Validare poprire

Decizie 2560/2016 din 13.09.2016


Cod ECLI ECLI:RO:TBARG:2016:013.002560

Dosar nr. 861/280/2016

R O M Â N I A

TRIBUNALUL ARGEŞ*

SECŢIA CIVILĂ

DECIZIE Nr. 2560/2016

Şedinţa publică de la 13 Septembrie 2016

Obiectul cauzei:validare poprire

INSTANŢA

Asupra apelului civil de faţă, deliberând:

Constată că, prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Judecătoriei Piteşti la data de 20.01.2016 sub numărul de mai sus, creditorul MUNICIPIUL PITEŞTI a solicitat în contradictoriu cu debitorul (...) şi terţul poprit (...) , ca prin hotărârea ce se va pronunţa să se dispună menţinerea popririi înfiinţate prin adresa nr. (...) în dosarul de executare nr. (...) asupra sumelor datorate de terţul poprit debitorului, până la concurenţa sumei de (...)  lei.

În subsidiar, s-a solicitat admiterea cererii şi obligarea la plata sumei de (...)  lei de către terţul poprit, în conformitate cu prevederile art. 27 C.proc.fisc., potrivit cărora terţul răspunde solidar cu debitorul pentru neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute de art. 9 lit. a C.proc.fisc.

În motivarea cererii, creditorul a arătat că debitorul figurează în evidenţele fiscale ale Municipiului Piteşti cu suma de (...)  lei, reprezentând amenzi contravenţionale şi impozit auto, conform documentelor anexate cererii. Pe numele debitorului au fost emise titlurile executorii ataşate cererii, creanţa creditorului fiind una certă, lichidă şi exigibilă şi îndeplineşte prevederile art. 662 C.proc.civ.

De asemenea, creditorul a aratat că potrivit prevederilor art. 149 din O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscală, sumele de bani pe care le-ar avea de încasat de la debitor au fost declarate poprite, având în vedere şi prevederile art. 728 C.proc.civ.

S-a învederat că în cauză există raporturile juridice reglementate de dispoziţiile art. 780 C.proc.civ., respectiv raportul de creanţă dintre creditorul urmăritor şi debitorul urmărit, precum şi raportul de creanţă dintre debitorul poprit şi terţul poprit.

Având în vedere că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile prevăzute de art. 145 Cod procedură fiscală, s-a solicitat admiterea cererii şi dispunerea menţinerii popririi înfiinţate prin adresa nr. (...) în dosarul de executare nr. (...) , asupra sumelor datorate de terţul poprit debitorului, până la concurenţa sumei de (...)  lei, ajunsă la scadenţă creanţelor fiscale, precum şi a accesoriilor aferente pentru acestea, poprirea urmând să producă efecte de la data când devine scadentă.

În drept, creditorul şi-a întemeiat cererea pe prevederile art. 662 alin. 1 şi 780 C.proc.civ, art. 27 şi ale art. 150 C.proc.fisc.

În dovedire, au fost depuse înscrisuri.

În temeiul art. 411 alin. 2 C.proc.civ. s-a solicitat judecarea în lipsă.

Cererea de chemare în judecată este scutită de la plata taxei judiciare de timbru, în conformitate cu dispoziţiile art. 7 din OG nr. 22/2002 şi art. 30 din OUG nr. 80/2013.

Deşi legal citaţi, debitorul şi terţul poprit nu au depus întâmpinare şi nu s-au prezentat în faţa instanţei pentru a invoca excepţii, propune probe sau formula apărări.

În soluţionarea cererii, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosarul cauzei.

Prin sentinţa civilă nr. 4020/2016 pronunţată de Judecătoria Piteşti a fost respinsă cererea.

În considerentele sentinţei se reţin următoarele:

Prin adresa nr. (...) în dosarul de executare nr. (...) , s-a dispus înfiinţarea popririi asupra veniturilor deţinute şi/sau datorate de terţul poprit cu orice titlu debitorului, până la concurenţa sumei de (...)  lei, reprezentând amenzi contravenţionale şi impozit auto, conform înscrisurilor depuse la dosar.

Instanţa a reţinut că, în conformitate cu dispoziţiile art. 150 alin. 1 C.proc.fisc., dacă terţul poprit înştiinţează organul de executare că nu datorează vreo sumă de bani debitorului urmărit, precum şi în cazul în care se invocă alte neregularităţi privind înfiinţarea popririi, instanţa judecătorească în a cărei rază teritorială se află domiciliul sau sediul terţului poprit, la cererea organului de executare ori a altei părţi interesate, pe baza probelor administrate, va pronunţa menţinerea sau desfiinţarea popririi.

Potrivit art. 2 alin. 2 şi 3 C.proc.fisc., prezentul cod constituie procedura de drept comun pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat. Unde prezentul cod nu dispune se aplică prevederile Codului de procedură civilă.

Instanţa reţine că potrivit dispoziţiilor art. 787 C.proc.civ., în termen de 5 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, terţul poprit este obligat să consemneze suma de bani sau, după caz, să indisponibilizeze bunurile mobile incorporale poprite şi să trimită dovada executorului.

În conformitate cu dispoziţiile art. 790 alin. 1 C.proc.civ., dacă terţul poprit nu îşi îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o luna de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.

În acelaşi timp, conform art. 790 alin. 4 C.proc.civ., dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, instanţa va da o hotărâre de validare (menţinere) a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar în caz contrar va hotărî desfiinţarea popririi.

Din analiza dispoziţiilor legale menţionate, instanţa a reţinut că pentru a se putea dispune menţinerea popririi trebuie întrunite cumulativ două condiţii: să existe o neîndeplinire a obligaţiilor ce îi reveneau terţului poprit, în ceea ce priveşte efectuarea popririi şi terţul poprit să datoreze debitorului sume de bani.

În ceea ce priveşte prima condiţie, instanţa a constatat că aceasta este îndeplinită, terţul poprit nefăcând vreo dovadă în sensul îndeplinirii obligaţiei de a consemna la dispoziţia creditorului suma de bani pe care o datora debitorului, după primirea dispoziţiei de înfiinţare a popririi.

În ceea ce priveşte cea de-a doua condiţie, în cadrul procedurii de validare (menţinere) a popririi, care are ca finalitate obligarea terţului poprit la plata direct către creditor a sumelor pe care debitorul i le datorează acestuia din urmă, conform titlului executoriu, instanţa este ţinută să verifice dacă acest raport juridic există, respectiv dacă terţul poprit are calitatea de debitor al debitorului urmărit.

Instanţa a reţinut că, potrivit art. 30 din OUG nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, „întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridică prin înregistrarea în registrul comerţului”, iar art. 31 teza I din acelaşi act normativ stabileşte că „membrii întreprinderii familiale sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului”.

De asemenea, potrivit art. 31 teza II din OUG nr. 44/2008, membrii întreprinderii familiale răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniul de afectaţiune, dacă acesta a fost constituit, şi, în completare, cu întreg patrimoniul, corespunzător cotelor de participare.

Având în vedere prevederile legale anterior menţionate, instanţa a apreciat că nu este posibilă pronunţarea unei hotărâri judecătoreşti în contradictoriu cu terţul poprit (...) , din moment ce aceasta este o întreprindere economică, fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător persoană fizică împreună cu familia sa, membrii întreprinderii familiale răspunzând pentru obligaţiile sale, iar nu întreprinderea familială însăşi.

Aşadar, instanţa a reţinut că în cauză terţul poprit nu datorează sume de bani debitorului aşa cum impune art. 790 alin. 4 C.proc.civ., or, potrivit dispoziţiei legale indicate, terţul poprit poate fi obligat să plătească creditorului, în limita creanţei, doar suma datorată debitorului.

Împotriva acestei sentinţe a declarat  apel creditorul MUNICIPIUL PITESTI, criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, invocând următoarele motive:

Instanţa de fond în mod greşit a respins acţiunea, motivând că nu sunt îndeplinite disp.art.790 alin.4 Cod de procedură civilă  în sensul că terţul poprit nu datorează sume de bani debitorului.

Terţul poprit este o întreprindere familială, iar potrivit OUG 44/2008,  membrii întreprinderii  sunt comercianţi persoane fizice de la data înregistrării acesteia în registrul comerţului şi răspund solidar şi indivizibil pentru datoriile contractate de un reprezentant

Instanţa de fond a  pronunţat o hotărâre  cu aplicarea greşită a legii, nesocotind disp.art.789  Cod de procedură civilă, text de lege care nu face nici un fel de precizare cu privire la natura juridică a obligaţiei de plată şi a raportului juridic stabilit între debitor şi terţul poprit.

Examinând  sentinţa apelată prin prisma motivelor de apel funcţie de probele administrate în cauză, tribunalul apreciază apelul ca nefondat.

instanţa de fond prin aprecierea şi interpretarea corectă a probelor administrate în cauză şi a disp.art.789 Cod de procedură civilă, , a pronunţat o sentinţă legală şi temeinică, reţinând  ca neîntemeiată cererea formulată de creditor.

Pentru a se putea dispune menţinerea popririi, terţul  să datoreze sume de bani debitorului, condiţie care în speţă nu este îndeplinită întrucât  potrivit art.30 din OUG 44/2008, întreprinderea familială nu are patrimoniu propriu şi nu dobândeşte personalitate juridic prin înregistrarea în registrul comerţului, membrii întreprinderii fiind comercianţi persoane fizice.

De asemenea, tribunalul. reţine că membrii  întreprinderii răspund solidar şi indivizibil  pentru datoriile contractate de reprezentant în exploatarea întreprinderii cu patrimoniu de afectaţiune.

Astfel, tribunalul constată că terţul poprit este o întreprindere economică,  fără personalitate juridică, organizată de un întreprinzător  persoană fizică împreună cu familia sa, membrii familiei răspunzând pentru obligaţiile sale şi nu întreprinderea familială  însăşi, deci terţul poprit nu  datorează sume de bani debitorului.

pentru aceste considerente, tribunalul în baza art.480 Cod pr.civilă, urmează a respinge apelul ca nefondat .

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

D E C I D E :

Respinge ca nefondat apelul formulat de creditorul MUNICIPIUL PITESTI, împotriva sentinţei civile nr.4020/2016 pronunţată de Judecătoria Piteşti în dosarul nr. 861/280/2016, intimaţi fiind debitorul  (...) şi terţul poprit  (...) . Definitivă. Pronunţată în şedinţa publică de la 13 Septembrie 2016

Domenii speta