Validare poprire

Sentinţă civilă 9671/2011 din 04.10.2011


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe creditor CRF, SIG, RI, KS , LS , HFI, BFD , CAI, PM, SM, SM ,GPG , NE , EO , SE, PAF , VM, NLL, LMS, SM, PGC, TG, SM, TFR, HBSR, SI, SF, KM, FE, BD, BT, TV, BA, SG, şi pe debitor SC OP SA, terţ poprit BANCA, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică  la prima strigare a cauzei se prezintă reprezentantul creditorilor, av. MG în baza delegaţiei de la dosar, reprezentanta terţului poprit, c.jr.  BD, reprezentantul debitorului, av. AN în delegaţiei de la dosar .

Procedura  este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către procedura de citare este legal îndeplinită, după care:

Instanţa pune in discuţie excepţia necompetentei teritoriale a Judecătoriei ….

Reprezentantul debitoarei solicita admiterea excepţiei, declinarea soluţionării prezentei cauze in favoarea Judecătoriei sectorului 1 Bucureşti, iar in subsidiar arata ca nu este competent nici executorul judecătoresc,  fără cheltuieli de judecată, depune la dosar practica judiciara. Solicită ca creditorii să precizeze exact ce sumă solicită.

Reprezentantul creditorilor solicita respingerea excepţiei, întrucât competentă este instanţa de executare, iar aceasta este Judecătoria .., iar în cazul în care se va admite excepţia, creditorilor le va fi încălcat dreptul la apărare, pe fond solicita admiterea cererii, cu cheltuieli de judecata. Arata ca suma solicitata este cea din tabel, respectiv 123.378,18 lei.

Reprezentantul debitoarei învederează ca a invocat excepţia necompetentei materiale a Judecătoriei … pentru a nu risca o casare.

Reprezentanta terţului poprit solicita admiterea excepţiei, iar pe fond respingerea cererii, fără cheltuieli de judecata.

Instanţa lasă cauza la a doua strigare pentru a parveni la dosarul cauzei, copia dosarului execuţional.

La a doua strigare a cauzei, instanţa constata ca a parvenit la dosarul cauzei, copia dosarului execuţional.

Considerând cauza lămurită închide faza probatorie şi reţine cauza spre soluţionare.

INSTANŢA:

Deliberând asupra cauzei de faţă, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei … la data de 08.06.2011, sub nr. 10913/271/2011, timbrată cu 10 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, creditorii CRF, SIG, RI, KS , LS , HFI, BFD , CAI, PM, SM, SM ,GPG , NE , EO , SE, PAF , VM, NLL, LMS, SM, PGC, TG, SM, TFR, HBSR, SI, SF, KM, FE, BD, BT, TV, BA, SG au chemat în judecată pe debitorul SC OP SA şi pe terţul poprit BANCA, solicitând instanţei să dispună validarea popririi înfiinţate la cererea lor de SEJ … asupra drepturilor băneşti pe care debitoarea le are în conturile deschise la unitatea bancară – terţul poprit BANCA. De asemenea, s-a mai solicitat obligarea terţului poprit şi a debitoarei la plata în solidar a cheltuielilor de judecată, precum şi amendarea terţului poprit, raportat la art. 460, alin. 2 Cod proc.civ.

În motivarea în fapt a cererii, creditorii au învederat instanţei faptul că, prin Sentinţa Civilă nr. … a Tribunalului …, rămasă definitivă şi irevocabilă, debitoarea SC O P SA a fost obligată la plata sumelor reprezentând contravaloare aprovizionare toamnă-iarnă 2006-2007-2008, sume ce au fost individualizate conform tabelului din cerere.  S-a mai arătat că, deşi a fost somată şi s-au făcut popriri la societatea mamă şi sucursalele terţului poprit, debitoarea nu s-a prezentat la executorul judecătoresc şi nu a achitat nimic din sumele datorate. S-a mai susţinut că terţul poprit nu a dat curs popririi dispuse de executorul judecătoresc. Având în vedere aceste argumente, creditorii au solicitat validarea popririi asupra conturilor bancare ale debitoarei deschise la terţul poprit, pentru suma de 123.378,18 lei, sume ce vor fi aduse la zi în raport de cursul valutar BNR la data efectivă a plăţii.

În drept, s-au invocat art. 460 şi urm. Cod proc.civ.

În probaţiune, au fost depuse înscrisuri.

Terţul poprit BANCA a depus întâmpinare, solicitând instanţei să respingă cererea ca neîntemeiată, să constate necompetenţa teritorială a executorului judecătoresc de a înfiinţa poprirea în afara ariei teritoriale stabilite de lege, precum şi să constate nulitatea actelor de executare îndeplinite.

În motivarea în fapt a întâmpinării, terţul poprit a învederat instanţei că, pe data de 09.03.2011, în dosarul execuţional nr. …, SEJ … a emis adresa de înfiinţare a popririi asupra conturilor debitorului urmărit SC OP SA deschise la Agenţia … a băncii. S-a mai arătat că BANCA. - Agenţia …, a comunicat executorului faptul că debitorul urmărit nu are conturi deschise la această unitate şi, prin urmare, nu are calitatea de terţ poprit, iar poprirea unor eventuale conturi ale debitoarei deschise la alte unităţi operaţionale ale băncii se poate realiza doar printr-o adresă de înfiinţare a popririi adresată acestora, în baza art. 454 alin. 23 Cod proc.civ. La aceeaşi dată, a fost emisă o nouă adresă de înfiinţare a popririi în acelaşi dosar execuţional către BANCA cu sediul în Bucureşti, Sector 1. S-a mai arătat că sediul terţului poprit şi al debitoarei se află în Bucureşti, iar executorul judecătoresc se află în circumscripţia Curţii de Apel …, neavând competenţă teritorială de a solicita înfiinţarea popririi la terţul poprit BANCA cu sediul în Bucureşti, sector 1. Terţul poprit a mai învederat instanţei că în situaţia ipotetică în care executorul judecătoresc ar fi avut posibilitatea legală de a solicita poprirea asupra conturilor deschise la terţul poprit aflat în circumscripţia altei instanţe, acesta era obligat să solicite încuviinţarea executării silite instanţei de la sediul terţului poprit sau debitorului, potrivit art. 371 ind. 1 rap. la art. 453 Cod proc.civ, însă SEJ … a solicitat înfiinţarea popririi fără a avea încuviinţarea acestei instanţe. Terţul poprit a mai solicitat şi amendarea executorului judecătoresc, în baza art. 723 rap. la art. 108 ind. 1, alin. 1, pct. 1 Cod proc.civ.

În probaţiune, au fost depuse înscrisuri.

Debitorul SC OP SA a depus întâmpinare, solicitând admiterea excepţiei necompetenţei teritoriale a Judecătoriei …, cu consecinţa declinării cauzei către Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti, ca instanţă de executare, iar pe fond respingerea cererii de validare a popririi şi de amendare a terţului poprit. S-a arătat de debitor că, în executarea silită prin poprire, instanţa de executare nu poate fi decât una dintre cele doua instanţe stabilite de dispoziţiile art. 453 alin.l C.proc.civ. - instanţa de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul ori sediul terţului poprit, iar întrucât competenta teritorială în aceasta materie este una exclusivă, creditorul şi/sau executorul judecătoresc nu pot opta pentru o altă instanţa care să soluţioneze o cerere de validare a popririi. S-a arătat că în această materie nu are relevanţă în determinarea instanţei de executare competente împrejurarea că debitoarea are sau nu sedii secundare în localitatea Oradea, atâta timp cât debitoarea nu are conturi deschise la această unitate şi prin urmare nu există şi nu va putea exista vreun un raport juridic născut din înfiinţarea popririi între această sucursala şi creditorul sau executorul judecătoresc. De asemenea, s-a mai arătat că inclusiv SEJ … a retransmis adresa de înfiinţare a popririi către BANCA - cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, solicitând înfiinţarea popririi asupra conturilor debitoarei deschise la această bancă, astfel că locul unde s-a efectuat executarea - sediul agenţiei băncii unde s-a înfiinţat poprirea - este în circumscripţia Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Debitorul a mai învederat instanţei că deţine un singur cont la BANCA şi anume cel deschis la Agenţia Bucureşti a băncii, agenţie care se află în sectorul 1, aceasta din urmă fiind persoana juridică care are calitatea de terţ poprit în raportul juridic generat de cererea de executare silită, în consecinţă, in condiţiile art.460 alin.l coroborat cu art.373 alin.2 din Codul de procedură civilă, competenţa în soluţionarea prezentei cereri de validare a popririi revine Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti. Debitorul a mai arătat că cererea de amendare a terţului poprit este netemeinică, deoarece nu s-a dovedit culpa terţului poprit în executarea obligaţiilor sale legale. S-a susţinut că şi cererea de validare a popririi este neîntemeiată, deoarece, raportat la art. 460 alin. 2 Cod proc.civ, este de neconceput existenţa şi admiterea unei validări de poprire atât în lipsa unui titlu executoriu cât şi în situaţia inexistentei, respectiv stingerii creanţei care face obiectul executării silite prin poprire. Existenţa unui titlu executat, integral sau parţial, prin oricare din formele de executare stabilite de lege, înseamnă stingerea obligaţiei stabilite prin titlul executoriu în tot sau în parte. S-a susţinut că la data de 08.06.2011 debitoarea a achitat parţial sumele de bani la care a fost legal obligată conform titlului executoriu, respectiv pentru 29 de creditori din cei 34. Debitorul a mai arătat că executarea silită prin poprire efectuată împotriva sa se desfăşoară fără aprobarea instanţei de executare competente, care în speţă este Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Astfel, Judecătoria Oradea, prin încheierea de încuviinţare a executării silite chiar si generic dată, nu putea să încuviinţeze decât acele forme de executare silită pentru care ea însăşi este instanţă de executare, or în privinţa executării silite prin poprire Judecătoria Oradea nu este şi nu poate fi instanţa de executare, cât timp atât debitorul OP cât şi terţul poprit BANCA - Agenţia Bucureşti au sediul în Sectorul 1 Bucureşti. În aceste condiţii, debitorul a susţinut că executarea silită prin poprire trebuia realizată de către un executor judecătoresc din circumscripţia Curţii de Apel Bucureşti, iar nu de către SEJ …, executor care îşi desfăşoară activitatea în circumscripţia Curţii de Apel …. Nu în ultimul rând, debitoarea a mai arătat că necompetenţa executorului judecătoresc atrage în mod necesar nulitatea absolută a procedurii de executare silită, pentru toate aceste considerente cererea de validare a popririi impunându-se a fi respinsă de instanţa de judecată.

În cauză, în temeiul art. 167 Cod proc.civ, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisuri.

La solicitarea instanţei, a fost depus, în copie, Dosarul execuţional nr. … al SEJ ….

Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:

În fapt, prin Sentinţa Civilă nr. … pronunţată de Tribunalul …în dosar nr. …, a fost admisă acţiunea formulată de creditorii din prezenta cauză în contradictoriu cu debitorul SC P SA Bucureşti, aceasta din urmă fiind obligată să plătească primilor sumele de bani reprezentând drepturi salariale cuvenite pentru aprovizionarea de toamnă-iarnă pentru anii 2006, 2007, 2008, sume ce urmau să fie actualizate cu indicii de inflaţie de la data plăţii efective.

La cererea creditorilor din prezenta cauză, împotriva debitoarei SC OP SA a fost demarată procedura executării silite, în temeiul titlului executoriu menţionat, fiind constituit Dosarul execuţional nr. … al SEJ ….

Prin încheierea nr. … emisă de Judecătoria … în Dosarul nr. …, s-a încuviinţat executarea silită în dosarul execuţional nr. … împotriva debitorului SC OP SA, în temeiul titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Civilă nr. ….

Prin Somaţia de plată nr. …, emisă de SEJ … în dosarul execuţional menţionat, debitorul a fost somat ca, în termen de 1 zi de la comunicarea acestei somaţii, să achite creanţa stabilită în sarcina sa prin titlul executoriu menţionat, respectiv suma de 123.378,18 lei.

Prin adresa de înfiinţare a popririi emisă pe data de 09.03.2011, SEJ … a solicitat către BANCA înfiinţarea popririi asupra conturilor debitorului urmărit SC OP SA, până la concurenţa sumei de 123.378,18 lei, adresa fiind comunicată atât către Sucursala … a băncii, cât şi către Direcţia de Prelucrare Tranzacţii din Bucureşti.

Instanţa reţine că, prin adresa din data de 21.03.2011, BANCA SA– Agenţia … a comunicat în termen legal către SEJ … că debitorul urmărit- SC OP SA- nu deţine conturi deschise la această agenţie teritorială, astfel că nu poate înfiinţa poprirea, iar poprirea unor eventuale conturi ale debitorului, deschise la alte unităţi operaţionale ale băncii, poate fi realizată doar printr-o adresă de înfiinţare a popririi notificată acestora.

Prin adresa din data de 21.03.2011, BANCA Bucureşti a solicitat către SEJ … să îi comunice încheierea de încuviinţare a executării emisă de instanţa de executare, în speţă Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti.

În baza art. 137, alin. 1 Cod procedură civilă, instanţa se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor invocate de părţi, care fac de prisos cercetarea în fond a pricinii, în speţă excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei … invocată de debitorul SC OP SA.

Instanţa va respinge această excepţie, pentru următoarele considerente:

Art. 460, alin. 1 Cod procedură civilă prevede: ,,Daca tertul poprit nu-si mai indeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv in cazul in care, in loc sa consemneze suma urmaribila a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, in termen de 3 luni de la data cand tertul poprit trebuia sa consemneze sau sa plateasca suma urmaribila, poate sesiza instanta de executare, in vederea validarii popririi’’.

Potrivit art. 373 alin. 2 Cod procedură civilă, ,,instanta de executare este judecatoria in circumscriptia careia se va face executarea, in afara cazurilor in care legea dispune altfel’’.

Coroborând aceste texte de lege cu probele administrate în cauză, instanţa constată că terţul poprit BANCA SA, deşi are sediul în municipiul Bucureşti, are deschisă o agenţie şi în …, locaţie unde a şi fost, de altfel, trimisă adresa de înfiinţare a popririi din data de … de către SEJ ….

În plus, în somaţia de plată nr. …, executorul judecătoresc a somat debitoarea să achite debitul, precizând că în caz de neconformare se va proceda la executarea silită imobiliară a imobilelor proprietatea debitoarei înscrise în CF …- Calea…nr … şi în CF …- Calea … nr ...

În aceste condiţii, rezultă că executarea silită s-a demarat în …, context în care instanţa de executare este Judecătoria …, care a şi dispus încuviinţarea executării silite, prin încheierea nr. ….

Prin urmare, instanţa va respinge excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei … invocată de debitorul SC OP SA prin întâmpinare.

Pe fondul cauzei, sunt aplicabile următoarele prevederi legale:

Art. 453, alin. 1 Cod procedură civilă: ,,poprirea se infiinteaza la cererea creditorului, de executorul judecatoresc de la domiciliul sau sediul debitorului ori de la domiciliul sau sediul tertului poprit’’.

Art. 454, alin. 23 Cod procedură civilă: ,,în cazul in care adresa de infiintare a popririi se adreseaza unei unitati operationale a unei banci, poprirea va fi infiintata asupra conturilor pe care debitoarea urmarita le are deschise la acea unitate’’.

Instanţa reţine că, prin adresa din data de 21.03.2011, BANCA SA– Agenţia … a comunicat în termen legal către SEJ … că nu poate înfiinţa poprirea, deoarece debitorul urmărit SC OP SA nu deţine conturi deschise la această agenţie teritorială, iar poprirea unor eventuale conturi ale acestuia deschise la alte unităţi operaţionale ale băncii poate fi realizată doar printr-o adresă de înfiinţare a popririi notificată acestora.

Având în vedere aceste aspecte, instanţa reţine că poprirea înfiinţată de SEJ … asupra BANCA SA- Agenţia … este greşită, în contextul în care debitorul urmărit nu avea conturi deschise la Agenţia … a BANCA SA.

Referitor la cea de-a doua adresă de înfiinţare a popririi, comunicată de SEJ … la sediul din Bucureşti al terţului poprit, instanţa reţine că dispoziţiile art. 453, alin. 1 raportat la art. 373 Cod procedură civilă prevăd o competenţă alternativă de soluţionare a cererilor de executare silită prin poprire, stabilită de legiuitor fie la domiciliul sau la sediul debitorului, fie la domiciliul sau la sediul terţului poprit. 

Or, în speţă, instanţa constată că atât debitorul, cât şi terţul poprit sunt persoane juridice care au sediul în Bucureşti- sector 1, în timp ce raza de competenţă a SEJ … se află în circumscripţia Curţii de Apel ….

De menţionat că, potrivit art. 8 din Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, ,,executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia curtii de apel in raza careia se afla judecatoria pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel’’. Aceste norme de competenţă teritorială sunt imperative şi absolute, nesocotirea lor ducând la nulitatea actelor de executare, respectiv a popririi înfiinţate de un executor necompetent din punct de vedere teritorial asupra conturilor bancare ale debitorului deschise la BANCA SA Bucureşti.

Pentru considerentele ce preced, instanţa va aprecia că prezenta cerere de validare a popririi nu este întemeiată, motiv pentru care o va respinge.

Pe cale de consecinţă, în temeiul art. 460 alin. 2 Cod procedură civilă, instanţa va dispune desfiinţarea popririi înfiinţată prin adresa de înfiinţare a popririi din data de … emisă de SEJ … în Dosarul execuţional nr. …, asupra conturilor debitorului SC O P SA deschise la terţul poprit BANCA SA. 

Instanţa va respinge ca neîntemeiată cererea formulată de creditori având ca obiect amendarea terţului poprit, întrucât nu sunt îndeplinite cerinţele prevăzute de art. 460 alin. 2 Cod procedură civilă, creditorii nefăcând dovada relei-credinţe a acestuia în îndeplinirea obligaţiilor legale privind efectuarea popririi.

Va respinge cererea terţului poprit de amendare a executorului judecătoresc, în baza art. 723 raportat la art. 108 ind. 1 alin. 1, pct. 1 Cod proc.civ., reţinând că nu sunt îndeplinite condiţiile impuse de aceste texte legale, respectiv executorul judecătoresc nu a exercitat vreun drept procedural cu rea-credinţă, şi, nefiind parte în proces, nu a formulat nicio cerere conform  art. 108 ind. 1 alin. 1, pct. 1 Cod proc.civ

Va lua act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTĂRĂŞTE

Respinge excepţia necompetenţei teritoriale a Judecătoriei ….

Respinge cererea având ca obiect validare poprire formulată de creditorii CRF, SIG, RI, KS , LS , HFI, BFD , CAI, PM, SM, SM ,GPG , NE , EO , SE, PAF , VM, NLL, LMS, SM, PGC, TG, SM, TFR, HBSR, SI, SF, KM, FE, BD, BT, TV, BA, SG, toţi cu domiciliul procesual ales la sediul Casei de avocatură ,,… şi asociaţii’’- …, …, judeţul …, în contradictoriu cu debitorul SC O P SA, cu sediul în Bucureşti, str. … nr …, Sector 1 şi terţul poprit BANCA SA, cu sediul în Bucureşti, …, nr. …, Sector 1.

Desfiinţează poprirea înfiinţată prin adresa de înfiinţare a popririi din data de … emisă de SEJ … în Dosarul execuţional nr. …, asupra conturilor debitorului SC O P SA deschise la terţul poprit BANCA SA.

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de creditori având ca obiect amendarea terţului poprit.

Respinge ca neîntemeiată cererea formulată de terţul poprit având ca obiect amendarea executorului judecătoresc.

Ia act că nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronunţată în şedinţă publică, azi,….