Validare poprire

Hotărâre 1193 din 16.03.2017


 validare poprire

S E N T I N Ţ A  C I V I L Ă NR. 1193/2017

Pe rol se află soluţionarea cauzei civile având ca obiect validare poprire formulată de BEJ AA în contradictoriu cu debitorul BBşi terţul poprit CC.

La apelul nominal făcut în şedinţă publică, au lipsit părţile.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează instanţei următoarele:

-procedura de citare legal îndeplinită;

-cauza este primul termen de judecată;

-s-a solicitat de către petent judecarea cauzei în lipsă (fila 10);

-petentul are termen în cunoştinţă conform  dispoziţiilor art. 88 alin.1 pct.51 Cod procedură civilă.

Instanţa, potrivit dispoziţiilor art. 1591 alin. 4 Cod procedură civilă, verificând competenţa generală, materială şi teritorială de judecare a pricinii, constată că, în conformitate cu prevederile art. 460 alin. 1 din Codul de procedură civilă, este legal sesizată, material şi teritorial cu soluţionarea cauzei având ca obiect validare poprire.

În baza disp. art. 167 şi 168 din Codul de procedură civilă, instanţa încuviinţează pentru petent proba cu înscrisuri, considerând că este pertinentă, concludentă şi utilă soluţionării cauzei.

Faţă de solicitarea petentului de judecare a cauzei în lipsă, faţă de lipsa părţilor şi faţă de împrejurarea că nu mai sunt alte probe de administrat, instanţa constată cauza în stare de judecată şi o reţine pentru soluţionare.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanţe la data de ….BEJ AA pentru creditorul EE a formulat în contradictoriu cu debitorul BB si tertul poprit CC, cerere de validare a popririi înfiinţate de Biroul Executorului Judecătoresc  la data de 29.11.2016 asupra sumelor de bani datorate de terţul poprit debitorului.

În motivarea acestei cereri, s-a arătat că pe rolul Biroului Executorului Judecătoresc a fost înregistrat dosarul de executare nr. .., privind pe debitorul BB, iar în cadrul procedurii de executare silită a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi către societatea angajatoare CC.

Tertul poprit nu a dat curs solicitarii de infiintare a popririi, motiv pentru care a  introdus actiunea pe rolul instantei, solicitand validarea popririi pe veniturile salariale realizate pentru suma de  5473,60 lei.

În susţinerea cererii, s-au depus în copie inscrisuri (filele 4-8).

În drept, cererea a fost întemeiată pe dispoziţiile art. 460 Codul de procedură civilă.

Cererea a fost legal timbrată, fiind achitată taxa judiciară de timbru în cuantum de 20 lei (fila 3).

Deşi au fost legal citaţi (filele 12,13) debitorul şi terţul poprit nu au formulat întâmpinare şi nici nu s-au prezentat la termenul de judecată pentru a propune probe în apărare.

În vederea soluţionării cauzei, instanţa a administrat proba cu înscrisuri ataşate la dosarul cauzei.

Analizând materialul probator administrat în cauză prin prisma dispoziţiilor legale incidente, instanţa reţine următoarele:

În fapt, între FF în calitate de împrumutător şi debitorul BB, în calitate de împrumutat s-a încheiat la data de 06.06.2007 Contractul de credit nr. .., având ca obiect acordarea unui credit in valoare de 5120 lei.

În scopul executării silite a contractului de credit care constituie titlu executoriu, creditorul cesionar BB s-a adresat Biroului Executorului Judecătoresc AA, constituindu-se dosarul de executare silită nr. 34/2013.

Prin Adresa din data de 29.11.2016, în temeiul dispoziţiilor art. 452-461 din Codul de procedură civilă, executorul judecătoresc a dispus înfiinţarea popririi pe venitul net lunar obtinut de debitor de la terţul poprit CC. până la concurenţa sumei de 5473,60 lei.

Întrucât, în termenul de 15 zile de la comunicarea popririi terţul poprit, nu şi-a îndeplinit obligaţiile care îi reveneau potrivit legii şi care i-au fost puse în vedere prin adresa de înfiinţare a popririi, creditorul a procedat la sesizarea instanţei cu prezenta cerere având ca obiect validarea popririi.

În drept, sunt incidente, în primul rând, prevederile articolului 3711 din Codul de procedură civilă, potrivit căruia obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. În cazul în care debitorul nu execută de bunăvoie obligaţia sa, aceasta se aduce la îndeplinire prin executare silită, dacă legea nu dispune altfel. Executarea silită are loc în oricare dintre formele prevăzute de lege, simultan sau succesiv, până la realizarea dreptului recunoscut prin titlu executoriu, achitarea dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume, acordate potrivit legii prin acesta, precum şi a cheltuielilor de executare.

Articolul 3717 alin. (2) din Codul de procedură civilă lasă în sarcina debitorului urmărit cheltuielile ocazionate de efectuarea executării silite, afară de cazul când creditorul a renunţat la executare sau dacă prin lege se prevede altfel. De asemenea, debitorul va fi ţinut să suporte cheltuielile de executare făcute după înregistrarea cererii de executare şi până la data realizării obligaţiei stabilite în titlul executoriu prin executare voluntară. Alin. (3) prevede că sumele ce urmează să fie plătite se stabilesc de către executorul judecătoresc, prin proces-verbal, pe baza dovezilor prezentate de partea interesată, în condiţiile legii. Pentru sumele stabilite potrivit acestui articol, potrivit alineatului (4), procesul-verbal constituie titlu executoriu.

Potrivit articolului 452 din Codul de procedură civilă, sunt supuse executării silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente. Poprirea se înfiinţează la cererea creditorului, de executorul judecătoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul terţului poprit.

În cauza de faţă sunt aplicabile şi dispoziţiile art. 460 alin. (1) şi (2) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora, dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a eliberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Instanţa este datoare să citeze debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi.

În aplicarea dispoziţiilor legale enunţate, analizând actele depuse la dosarul cauzei, instanţa constată caracterul întemeiat al cererii de validare a popririi, concluzie întemeiată pe existenţa raporturilor de muncă dintre debitor şi terţul poprit la data înfiinţării popririi, ceea ce îndreptăţeşte constatarea că acesta din urmă datora sume de bani debitorului, pentru a fi în măsură să procedeze în sensul adresei de înfiinţare a popririi.

 Executorul judecătoresc sesizat a făcut demersuri în vederea obţinerii de informaţii privind veniturile realizate de către debitor, dovedindu-se faptul că debitorul este angajat al tertului poprit (fila 6).

În raport de aceste precizări, instanţa constată că, la data la care s-a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor periodice din salarii pe care debitorul le avea de primit de la terţul poprit, existau raporturi de muncă între aceştia, astfel încât apare ca nejustificată neconformarea terţului poprit faţă de adresa de poprire şi, constatându-se îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 460 din Codul de procedură civilă, se impune admiterea cererii şi validarea popririi până la concurenţa sumei de 5473,60 lei, cu atenţionarea terţului poprit că, în cazul în care nu va respecta această hotărâre, vor deveni aplicabile prevederile art. 460 alin. (4) teza finală din Codul de procedură civilă.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN  NUMELE  LEGII

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite acţiunea formulată de BEJ AA, în contradictoriu cu debitorul BB,

Validează poprirea înfiinţată de către Biroul Executorului Judecătoresc AA  prin adresa din 29.11.2016 in cadrul dosarului de executare .. asupra veniturilor pe care debitorul BB le obţine de la terţul poprit CC, până la concurenţa sumei de 5473,60 lei.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 16.03.2017.