Validare poprire

Sentinţă civilă 2223 din 24.02.2011


R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ORADEA

SECŢIA CIVILĂ

SENTINŢA CIVILĂ Nr. 2223/2011

Şedinţa publică de la 24 Februarie 2011

Completul compus din:

PREŞEDINTE Corina Marilena Gavra

Grefier Sanda Olaru

Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamant SC S SRL şi pe pârât SC V SRL, terţ poprit SC PE SRL, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal făcut în şedinţa publică se prezintă pentru reclamantă av. . iar pentru terţul poprit se prezintă av. . în substituirea av. ., lipsă fiind pârâta.

Procedura legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefier după care:

Reprezentantul reclamantei arată că susţine acţiunea, nu are alte cereri de formulat şi solicită cuvântul pe fond.

Reprezentanta terţului poprit arată că acţiunea a rămas fără obiect.

În baza art. 167 C.pr.civ. instanţa încuviinţează proba cu înscrisurile depuse la dosar şi nemaifiind alte cereri de formulat în cauză, considerând cauza lămurită închide faza probatorie şi acordă cuvântul pe fond.

Reprezentantul reclamantei solicită admiterea acţiunii, fără cheltuieli de judecată.

Reprezentanta terţului poprit solicită să se constate lipsa obiectului, cu cheltuieli de judecată.

INSTANŢA

Constată că, prin cererea înregistrata pe rolul instanţei la data de 27.05.2010, timbrata cu 10 lei  taxa judiciara  de timbru si 0, 30 lei timbre judiciare mobile,  creditoarea SC  S SRL cu sediul in … în contradictoriu  cu  debitorul SC  V SRL cu ultimul sediu cunoscut  în  .., … si  cu terţul poprit SC P R SRL – cu sediul in ….  a solicitat instanţei ca prin  hotărârea ce o va pronunţa, sa valideze poprirea înfiinţata de către creditoare asupra sumelor de bani datorate debitorului de către terţul poprit  până  la  concurenţa  sumei  de  31.373, 80  lei reprezentând datoria debitorului faţă de creditoare, in temeiul titlului executor, fila  CEC  emisă  de debitor  la  data  de 14.12.2009, cu cheltuieli  de judecată. 

In motivarea cererii sale, creditoarea învederează instanţei că deoarece debitorul nu i-a plătit suma de 26451,70 lei cf. fila  CEC nr. 0001033 a iniţiat procedura executării silite a titlului executoriu  în  dosar  execuţional 175/E/2009 al BEJ  G. M..  Mai arată  că  din  înscrisurile  depuse la  dosar  respectiv  contractul  prestări  servicii nr. 2/01.07.2008  terţul poprit  datorează  debitorului  suma  de 105.791, 88 lei. Deşi i-a pus in vedere obligaţiile legale pe care terţul poprit le are potrivit prevederilor art. 456 cod pr.civila, acesta cu rea credinţă nu le-a îndeplinit, motiv pentru care creditoarea a fost obligata sa procedeze la intentarea prezentei acţiuni in justiţie.

Sunt invocate in drept dispoziţiile art.460 cod pr.civila.

Terţul  poprit, legal  citat,  a formulat  întâmpinare  ( f58-60  dosar) solicitând  respingerea cererii de validare primire  ca  neîntemeiată. În motivare  arată că a derulat contracte  comerciale cu debitoarea SC V I SRL pe  parcursul a  2 ani timp în care aceasta a  încălcat  de nenumărate  ori obligaţiile contractuale asumate  astfel  că  este  ea  însăşi  un creditor al debitoarei SC V.I SRL aceasta  datorându-i  daune  interese în cuantum de 100.000 Euro. Arată  că nu sunt  astfel îndeplinite  condiţiile  stipulate de art. 460 C pr. Civila.

În probaţiune  a  depus înscrisuri ( f 61-179 dosar):  proces verbal conciliere (f 56-57 dosar), Notă constatare , somaţie,  fisa analitica partener,  facturi,  ordine  de plată .

Debitorul, legal citat, nu si-a precizat poziţia in cauza.

La  termenul  din data de 25.11.2010 terţul poprit  invocă  excepţia  lipsei  capacităţii de folosinţă  a debitorului  fată  de soluţia pronunţată  de Tribunalul Bihor în dosar 5501 /111/2010  şi  prin care  s-a  dispus  închiderea procedurii  simplificate a  falimentului, procedură  iniţiată  împotriva  debitorului.(f186  dosar).

In cauză s-a încuviinţat si administrat proba  cu înscrisuri .

Din examinarea actelor si lucrărilor dosarului, instanţa retine următoarele : In baza titlului executoriu reprezentat de  fila  CEC nr. 0001033 (f 7), creditorul SC  S. SRL a iniţiat procedura executării silite  împotriva  debitorului  Sc  V.I SRL  în  dosar  execuţional 175/E/2009 al BEJ  G.M  pentru  recuperarea  sumei  totale  de  31.373, 80  lei din care 26451,70 lei cf. fila  CEC si  suma  de  4.922,10 lei  cheltuieli  de  executare.

Potrivit prevederilor art. 453 alin.1 si art. 454 cod pr.civila , executorul  judecătoresc, la cererea  creditoarei  a dispus in data de 08.02.2010  (f11-12) înfiinţarea popririi asupra sumelor  pe care terţul poprit SC P R SRL le  datorează debitorului  în temeiul  contractului  de  prestări servicii nr. 2 din 01.07.2008 şi a procedat la comunicarea măsurii luate. Terţul poprit a  luat cunoştinţă de respectivele comunicări, fapt ce rezulta din dovada de primire  si procesul verbal de predare de la filele  12  ale dosarului.

Terţului poprit i s-au pus in vedere obligaţiile pe care acesta trebuie sa le îndeplinească in acord cu prevederile art. 456 cod pr.civila , respectiv sa procedeze la consemnarea sumelor de bani pe care acesta le datorează si pe care le va datora in viitor debitorului cu titlu de salariu, fiind atenţionat cu privire la interdicţia prevăzută de art. 454 alin.2 cod pr.civila .

În drept, situaţiei de fapt îi sunt incidente dispoziţiile art.460 Cod procedură civilă, conform cărora:„(1) Dacă terţul poprit nu-şi mai îndeplineşte obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă a liberat-o debitorului poprit, creditorul, debitorul sau organul de executare, în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.(2) Instanţa va cita creditorul urmăritor, debitorul şi terţul poprit şi, dacă din probele administrate rezultă că terţul poprit datorează sume de bani debitorului, va da o hotărâre de validare a popririi prin care va obliga terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei, suma datorată debitorului, iar, în caz contrar, va hotărî desfiinţarea popririi. ”

 Specificul  popririi este determinat  de  caracterul  triunghiular  al  acestei operaţiuni juridice  procesuale care, în principiu presupune  participarea indispensabilă  a  trei părţi: creditorul  popritor , debitorul poprit  şi terţul  poprit, între  aceste  trei subiecte  de drept stabilindu-se tot atâtea raporturi juridice.

Una  dintre  condiţiile  esenţiale ale  validării popririi este  ca  debitorul să  aibă raporturi juridice cu terţul poprit, raporturi de natură  a genera obligaţii de plată  în sarcina terţului. Aceste raporturi trebuie  să  fie  actuale  iar  în lipsa  unor  dovezi care  să  demonstreze faptul  că  în  prezent raporturile  sunt  actuale - deoarece măsura  popririi vizează  veniturile  prezente  si viitoare  nu  si pe cele trecute  care  au  fost  deja platite  debitorului  de  către  debitorul  său, în condiţiile  în  care  sarcina probaţiunii incumbă reclamantului  în procesul civil, potrivit art. 1169 C Civil,  instanţa  apreciază  că cererea  de validare  a popririi este neîntemeiată, lipsind  calitate  de  terţ poprit a SC P R SRL.

 Existenţa  celor  trei părţi  implică obligaţia  procesuală pentru creditorul popritor ce titular  al titlului executoriu  si deci în poziţia  de reclamant  de  a  justifica atât  calitatea  sa  procesuală  activă cât  şi  cea pasivă  a debitorului poprit , ori  în  speţă este pusă  în discuţie  însăşi capacitatea  procesuală  de folosinţă  a debitorului  (f 186  dosar)  iar făcându-se dovada  închiderii procedurii simplificate  a  falimentului  si deci a radierii  debitorului din registrul comerţului, instanţa nu poate decât  să respingă cererea  de validare  a popririi ca fiind formulată in contradictoriu  cu o persoană  fără capacitate  de folosinţă. 

 Instanţa constată  că terţul poprit  nu  a  făcut  dovada  cheltuielilor  de judecată  solicitate  astfel va respinge cererea  de acordare a  acestora.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE

IN NUMELE LEGII

HOTARASTE :

 Respinge ca neîntemeiată  cererea formulată  de creditoarea  SC  S SRL cu sediul in … în contradictoriu  cu  debitorul SC  V.I SRL cu ultimul sediu cunoscut  în  .. . si  terţul poprit SC P.R SRL – cu sediul in ….

Fără cheltuieli  de judecată.

Definitivă.

Cu recurs in  15 zile de la comunicare.

Pronunţata in şedinţa publică din 24 februarie 2011.

PREŞEDINTE GREFIER

CORINA MARILENA GAVRA SANDA OLARU