Validare poprire. Natură juridică. Efecte.

Sentinţă civilă 6458 din 03.10.2016


Validare poprire. Natură juridică. Efecte. Spre deosebire de poprire, care constă în dispoziţia dată de executorul judecătoresc terţului poprit al datornicului de a nu plăti acestuia din urma suma urmărită, validarea popririi este o procedură care are drept finalitate, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, obligarea directă, pe cale judecătorească, a terţului poprit, faţă de creditorul popritor, la plata sumei de bani urmărită. Ca natură juridică validarea popririi este o sancţiune aplicată terţului poprit pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor ce îi revin, efectele fiind asemănătoare unei cesiuni de creanţă, potrivit dispoziţiilor art. 792 alin. 1 C.proc.civ.

Sentința civilă nr. 6458/03.10.2016 a Judecătoriei Galaţi

Prin sentința civilă nr. 6458 pronunţată la data de 03.10.2016 Judecătoria Galaţi a admis cererea formulată de  F N G C Î M M s.a. – IFN şi a validat poprirea înfiinţată de Bej PG, prin adresa întocmită la data de 11.05.2016, în dosarul de executare nr. 11/2015, pentru recuperarea sumei de 181.858,33 lei, reprezentând debit şi cheltuieli de executare, obligând terţul poprit s.c. P I s.r.l.-D să plătească creditorului, în limita creanţei, sumele datorate debitorului G D-S, în temeiul raporturilor juridice existente între aceştia, în limita cotei de 1/3 din venitul net lunar, obligând totodată terţul poprit la plata sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Pentru a pronunţa această sentinţă, instanţa a reţinut faptul că cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Galaţi, la data de 13.06.2016, sub nr. 11852/233/2016, F N G C Î M M s.a. – IFN a solicitat validarea popririi pentru suma de 181.858,33 lei, înfiinţată la data de 11.05.2016, în dosarul de executare nr. 11/2015 al Bej PG şi obligarea terţului poprit s.c. P I s.r.l.-D să-i plătească, în limita creanţei, suma pe care o datorează debitorului G D-S, în temeiul raporturilor juridice existente între aceştia, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii s-a arătat că, în temeiul titlului executoriu reprezentat de biletul la ordin seria BRDE3AA nr. 0026168, emis la data de 18.03.2009, a fost demarată procedura de executare constituindu-se dosarul nr. 11/2015.

În cadrul executării, prin adresă, executorul judecătoresc PG a dispus înfiinţarea popririi.

Având în vedere faptul că terţul poprit a omis să procedeze potrivit dispoziţiilor art. 787 C.proc.civ., în sensul de a consemna la dispoziţia executorului suma de bani solicitată, confirmând astfel înfiinţarea popririi, creditoarea a apreciat că se impune admiterea cererii de validare a popririi.

În drept, cererea a fost întemeiată potrivit dispoziţiilor art. 790 şi urm. C.proc.civ.

În probaţiune, a fost solicitată încuviinţarea şi administrarea probei cu înscrisuri ce au fost depuse în copie certificată pentru conformitate cu originalul precum şi a probelor a căror utilitate va reieşi din dezbateri.

Cererea a fost legal timbrată potrivit dispoziţiilor art. 27 din OUG nr. 80/2013.

Debitorul şi terţul poprit, înştiinţaţi potrivit dispoziţiilor art. 201 alin. 1 C.proc.civ., nu au formulat întâmpinare.

În cauză a fost încuviinţată şi administrată proba cu înscrisuri.

Cererea este introdusă în termenul legal prevăzut de art. 790 alin. 1 C.proc.civ.

Instanţa este competentă general, material şi teritorial să soluţioneze cauza, potrivit dispoziţiilor art. 790 raportat la art. 651 alin. 1 C.proc.civ.

Analizând elementele probatorii rezultate ca urmare a cercetării procesului, instanţa a reţinut următoarele:

În fapt, pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor de plată născute în urma emiterii, la data de 18.03.2009, a biletului la ordin seria BRDE3AA nr. 0026168, creditorul F N G C Î M M s.a. – IFN, a formulat cerere de executare silită împotriva avalistului G D-S, înregistrată pe rolul Bej PG sub nr. 11/2015.

Prin încheiere, executorul a dispus înregistrarea şi deschiderea dosarului, după verificarea de instanţa de executare a condiţiilor de procedibilitate şi constatarea întrunirii cumulative a cerinţelor impuse de lege fiind demarată urmărirea silită a bunurilor debitorului.

În cadrul procedurii a fost comunicată s.c. P I s.r.l.-D, în calitate de terţ poprit, la data de 12.05.2016, adresa de înfiinţare a popririi.

Potrivit dispoziţiilor art. 787 alin. 1 C.proc.civ., în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, calculat în conformitate cu prevederile art. 181 alin. 1 pct. 2 C.proc.civ., terţul poprit este obligat să consemneze suma de bani şi să trimită dovada executorului.

Dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa în vederea validării popririi, în condiţiile art. 790 C.proc.civ.

Pentru validarea popririi, creditorul urmăritor va trebui să facă dovada corespunzătoare a existenţei raportului de creanţă dintre el şi debitorul poprit precum şi a raportului de creanţă dintre debitorul său şi terţul poprit.

Spre deosebire de poprire, care constă în dispoziţia dată de executorul judecătoresc terţului poprit al datornicului de a nu plăti acestuia din urma suma urmărită, validarea popririi este o procedură care are drept finalitate, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de lege, obligarea directă, pe cale judecătorească, a terţului poprit, faţă de creditorul popritor, la plata sumei de bani urmărită.

Ca natură juridică validarea popririi este o sancţiune aplicată terţului poprit pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor ce îi revin, efectele fiind asemănătoare unei cesiuni de creanţă, potrivit dispoziţiilor art. 792 alin. 1 C.proc.civ.

Instanţa a reţinut faptul că terţul poprit nu şi-a respectat obligaţiile legale şi nici nu s-a prezentat în instanţă pentru a face dovada virării sumei poprite.

Astfel, pentru a dispune validarea popririi, instanţa a verificat exclusiv existenţa titlului executoriu şi existenţa raportului juridic nemijlocit, valabil născut, între debitor şi terţul poprit în temeiul căruia acesta din urmă datorează sume de bani debitorului.

Având în vedere considerentele expuse mai sus instanţa a admis cererea şi a validat poprirea înfiinţată de Bej PG, prin adresa întocmită la data de 11.05.2016, în dosarul de executare nr. 11/2015, pentru recuperarea sumei de 181.858,33 lei, reprezentând debit şi cheltuieli de executare, obligând terţul poprit s.c. P I s.r.l.-D să plătească creditorului, în limita creanţei, sumele datorate debitorului G D-S, în temeiul raporturilor juridice existente între aceştia, în limita cotei de 1/3 din venitul net lunar, obligând totodată terţul poprit la plata sumei de 20 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru.

Domenii speta