Validare poprire

Sentinţă civilă 3013 din 01.04.2011


Dosar nr. 313/318/2011

R O M Â N I A

Cod operator 2445

JUDECATORIA TÂRGU JIU

JUDETUL GORJ

SECTIA CIVILA

SENTINTA CIVILA Nr. 3013/2011

Sedinta publica de la 01 Aprilie 2011

Completul compus din:

PRESEDINTE SIMINA STAICU

Grefier ELENA CIOCAN

Pe rol fiind judecarea cererii pentru validare poprire formulata de creditor SC OLTHIZ CONREP SRL ----, în contradictoriu cu debitorul  Municipiul --- prin primar si tertul poprit D.G.F.P.a Munic --- - Trezoreria Munic.----

La apelul nominal facut în sedinta publica au lipsit partile, creditoarea fiind reprezentata de av. TG.

Procedura  legal îndeplinita.

S-a facut referatul oral al cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care, constatând cauza în stare de judecata s-a acordat cuvântul.

Av.TG pentru creditoare a solicitat respingerea exceptiei invocata de debitoare, aratând ca denumirea a fost schimbata prin efectul legii, ca Municipiul --- este reprezentat de catre primar si ca debitul a fost constata de catre instanta in baza contractului si a actului aditional la acesta unde parti contractante sunt societatea creditore si Municipiul --- respectiv Primaria Muncipiului ---.

În ceea ce priveste fondul cauzei a reiterat cererea de admitere a actiunii, cu cheltuieli de judecata.

  J U D E C A T A

Prin cererea înregistrata pe rolul Judecatoriei Tg.-Jiu sub nr.313/318/2011, creditoarea SC OLTHIZ CONREP SRL -----,  a chemat în judecata pe debitorul Municipiul --- prin primar si tertul poprit D.G.F.P.a Munic --- - Trezoreria Munic.--- pentru validarea popririi asupra sumei de 329.781,02 lei.

In motivarea cererii s-a aratat ca prin sentinta comerciala nr. 63/23.03.2010 pronuntata de Tribunalul --- în dosarul nr.289/95/2010 ramasa definitiva, irevocabila si investita cu formula executorie  debitorul a fost obligat sa plateasca suma de 468.150,43 lei plus cheltuieli de judecata.

Ca debitorul a achitat de buna voie suma de 173.388,07 lei refuzând sa achite diferenta de 294.762,36 lei, motiv pentru care s-a adresa Biroului Executorului Judecatoresc TS  în vederea înfiintarii popririi în mâinile tertului poprit.

A mai aratat creditoarea ca, prin adresa nr.32582/24.12.2010 tertul poprit Trezoreria Municipiului --- refuza sa dea curs dispozitiei de înfiintare a popririi pe motiv ca debitoarea Primaria Municipiului ---  nu are cont deschis sub la Trezoreria Municipiului --- sub aceasta titulatura.

S-a opinat ca motivatia tertului poprit este nelegala fiind de notorietate faptul ca primarul împreuna cu aparatul sau tehnico-administrativ formeaza primaria si reprezinta Municipiul --- în relatiile contractuale cu tertii.

Astfel, reclamanta a încheiat contractul nr. 148/29.12.2007 cu Municipiul -- iar in actul aditional nr.1 la acest contract s-a mentionat ca beneficiar Primaria Municipiului ---.

Ca de altfel in baza acestor contracte s-a pronuntat sentinta comerciala amintita si ca Municipiul --- a efectuat plati din contul sau deschis la Trezoreria Municipiului -- fara a face niciodata opozitie la faptul ca facturile emise au avut mentionate la capitolul beneficiar Primaria Municipiului --- si nu Municipiul ---.

In drept cererea a fost întemeiata pe disp.art.460 si urmatoarele rap.la art.452,457 C.pr.civ. si art.20,21 si urmatoarele si art.63 pct 4 lit a din legea nr.215/2001 republicata.

In  dovedire, s-a depus la dosar adresa pentru înfiintarea de popririi din dosarul 95/2010 al BEJ TS, sentinta comerciala nr. 63/2010 a Tribunalului ---, extras de cont, contract nr.148/2007 si act aditional nr.1/2007,  proces verbal de receptie a lucrarilor, facturile fiscale nr.1188860 si nr.1189011/2008, adresa nr.32582/2010 a Trezoreriei Municipiului ----,  extrasul de cont al SC Olthiz  Conrep SRL la data de 04.11.2009, si adresa Primariei Municipiului --- emisa catre societatea creditoare.

Tertul poprit prin Administratia Finantelor Publice a formulat întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii promovate de creditor sustinând ca la Trezoreria Municipiului --- nu exista cont deschis sub denumirea Primaria Municipiului --- drept pentru care institutia a restituit executorului judecatoresc în termenul legal titlul emis cu motivatia respectiva.

A precizat ca potrivit certificatului seria B nr. 0402982 si a fisei specimenelor de semnaturi (atasate întâmpinarii), titular de cont la Trezoreria Municipiului --- este Municipiul ----.

Din notele de sedinta depuse de reclamanta la termenul din data de 11 martie 2011, s-a aratat ca Trezoreria Municipiului --- a dat dovada de rea credinta prin sustinerea neexistentei unui cont deschis de catre Primaria Municipiului --- refuzând in acest fel sa puna in executare poprirea instituita de catre executor in contul debitoarei. A precizat ca pentru a da curs popririi conducerea Trezoreriei trebuia sa faca aplicarea disp.art.9 al. 1 din OUG 63/30.06.2010 pentru modificarea si completarea L.273/2006 privind finantele publice locale ce reglementeaza procedura de schimbare in mod corespunzator a denumirii titularilor conturilor deschise la unitatile teritoriale de trezorerie si contabilitate publica precum si la unitatile bancare în sensul ca în situatia certificatului de înregistrare fiscala în care este mentionat ca titular "Primaria ...", "Consiliul Local ..." va fi înscris în acesta "comuna", "orasul", "municipiul", etc.

Ca în situatia de fata, sentinta comerciala nr.63/23.03.2010 ce reprezinta titlul executoriu a fost pronuntata anterior intrarii în vigoare a prevederilor legale mentionate si ca pâna la punerea sa în executare silita, prin efectul legii, s-a schimbat denumirea titularului contului din Primaria --- in Municipiul ----.

In aparare, Municipiul --- prin primar, a depus la dosar note de sedinta prin care a invocat  exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Municipiului ---, aratând ca în dosarul nr. 289/95/2010 nu au fost parte în proces,  astfel ca  sentinta comerciala nr.63/2010 nu le este opozabila.

A învederat faptul ca în raport de disp.art.77 din L.215/2001 primaria nu are capacitate de exercitiu si nu poate sta ca parte în procese  si ca este culpa exclusiva a reclamantei de a se judeca cu astfel de structura.

In dovedirea celor afirmate prin notele de sedinta, debitorul a atasat la dosar situatia furnizorilor la data de 11.03.2011 si adresa nr. 25368/22.07.2010.

Analizând materialul probator existent la dosar, in raport cu cererea formulata, cu sustinerile partilor si cu dispozitiile legale în vigoare, instanta constata si retine urmatoarea situatie de fapt:

Prin sentinta comerciala nr.63/2010 pronuntata de Tribunalul --- - Sectia Comerciala în dosarul nr. 289/95/2010, având ca obiect somatie de plata, ramasa definitiva si investita cu formula executorie, Primaria Municipiului --- a fost obligata sa plateasca creditoarei suma de 468.150,43 lei, in termen de 30 zile de la comunicarea sentintei si suma de 42 lei cu titlul de cheltuieli de judecata. 

La pronuntarea hotarârii au fost avute in vedere contractele încheiate de reclamanta în vederea executarii unor lucrari de hidroizolatii la mai multe obiective apartinând Municipiului --- , inclusiv contractul nr.148/28.12.2007 modificat prin actul aditional nr.1/2007.

În cadrul dosarului de executare nr.95/2010 al BEJ TS a început executarea silita la solicitarea creditoarei SC Olthiz Conrep SRL, în temeiul titlului executoriu , respectiv ordonanta indicata , iar prin adresa emisa la data de 21.12.2010 si comunicata tertului poprit, respectiv Trezoreriei ---, s-a dispus înfiintarea popririi , în sensul de a retine si consemna suma de 329.781,02 lei  datorate creditoarei, la dispozitia executorului judecatoresc.

Din continutul aceleiasi adrese reiese faptul ca suma de 294.762,36 lei rezulta din sentinta comerciala nr. 63/23.03.2010, iar diferenta de 35.018,66 lei reprezinta cheltuieli de executare.

Întrucât tertul poprit nu si-a îndeplinit obligatiile ce-i reveneau , motivând ca Primaria ---- nu are cont deschis ci doar Municipiul ---, prin prezenta cerere creditoarea a solicitata validarea popririi pentru suma aratata în mâinile tertului poprit, invocând in drept disp.art.460 c.pr.civ.

Conform art.452 c.pr.civ. sun supuse executarii silite prin  poprire sumele de bani , titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale datorate debitorului de o a treia persoana sau pe care aceasta le va datora in viitor, în temeiul unor raporturi juridice existente.

Este de precizat ca specificul popririi este determinat de caracterul triunghiular al acestei operatiunii juridice procesuale care în principiu, presupune participarea indispensabila a trei parti: creditorul popritor, debitorul poprit si tertul poprit, între aceste trei subiecte de drept stabilindu-se tot atâtea raporturi juridice.

Dintre aceste raporturi juridice doua preced înfiintarea popririi si anume raportul de creanta dintre creditorul urmaritor si debitorul urmarit , precum si raportul de creanta dintre debitorul poprit si tertul poprit.

În cauza ne aflam într-o situatie speciala în care tertul poprit nu apare ca un adevarat debitor al debitorului din cauza de fata dar, dat fiind ca prin intermediul acestuia contul Municipiului --- este alimentat cu fonduri de la bugetul statului în mod constata s-a apreciat in practica posibilitatea ca Administratia Finantelor Publice prin trezorerie sa participe la raporturile juridice în calitate de tert poprit.

In conformitate cu prevederile art.460 c.pr.civ. daca tertul poprit nu îsi îndeplineste obligatiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul, debitorul sau organul de executare are posibilitatea de a solicita instantei de executare validarea popririi si, daca din probele administrate rezulta ca tertul poprit datoreaza sume de bani debitorului, instanta va da o hotarâre prin care va obliga tertul poprit sa plateasca creditorului, în limita creantei, suma datorata debitorului.

Luând în discutie exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de Municipiul ---- , instanta apreciaza ca aceasta nu poate fi primita pentru cele ce urmeaza:

Potrivit art.21 din Legea 215/2001, doar unitatile administrativ-teritoriale , în speta Municipiul ---, sunt persoane juridice de drept public, capacitate juridica de exercitiu pe când conform aceluiasi act normativ primariile constituie doar structuri functionale cu activitate permanenta , fara capacitate de exercitiu.

Este de necontestat faptul ca atât Municipiul --- cât si Primaria Municipiului --- sunt reprezentate prin primar, motiv pentru care în practica, de foarte multe ori, s-a creat confuzie cu privire la denumirea titularului de drepturi si obligatii ce decurg din contractele privind administrarea bunurilor care apartin domeniului public si privat în care acestea sunt parte, precum si din raporturile cu alte persoane , în conditiile legii , si care nu poate fi altul decât unitatea administrativ teritoriala , respectiv Municipiul ---.

Cu titlul de exemplu este de mentionat contractul nr.148/28.12.2007 în care s-a consemnat ca având calitate de achizitor Municipiul ---, iar în actul aditional nr.1/2007 care priveste acelasi contract s-a consemnat ca achizitor Primaria Municipiului ----.

Trebuie subliniat ca aceste contracte au fost avute in vedere la emiterea ordonantei ce constituie în speta titlul executoriu.

Pe de alta parte se retine ca facturile fiscale au fost emise pe numele Primariei Municipiului ---, o parte din acestea fiind platite conform extraselor de cont atasate la dosar de catre Municipiul ----.

De altfel , din înscrisurile depuse la dosar rezulta faptul ca atât codul de înregistrare al Municipiului ---  cât si al Primariei --- este acelasi, respectiv 4956065, relevante fiind certificatul de înscriere fiscala (fila 36) si adresa nr. 47580/23.11.2009 a Primariei --- (fila  14 ).

Este de precizat faptul ca în lumina jurisprudentei CEDO, accesul liber la justitie ar fi iluzoriu daca ordinea juridica interna a statului contractant ar permite ca o hotarâre judecatoreasca definitiva si irevocabila sa ramâna inoperanta in detrimentul unei dintre parti, iar in cazul refuzului organelor administratiei publice ale statului de a executa o hotarâre judecatoreasca , garantiile conferite de art. 6 din Conventie,  de care beneficiaza justitiabilul pierde orice ratiune de a exista.

În considerarea celor expuse instanta va respinge exceptia lipsei calitatii procesuale  pasive a Municipiului ---, acesta fiind adevaratul debitor în raporturile juridice analizate si statuate cu putere de lucru judecat de catre instanta judecatoreasca, indiferent de faptul ca în titlul executoriu a fost  mentionat ca debitor Primaria Municipiului ---.

În ceea ce priveste fondul cauzei, din economia disp.art.460 c.pr.civ. rezulta ca pentru a dispune validarea popririi, este necesara existenta titlului executoriu si existenta raportului juridic valabil între debitor si tertul poprit in temeiul caruia acesta din urma datoreaza sume de bani debitorului.

In speta, aceste elemente sunt întrunite întrucât suma pentru care s-a înfiintat poprirea corespunde titlurilor executorii , respectiv sentinta comerciala nr. 63/2010 si procesul verbal al executorului judecatoresc cu privire la cheltuielile de executare , iar tertul poprit "datoreaza" sume de bani debitorului pentru cele mai sus aratate.

 Fata de cele mentionate, si in raport de textele legale invocate, instanta apreciaza ca întemeiata cererea si in consecinta, va dispune validarea popririi înfiintata de BEJ TS din ---, asupra veniturilor realizate de debitorul Municipiul ---, în mâinile tertului poprit Administratia Finantelor Publice a Municipiului --- - Trezoreria ---, pâna la concurenta sumei de 329.781,02 lei.

În conformitate cu disp.art.274 c.pr.civ. se va dispune obligarea in solidar a debitorului si tertului poprit la plata catre reclamanta creditoare a sumei de 1.000 lei cu titlul de cheltuieli de judecata, reprezentând onorariu avocat conform chitantei  atasate la fila 40 din dosar.

 PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a Municipiului ----.

Admite cererea formulata de creditoarea SC OLTHIZ CONREP SRL --- , cu sediul în ---- si tertul poprit D.G.F.P.a Municipiului --- - Trezoreria Municipiului ---, cu sediul ---.

Valideaza poprirea înfiintata de BEJ TS prin adresa nr.95/2010 în mâinile tertului poprit si în favoarea creditoarei,  pâna la concurenta sumei de 329.781,02 lei .

Obliga în solidar debitorul si tertul poprit sa plateasca  creditoarei suma de 1.000lei reprezentând cheltuieli de judecata.

Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 01 Aprilie 2011 la  Judecatoria Târgu-Jiu.

PRESEDINTE GREFIER

Red.SS

Tehn.E.C. 13 Aprilie 2011

ex.5

1