Validare poprire- terţ poprit aflat în procedura insolvenţei

Sentinţă civilă 2866 din 02.10.2014


Prin sentinţa comercială X pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. X/95/2010, pârâta intimată SC X  SRL  a fost obligată să plătească reclamanţilor petenţi H C  şi  H P suma de 293.760 lei, despăgubiri civile reprezentând chirie pe ultimii 3 ani,. Prin aceeaşi sentinţă au fost obligaţi reclamanţii la plata către intimata SC X SRL a sumei de 6300 lei, reprezentând contravaloarea construcţiilor aflate pe terenul reclamanţilor  şi identificate de expertiza topo ca fiind C1, C2 şi C3 în anexa la raportul de expertiză şi au fost compensate cheltuielile de judecată privind onorariul de expert şi a fost obligat intimatul SC X  SRL la plata sumei de 7019 lei cheltuieli de judecată către reclamanţi.

Prin încheierea din camera de consiliu din data de 16.07.2013, pronunţată de Judecătoria Drobeta Turnu Severin în dosarul nr. X /225/2013, a fost încuviinţată executarea silită a titlului executoriu sentinţa comercială nr. X /08.03.2011 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. X/95/2010, pentru suma de 300.779 lei, compusă din 293.760 lei reprezentând chirie, 7019 lei reprezentând cheltuieli de judecată, la care se adaugă cheltuieli de executare, prin toate modalităţile de executare.

Bej D.A  a format dosarul execuţional nr. X/E/2013, în care a emis încheierea nr. X/26.07.2013, prin care a stabilit cuantumul cheltuielilor de executare în sumă de 10.549,12 lei.

La data de 30.10.2013, BEJ D. A.  a emis adresa de înfiinţare a popririi către terţul poprit SC XX SRL Constanţa, dispunând înfiinţarea popririi  asupra sumelor de bani sau bunurilor mobile pe care terţul poprit le datorează debitoarei SC  X SRL în prezent şi pe viitor, până la achitarea integrală a debitului şi a cheltuielilor de executare în sumă de 311.328,12 lei, adresa de înfiinţare a popririi fiind comunicată terţului poprit la data de 04.11.2013.

Având în vedere dispoziţiile art. 3 din Legea nr.76/2012 potrivit cărora dispoziţiile noului Codului de procedură civilă se aplică numai proceselor şi executărilor silite începute după intrarea acestuia în vigoare, cum cererea de executare silită a fost depusă la BEJ D. A.  în data de 11.07.2013, deci după  intrarea în vigoare a Noului Cod de Procedură civilă, în prezenta cauză sunt aplicabile dispozițiile Noului Codului de Procedură Civilă.

Instanța constată că procedura validării popririi are o natură tripartidă, raportului dintre creditor şi debitor adăugându-i-se un alt raport juridic între debitor şi terţului poprit, raporturi juridice directe ce preced înfiinţarea popririi. Existenţa acestor raporturi juridice sunt esenţiale în procedura validării popririi, una din condiţiile înfiinţării popririi fiind tocmai existenţa raportului juridic ce trebuie să existe între debitor şi terţul poprit.

Potrivit art.789 cod procedură civilă , dacă terţul poprit nu-şi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

Așadar, în procedura validării popririi, se identifică două creanţe, pe de o parte, creanţa creditorului poprit, care este cauza popririi, care trebuie să fie o creanţă certă, lichidă şi exigibilă, şi constată printr-un titlu executoriu, condiţie îndeplinită în cauză, creditorii având titlu executoriu sentinţa comercială nr. X/08.03.2011 pronunţată de Tribunalul Gorj în dosarul nr. X /95/2010, iar pe de altă parte se identifică raportul dintre debitor şi terţul poprit.

Raportul dintre debitor şi terţul poprit trebuie analizat sub două condiţii, respectiv să existe la data indisponibilizării creanţei, iar terţul poprit trebuie să fie debitor direct al debitorului urmărit.

Analizând aceste aspecte, prin prisma dispoziţiilor art.789 alin.4 C.proc.civ., instanţa constată că, prin sentinţa civilă nr. X  COM din data de 20.06.2011 a Tribunalului Constanţa, s-a dispus deschiderea procedurii generale a insolvenţei împotriva terţului poprit SC XX SRL, fiind numit administrator judiciar  S. I. . 

Ulterior, prin sentinţa civilă nr. X /24.09.2012  pronunţată de Tribunalul Constanţa – Secţia a II-a Civilă a fost confirmat Planul de reorganizare a terţului poprit, iar prin sentinţa civilă nr. X /16.06.2014, pronunţată de Tribunalul Constanţa Secţia a II-a Civilă în dosarul nr..X/118/2011, s-a dispus începerea procedurii falimentului împotriva terţului poprit.

În planul de reorganizare confirmat de instanţă, creanţa debitorului intimat SC X  SRL a fost înscrisă ca şi creanţă chirografară defavorizată, iar aceasta nu urma să primească nici o sumă de bani, nefiind inclusă în programul de plăţi ce constituie anexă la Planul de reorganizare.

Potrivit art. 102 alin.  (1) din Legea nr.85/2006 (în vigoare la data înfiinţării popririi), când sentinţa care confirmă un plan intră în vigoare, activitatea debitorului este reorganizată în mod corespunzător; creanţele şi drepturile creditorilor şi ale celorlalte părţi interesate sunt modificate astfel cum este prevăzut în plan. În cazul intrării în faliment ca urmare a eşuării planului sau a unei executări silite, planul confirmat va fi socotit ca o hotărâre definitivă şi irevocabilă împotriva debitorului. Pentru executarea silită a acestor creanţe, calitatea de titlu executoriu o va avea sentinţa de confirmare a planului.

Având în vedere că SC X  SRL are calitatea de creditor defavorizat, aceasta neavând sume de primit de la terţul poprit SC XX  SRL, aşa cum rezultă din Planul de reorganizare confirmat de Tribunalul Constanţa la data de 24.09.2012,  terţul poprit SC XX  SRL nu este debitor direct al debitorului urmărit  SC X  SRL.

Pe cale de consecinţă, se apreciază că în cauză nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute cumulativ de dispoziţiile art.789 alin.4 C.pr.civ, astfel că, instanţa urmează să respingă ca neîntemeiată cererea de validare a popririi înfiinţată de BEJ DA  în dosarul de executare nr.  X /E/2013, cerere formulată de către petenţii creditori H C  şi H. P ,  în contradictoriu cu debitorul intimat SC X SRL Constanţa  intimatul BEJ D.A.C. şi terţul poprit SC XX  SRL Constanţa, prin lichidator judiciar S. I.. şi, pe cale de consecinţă, va dispune desfiinţarea popririi înfiinţate de BEJ D.A. în dosarul de executare nr. X /E/2013.