Poprire

Sentinţă civilă 90 din 12.01.2010


R O M A N I A

INSTANTA

Prin cererea inregistrata la instanta cu nr.X 2009 in data de  2009, creditoarea Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania a solicitat validarea popririi infiintate prin intermediul executorului bancar C I  asupra tertului poprit S.C. E I S.R.L., atat pentru sumele ajunse la scadenta cat si pentru cele care vor fi scadente in viitor, obligarea tertului poprit sa consemneze suma de bani datorata de debitoarea S L, obligarea tertului poprit la suportarea cheltuielilor de judecata si amendarea tertului poprit cu suma de maxima prevazuta de art. 460 alin. 2 Cod proc. civ.

In motivarea cererii, creditoarea Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania a aratat ca intre debitorul S L si Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania a fost incheiat, in data de 2007, contractul de imprumut nr. 988472001. Creditoarea a aratat ca debitoarea nu si-a indeplinit obligatiile asumate fata de banca motiv pentru care a solicitat executorului bancar inceperea procedurilor de executare silita pentru recuperarea sumelor restante. Creditoarea a mai precizat ca, in urma cererii de executare silita nr. 06.06.2008, executorul bancar al Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania a emis ordonanta de poprire asupra sumelor de bani sau titluri de valoare ori bunuri mobile incorporale pe care S.C. ELASILV IMPEX S.R.L., in calitate de angajator – tert poprit, le datora sau pe care urma sa le datoreze in viitor debitorului, precum si asupra veniturilor periodice salariale realizate de catre debitoare la tertul poprit, in cuantum de 1/3 din salariul lunar. Creditoarea a aratat ca adresa de poprire nr. 17.06.2009 a fost comunicata tertului poprit S.C. E I S.R.L. prin scrisoare recomandata in data de 2009 si receptionata de tertul poprit in data de 2009 si ca, pana in acest moment, creditoarea nu a primit nici o dovada a infiintarii popririi de catre tertul poprit, respectiv nu a fost consemnata nici o suma de bani in contul indicat de executorul bancar.

In drept, creditoarea a invocat prevederile art. 456 si urmatoarele Cod proc. civ. si ale art. 460 Cod proc. civ.

In sprijinul actiunii, creditoarea a depus la dosar copii de pe urmatoarele inscrisuri: cererea de executare silita, contract de imprumut, adresa nr. 2007 emisa de Ministerul Justitiei, adresa de infiintare a popririi, confirmare de primire corespondenta, adresa nr. 2008 emisa de A.J.O.F.M. Vaslui, adresa nr. 2009 emisa de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate - Casa de Asigurari de Sanatate Vaslui, adresa nr. 2009 emisa de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale – Inspectia Muncii si anexa (f. 4-19).

Actiunea a fost legal timbrata cu 10 lei taxa judiciara de timbru si 0,3 lei taxa de timbru judiciar (f. 27).

Tertul poprit S.C. ELASILV IMPEX S.R.L. nu s-a prezentat in instanta si nu a formulat intampinare.

La termenul din data de 15.12.2009, debitoarea s-a prezentat in instanta si a declarat ca recunoaste datoria si ca din luna decembrie 2009 se afla in somaj.

La termenul din data de 12.01.2010, debitoarea a prezentat in original in fata instantei si a depus la dosar, in copie certificata pentru conformitate cu originalul, Carnetul de evidenta nr. 903685 emis de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui.

Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoare situatie de fapt:

Debitoarea S L a incheiat un contractat de imprumut cu Citibank Europe plc Dublin – Sucursala Romania, in data de 2007.

Intrucat debitoarea nu si-a respectat obligatiile asumate prin contractul de imprumut, creditoarea a inceput procedura de executare silita impotriva acesteia.

In cursul acestor proceduri, executorul bancar C M I a emis adresa de infiintare a popririi nr. 2009 asupra sumelor de bani, titlurilor de valoare ori bunuri mobile corporale pe care S.C. E I S.R.L. le datora sau urma sa le datoreze debitoarei si asupra veniturilor periodice realizate de debitoare, in cuantum de 1/3 din salariul lunar net, pana la concurenta sumei de 3326,02 lei.

Adresa de infiintare a popririi a fost primita de tertul poprit in data de 23.06.2009.

Cu toate acestea, tertul poprit nu si-a indeplinit obligatiile prevazute de lege, respectiv nu a consemnat suma de bani si nu a trimis executorului dovada respectarii obligatiilor prevazute de art. 456 alin. 1 lit. a) Cod proc. civ.

Din declaratia debitoarei S L a rezultat ca acesta nu mai este angajata S.C. E I S.R.L. din luna decembrie 2009. Declaratia sa a fost dovedita de Carnetul de evidenta nr. 903685 emis de Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Vaslui, din care rezulta ca raporturile de munca intre debitoare si tertul poprit au incetat incepand cu data de 01.12.2009.

Fata de aceasta imprejurare, instanta apreciaza ca, in prezent, tertul poprit nu mai poate efectua poprirea pe veniturile cuvenite debitoarei S L si urmeaza ca in baza  art. 460 alin. 1 Cod procedura civila sa respinga cererea de validare a popririi formulata de creditoarea S.C. E I S.R.L. si sa desfiinteze poprirea.

Instanta are insa in vedere si faptul ca, la data comunicarii adresei de infiintare a popririi, debitoarea era angajata la tertul poprit, astfel ca acesta ar fi avut posibilitatea sa efectueze poprirea asupra veniturilor pe care debitoarea le realiza la societate in calitate de angajat. In mod nejustificat tertul poprit nu a procedat in acest mod, motiv pentru care creditoarea nu a reusit pana in acest moment sa recupereze sumele restante de la debitoare. Avand in vedere prevederile art. 460 alin. 2 Cod proc. civ., instanta va dispune amendarea tertului poprit S.C. E I S.R.L. cu suma de 200 lei, pentru nerespectarea obligatiei legale de consemnare a sumelor datorate debitoarei la momentul primirii adresei de infiintare a popririi, moment in care debitoarea era inca angajata tertului poprit.

1