Mentinerea popririi

Sentinţă civilă 3133 din 29.10.2009


R O M A N I A

Prin cererea introdusa pe rolul acestei instante la data de 2009 si inregistrata sub nr. 2009, Administratia Finantelor Publice a Municipiului I, in calitate de organ de executare fiscal si creditor popritor, a solicitat instantei ca, in contradictoriu cu debitorul poprit - Administratia Nationala „ Apele Romane”- Directia Apelor P si tertul poprit R.A.G.C.L.B sa se dispuna mentinerea popririi infiintate la tertul poprit prin adresa nr.  17318/21.05.2009 in dosarul de executare nr. 4348, pana la concurenta sumei de 481.110 lei. Organul fiscal a solicitat, de asemenea, ca in cazul in care se dispune mentinerea popririi, tertul poprit sa fie obligat sa efectueze plata in contul si pentru stingerea obligatiilor debitorului poprit, conform art.460 Cod pr.civila, cu care, apreciaza organul fiscal, in cazul in care Codul de procedura fiscala nu dispune, acesta se completeaza. 

In motivarea cererii s-a aratat faptul ca debitorul poprit are obligatii fiscale neachitate la bugetul consolidat de stat, in cuantum de 481.110 lei, astfel ca, dupa expirarea termenului de plata s-a inceput executarea silita impotriva acestuia. Neefectuandu-se nicio plata de catre debitorul poprit, in baza art.149  din O.G. nr.92/2003, organul fiscal a infiintat poprirea la tertul poprit R.A.G.C.L.B, care are o datorie fata de debitorul poprit de 419.256 lei. Dupa infiintarea popririi, prin adresa nr. 12304/03.06.2009 emisa de RAGCL B (fila 4), tertul poprit a comunicat organului fiscal ca apreciaza nelegala si netemeinica infiintarea popririi, precizand ca exista un litigiu inregistrat pe rolul Tribunalului I cu privire la creanta datorata de tert catre debitorul poprit. Verificand pe portalul instantelor, organul fiscal a constatat ca Tribunalul I a admis cererea debitorului sau poprit, astfel ca a formulat prezenta cerere de mentinere a popririi.

Prin raspunsul la intampinare depus la dosar la fila 96, organul fiscal si-a precizat actiunea, in sensul ca datoria tertului poprit catre debitorul poprit este de 186.676,06 lei, aceasta provenind din facturi fiscale emise de debitorul poprit in baza contractului incheiat de parti, acceptate si neachitate in totalitate de catre tertul poprit,  in final restrangandu-si ulterior pretentiile privind cererea de mentinere a popririi la suma de 186.654,20 lei, aceasta reprezentand debitul pe care tertul poprit l-a confirmat prin extrasul de cont pe care l-a remis debitorului poprit.

In dovedirea cererii, organul fiscal a depus inscrisuri, constand in: adresa de infiintare a popririi si confirmarea de primire (filele 5,6,7), adresa de instiintare poprire si confirmare de primire (filele 6,7), extras de pe portalul instantelor (fila 3), adresa nr. 12304/03.06.2009 emisa de RAGCL B (fila 4),  titlu executoriu impotriva debitorului poprit (fila 8), fisa partener emisa de debitorul poprit (fila 9), extras de cont emis de tertul poprit RAGCL B (fila 10), facturi fiscale (filele 11-60), balanta de verificare 05/2009 si fisa sintetica la data de 07.07.2009 (filele 61-67), contractul nr. 21043/01.08.2005 (filele 100-102) Anexa 1, actul aditional 2 si anexa 1 la acesta (filele 103-105).

In drept cererea principala a fost intemeiata pe dispozitiile art.149 si 150 din OG.Nr.92/2003, iar cererea accesorie a fost intemeiata pe dispozitiile art. 2 alin.3 din O.G. nr.92/2003 raportat la art. 460 Cod procedura civila.

Conform art.229 Cod pr. fiscala raportat la Legea nr. 146/1997 si art.76 din Ordinul 760/C/1999, cererile si actiunile formulate de organul fiscal sunt scutite de plata taxei judiciare de timbru si timbrului judiciar atunci cand au ca obiect venituri publice.

Legal citat, debitorul poprit a formulat intampinare (filele 79-80) prin care a invocat exceptia prematuritatii cererii de mentinere a popririi, exceptia inadmisibilitatii de validare si exceptia prematuritatii cererii de validare, motivat de faptul ca:

1. Cererea de mentinere a popririi a fost formulata anterior ramanerii

irevocabile a Ordonantei nr. 82/2009 pronuntata de Tribunalul I in cauza avand ca obiect cerere pentru somatie de plata, impotriva careia tertul poprit a formulat cerere in anulare, astfel ca nu este certa creanta solicitata. Organul fiscal a solicitat mentinerea popririi pentru suma de 481.110 lei, desi pentru aceasta creanta, datorata de debitorul poprit catre creditorul popritor, iar nu de tertul poprit catre debitorul poprit, a infiintat poprirea si la alte 5 societati, intre toti acesti terti popriti neexistand raporturi de solidaritate. Prin Ordonanta nr. 82/2009 s-a stabilit un cuantum al creantei datorata de tertul poprit catre debitorul poprit de 186.676 lei.

2. In procedura fiscala este inadmisibila validarea popririi, astfel ca organul

fiscal nu se putea intemeia pe dispozitiile art.460 Cod procedura civila

3. Ordonanta nr. 82/2003 a Tribunalului I nefiind irevocabila, debitorul

poprit nu are titlu executoriu impotriva tertului poprit si, pe cale de consecinta, este prematura infiintarea popririi si cererea de mentinere a popririi formulata de organul fiscal in numele creditorului popritor.

Pe fondul cauzei, tertul poprit a solicitat, prin concluziile scrise depuse la dosar (filele

109-110) respingerea ca prematura, inadmisibila si neintemeiata, pentru aceleasi considerente expuse prin intampinare.

In sustinerea intampinarii si in aparare, tertul poprit a depus la dosar copia Ordonantei nr. 82/2009 a Tribunalului I (filele 81-84), certificat de grefa privind depunerea cererii in anulare (fila 111), 2 liste de obiectiuni la contractul incheiat intre parti, unul anterior semnarii si altul ulterior semnarii contractului de catre tertul poprit RAGCL B, (filele 112-113), proces verbal de conciliere (filele 114-115).

Legal citat, debitorul poprit a depus precizari (filele 88,89), prin care confirma debitul de 186.676,06 lei datorat lui de catre tertul poprit in baza Ordonantei nr. 82/2009, fata de care, apreciaza cererea de mentinere a popririi ca fiind prematur formulata. Cu privire la cererea de validare poprire, atat fata de exceptia inadmisibilitatii acesteia cat si fata de exceptia prematuritatii acesteia, lasa la aprecierea instantei solutia ce urmeaza a fi pronuntata. Cu privire la fondul cauzei, debitorul poprit se declara de acord cu restrangerea pretentiilor organului fiscal in functie de debitul confirmat prin Ordonanta nr. 82/2009 a Tribunalului I. 

Prin raspunsul la intampinare depus la dosar filele 96-97 si 99-106, organul fiscal a solicitat respingerea exceptiilor invocate. Precizeaza ca este de acord cu sustinerea tertului poprit privitor la inexistenta raportului de solidaritate intre tertii popriti fata de care s-a infiintat poprirea, aratand totodata ca datoria tertului poprit catre debitorul poprit este de 186.676,06 lei, suma confirmat prin Ordonanta nr. 82/2009 a Tribunalului I si provenind din facturi fiscale emise de debitorul poprit in baza contractului incheiat de parti, acceptate si neachitate in totalitate de catre tertul poprit. In final, organul fiscal si-a restrans pretentiile privind cererea de mentinere a popririi la suma de 186.654,20 lei, aceasta suma  reprezentand debitul pe care tertul poprit R.A.G.C.L. l-a confirmat prin extrasul de cont nr. 2009 (fila 10), anterior prezentei cereri si anterior promovarii cererii in somatie de plata de catre debitorul poprit.

Instanta a unit exceptiile cu fondul cauzei si a pastrat cauza spre solutionare.

Analizand cu prioritate exceptiile peremptorii invocate, conform art.137 Cod pr.civ., in ordinea efectului pe care acestea il pot produce,  instanta constata urmatoarele:

1. In ceea ce priveste exceptia inadmisibilitatii de validare, instanta o va analiza cu

prioritate, avand in vedere faptul ca este o inadmisibilitate generala. Instanta va admite exceptia, motivat de faptul ca, prin cererea accesorie cererii de mentinere a popririi, intemeiata pe dispozitiile art.150 din O.G. nr.92/2003, organul de executare fiscala, care este si creditor popritor in speta, a solicitat instantei, ca in cazul mentinerii popririi, sa fie obligat tertul poprit la efectuarea platii in contul si pentru stingerea obligatiilor debitorului poprit, intemeindu-se  pe dispozitiile art. 460 Cod procedura civila. A aratat organul fiscal ca, in conformitate cu art.2 alin.3 din Codul de procedura fiscala, „unde prezentul cod nu dispune se aplica prevederile Codului de procedura civila”.

Instanta constata ca, potrivit art.  149 al.9 din O.G. nr.92/2003, poprirea reglementata de Codul de procedura fiscala nu este supusa validarii, iar dispozitiile art.460 al.2 Cod procedura civila, dispozitii ce se solicita a fi aplicate in prezenta cauza, reglementeaza procedura generala de judecata a cauzelor avand ca obiect validarea popririi.

Nu se poate sustine ca situatia invocata de organul fiscal se incadreaza in cazurile in care Codul de procedura fiscala „nu dispune” in sensul ca  procedura prevazuta de art.150 din Codul de procedura fiscala  nu prevede ca si solutie pe care o poate da instanta ulterior mentinerii popririi si obligarea  tertului poprit la plata catre creditor a sumei datorata debitorului poprit.  Codul de procedura fiscala dispune , prin dispozitiile art. 149 al.6 Din O.G. nr.92/2003  prevazandu-se ca poprirea in procedura fiscala nu este supusa validari. Textul legal nu individualizeaza anumite dispozitii inaplicabile din cadrul procedurii validarii, astfel ca intreaga procedura de validare poprire, prevazuta la art.460 Cod procedura civila, este inaplicabila.

 Pentru aceste considerente, instanta va admite exceptia invocata si va respinge ca inadmisibil capatul de cerere privind obligarea tertului poprit la efectuarea platii in contul creditorului pentru stingerea obligatiilor debitorului poprit.

2. Cu privire la exceptia prematuritatii cererii de validare , instanta, apreciind-o

ca nefondata, urmeaza a o respinge, pentru considerente corelate celor expuse mai sus. Prematuritatea implica formularea unei cereri in justitie anterior nasterii dreptului la actiune.  In speta de fata, cu privire la cererea principala, organul fiscal a formulat cerere de mentinere a popririi, intemeiata pe dispozitiile art.150 din O.G. nr.92/2003 si nu o cerere de validare a popririi prevazuta la art.460 Cod pr.civ., astfel incat nu se poate vorbi de prematuritatea unei cereri inexistente. Cu privire la capatul de cerere accesoriu, intemeiat pe dispozitiile art.460 Cod pr.civ., instanta a retinut deja ca fiind inadmisibila aplicarea dispozitiilor privind validarea popririi pentru capatul de cerere accesoriu, astfel ca nu se poate analiza o eventuala prematuritate a unei cereri inadmisibile. 

3. Cu privire la exceptia prematuritatii cererii de mentinere a popririi, instanta

constata ca procedura instituita de Codul de procedura fiscala instituie posibilitatea  organului de executare, ca urmare a refuzului tertului poprit de a da curs popririi infiintate, de a obtine un titlu executoriu impotriva tertului poprit, prin cerere adresata instantei. Textul legal  nu stabileste vreun  termen prohibitiv de introducere a cererii de mentinere a popririi intemeiata pe art.150 din O.G. nr.92/2003 iar procedura fiscala nu impune expres indeplinirea vreunei conditii sau proceduri prealabile anterioare promovarii  actiunii in justitie.

Organul fiscal a promovat prezenta cerere dupa  primirea adresei din partea tertul poprit prin care acesta comunica refuzul de a plati suma asupra careia s-a infiintat poprirea, contestand existenta creantei.

Debitorul poprit a motivat exceptia prematuritatii mentinerii, iar debitorul poprit a sustinut-o, prin lipsa caracterului exigibil al creantei datorata de tertul poprit, raportat la faptul ca Ordonanta nr. 82/2009, emisa de Tribunalul I, prin care se constata o creanta in sarcina tertului si in favoarea debitorului poprit de 186.676,06 lei,  nu a ramas irevocabila.

Instanta apreciaza ca motivele invocate de tertul poprit in sustinerea exceptiei de prematuritate a cererii de mentinere a popririi se raporteaza, in fapt, la imposibilitatea pronuntarii de catre instanta a unei solutii de mentinere a popririi datorita lipsei caracterului cert, lichid si exigibil al  creantei datorata de tert debitorului poprit si nu la neimplinirea unui termen prohibitiv sau neindeplinirea unei conditii prealabile nasterii dreptului la actiune.

Astfel, potrivit dispozitiilor art.150 al.2 din O.G. nr.92/2003, hotararea data in procedura mentinerii popririi constituie titlu executoriu,  asa incat dispozitiile  art.379 Cod procedura civila obliga instanta la verificarea caracterului cert, lichid si exigibil al creantei asupra careia s-a infiintat poprirea, intrucat numai o astfel de creanta poate fi urmarita silit.

Constatand ca motivele invocate in sustinerea exceptiei prematuritatii vizeaza in fapt aspecte privind fondul cauzei, instanta urmeaza a le analiza impreuna. 

Analizand actele si lucrarile dosarului prin prisma motivelor invocate in sustinerea exceptiei prematuritatii cererii de mentinere si pe fondul cererii,  instanta retine:

Prin adresa nr. 17312/21.05.2009 (fila 5), organul fiscal, Administratia Finantelor Publice I, in calitatea de organ de executare si creditor popritor,  in baza titlului executoriu nr. 43878 din 21.05.2009 emis de creditorul in dosarul de executare nr. 4348,  a infiintat poprirea pentru suma de 419.256 lei la tertul poprit R.A.G.C.L.B, in contul debitului inregistrat de catre tertul poprit la debitorul poprit Administratia Nationala “Apele Romane”- Directia Apelor Prut, facand trimitere la dispozitiile art. 141, 172-173 si art.9 alin.2 lit.d din O.G. nr.92/2003.

Conform art. 150 din O.G. nr. 92/2003, privind executarea silita a tertului poprit, „(1) Daca tertul poprit instiinteaza organul de executare ca nu datoreaza vreo suma de bani debitorului urmarit, precum si in cazul in care se invoca alte neregularitati privind infiintarea popririi, instanta judecatoreasca in a carei raza teritoriala se afla domiciliul sau sediul tertului poprit, la cererea organului de executare ori a altei parti interesate, pe baza probelor administrate, va pronunta mentinerea sau desfiintarea popririi.”

Instanta este obligata astfel sa analizeze atat situatia invocata de tertul poprit prin adresa comunicata organului fiscal cat si orice alte neregularitati privind infiintarea popririi, iar ulterior acestor verificari, raportat la dispozitiile art.150 al.2 din O.G. nr.92/2003 privind caracterul de titlu executor al hotararii de mentinere a popririi, este obligata a verifica si caracterul cert, lichid si exigibil al creantei datorata de tert. 

A. LEGALITATEA INFIINTARII POPRIRII

Specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei operatiuni juridice procesuale, care, in principiu, presupune participarea indispensabila a trei parti: creditorul popritor (urmaritor), debitorul poprit (urmarit) si tertul poprit, intre aceste trei subiecte de drept stabilindu-se tot atatea raporturi juridice.

Dintre aceste raporturi juridice, doua preced infiintarea popririi, si anume: raportul de creanta, dintre creditorul urmaritor si debitorul urmarit, precum si raportul de creanta dintre debitorul poprit si tertul poprit, acesta din urma caracterizandu-se prin aceea ca tertul este dator fata de debitorul urmarit.

In temeiul popririi se naste si un al treilea raport juridic intre creditorul popritor si tertul poprit, ce ia nastere in cadrul procedurii de urmarire silita.

Si acest raport juridic este tot un raport de creanta, ce se creeaza prin adresa de infiintare a popririi si ulterior prin hotararea de mentinere a popririi ce constituie titlu executor,  un raport de la creditor la debitor, in sensul ca tertul poprit devine debitor al creditorului popritor.

Analizand primele doua  raporturi juridice obligationale ce trebuie sa preexiste anterior infiintarii popririi, instanta constata ca nu se contesta de catre nicio parte existenta raportului obligational dintre creditorul popritor si debitorul poprit.

Cu privire la cel de-al doilea raport juridic obligational, instanta constata ca acesta decurge din contractul incheiat de debitorul poprit si tertul poprit si denumit a Abonament de utilizare a resurselor de apa nr. 21043/01.08.2005.

Conform art.149 al.1 din O.G. nr.92/2003, privind executarea silita prin poprire :“Sunt supuse executarii silite prin poprire orice sume urmaribile …… datorate, cu orice titlu, debitorului de catre terte persoane sau pe care acestia le vor datora si/sau detine in viitor in temeiul unor raporturi juridice existente.

Instanta retine ca in prin semnarea Abonamentului de utilizare a resurselor de apa nr. 21043/01.08.2005, intre debitorul poprit si tertul poprit s-au incheiat raporturi contractuale ce nasc in sarcina tertului poprit obligatia de a achita, la scadenta, facturile emise de debitorul poprit Apele Romane - Directia Apelor Prut. Conform art. 29 din contractul mentionat, in lipsa oricarui refuz de plata privind o factura emisa de operatorul Apele Romane in termen de 7 zile de la data primirii, factura se considera acceptata la plata. Facturile emise si neachitate de tertul poprit au date scadente situate in anii 2005-2006.  Mai mult decat atat,  prin semnarea si stampilarea extrasului de cont inregistrat sub nr. 707 din 08.01.2009  (depus la fila 10 dosar) inaintat si primit de catre  debitorul Apele Romane P- Serviciul de Gospodarire a Apelor V sub nr..2009, tertul poprit R.A.G.C.L. B a confirmat existenta la data de 2009 a unui debit de 186.654,20 lei  catre creditoarea ( debitor poprit in prezenta cauza) Apele Romane - Directia Apelor P.

Instanta apreciaza ca fiind dovedita existenta celui de-al doilea raport juridic obligational anterior infiintarii popririi, astfel cum prevad dispozitiile art.149 din O.G. nr.92/2003 si constata legalitatea infiintarii popririi.

Constatand existenta celor doua raporturi juridice anterioare infiintarii popririi, instanta urmeaza a verifica posibilitatea nasterii, in baza hotararii de mentinere a popririi,  a celui de-al treilea raport juridic obligational intre creditorul popritor si tertul poprit.

B. CARACTERUL CERT, LICHID SI EXIGIBIL AL CREANTEI

Astfel, pe calea infiintarii popririi prevazuta de art.149 si 150 din Codul de procedura fiscala, opereaza transferul creantei de la debitorul poprit catre  creditorul popritor, iar ulterior, in baza hotararii de mentinere a popririi, care constituie titlu executor,  se transforma executarea silita a unei creante bugetare pornita impotriva debitorului poprit intr-o executare silita indreptata direct impotriva tertului poprit.

Instanta va analiza caracterul cert, lichid si exigibil al creantei detinuta impotriva tertului poprit, pasibila a fi executata silit, conform art. 379 Cod pr.civila, in baza hotararii de mentinere a popririi.

I. Cu privire la caracterul cert al creantei:

Initial, prin intampinare, tertul poprit nu a contestat existenta creantei catre debitorul

poprit ci doar lichiditatea obligatiei de plata si exigibilitatea acesteia (Intampinare- filele 79,80). Ulterior, prin concluziile scrise depuse la dosar (filele 108-115), tertul poprit contesta si caracterul cert al creantei, motivat de faptul ca aceasta creanta nu ar rezulta din contractul incheiat intre parti ci din Ordonanta nr. 82/2009 emisa de Tribunalul I, astfel incat, ordonanta  nefiind irevocabila datorita formularii de catre tert a cererii in anulare impotriva acesteia, creanta pe care o constata nu are caracter cert.

Instanta retine ca, in conformitate cu dispozitiile art.379 Cod procedura civila, creanta este certa daca rezulta dintr-un contract insusit de parti prin semnatura. Cum la filele100-102 dosar a fost depus contractul denumit Abonament de utilizare a resurselor de apa, nr. 21043 din 01.08.2005, cu valabilitate intre 01.08.2005 si 31.12.2010, semnat cu obiectiuni de catre tertul poprit, obiectiunile vizand aspectele consemnate si depuse prin inscris la fila 113, inscrisul fiind datat 07.12.2005. Obiectiunile au fost solutionate prin procesul verbal de conciliere datat 08.12.2005 si depus la fila 114 dosar. Aspectele care au ramas in divergenta vizau propunerile tertului poprit privind perioada derularii contractului, data platii facturilor si procentul de penalitati. Instanta constata ca data ramanerii in divergenta a aspectelor semnalate mai sus este 08.12.2005, data mult anterioara tuturor relatiilor derulate in baza contractului incheiat intre parti, in perioada 08.12.2005 si pana in luna ianuarie 2009, data la care tertul a semnat extrasul de cont prin care confirma debitul restanta catre debitorul poprit, ceea ce conduce la concluzia logica, rezultata din derularea contractului, ca intre cele doua partile contractante s-au conciliat aceste aspecte, chiar daca nu s-a facut dovada la dosar.  Fata de aceste aspecte, instanta constata caracterul cert al creantei ce se solicita a fi executata, rezultand din contractul insusit de tertul poprit prin semnatura, impreuna cu actele aditionale si  graficele de utilizare si modul de solutionare a obiectiunilor formulate de tertul poprit (filele 100-105, 112-115).

II. Cu privire la caracterul lichid la creantei:

In sensul art. 379 Cod pr.civila , caracterul lichid al creantei datorata de tert rezulta din contractul incheiat intre parti (filele 100-105) coroborat cu facturile fiscale depuse la dosar (filele 11-60) si cu extrasul de cont emis de tertul poprit la 08.01.2009 (fila 10 dosar).

Abonamentul de utilizare a resurselor de apa nr. 21043/01.08.2005, incheiat intre debitorul poprit si tertul poprit,  naste in sarcina tertului o creanta certa, constand in obligatia de a plati o suma de bani, a carei lichiditate a fost stabilita chiar de tertul poprit, prin semnarea si stampilarea extrasului de cont nr. 707/08.01.2009(fila 10) comunicat Apelor Romane- Directia Apelor P- S.G.A. V, prin care tertul confirma existenta la data de .2009 a unei creante de 186.654,20 lei, anterior introducerii cererii in somatie de plata (15.04.12009- fila 3) de catre debitorul poprit.

Tertul poprit contesta lichiditatea si exigibilitatea obligatiei de plata si prin argumentul ca, desi s-a infiintat poprirea pentru suma de 419.256 lei RON, el nu datoreaza debitorului poprit decat 186.676 lei, suma stabilita prin Ordonanta nr. 82/2009 emisa de Tribunalul I in procedura somatiei de plata, ordonanta care nu este irevocabila. Apreciaza tertul poprit ca, in conditiile in care debitorul poprit nu are titlu executoriu impotriva sa, cererea de mentinere a popririi apare ca prematur formulata.

Raportat la extrasul de cont depus la fila 10 si la restrangerea pretentiilor creditorului popritor la suma consemnata in extrasul de cont semnat si stampilat de tertul poprit, instanta nu va primi apararea tertului si va constata caracterul lichid al creantei datorata de acesta catre debitorul poprit.

III. Cu privire la caracterul exigibil al creantei:

Exigibilitatea acestei creante se situeaza in perioada anilor 2005-2006, perioada in care au devenit scadente obligatiile de plata a facturilor emise de operatorul Apele Romane, facturi acceptate la plata (conform art.29 din contract) si neachitate in integralitatea lor de catre de tertul poprit R.A.G.C.L. B.  Mai mult decat atat, chiar tertul poprit a solicitat prin Intampinarea depusa la dosar (filele 79,80) la fila 80, ca organul fiscal, in numele creditorului popritor sa reduca cuantumul sumei pentru care s-a infiintat poprirea la suma constatata prin Ordonanta nr. 82/2003 a Tribunalului I, recunoscand inca o data, implicit, indeplinirea conditiilor cerute de dispozitiile art.379 din Codul de procedura civila, relativ la caracterul cert, lichid si exigibil al creantei ce se solicita a fi executata prin procedura mentinerii popririi.

Debitorul poprit si tertul poprit au invocat, prin intampinarile depuse la dosar, lipsa caracterului exigibil al creantei datorata de tertul poprit motivat de faptul ca Ordonanta nr. 82/2009, emisa de Tribunalul I, si care constata o creanta in sarcina tertului si in favoarea debitorului poprit de 186.676,06 lei,  nu a ramas irevocabila.

Instanta nu va primi aceste aparari intrucat suma de bani pe care o datoreaza tertul poprit catre debitorul poprit nu rezulta din hotararea Tribunalului I ci din raporturile juridice obligationale nascute in baza  contractului denumit Abonament, incheiat intre Directia Apelor P si R.A.G.C.L. B, astfel ca exigibilitatea acestei creante nu are a se raporta la data ramanerii irevocabile a Ordonantei nr. 82/2009 a Tribunalului I, ci la data scadentei fiecarei facturi emisa in baza contractului incheiat intre parti. 

Procedura somatiei de plata urmata de creditoarea Directia Apelor Prut in fata Tribunalului I este calea aleasa de aceasta pentru obtinerea titlului executor impotriva debitorului R.A.G.C.L. B, iar urmarea acestei proceduri de catre debitorul poprit- creditor in somatia de plata,  nu impieteaza asupra posibilitatii obtinerii de catre creditorul popritor, prin cererea de mentinere a popririi, a  titlului executor indreptat direct impotriva debitorului - tert poprit R.A.G.C.L. B. 

De altfel insasi Ordonanta nr.82/2003, invocata de tertul poprit, prin care s-a admis cererea debitorului poprit in baza dispozitiilor O.G. nr.5/2001,  confirma faptul ca, la momentul pronuntarii, Tribunalul I a constatat caracterul cert, lichid si exigibil al creantei de 186.676,06 lei, datorata de tert debitorului poprit, creanta necontestata in prezenta cauza, de tert sau debitorul poprit, sub aspectul cuantumului ci doar sub aspectul exigibilitatii sale.

Avand in vedere precizarile organului fiscal prin care acesta a redus obiectul cererii, respectiv cuantumul sumei in limita careia solicita a fi mentinuta poprirea, pana la suma de 186.654,20 lei, coroborate cu dispozitiile art. 129 al.6 din Codul de procedura civila, instanta urmeaza a avea in vedere acest cuantum al debitului si nu cel stabilit pe calea somatiei de plata si necontestat de tert si debitorul poprit. Instanta are in vedere de asemenea si extrasul de cont semnat si stampilat de tertul poprit (fila 10), prin care organul fiscal isi dovedeste cuantumul pretentiei.

De asemenea, instanta nu va avea in vedere cuantumul creantei stabilita prin Ordonanta nr. 82/2003 intrucat  dispozitiile art.11 ind.1 din O.G. nr.5/2001 prevad ca „  (1) Ordonanta privind somatia de plata nu are autoritate de lucru judecat cu privire la fondul raporturilor juridice dintre parti”, si, mai mult decat atat,  tertul poprit a facut dovada formularii cererii in anulare impotriva Ordonantei nr. 82/2009 a Tribunalului I (fila111).

Pentru toate considerentele expuse, instanta constatand legalitatea infiintarii popririi si caracterul cert, lichid si exigibil al creantei datorata de tertul poprit debitorului poprit,  va respinge exceptia prematuritatii cererii de mentinere a popririi ca nefondata si, apreciind cererea formulata de organul fiscal, in dubla calitate de organ de executare si creditor popritor, ca fiind intemeiata, o va admite, urmand ca, pe cale de consecinta, sa mentina poprirea infiintata prin adresa nr. 17318/21.05.2009 in dosarul de executare nr. 4348, pana la concurenta sumei de 186.654,20 lei.

1

Domenii speta