Validare poprire

Sentinţă civilă 1511 din 30.09.2022


Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Caracal, sub nr. ..../207/2021, SPEJ Lex Fortis, pentru creditoarea IFN Împrumut SA a solicitat în contradictoriu cu debitoarea S..... J....... B..... SRL şi cu terţul poprit Primăria Călmăţuiu, validarea popririi până la concurenta sumei de 296.593,44 lei.

În motivare, a arătat că prin cererea înregistrata la SPEJ Lex Fortis sub nr. 1006/2021, creditoarea IFN Împrumut SA a solicitat executarea silită împotriva debitoarei S..... J....... B..... SRL, pentru un debit de 296.593,44 lei, plus cheltuieli de executare.

A menţionat că cererea a fost încuviinţată prin încheierea nr. 1075 din 05.08.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 3479/207/2021.

La data 18.08.2021 a fost emisă adresa de poprire către terţul poprit Comuna Calmatuiu - Primăria Călmățuiu, având în vedere informaţiile furnizate de către platforma Patrimven din care a rezultat că debitoarea ar fi salariată a acesteia.

Creditoarea a precizat că poprirea a fost primită de către terţul poprit la data de 25.08.2021, iar prin adresa nr. 1856 din 02.11.2021 Primăria Călmățuiu a confirmat faptul că datorează debitoarei suma de 237.657,49 lei, fără ca executorul judecătoresc să fie înştiinţat cu privire la alte popriri, înfiinţate de alte organe de executare silită, precizând că va lua masuri pentru achitarea sumei respective.

S-a mai arătat că până în prezent nu a fost consemnată la dispoziţia executorului judecătoresc nicio sumă dc bani.

Mai mult, prin adresa nr. 2481 din 18.11.2021 emisă de aceeaşi Primărie Călmățuiu, s-a comunicat SPEJ Lex Fortis, că în urma popririi emise în alt dosar de executare, că împotriva respectivei debitoare sunt începute mai multe executări silite, fiind înfiinţate mai multe popriri, prin care şi ANAF.

Ca urmare, s-a comunicat faptul că suma poprită va fi plătită către ANAF, invocând în acest sens dispoziţiile art. 787 C.proc.civ.

Faţă de cele expuse, precum şi în raport de dispoziţiile art. 789 alin. 2 C.proc.civ.,  creditoarea a solicitat instanţei să constate că terţul poprit nu are niciun drept sau atribuţie în privinţa operaţiunii de distribuire a sumelor poprite, acest act de executare urmând a fi întocmit de către executorul judecătoresc, singurul în măsura să aplice dispoziţiile art. 865 C.proc.civ. privind rangul creanţelor.

În concluzie, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor de către terţul poprit, a solicitat admiterea  cererii de validare astfel cum a fost formulată.

În dovedire a solicitat proba cu înscrisuri.

În drept, a invocat dispoziţiile art. 790 C.proc.civ.

La solicitarea instanţei, SPEJ Lex Fortis a înaintat în copie certificată a dosarului de executare silită nr. 1006/2021.

Deşi legal citaţi, debitorul şi terţul poprit nu au formulat întâmpinare şi nu s-au prezentat în instanţă.

În şedinţa publică din 07.02.2022, prin notele scrise depuse la dosar, terţul poprit Primăria Călmăţuiu a invocat excepţia tardivităţii, arătând că de la data solicitării efectuată de executorul judecătoresc terţului poprit, respectiv 25.08.2021, până la data formulării cererii de validare din 03.12.2021, a fost depăşit cu mult termenul imperativ de o lună prevăzut de art. 790 C.proc.civ., solicitând respingerea cererii de validare ca tardiv formulată.

În subsidiar, a solicitat respingerea cererii de validare ca neîntemeiată, arătând că în cauză nu sunt îndeplinite dispoziţiile art. 789 alin. 2 C.proc.civ. deoarece executorul judecătoresc era obligat să respecte dispoziţiile art. 865 C.proc.civ. privind respectarea rangului de preferinţă.

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa de fond a reţinut următoarele:

SPEJ Lex Fortis, pentru creditoarea IFN Împrumut SA a solicitat în contradictoriu cu debitoarea S..... J....... B..... SRL şi cu terţul poprit Primăria Călmăţuiu, validarea popririi până la concurenta sumei de 296.593,44 lei.

Instanţa a constatat că prin încheierea nr. 1075 din 05.08.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 3479/207/2021, a fost admisă cererea formulată de creditoarea IFN Împrumut SA împotriva debitoarei S..... J....... B..... SRL şi s-a dispus încuviinţarea executării silite a titlurilor executorii reprezentat de contract de credit nr. 102 din data de 21.01.2021, modificat prin Act adiţional  nr. 1 din data de 20.05.2021, contract de ipotecă imobiliară autentificat sub nr. 103 din data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr. 102A din  data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr. 102B din data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr. 102C din data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr. 102D din data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr. 102E din data de 21.01.2021, şi a fost autorizat creditorul să treacă la executarea silită a debitorului pentru recuperarea creanţei în cuantum de 296.593,44 lei, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, în toate formele prevăzute de lege.

Ca urmare, a reţinut instanţa că SPEJ Lex Fortis a procedat în dosarul de executare silită nr. 1006/2021, la emiterea formelor de executare silită împotriva debitoarei S..... J....... B..... SRL, respectiv somaţia din 11.08.2021 şi adresele înfiinţare a popririi  din 11.08.2021 şi 25.08.2021 şi comunicate terţului poprit, conform dovezilor de comunicare aflate la dosarul de executare, prin care s-a solicitat înfiinţarea popriri asupra veniturilor realizate de către debitoare până la concurenţa sumei datorate de 296.593,44 lei.

Conform dispoziţiilor art. 789 C.proc.civ., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Cu privire la excepţia tardivităţii invocată de terţul poprit Primăria Călmăţuiu, având în vedere dispoziţiile art. 248 alin. 1 C.proc.civ., conform cărora instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei, instanţa a apreciat-o ca fiind neîntemeiată, luând în considerare următoarele argumente:

Potrivit dispoziţiilor art. 790 alin. 1 C.proc.civ. dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării-popririi.

S-a reţinut că adresa de înfiinţare a popririi a fost remisă terţului poprit la data de 25.08.2021, iar cererea de validare a popririi a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 03.12.2021.

A constatat instanţa că cererea de validare a popririi nu a fost introdusă în termenul de o lună prevăzut de textul de lege menţionat, considerent pentru care a admis excepţia tardivităţii, invocată de terţul poprit şi a respins cererea de validare a popririi, ca tardiv formulată.

În baza art. 717 alin. 2 C.proc.civ, instanţa a obligat creditoarea să achite SPEJ Lex Fortis Craiova suma de 553, 35 lei reprezentând c/valoare copii xerox dosar executare.

Împotriva acestei sentinţe a formulat apel, apelantul SPEJ Lex Fortis, criticând-o pentru motive de nelegalitate şi netemeinicie.

A arătat că instanţa de fond a admis excepţia tardivităţii formulării cererii de validare a popririi, respingând astfel cererea sa, reţinând ca a fost depăşit termenul dc o luna prevăzut de art. 790 C.proc.civ.

Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut prin considerente, că adresa de înfiinţare a popririi a fost remisă terţului poprit la 25.08,2021, iar cererea de validare a popririi a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 03.12.2021.

Dezlegarea data pricinii este greşită, întrucât, potrivit art. 790 C.proc.civ., invocată chiar de către instanţa de fond, nu are nicio relevanţă juridică data la care a fost emisă adresa de înfiinţare a popririi şi nici data la care aceasta a fost recepționată de către terţul poprit.

În mod corect, termenul de o lună trebuia calculat de la data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă.

În speţă, din considerentele sentinţei atacate nu rezultă că ar fi fost administrată vreo probă privind data exigibilităţii datoriei terţului poprit către debitor. În schimb, a rezultat cu certitudine că instanţa nu a cercetat cauza prin raportare la acest moment de la care începe să curea termenul de validare a popririi.

Instanţa a reţinut greşit starea de fapt. În speţă, terţul poprit, deşi a primit poprirea la data de 25.08.2021, a comunicat răspunsul abia la data de 02.11.2021. Astfel, prin adresa nr. 1856 din 02.11.2021, Primăria Călmățuiu confirma faptul că debitoarea are de primit o suma de bani, însă menţioneze că „În momentul în care banii vor fi primiţi de la Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei, de către UAT Comuna Călmățuiu, judeţul Teleorman vom lua măsuri pentru achitarea executărilor silite".

În aceste condiţii, neavând nicio informaţie privind data la care terţul poprit va avea posibilitatea de a achita datoria către debitoare, ca urmare a primirii banilor de la MLPDA, a formulat cererea de validare a popririi la data de 03.12.2021.

Instanţa de fond nu a stabilit data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, astfel încât nu avea cum să aprecieze dacă a respectat sau nu termenul de o lună prevăzut de art. 790 C.proc.civ.

Faţă de cele de mai sus, a solicitat admiterea apelului şi, pe cale de consecinţă, anularea hotărârii atacate şi judecând procesul, admiterea cererii de validare a popririi.

În dovedire, a înţeles să se folosească de proba cu înscrisuri şi orice mijloc de probă ce va fi necesar.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 791 C.proc.civ.

Intimaţii nu au depus întâmpinare.

Analizând apelul declarat prin prisma motivelor invocate, a dispoziţiilor legale incidente şi a actelor şi lucrărilor  dosarului, Tribunalul reţine următoarele:

Tribunalul reţine că prin încheierea nr. 1075 din 05.08.2021 pronunţată de Judecătoria Caracal în dosarul nr. 3479/207/2021 a fost admisă cererea formulată de creditoarea IFN Împrumut SA împotriva debitoarei S..... J....... B..... SRL şi a fost dispusă încuviinţarea executării silite a titlurilor executorii reprezentat de contract de credit nr. 102 din data de 21.01.2021, formându-se dosarul de executare silită nr. 1006/2021 şi emiţându-se formele de executare silită împotriva debitoarei S..... J....... B..... SRL, respectiv somaţia din 11.08.2021 şi adresele înfiinţare a popririi  din 11.08.2021 şi 25.08.2021 şi comunicate terţului poprit, conform dovezilor de comunicare.

Terţul poprit, a primit adresa de înfiinţare la data de 25.08.2021(f 7 dosar fond) emisă la data de 18.08.2021.

Potrivit art. 787 alin.1 Codul de procedură civilă, acesta avea obligaţia ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, să consemneze suma de bani sau să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului.

Potrivit art. 790 C.p.c., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Totodată, potrivit art. 181 C.p.c. când termenul se socoteşte pe zile, nu intră în calcul ziua de la care începe să curgă termenul, nici ziua când acesta se împlineşte; iar când termenul se socoteşte pe săptămâni, luni sau ani, el se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima săptămână ori lună sau din ultimul an. Dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni.

 În ceea ce priveşte excepţia de tardivitate a formulării cererii, aceasta a fost admisă fără a stabilit data la care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, astfel încât Tribunalul nu poate să aprecieze dacă au fost sau nu respectate termenele prevăzute la validarea popririi.

Instanţa de fond nu a reţinut şi nici nu a înlăturat susţinerile părţilor şi nu a explicat de nicio manieră raţionamentul juridic pe care l-a adoptat(termenele, începutul acestora, sfârşitul termenelor), aşa încât motivarea hotărârii nu justifică dispozitivul şi astfel nu se poate realiza controlul judiciar.

In consecinţă, în raport de considerentele sus menţionate, Tribunalul prin Decizia civila nr. 387 din  19.05.2022, a admis apelul şi întrucât instanţa nu a verificat dacă termenele prevăzute la art. mai sus menționate s-au împlinit, în baza art. 480 alin. 3 C.pr.civ. va admite apelul, va anula sentința apelată şi va trimite cauza spre rejudecare  la aceeași instanță.

Dosarul a fost înregistrat pe rolul Judecatoriei Caracal sub nr. ..../207/2021*, stabilindu-se primul termen de judecata la data de 22.09.2022, data pentru care s-a dispus citarea partilor.

Instanţa,la termenul din 22.09.2022,  având în vedere îndrumările deciziei civile nr. 387 din  19.05.2022, emise de instanţa de control judiciar, a pus în discuție excepţia tardivității formulării cererii de validare a popririi, invocată de terțul poprit prin reprezentant convențional si a retinut cauza în pronunțare cu privire la excepția tardivității.

Analizand actele si lucrarile dosarului sub aspectul excepţei tardivitatii plângerii contravenţionale instanta retine ca aceasta este întemeiata, urmand a fi admisă pentru urmatoarele considerente:

Potrivit dispoziţiilor art. 248 alin. 1 Cod. pr.civ, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei.

Prin cererea formulata SPEJ Lex Fortis, pentru creditoarea IFN Imprumut SA a solicitat  în contradictoriu cu debitoarea S..... J....... B..... SRL şi cu terţul poprit Primăria Călmăţuiu, validarea popririi pana la concurenta sumei de 296.593,44 lei.

Instanţa constată că prin  încheierea nr. 1075/05.08.2021 pronunţată de catre Judecatoria Caracal în dosarul nr. 3479/207/2021, a fost admisa cererea formulata de creditoarea IFN Imprumut SA împotriva debitoarei S..... J....... B..... SRL si s-a dispus încuviinţarea executării silite  a titlurilor executorii reprezentat de contract de credit nr 102 din data de 21.01.2021, modificat prin Act adiţional  nr. 1 din data de 20.05.2021, contract de ipotecă imobiliară autentificat sub nr 103 din data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr. 102A din  data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr 102B din data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr 102C din data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr 102D din data de 21.01.2021, contract de fideiusiune nr 102E din data de 21.01.2021, şi a fost autorizat creditorul să treacă la executarea silită a debitorului pentru recuperarea creanţei în cuantum de 296.593,44 lei, la care se adaugă cheltuielile de executare silită, în toate formele prevăzute de lege.

Ca urmare, retine instanţa că SPEJ Lex Fortis a procedat în dosarul de executare silită nr. 1006/2021, la emiterea formelor de executare silită împotriva debitoarei S..... J....... B..... SRL, respectiv somatia din 11.08.2021 si adresele înfiinţare a popririi  din 11.08.2021 si 25.08.2021 si comunicate terţului poprit, conform dovezilor de comunicare aflate la dosarul de executare, prin care s-a solicitat înfiinţarea popriri asupra veniturilor realizate de catre debitoare pana la concurenţa sumei datorate de 296.593,44 lei.

Conform disp. art. 789 Cpc, dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Cu privire la  excepţia tardivităţii  invocată de terţul poprit  Primăria Călmăţuiu, având în vedere dispoziţiile art. 248 alin. 1 CPC, conform cărora instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedură, precum şi asupra celor de fond care fac inutilă, în tot sau în parte, administrarea de probe ori, după caz, cercetarea în fond a cauzei, instanţa o apreciază ca fiind neîntemeiată, luând  în considerare următoarele argumente:

Potrivit disp. art. 790 alin. 1 din Codul de procedură civilă dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării-popririi.

Instanţa are în vedere că adresa de înfiintare a popririi având ca destinatar terţul poprit Primăria Călmăţiu a fost emisă la data de 18.08.2021, (f,121) şi recepţionată de terţul poprit la data de 25.08.2021 conform dovezii de înmânare aflată la fila 129 din dosar.

Potrivit art. 787 C.p.c, terţul poprit are obligaţia ca în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, după caz, să consemneze suma de bani, dacă creanţa este exigibilă, sau să plătească direct creditorului suma reţinută şi cuvenit acestuia, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, începând cu data scadenţei.

Prin urmare, instanţa apreciază că obligaţia terţului poprit devine exigibilă la data de 31.08.2021, raportat la termenul din data de 25.08.2021 când terţul poprit a primit comunicarea, la care se adaugă cele 5 zile în care acesta trebuia să se conformeze obligaţiilor stabilite de executor.

Astfel, termenul de o lună stabilit de art. 789 C.p.c în care executorul judecătoresc avea posibilitatea să solicite validarea popririi începe să curgă la data de 31.08.2021 şi se calculează conform art. 181 alin.1 pct.3 C.p.c, prin urmare se împlineşte în ziua corespunzătoare din ultima lună iar dacă ultima lună nu are zi corespunzătoare celei în care termenul a început să curgă, termenul se împlineşte în ultima zi a acestei luni, respectiv 30.09.2021.

Instanţa are în vedere că cererea de validare a popririi a fost înregistrată pe rolul instanţei la data de 03.12.2021, cu mult după împlinirea termenului în care executorul judecătoresc avea posibilitatea să solicite validarea.

Constată instanţa că cererea de validare a popririi nu a fost introdusa în termenul de o lună prevăzut de textul de lege menţionat, considerent pentru care urmează să admită excepţia tardivităţii, invocată de terţul poprit si va respinge cererea de validare a popririi, ca tardiv formulată.

Postat 31.10.2022