Mentinere poprire

Sentinţă civilă 1590 din 18.05.2010


R  O  M    N  I A

JUDECATORIA ONESTI

JUDETUL BACAU

Dosar nr. 2214/270/2010 - mentinere poprire -

Înreg. 26.03.2010

SENTINTA CIVILA NR. 1590

Sedinta publica din 18.05.2010

COMPLETUL DE JUDECATA FORMAT DIN:

Presedinte – ANGHEL LUMINITA

Grefier – BEJENARU SABINA MARIA

Pe rol fiind judecarea actiunii civile formulata de creditoarea …… Iasi, împotriva debitoarei SC …….. SRL si a tertului poprit SC ……..SRL …….. având ca obiect mentinere poprire.

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile.

Procedura  de citare este legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care cauza a ramas în pronuntare.

I  N S  T  A  N  T  A

Deliberând asupra cauzei civile de fata, constata ca:

Prin cererea promovata pe rolul Judecatoriei Onesti la data de 13.07.2009, sub nr. 4346/270/2009, ……….. Iasi, a solicitat mentinerea popririi înfiintate asupra veniturilor debitoarei SC ”……” SRL – Iasi, în contradictoriu cu tertul poprit SC ”……….„ SRL Onesti.

Cererea este legal scutita de taxa judiciara de timbru conform  art. 17 din L. 146/1997 si art. 189 din O.G. nr. 92/2003.

În motivare se arata ca, debitoarea SC” …….” SRL Iasi, are obligatii fiscale fata de creditoarea ……. – Iasi, în valoare de 120.647 lei, iar cum termenul scadent a expirat si debitoarea nu a achitat suma mentionata mai sus, s-au emis acte de executare silita prin înfiintarea popririi prin tertul poprit SC” …….”SRL Onesti, care, are fata de debitoare o datorie în suma de 3.650 lei.

Creditoarea mentioneaza în cererea sa, împrejurarea ca, desi a emis adresa de înfiintarea popririi în data de 13.02.2009, tertul poprit nu si-a îndeplinit obligatiile ce îi reveneau (în sensul indisponibilizarii sumei de 3.650 lei si refuzul efectuarii platii creditorului sau SC” …….” SRL), asa încât se solicita mentinerea popririi.

Debitoarea nu a formulat întâmpinare pentru a-si preciza punctul de vedere cu privire la cererea creditorului.

Prin întâmpinarea de la fila 19 dosar SC” ……. SRL, solicita desfiintarea popririi, întrucât nu datoreaza debitoarei nici o suma de bani, factura fiscala de care face vorbire creditoarea, nu este semnata si stampilata, asa încât nu a fost acceptata la plata.

La dosar s-au depus acte, din analiza carora instanta a retinut în fapt urmatoarele:

În vederea recuperarii unor creante fiscale datorate de catre SC ”…..” SRL Iasi catre bugetul de stat, creditoarea …… Iasi, a declansat procedura executarii silite prin poprire.

În acest sens, a emis catre SC…..” SRL adresa de înfiintare a popririi (în conformitate cu prevederile art. 149 din O.G. nr. 92/2003), asupra sumelor de bani datorate cu orice titlu de aceasta unitate catre debitoare.

Analizând factura fiscala nr. 1141331/03.10.2003 (fila 9 dosar), potrivit careia SC ”……” ar datora debitoarei suma de 3.650 lei, reprezentând contravaloarea unor produse, instanta constata ca aceasta nu este semnata si stampilata de catre SC”…..” SRL, nu este mentionat numarul avizului de însotire a marfurilor pentru care se solicita pretul, situatie ce nu a creat convingerea instantei ca, tertul poprit datoreaza debitoarei suma mentionata mai sus.

Conform codului de procedura fiscala, sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile reprezentând venituri si disponibilitati banesti în lei si în valuta, titluri de valoare sau alte bunuri mobile necorporale, detinute sau datorate cu orice-titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora sau detine în viitor în temeiul unor raporturi judiciare existente.

În cadrul acestei forme de executare silita se întâlnesc trei subiecte: creditorul popritor (cel care înfiinteaza poprirea), debitorul poprit (cel care este obligat fata  de creditorul popritor) si tertul poprit (care este debitorul debitului poprit).

Creditorul popritor trebuie sa justifice atât calitatea sa procesuala activa, cât si calitatea procesuala pasiva a debitorului poprit si a tertului poprit.

În speta, creditoarea …… Iasi nu a dovedit calitatea procesuala pasiva a tertului poprit, situatie în care s-a respins ca inadmisibila cererea, prin sentinta civila nr. 2806/2.10.2009.

Hotarârea judecatoreasca de mai sus a fost recurata de catre ….. Iasi. Prin decizia civila nr. 367 din 15.12.2009 a Tribunalului Bacau, recursul a fost admis, iar hotarârea a fost casata cu trimitere spre rejudecare.

Instanta de recurs, analizând hotarârea recurata, în raport de motivele de recurs invocate si din oficiu, conform art. 3041 Cod de procedura civila, a constatat întemeiat recursul, pentru urmatoarele considerente:

Instanta de fond a solutionat cauza pe o exceptie, ridicata din oficiu, care nu a fost pusa în discutia partilor, aceea a inadmisibilitatii cererii de mentinere poprire.

Totodata, între dispozitiv si considerente exista contrarietate, hotarârea fiind motivata pe exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a tertului poprit.

A constatat ca în cauza sunt incidente dispozitiile art. 304 pct. 7 si 9 Cod de procedura civila, hotarârea recurata fiind nelegala si netemeinica si ca instanta de judecata nu a solutionat fondul cererii.

La rejudecare, cauza a fost înregistrata sub nr. 2214/270/2010.

SC ……. SRL are obligatii fiscale neachitate la bugetul consolidat al statului în valoare de 120.647 lei.

Dupa expirarea termenului de plata organul fiscal a început executarea silita pentru recuperarea sumelor. S-au emis si transmis acte de executare, prin care debitorului i se aduce la cunostinta valoarea debitelor si totodata obligatia de plata a acestor debite, în termen de 15 zile de la primirea somatiei.

Neefectuând nicio plata în contul obligatiilor datorate bugetului de stat s-a continuat procedura executarii silite prin înfiintarea popririi în contradictoriu cu tertul SC …… SRL.

Din documentele puse la dispozitie de debitoarea SC …. SRL, SC … SRL are fata de aceasta o datorie în suma de 3.650 lei.

Asa cum prevede art. 149 alin. 8 Cod de procedura fiscala, poprirea se considera înfiintata din momentul primirii adresei de înfiintare de catre tertul poprit. În acest sens, tertul poprit este obligat sa înregistreze atât ziua, cât si ora primirii adresei de înfiintare a popririi.

Desi adresa de înfiintare a popririi a fost trimisa la data de 13.02.2009, nici pâna în prezent tertul poprit nu a informat/înstiintat organul fiscal ca ar datora vreo suma de bani debitorului sau daca suma este urmarita si de alti creditori.

Ca efect al masurii indisponibilizarii, tertul poprit este oprit sa mai faca orice plata catre creditorul sau, sub sanctiunea de a raspunde pentru prejudiciul cauzat creditorului popritor, caruia nu îi va putea fi opusa plata, având posibilitatea sa pretinda o noua executare.

Vazând si dispozitiile art. 150 din O.G. nr. 92/2003, instanta va admite cererea si va mentine poprirea înfiintata de creditoare împotriva tertului poprit prin adresa nr. 3682/23.03.2009, în dosarul de executare nr. 2621, cu mentiunea ca poprirea înfiintata în acord cu dispozitiile art. 149 din O.G. nr. 92/2003 nu este supusa validarii.

Pentru aceste motive,

În numele legii,

H O T A R A S T E :

Admite cererea formulata de creditoarea ….. Iasi împotriva debitoarei SC …… SRL, cu sediul în …….  si a tertului poprit SC ….. SRL, cu sediul în ……. jud. Bacau.

Mentine poprirea înfiintata de creditoare împotriva tertului poprit, prin adresa nr. 3682/23.03.2009 în dosarul de executare nr. 2621.

Cu recurs în 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica azi, 18.05.2010.

PRESEDINTE, GREFIER,

Domenii speta