21/326/2016 al Judecătoriei Topliţa, definitivă la data de 29.09.2016, debitoarea C.J. F.F. Mureş a fost obligată să-i plătească suma de 104.350 lei, iar suma nefiind achitată de bună-voie, a demarat executarea silită. A mai arătat că executarea silită a fost încuviinţată prin încheierea de încuviinţare a executării silite nr. 2471/26.04.2017, în dosarul ... al Judecătoriei Tg. Mureş,

A mai arătat că în vederea recuperării creanţei a fost înfiinţată poprirea la terţul poprit P. J. M., care nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i revin pentru validarea popririi iar în acest context, a arătat că apreciază că au devenit aplicabile dispoziţiile art.790 Cod procedură civilă, sens în care solicită admiterea cererii.

În drept, a invocat prevederile art. 790 şi urm. Cod procedură civilă.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În dovedirea pretenţiilor sale, a ataşat la dosarul cauzei, următoarele înscrisuri: somaţie (f. 4), adresă de înfiinţare a popririi (f.5, 8), înştiinţare privind măsura popririi (f.6-7)

Cererea a fost legal timbrată cu taxă de timbru în cuantum de 20 lei (f.3).

La data de 10.07.2017, reclamanta a depus cerere precizatoare, prin care a arătat că debitorul este o structură funcţională cu personalitate juridică specială acordată de legile funciare, ce funcţionează în cadrul P. J. M., prefectul fiind şi P. C. J.. A solicitat de asemenea şi obligarea terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, a invocat prevederile art. 790-792 Cod procedură civilă.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În dovedirea pretenţiilor sale, a ataşat la dosarul cauzei, următoarele înscrisuri: certificat de înregistrare în scopuri de TVA (f.16-17), certificat de înscriere (f.18), încheiere civilă (f.19-21), proces verbal  din data de 15.08.2015 (f.22-24), proces verbal din data de 19.08.2015, respectiv 09.10.2015 (f. 25-27), cerere de executare silită (f.27), încheiere civilă nr. 755 (f.28-31), împuternicire avocaţială (f.32), ordine de plată (33-34), factură (f. 35-36), încheiere (f. 37), cerere creditor (f.38), înştiinţare (f. 39-40), comunicare încheiere de executare (f. 40-41), încheiere din 03.05.2017 (f.43), somaţie (f.44,46), înştiinţare (f.45,47), adresa de înfiinţare a popririi (f. 48, 50), înştiinţare privind măsura popririi (f.49), înştiinţare privind măsura popririi (f.51), comunicări (f. 52-54, 58-59), adrese (f.55,56,57,60-61).

La data de 25.09.2017, debitoarea C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. a depus la dosar întâmpinare prin care solicită respingerea cererii de validare a popririi în principal ca tardivă, iar în subsidiar ca inadmisibilă.

În motivare, a arătat în esenţă că, prin Sentinţa civilă nr. 502/08.04.2015 pronunţată de Judecătoria Topliţa în dosarul nr. 1744/326/2014, pârâtele C. J. P. S. D. D. P. P. A. T. M. şi C. L. D. F. F. S, au fost obligate să plătească în favoarea reclamantului penalităţi de 1.000 lei pe zi de întârziere fiecare, până la executarea obligaţiei prevăzută în titlul executoriu, respectiv Sentinţa civilă nr. 909/27.06.2012 a Judecătoriei Reghin, astfel cum a fost modificată prin Decizia civilă nr. 1025/2012 a Tribunalului Mureş, hotărâri pronunţate în dosarul nr. 849/289/2009.

A mai arătat că prin cererea depusă la Judecătoria Topliţa, în cadrul dosarului nr. 21/326/2016, reclamantul C. F. U. din T. a solicitat instanţei de judecată, în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. şi C.l.d.F.F.  S, în baza art. 906 pct. 4 Cod procedură civilă, să fixeze suma definitivă a penalităţilor, să oblige pe fiecare debitoare la plata a câte 100.000 lei calculate până la data introducerea cererii şi la plata cheltuielilor de judecată. Totodată a arătat că în acest dosar, C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. a formulat cerere de chemare în garanţie a R. N. a P. - R, prin D. S. M., iar cererea de chemare în garanţie a fost disjunsă, formând obiectul dosarului nr. 1070/326/2016. În acest dosar, pârâta a arătat că Judecătoria Topliţa a pronunţat Sentinţa civilă nr. 515/08.06.2017, prin care s-a respins cererea de chemare în garanţie iar în prezent, pe rolul Tribunalului Harghita (dosar nr. 1070/326/2016) se află soluţionarea apelului formulat de pârâtă împotriva Sentinţei civile nr. 515/08.06.2017 a Judecătoriei Topliţa.

De asemenea, a arătat că prin încheierea civilă nr. 755/29.09.2016, pronunţată de Judecătoria Topliţa în dosarul nr. 21/326/2016, s-a admis cererea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. şi C.l.d.f.f.S. şi în consecinţă s-a fixat suma definitivă a penalităţilor stabilite prin Sentinţa civilă nr. 502/08.04.2015 pronunţată în dosarul nr. 1744/326/2014 de Judecătoria Topliţa la suma de 100.000 lei în sarcina fiecărei pârâte şi a obligat pârâtele să plătească reclamantului penalităţi definitive în cuantum de 100.000 lei fiecare.

A mai arătat că la data de 11.05.2017, cu adresa înregistrată la I.P.J. M. sub numărul 7199/2017, B.E.J. C.M.C. a comunicat P.J.M. adresa de înfiinţare a popririi în cadrul dosarului 106/E/2017, comunicându-se astfel P.J.M. că, s-a înfiinţat poprirea „asupra cotei de 1/3 din venitul net lunar, pe care unitatea dumneavoastră, în calitate de terţ poprit, îl datorează debitorului urmărit C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M., ..., până la încasarea sumei de 104.350,00 lei...” şi s-a arătat că "In conformitate cu dispoziţiile art. 787 Cod procedură civilă, în termen de 5 zile de la primirea popririi/scadenţa sumelor datorate pe viitor urmează să se consemneze sumele de bani poprite şi trimiterea dovezii executorului judecătoresc”.

A învederat că la aceeaşi dată de 11.05.2017, prin Somaţia emisă la data de 03.05.2017 în dosarul nr.106/E/2017, înregistrată la I.P.J. M. sub nr. 7196/11.05.2017, B.E.J. C.M.C. i-a pus în vedere ca, în termen de 1 zi de la primirea înscrisului, să se conformeze dispozitivului titlului executoriu - Sentinţa civilă nr. 755/29.09.2016 pronunţată în dosarul nr. 21/326/2016 al Judecătoriei Topliţa, definitivă la data de 29.09.2016, în sensul de a achita creanţa totală în sumă de 104.350,00 lei, sumă compusă din 100.000,00 lei reprezentând penalităţi şi 4.350,00 lei cheltuieli de executare silită. S-a comunicat totodată înştiinţarea privind măsura popririi, copia adresei de înfiinţare a popririi, înştiinţarea privind declanşarea urmăririi silite în baza titlului executoriu indicat, încheierea din 03.05.2017 privind stabilirea cheltuielilor de executare solită, încheierea civilă nr. 755/29.0.2016 a Judecătoriei Topliţa din dosar 21/326/2016 şi încheierea civilă nr. 2471/26.04.2017 a Judecătoriei Târgu Mureş - dosar nr. ....

Debitoarea a precizat că a formulat contestaţie la executare, în contradctoriu cu C.F.U.d. T. şi C.l.p.s.d.d.p.p.a.t.S., solicitând instanţei să dispună anularea Somaţiei din data de 03.05.2017, a încheierii civile nr. 2471/26.04.2017 de încuviințare a executării silite, a încheierii din data de 03.05.2017 de stabilire a cheltuielilor de executare silită, emise în dosarul nr. 106/E/2017 al B.E.J. C.M.C., iar în subsidiar, cenzurarea cuantumului cheltuielilor de executare, în sensul micşorării acestora precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a cauzei, contestaţie ce formează în prezent obiectul dosarului nr. ... aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Mureş, cu termen de judecată fixat la data de 27.09.2017.

Debitoarea a mai arătat că apreciază că cererea de validare a popririi este tardivă, raportat la dispoziţiile art. 790 alin. (1) Cod procedură civilă, întrucât,  adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată la data de 11.05.2017 P.J.M. iar din înscrisurile comunicate rezultă că cererea de validare a popririi, formulată de reclamantul C.F.U.d.T., a fost înregistrată la Judecătoria Târgu Mureş la data de 19.06.2017, fiind depăşit termenul de o lună reglementat de art. 790 alin. (1) Cod procedură civilă.

Totodată, a arătat că cererea de validare a popririi este inadmisibilă, deoarece în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 790 alin. (4) Cod procedură civilă, câtă vreme terţul poprit nu "datorează sume de bani debitorului". Astfel, I.P.J..M. funcţionează în limitele atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 340/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 460/2006 cu modificările şi completările ulterioare, iar potrivit prevederilor art.52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 4 din anexa la H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. este o autoritate publică cu activitate administrativ-jurisdicţională, un organ colegial, format din reprezentanţi ai mai multor instituţii, fără personalitate juridică, fără patrimoniu distinct şi fără buget propriu.

A precizat de asemenea, în conformitate cu art. 187 şi art. 188 Cod civil, C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. nu deţine toate caracteristicile unei persoane juridice, aşa cum aceasta este definită prin textele legale în vigoare, în lipsa unui patrimoniu propriu, "afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general".

A mai arătat că inadmisibilitatea cererii de validare a popririi rezultă şi din prevederile art. 781 alin. (1) Cod procedură civilă, care reglementează obiectul popririi.

A precizat că în cererea de precizare depusă de C.F.U.D.T. se menţionează că executorul judecătoresc a înfiinţat poprirea "asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporabile datorate debitorului ori deţinute în numele său de terţul poprit sau pe care acesta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente", fără a indica temeiul de drept al respectivelor raporturi juridice.

În speţă, în opinia debitoarei terţul poprit nu datorează debitorului sume de bani şi nici nu deţine în numele acestuia titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporate urmăribile, neexistând raporturi juridice de această natură între I.P.J.M. şi C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M., iar faptul că P. este şi P.C.J nu atrage vreo obligaţie a terţului poprit faţă de debitor, în sensul celor reglementate de art. 781 alin. (1) şi art. 790 alin. (4) Cod procedură civilă.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 205 şi următoarele, art. 781, art. 790 Cod procedură civilă, Legea nr. 340/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare, prevederile indicate în cuprinsul întâmpinării.

În probaţiune, a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În dovedirea apărărilor sale, a depus la dosarul cauzei, următoarele înscrisuri: contestaţie la executare (f. 88-93).

La data de 26.09.2017, terţul poprit I.P.J.M a depus la dosar întâmpinare prin care a solicitat  respingerea cererii de validare a popririi în principal ca tardivă şi  în subsidiar ca inadmisibilă.

În motivare, a arătat în esenţă că, prin Sentinţa civilă nr. 502/08.04.2015 pronunţată de Judecătoria Topliţa în dosarul nr. 1744/326/2014, pârâtele C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. şi C.L.D.F.F. S., au fost obligate să plătească în favoarea reclamantului penalităţi de 1.000 lei pe zi de întârziere fiecare, până la executarea obligaţiei prevăzută în titlul executoriu, respectiv Sentinţa civilă nr. 909/27.06.2012 a Judecătoriei Reghin, astfel cum a fost modificată prin Decizia civilă nr. 1025/2012 a Tribunalului Mureş, hotărâri pronunţate în dosarul nr. 849/289/2009.

A mai arătat că prin cererea depusă la Judecătoria Topliţa, în cadrul dosarului nr. 21/326/2016, reclamantul C.F.U.D.T. a solicitat instanţei de judecată, în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. şi C.L.D.F.F S., în baza art. 906 pct. 4 Cod procedură civilă, să fixeze suma definitivă a penalităţilor, să oblige pe fiecare debitoare la plata a câte 100.000 lei calculate până la data introducerea cererii şi la plata cheltuielilor de judecată. Totodată a arătat că în acest dosar, C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. a formulat cerere de chemare în garanţie a R.N.aP.R., prin D.S.M., iar cererea de chemare în garanţie a fost disjunsă, formând obiectul dosarului nr. 1070/326/2016. În acest dosar, pârâta a arătat că Judecătoria Topliţa a pronunţat Sentinţa civilă nr. 515/08.06.2017, prin care s-a respins cererea de chemare în garanţie iar în prezent, pe rolul Tribunalului Harghita (dosar nr. 1070/326/2016) se află soluţionarea apelului formulat de pârâtă împotriva Sentinţei civile nr. 515/08.06.2017 a Judecătoriei Topliţa.

De asemenea, a arătat că prin încheierea civilă nr. 755/29.09.2016, pronunţată de Judecătoria Topliţa în dosarul nr. 21/326/2016, s-a admis cererea formulată de reclamant în contradictoriu cu pârâtele C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. şi C.L.F.F. S. şi în consecinţă s-a fixat suma definitivă a penalităţilor stabilite prin Sentinţa civilă nr. 502/08.04.2015 pronunţată în dosarul nr. 1744/326/2014 de Judecătoria Topliţa la suma de 100.000 lei în sarcina fiecărei pârâte şi a obligat pârâtele să plătească reclamantului penalităţi definitive în cuantum de 100.000 lei fiecare.

A mai arătat că la data de 11.05.2017, cu adresa înregistrată la I.P.J.M. sub numărul 7199/2017, B.E.J. C.M.C. a comunicat P.J.M. adresa de înfiinţare a popririi în cadrul dosarului 106/E/2017, comunicându-se astfel P.J.M. că, s-a înfiinţat poprirea „asupra cotei de 1/3 din venitul net lunar, pe care unitatea dumneavoastră, în calitate de terţ poprit, îl datorează debitorului urmărit C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M., ..., până la încasarea sumei de 104.350,00 lei...” şi s-a arătat că "In conformitate cu dispoziţiile art. 787 Cod procedură civilă, în termen de 5 zile de la primirea popririi/scadenţa sumelor datorate pe viitor urmează să se consemneze sumele de bani poprite şi trimiterea dovezii executorului judecătoresc”.

A învederat că la aceeaşi dată de 11.05.2017, prin Somaţia emisă la data de 03.05.2017 în dosarul nr.106/E/2017, înregistrată la I.P.J.M. sub nr. 7196/11.05.2017, B.E.J. C.M.C. i-a pus în vedere ca, în termen de 1 zi de la primirea înscrisului, să se conformeze dispozitivului titlului executoriu - Sentinţa civilă nr. 755/29.09.2016 pronunţată în dosarul nr. 21/326/2016 al Judecătoriei Topliţa, definitivă la data de 29.09.2016, în sensul de a achita creanţa totală în sumă de 104.350,00 lei, sumă compusă din 100.000,00 lei reprezentând penalităţi şi 4.350,00 lei cheltuieli de executare silită. S-a comunicat totodată înştiinţarea privind măsura popririi, copia adresei de înfiinţare a popririi, înştiinţarea privind declanşarea urmăririi silite în baza titlului executoriu indicat, încheierea din 03.05.2017 privind stabilirea cheltuielilor de executare solită, încheierea civilă nr. 755/29.0.2016 a Judecătoriei Topliţa din dosar 21/326/2016 şi încheierea civilă nr. 2471/26.04.2017 a Judecătoriei Târgu Mureş - dosar nr. ....

Terţul poprit a precizat că debitoarea a formulat contestaţie la executare, în contradictoriu cu C.F.U.D.T. şi C.L.P.S.D.D.P.P.A.T.S., solicitând instanţei să dispună anularea Somaţiei din data de 03.05.2017, a încheierii civile nr. 2471/26.04.2017 de încuviințare a executării silite, a încheierii din data de 03.05.2017 de stabilire a cheltuielilor de executare silită, emise în dosarul nr. 106/E/2017 al B.E.J. C.M.C., iar în subsidiar, cenzurarea cuantumului cheltuielilor de executare, în sensul micşorării acestora precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea definitivă a cauzei, contestaţie ce formează în prezent obiectul dosarului nr. ... aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Mureş, cu termen de judecată fixat la data de 27.09.2017.

Terţul poprit a mai arătat că apreciază că cererea de validare a popririi este tardivă, raportat la dispoziţiile art. 790 alin. (1) Cod procedură civilă, întrucât,  adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată la data de 11.05.2017 P.J.M. iar din înscrisurile comunicate rezultă că cererea de validare a popririi, formulată de reclamantul C.F.U.D.T:, a fost înregistrată la Judecătoria Târgu Mureş la data de 19.06.2017, fiind depăşit termenul de o lună reglementat de art. 790 alin. (1) Cod procedură civilă.

Totodată, a arătat că cererea de validare a popririi este inadmisibilă, deoarece în speţă nu sunt incidente dispoziţiile art. 790 alin. (4) Cod procedură civilă, câtă vreme terţul poprit nu "datorează sume de bani debitorului". Astfel, I.P.J.M. funcţionează în limitele atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 340/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 460/2006 cu modificările şi completările ulterioare, iar potrivit prevederilor art.52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, raportat la art. 4 din anexa la H.G. nr. 890/2005, cu modificările şi completările ulterioare, C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. este o autoritate publică cu activitate administrativ-jurisdicţională, un organ colegial, format din reprezentanţi ai mai multor instituţii, fără personalitate juridică, fără patrimoniu distinct şi fără buget propriu.

A precizat de asemenea, în conformitate cu art. 187 şi art. 188 Cod civil, C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. nu deţine toate caracteristicile unei persoane juridice, aşa cum aceasta este definită prin textele legale în vigoare, în lipsa unui patrimoniu propriu, "afectat realizării unui anumit scop licit şi moral, în acord cu interesul general".

A mai arătat că inadmisibilitatea cererii de validare a popririi rezultă şi din prevederile art. 781 alin. (1) Cod procedură civilă, care reglementează obiectul popririi.

A precizat că în cererea de precizare depusă de C.F.U.D.T. se menţionează că executorul judecătoresc a înfiinţat poprirea "asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporabile datorate debitorului ori deţinute în numele său de terţul poprit sau pe care acesta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente", fără a indica temeiul de drept al respectivelor raporturi juridice.

În speţă, în opinia sa terţul poprit nu datorează debitorului sume de bani şi nici nu deţine în numele acestuia titluri de valoare sau alte bunuri mobile incorporate urmăribile, neexistând raporturi juridice de această natură între I.P.J.M şi C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M., iar faptul că P. este şi P.C.J. nu atrage vreo obligaţie a terţului poprit faţă de debitor, în sensul celor reglementate de art. 781 alin. (1) şi art. 790 alin. (4) Cod procedură civilă.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 205 şi următoarele, art. 781, art. 790 Cod procedură civilă, Legea nr. 340/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, H.G. nr. 890/2005 cu modificările şi completările ulterioare, prevederile indicate în cuprinsul întâmpinării.

În probaţiune a solicitat încuviinţarea probei cu înscrisuri.

În dovedirea apărărilor sale, a depus la dosarul cauzei, următoarele înscrisuri: contestaţie la executare (f. 77-82).

La data de 19.10.2017, creditorul a depus la dosar răspuns la întâmpinare prin care a solicitat  respingerea apărărilor formulate ca nefondate.

În motivare a arătat că prin titlu executoriu - Sentinţa civilă nr. 755/29.09.2016, pronunţată în dosarul 21/326/2016 al Judecătoriei Topliţa, definitivă la data de 29.09.2016, debitoarea Comisia judeţeană pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Mureş, a fost obligată să plătească suma de 104.350 lei, iar suma nefiind achitată de bună-voie, a demarat executarea silită.

A mai arătat că executarea silită a fost încuviinţată prin încheierea de încuviinţare a executării silite nr. 2471/26.04.2017, în dosarul nr. ... al Judecătoriei Tg. Mureş şi în vederea recuperării creanţei a fost înfiinţată poprirea la terţul poprit I. P., care nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i revin pentru validarea popririi.

A precizat că în acest context, apreciază că au devenit aplicabile dispoziţiile art. 790 Cod procedură civilă.

Cu privire la tardivitatea şi inadmisibilitatea cererii, creditoarea a precizat că apreciază că aceste apărări sunt nefondate.

A menţionat că cererea de validare a popririi nu a fost înregistrată la Judecătoria Tg. Mureş la data de 19 iunie 2017, ci a fost trimisă prin poştă la data de 14 iunie 2017, înăuntrul termenului de 1 lună stabilit de lege, sens în care excepţia invocată este nefondată.

În legătură cu admisibilitatea cererii, a arătat că aceasta este admisibilă, deoarece debitorul este o structură funcţională cu personalitate juridică specială, acordată de legile funciare, ce funcţionează în cadrul Instituţiei prefectului iar în acest context, afirmaţia din întâmpinare cu privire la faptul că P. este şi P.C.J. nu atrage vreo obligaţie a terţului poprit faţă de debitor, este eronată. Creditoarea a menţionat că actele juridice făcute de organele persoanei juridice sunt considerate actele persoanei juridice însăşi iar în condiţiile în care P. este P.C.J, actele P. sunt actele C.J.

A mai precizat că titlul executoriu sancţionează o atitudine a C.J., (prin preşedintele său - P) iar potrivit Legii nr. 340/2004, I.P. este o instituţie publică, cu personalitate juridică, cu patrimoniu şi buget propriu. Din interpretarea coroborată a dispoziţiilor cuprinse în Legea 18/1991, HG 890/2005, Legea nr. 215/2001 şi 340/2004, rezultă că I.P. poate avea calitatea de terţ poprit pentru obligaţiile stabilite în sarcina C.J.F.F., în opinia creditoarei.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 201 alin. 2 Cod procedură civilă.

La termenul din data de 13.02.2018 instanţa a respins ca neîntemeiată excepţia tardivităţii invocată de debitoare şi a încuviinţat şi a administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Analizând întreg probatoriul administrat în cauză, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Încheierea civilă nr. 755 din data de 29.09.2016 a Judecătoriei Topliţa, pronunţată în dosarul nr. 21/326/2016, definitivă la data de 29.09.2016 (f. 28-31), debitoarea a fost obligată la plata către creditoare a sumei de 100.000 lei.

Întrucât debitoarea nu şi-a executat obligaţia de bunăvoie, creditoarea s-a adresat instanţei de judecată în vederea declanşării procedurii de executare silită. Prin încheierea nr.26.04.2017 a Judecătoriei Târgu-Mureş, pronunţată în dosarul nr. ..., definitivă la data de 26.04.2017 (f. 32), instanţa a dispus încuviinţarea executării silite a titlului executoriu constând în Încheierea civilă nr. 755 din data de 29.09.2016, pentru realizarea creanței având ca obiect suma de 200.000,00 lei reprezentând penalități (100.000,00 lei în sarcina C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. și 100.000,00 lei în sarcina  C.L.D.F.F.).

Executorul a somat debitoarea să achite suma datorată, în termen de 1 zi de la primirea somaţiei (f.46), a înştiinţat-o cu privire la declanşarea urmăririi silite (f. 47) precum şi cu privire la măsura popririi asupra conturilor debitoarei-veniturilor realizate la terţul poprit (f. 48). Actele i-au fost comunicate debitoarei la data de 11.05.2017, astfel cum rezultă din dovada de înmânare (f. 53 verso). Totodată, reţine că la aceeaşi dată (f. 54 verso), terţului poprit i-a fost comunicată adresa de înfiinţare a popririi din data de 03.05.2017 (f. 48) şi încheierea de încuviinţare a executării silite. Prin încheierea din data de 03.05.2017, executorul judecătoresc a stabilit cheltuieli de executare în cuantum de 8.700,00 lei pentru ambele debitoare (C.L. şi C.J.), adică 4.350,00 lei în sarcina fiecăreia (f. 43).

Întrucât Terţul poprit nu a virat sumele poprite, astfel cum i s-a pus în vedere prin adresa de înfiinţare a popririi, creditoarea s-a adresat instanţei cu cererea de validare a popririi care face obiectul prezentului dosar.

În drept, cu titlu preliminar, instanța reține că potrivit dispozițiilor art. 3 alin.1 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Codului de procedură civilă „dispozițiile codului de procedură civilă se aplică numai proceselor și executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare”. Conform art.622 alin. 2 executarea silită începe „odată cu sesizarea organului de executare”. Având în vedere că în cauză creditoarea, a depus cererea de executare silită la executor la data de 13.04.2017 (f. 27), instanța va avea în vedere dispozițiile Codului de procedură civilă în vigoare la această dată.

Apreciază că sunt incidente următoarele prevederi legale:

Art. 781 Cod procedură civilă

„(1) Sunt supuse urmăririi silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului ori deţinute în numele său de o a treia persoană sau pe care aceasta din urmă i le va datora în viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente. De asemenea, în condiţiile art. 733 alin. (1), pot fi poprite şi bunurile mobile corporale ale debitorului deţinute de un terţ în numele său.

(2) În cazul popririi sumelor de bani din conturile bancare, pot face obiectul urmăririi silite prin poprire atât soldul creditor al acestor conturi, cât şi încasările viitoare, cu respectarea limitelor prevăzute la art. 729, dacă este cazul.

(3) Poprirea se poate înfiinţa şi asupra sumelor sau bunurilor mobile incorporale pe care creditorul le datorează debitorului, dacă ambele creanţe sunt certe şi lichide.

(4) Se va putea popri şi creanţa cu termen ori sub condiţie. În acest caz, poprirea nu va putea fi executată decât după ajungerea la termen ori de la data îndeplinirii condiţiei.

(5) Nu sunt supuse executării silite prin poprire:a) sumele care sunt destinate unei afectaţiuni speciale prevăzute de lege şi asupra cărora debitorul este lipsit de dreptul de dispoziţie;b) sumele reprezentând credite nerambursabile ori finanţări primite de la instituţii sau organizaţii naţionale şi internaţionale pentru derularea unor programe ori proiecte;c) sumele aferente plăţii drepturilor salariale viitoare, pe o perioadă de 3 luni de la data înfiinţării popririi. Atunci când asupra aceluiaşi cont sunt înfiinţate mai multe popriri, termenul de 3 luni în care se pot efectua plăţi aferente drepturilor salariale viitoare se calculează o singură dată de la momentul înfiinţării primei popriri”.

Art. 783 Cod procedură civilă

„(1) Poprirea se înfiinţează fără somaţie, în baza încheierii de încuviinţare a executării, prin adresă în care se va preciza şi titlul executoriu în temeiul căruia s-a înfiinţat poprirea, ce va fi comunicată celei de-a treia persoane arătate la art. 781 alin. (1), împreună cu încheierea de încuviinţare a executării sau un certificat privind soluţia pronunţată în dosar. Despre măsura luată va fi înştiinţat şi debitorul, căruia i se va comunica, în copie, adresa de înfiinţare a popririi, la care se vor ataşa şi copii certificate de pe încheierea de încuviinţare a executării sau de pe certificatul privind soluţia pronunţată în dosar, şi titlul executoriu, în cazul în care acestea din urmă nu i-au fost anterior comunicate.

(2) În adresa de înfiinţare a popririi i se va pune în vedere celei de-a treia persoane, care devine, potrivit alin. (1), terţ poprit, interdicţia de a plăti debitorului sumele de bani sau bunurile mobile pe care i le datorează ori pe care i le va datora, declarându-le poprite în măsura necesară pentru realizarea obligaţiei ce se execută silit.

(3) Adresa de înfiinţare a popririi va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul lor, precum şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute.

(4) În cazul în care se solicită înfiinţarea popririi pentru toate conturile unei persoane fizice sau juridice, inclusiv pentru conturile subunităţilor fără personalitate juridică ale acesteia din urmă, se vor indica, dacă sunt cunoscute, elementele de identificare pentru fiecare cont în parte, respectiv pentru fiecare subunitate fără personalitate juridică a debitorului persoană juridică.

(5) În cazul în care adresa de înfiinţare a popririi se transmite unei unităţi operaţionale a unei instituţii de credit, poprirea va fi înfiinţată numai asupra conturilor pe care debitorul urmărit le are deschise la acea unitate. Dacă debitorul nu are cont deschis la unitatea instituţiei de credit sesizate, aceasta va informa executorul cu privire la conturile deschise de debitor la alte unităţi operaţionale.

(6) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care poprirea se înfiinţează asupra titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile incorporale urmăribile ce se află în păstrare la unităţi specializate.

(7) În cazul în care poprirea a fost înfiinţată ca măsură de asigurare şi nu a fost desfiinţată până la obţinerea titlului executoriu, se va comunica terţului poprit o copie certificată de pe titlul executoriu în vederea îndeplinirii obligaţiilor prevăzute la art. 787. Titlul executoriu va fi însoţit de o adresă care va cuprinde numele şi domiciliul debitorului persoană fizică ori, pentru persoanele juridice, denumirea şi sediul, precum şi codul numeric personal sau, după caz, codul unic de înregistrare ori codul de identificare fiscală, dacă sunt cunoscute, numărul şi data adresei în baza căreia s-a înfiinţat poprirea asigurătorie, numărul dosarului de executare şi datele de identificare a contului în care a fost consemnată suma poprită asigurătoriu.

(8) După înfiinţarea popririi, orice alt creditor al debitorului poprit va putea să poprească aceeaşi creanţă până la eliberarea sau distribuirea sumelor rezultate din poprire, cu respectarea dispoziţiilor art. 787”.

Prevederile art. 784 Cod procedură civilă „(1) Din momentul comunicării adresei de înfiinţare a popririi către terţul poprit sunt indisponibilizate toate sumele şi bunurile poprite. De la indisponibilizare şi până la achitarea integrală a obligaţiilor prevăzute în titlul executoriu, inclusiv pe perioada suspendării urmăririi silite prin poprire, terţul poprit nu va face nicio altă plată sau altă operaţiune care ar putea diminua bunurile indisponibilizate, dacă legea nu prevede altfel”.

Art. 787 Cod procedură civilă

„(1) În termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat:1. să consemneze suma de bani, dacă creanţa poprită este exigibilă, sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului judecătoresc, în cazul popririi înfiinţate pentru realizarea altor creanţe decât cele arătate la pct. 2; 2. să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenită acestuia, în cazul sumelor datorate cu titlu de obligaţie de întreţinere sau de alocaţie pentru copii, precum şi în cazul sumelor datorate cu titlu de despăgubiri pentru repararea pagubelor cauzate prin moarte, vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii. La cererea creditorului, suma îi va fi trimisă la domiciliul indicat sau, dacă este cazul, la reşedinţa indicată, cheltuielile de trimitere fiind în sarcina debitorului.

(2) Dacă sunt înfiinţate mai multe popriri, terţul poprit va proceda potrivit alin. (1), comunicând, după caz, executorului ori creditorilor arătaţi la pct. 1 şi 2 din acelaşi alineat numele şi adresa celorlalţi creditori, precum şi sumele poprite de fiecare în parte.(…)(5) Terţul poprit nu va putea face contestaţie împotriva popririi. El îşi va formula apărările în instanţa de validare”.

Art. 790 Cod procedură civilă

„(1) Dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

(2) În cazul când asupra aceleiaşi sume datorate de terţul poprit există mai multe popriri, care nu au fost executate de către acesta, validarea lor se va putea judeca printr-o singură hotărâre.

(3) Instanţa îi va cita pe creditorul urmăritor şi pe cei intervenienţi, dacă este cazul, precum şi pe debitorul şi terţul poprit şi, la termenul fixat pentru judecarea cererii de validare, va putea dispune administrarea oricărei probe necesare soluţionării acesteia, care este admisibilă potrivit normelor de drept comun. În instanţa de validare, terţul poprit poate opune creditorului urmăritor toate excepţiile şi mijloacele de apărare pe care le-ar putea opune debitorului, în măsura în care ele se întemeiază pe o cauză anterioară popririi.

(4) Dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit îi datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare a popririi, prin care îl va obliga pe terţul poprit să îi plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi”.

În cauză, instanţa reţine că pentru validarea popririi se impun a fi îndeplinite o serie de condiţii, respectiv neîndeplinirea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit pentru efectuarea popririi, anume neconsemnarea sumei de bani urmărite, precum şi existenţa unui raport juridic obligaţional între terţul poprit şi debitor.

Referitor la prima condiţie instanţa reţine că terţul poprit P.J.M. nu a consemnat sumele solicitate prin adresa de înfiinţare a popririi, fapt necontestat de niciuna din părţi.

Referitor la cea de-a doua condiţie, prin întâmpinarea depusă la dosar, terţul poprit a arătat că nu există raporturi juridice între debitor şi terţul poprit, aspect susţinut şi de către debitoare prin întâmpinare, ambele părţi arătând, în esenţă, că I.P.J.M. funcţionează în limitele atribuţiilor stabilite prin Legea nr. 340/2004 republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr. 460/2006 cu modificările şi completările ulterioare, în timp ce C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. este o autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională (art. 52 alin. 1 din Legea nr. 18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare), care exercită atribuţiile reglementate de art. 6 din anexa la H.G. nr. 890/2005 precum şi că debitoarea nu deţine toate caracteristicile unei persoane juridice. Totodată, au precizat că cele două instituţii sunt separate, iar P. nu datorează sume de bani C. J..

Cu privire la acest aspect, instanţa va reţine incidenţa următoarelor dispoziţii legale.

Art. 52 din Legea nr. 18/1991

„(1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeţeană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională.

(2) Comisia judeţeană şi cea locală au, în limitele competenţei lor şi prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă, calitate procesuală pasivă şi, când este cazul, activă, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat convenţional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat

(3) Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă*) sunt aplicabile.”.

Art. 1 din O.G. nr. 22/2002

„(1) Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice se achită din sumele aprobate cu această destinaţie prin bugetele acestora sau, după caz, de la titlurile de cheltuieli la care se încadrează obligaţia de plată respectivă. (2) Creanţele stabilite prin titluri executorii în sarcina instituţiilor şi autorităţilor publice nu se pot achita din sumele destinate potrivit bugetului aprobat pentru acoperirea cheltuielilor de organizare şi funcţionare, inclusiv a celor de personal, în scopul îndeplinirii atribuţiilor şi obiectivelor legale, pentru care au fost înfiinţate” Potrivit art. 8 din acelaşi act normativ „Dispoziţiile prezentei ordonanţe se aplică în mod corespunzător şi executării obligaţiilor de plată stabilite, prin titluri executorii, în sarcina autorităţilor administrative autonome”.

Art. 7 alin. 1 din Legea nr. 340/2004

„(1) Activitatea instituţiei prefectului este finanţată de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, şi din alte surse legal constituite”.

Art. 4 din Anexa la H.G. nr. 890/2005

 „(1) Comisia judeţeană sau a Municipiului Bucureşti este numită prin ordin al prefectului şi va avea următoarea componenţă: a) prefectul - preşedintele comisiei;b) subprefectul desemnat de prefect - în caz de indisponibilitate determinată de boală, demisie sau suspendare a prefectului preia prerogativele acestuia; c) secretarul general al instituţiei prefectului - secretarul comisiei; d) directorul direcţiei de contencios administrativ şi controlul legalităţii; e) directorul oficiului judeţean de cadastru şi publicitate imobiliară; e^1) directorul executiv al direcţiei pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană sau a municipiului Bucureşti; f) reprezentantul teritorial al Agenţiei Domeniilor Statului; g) directorul sucursalei teritoriale a Administraţiei Naţionale "Îmbunătăţiri Funciare" - R.A.; h) un reprezentant desemnat de consiliul judeţean respectiv al Municipiului Bucureşti;i) inspectorul-şef al inspectoratului silvic teritorial sau împuternicitul acestuia; j) directorul direcţiei silvice din cadrul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva sau împuternicitul acestuia;k) un reprezentant al Asociaţiei Proprietarilor de Păduri din România;  l) un reprezentant al Asociaţiei Administratorilor de Păduri; m) un reprezentant al asociaţiilor proprietarilor de terenuri agricole legal constituite;n) un reprezentant al unităţii de cercetare-dezvoltare, desemnat de către Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti", dacă este cazul”.

Rezultă aşadar faptul că debitoareaC.J. este o autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională, fără personalitate juridică şi fără patrimoniu propriu sau buget, fiind compusă din reprezentanţii mai multor instituții şi condusă de prefect, însă poate avea calitate procesual pasiva şi, drept urmare, poate fi obligată la executarea unor obligaţii băneşti.

Prin O.G. nr. 22/2002 redate mai sus, în ceea ce prieşte executarea obligaţiilor de plată ale instituţiilor publice, stabilite prin titluri executorii, s-a stabilit că, în cazul executării silite împotriva unui debitor instituţie sau autoritate publică aşa cum este debitoarea, creanţa stabilită prin titlul executoriu să  poată fi realizată din sumele aprobate prin bugetele autorităţii respective.

În ceea ce priveşte lipsa unui buget al autorităţii în cauză, după cum se invocă în prezentul dosar, reţine că executarea unei hotărâri judecătoreşti trebuie considerată ca făcând parte integrantă din proces, în sensul art. 6 din Convenţia europeană pentru stabilirea drepturilor omului. Dreptul la instanţă ar fi iluzoriu dacă ordinea juridică internă din cadrul statului contractant ar permite ca o hotărâre judecătorească definitivă şi obligatorie să rămână inoperantă în detrimentul uneia dintre părţi (cauza Săcăleanu vs. România, Hotărârea din 6 septembrie 2005; cauza Virgil Ionescu vs. România, Hotărârea din 28.06.2005).

În considerarea jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa apreciază că dispoziţiile legale prevăzute de art. 52 din Legea nr. 18/1991 nu pot rămâne fără aplicabilitate doar pentru că nu există prevederi legale care să menţioneze în mod expres cum se recuperează aceste cheltuieli în condiţiile în care comisiile de fond funciar nu au patrimoniu propriu. Acelaşi raţionament se aplică şi cu privire la plata altor sume de bani, datorate nu doar cu titlu de cheltuieli de judecată de către comisia de fond funciar. A interpreta că, în fapt, dispozițiile din cuprinsul unei hotărâri judecătorești prin care Comisia judeţeană este obligată la plata unei sume de bani nu pot fi realizate niciodată (deoarece această Comisie nu are un patrimoniu propriu) înseamnă a ajunge la o concluzie contrară voinței legiuitorului, exprimată în mod lipsit de echivoc prin art. 52 alin. 2) și 3) din Legea nr. 18/1991, unde s-a prevăzut legitimitatea procesuală a acestei autorități și faptul că poate fi obligată la cheltuieli de judecată.

De asemenea, în aplicarea principiului „norma legală trebuie interpretată în sensul de a produce efecte, iar nu în sensul de a nu produce astfel de efecte”, instanța reține că singura soluție posibilă este aceea ca obligațiile bănești stabilite în sarcina Comisiei judeţene să fie executate de către o altă instituție sau autoritate publică ce deține un patrimoniu.

Cu privire la argumentul invocat de creditor, cu privire la identitatea dintre actele organelor de conducere şi cele ale persoanei juridice, instanţa apreciază că acesta nu are legătură cu raportul juridic dedus judecăţii, deoarece nu se pune problema obligării P.J.M. la plata unor sume de bani pentru actele efectuate de conducătorul acesteia, respectiv de către P., în calitatea sa de reprezentant al P., ci se analizează raportul juridic dintre C.J.D.F.F. şi P..

Totodată, instanţa apreciază susţinerile debitoarei şi ale terţului poprit cu privire la existenţa dosarului nr. 1070/326/2016 pe rolul Tribunalului Harghita, nu au legătură cu soluţionarea prezentei cereri şi cu fondul litigiului cu care aceasta a fost învestită.

În consecinţă, instanţa apreciază că deşi nu există dispoziţii exprese care să reglementeze în concret posibilitatea recuperării sumelor stabilite prin titlul executoriu de la autoritatea publică locală, din modalitatea de organizare şi funcţionare a C.D.F.F. rezultă că atâta vreme cât comisiile nu au un patrimoniu propriu dar legea le conferă calitatea procesuală, există posibilitatea recuperării debitului de la unitatea administrativ locală în subordinea căreia funcţionează, în cauză aceasta fiind P.J.M., în considerarea calităţii sale de autoritate administrativă publică cu patrimoniu propriu, ca ordonator de credite în cadrul căruia funcţionează C.J.F.F..

În concluzie, instanța constată că sunt îndeplinite în mod cumulativ condițiile prevăzute de lege pentru validarea popririi, prin urmare, urmează a admite cererea formulată de C.F.U.D.T. în contradictoriu cu terţul poprit P.J.M., privind pe debitorul C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M. şi va dispune validarea popririi.

Sub aspectul cheltuielilor de judecată, se vor avea vedere dispoziţiile art. 453 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia partea care cade în pretenţii va fi obligată, la cerere, să plătească cheltuielile de judecată. Prin cererea precizatoare (f. 14), reclamanta a solicitat obligarea terţului la plata cheltuielilor de judecată.

Conform art. 451 Cod procedură civilă ,,(1) Cheltuielile de judecată constau în taxele judiciare de timbru şi timbrul judiciar, onorariile avocaţilor, ale experţilor şi ale specialiştilor numiţi în condiţiile art. 330 alin. (3), sumele cuvenite martorilor pentru deplasare şi pierderile cauzate de necesitatea prezenţei la proces, cheltuielile de transport şi, dacă este cazul, de cazare, precum şi orice alte cheltuieli necesare pentru buna desfăşurare a procesului”.

În privinţa onorariului avocaţial solicitat, instanţa, analizând înscrisurile depuse în susţinerea pretenţiilor (f. 33-36), reţine cu privire la facturile depuse şi la ordinele de plată că acestea sunt exemplare fotocopiate, iar nu originalul.

Acestea, ca orice alte pretenţii, trebuie dovedite prin înscrisuri care rămân câştigate cauzei, sunt cheltuieli care s-au făcut în raport de prezentul dosar, înscrisurile neputând fi folosite pentru a recupera cheltuielile decât în legătură cu acest litigiu.

De altfel, în cuprinsul Deciziei nr. 1378 din 23 aprilie 2010 pronunţată în recurs de Secţia comercială a Înaltei Curți de Casaţie şi Justiţie având ca obiect recursul împotriva neacordării cheltuielilor de judecată rezultă că onorariile de avocat se dovedesc prin depunerea la dosarul cauzei a originalului chitanţei reprezentând achitarea onorariului de avocat sau a ordinului de plată, însoţite de un exemplar al facturii fiscale, care să menţioneze numărul contractului de asistenţă juridică sau numărul dosarului pentru care au fost achitate aceste sume. Acest raţionament se justifică prin faptul că instanţa va acorda cheltuielile de judecată numai în raport cu actele justificative ale plăţilor, iar hotărârea instanţei reprezintă înscris justificativ şi poate fi pusă în executare silită de către partea care a avansat aceste cheltuieli.

De asemenea, constată că aceste înscrisuri sunt din anul 2016, astfel încât, faţă de data sesizării instanţei, respectiv 19.07.2017, nu pot fi considerate cheltuieli efectuate în legătură cu prezentul litigiu.

Prin urmare, instanţa va admite în parte cererea de obligare a terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată, şi îl va obliga pe acesta la plata sumei de 20 lei, constând în taxă judiciară de timbru (f. 3) şi va respinge cererea de obligare a terţului poprit la plata cheltuielilor de judecată constând în onorariu avocaţial.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu xerocopierea, constată că prin încheierea din data de 12.01.2018, s-a dispus efectuarea unor copii după actele depuse de creditor, pentru a fi comunicate debitoarei şi terţului poprit.

Cheltuielile cu xerocopierea înscrisurilor de la f. 123-126 vor fi puse în sarcina creditorului, deoarece acesta nu a depus înscrisurile în suficiente exemplare pentru comunicare, potrivit art. 150 alin. 5 raportat la art. 149 alin. 1 Cod procedură civilă. În conformitate cu dispoziţiile art. 9 lit. i din O.U.G nr. 80/2013, va obliga creditorul să achite suma 1,60 lei, cu titlu de cheltuieli xerocopiere.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII,

HOTĂRĂŞTE:

Admite cererea de validare de poprire, astfel cum a fost precizată, formulată de creditorul C.F.U.D.T., CUI 13160917, cu sediul în…., în contradictoriu cu terţul poprit P.J.M., cu sediul în …. privind pe debitorul C.J.P.S.D.D.P.P.A.T.M., cu sediul în …

Validează poprirea înfiinţată în dosarul execuţional nr. 106/E/2017 al B.E.J. C.M.C., prin adresa emisă la data de 03.05.2017 şi comunicată terţului poprit la data de 11.05.2017.

Obligă terţul poprit să consemneze la dispoziţia creditorului suma de 104,350 lei, reprezentând debit principal şi cheltuieli de executare silită.

Obligă terţul poprit la plata către creditoare a sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru.

Obligă creditorul să achite suma de 1,60 lei, cu titlu cheltuieli xerocopiere.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la comunicare. Cererea de apel se depune la Judecătoria Târgu Mureş.

Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art. 396 alin. (2) Cod procedură civilă, azi, 27.02.2018.

PREŞEDINTE, GREFIER,

P.A.B. P.V.