Poprire

Sentinţă civilă 2475 din 19.03.2009


Dosar nr. 2245/302/2009

Sentinta civila  nr.  2475

Şedinţa publică de la 19 martie 2009

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta SC A R ASIROM  IG SA in contradictoriu cu pârâtul A E si  terţul poprit SC B SSRL, având ca obiect  validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică nu au raspuns partile.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de sedinta, care invedereaza faptul ca s-a solicitat judecarea cauzei si in lipsa de ctre reclamanta, in conditiile art.242 Cpc, dupa care,

Deliberand  în condiţiile art. 167 alin 1 C.pr.civ., instanţa încuviinţează pentru reclamanta proba cu înscrisuri, solicitată prin acţiune, considerând-o legală,  pertinentă şi concludentă soluţionării cauzei dupa care, nefiiind alte cereri, constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.

INSTANŢA

Deliberând asupra cauzei civile de faţă,

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 5 Bucureşti la data de 04.03.2009 sub nr. 2245/302/2009, reclamanta SC AR A V  I G SA a formulat, in contradictoriu cu pârâtul A E si terţul poprit SC  B S SRL cerere de validare a popririi infiintata de BEJ B si B asupra veniturilor lunare, prezente si viitoare, ale debitorului A E, in cota de 1/3, pana la concurenta sumei de 4344,97 lei, sume ce vor fi consemnate pe numele creditoarei A SA, la dispozitia si pe seama excutorului judecatoresc, in conformitate cu art 456 alin 1 lit a C pr civ; cu cheltuieli de judecata.

In fapt, reclamanta a aratat ca tertul poprit nu a inteles sa-si indeplineasca obligatiile legale ce-i incumba in sensul ca in termenul legal de 15 zile de la comunicarea popririi sa consemneze sumele de bani si sa trimita dovada executorului judecatoresc, prin aceasta incalcare conducand la intarzierea executarii si prejudiciindu-se interesele creditorului A VIG SA.

 Au fost atasate la dosar adresa nr 188/2007 emisa de executorul judecatoresc, procesul-verbal/04.02.2009, adresa nr 40664/18.12.2008 emisa de CASMB, adresa nr 250469/06.10.2008 emisa de Inspectoratul Naţional pentru Evidenţa Persoanelor, sentinta civila nr 4620/28.06.2006, pronuntata de Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti.

A fost administrata pentru reclamanta proba cu înscrisuri.

Desi legal citat, pârâtul nu a formulat întâmpinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a formula probe in aparare.

Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:

Prin sentinta civila nr.4620/28.06.2006 pronuntata de Judecatoria sectorului 5 in dosarul nr.6358/302/2006, numitul A E a fost obligat la plata catre SC A R A SA a sumei de 2915 lei, la care se adauga dobanda legala calculata de la 28.10.2005 si pana la achitarea efectiva a debitului. In plus, acesta a fost obligat la plata sumei de 240 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Hotararea a ramas irevocabila si a fost investita cu formula executorie.

Prin adresa nr. 188/04.02.2009 din dosarul de executare silită al BEJ AB si B s-a dispus înfiinţarea popririi cu privire la suma pe care în calitate de terţ poprit SC B S SRL urma să o plătească debitorului urmărit silit A E, avand in vedere ca debitorul este angajatul tertului poprit, astfel cum reiese din adresa emisa in acest sens de Casa de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti, sub nr.40664/18.12.2008. Executorul judecatorsc a realizat calcul sumei totale datorate de catre numitul A E, aceasta ridicandu-se la valoarea de 4344,97 lei (inclusiv cheltuielile de executare avansate de catre creditoare).

Terţul poprit a primit adresa de înfiinţare a popririi la data de 09.02.2009, astfel cum reiese din dovada de comunicare aflata la dosar.

Potrivit art. 456 din Cod procedură civilă, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat: a) să consemneze suma de bani sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului, în cazul popririi prevăzute la art. 453 alin. 1.

De asemenea, potrivit art. 460 Cod procedură civilă, dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi. Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi. Dacă sumele sunt datorate periodic, poprirea se validează atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, validarea producându-şi efectele numai la data când sumele devin scadente.

Instanţa constată îndeplinirea cumulativă a condiţiilor stabilite de textele de lege enunţate, şi anume: neîndeplinirea obligaţiilor ce-i revin terţului poprit pentru efectuarea popririi, precum si raportul juridic obligaţional între terţul poprit şi debitor. Creditorul a făcut dovada titlului executoriu împotriva debitorului său, pe baza căruia s-a procedat la înfiinţarea popririi, in timp ce terţul poprit nu a făcut dovada indisponibilizării sumelor în termenul de 15 zile de la comunicarea popririi de către executor, neexistând la dosarul cauzei dovada acestei consemnări. De asemenea, faptul că terţul poprit datorează sume de bani debitoruluii rezultă din aceea că debitorul este salariatul terţului poprit.

Pentru considerentele expuse, instanţa urmează să admită cererea creditoarei şi să valideze poprirea înfiinţată prin adresa nr.188/04.02.2009 din dosarul de executare silită nr.188/2007.

Pe cale de consecinţă, va obliga terţul poprit la plata către creditoare, lunar, a unei cote de 1/3 din venitul salarial net al debitorului, până la concurenţa sumei de 4344,97 lei, echivalent lei la data platii.

Vazand disp.art.274 Cpc si retinand culpa procesuala a paratului, instanta il va obliga pe acesta la plata catre reclamanta a sumei de 10,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, constand in taxa de timbru si timbrul judiciar.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Admite actiunea formulata de catre reclamanta SC A R AV I G SA , cu sediul ales  in  Bucureşti, in contradictoriu cu pârâtul A E, domiciliat in Bucureşti, si terţul poprit SC B S SRL, cu sediul in  Bucureşti.Valideaza poprirea infiintata asupra veniturilor salariale ale debitorului, in cota de 1/3 lunar, pana la concurenta sumei de 4344,97 lei.

Obliga terţul poprit la plata catre creditoare a unei cote de 1/3 din venitul salarial net al debitorului pana la concurenta sumei de 4344,97 lei.

Obliga debitorul si terţul poprit la plata catre creditoare a sumei de 10,3 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.

Cu drept de apel in termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţa publică azi,  19 martie 2009.

 

 

Domenii speta