Contestaţie la executare.

Sentinţă civilă 1161 din 24.06.2009


Prin cerere introdusă la această Judecătorie la data de _______ SC H. SRL în contradictoriu cu Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului O.S. a solicitat instanţei ca prin sentinţa ce va pronunţa:

- să dispună desfiinţarea propririi înfiinţate asupra conturile contestatoarei.

În motivele cererii se arată că în calitate de terţă persoană i-au fost proprite conturile urmare unor raporturi comerciale pe care le-a avut cu SC P.C. SRL, însă raporturile juridice care au dat naştere unor obligaţii de plată între contestatoare şi SC P.C. SRL sunt prescrise, astfel intimata nu mai poate să facă uz de prev. art. 149 Cod de procedură fiscală.

Intimata prin întâmpinarea depusă solicită respingerea contestaţiei ca neîntemeiată şi nelegală (f.22-24).

Din actele şi lucrările dosarului instanţa constată următoarele:

În baza adresei de înfiinţare a propririi nr. 289/21.04.2009 contestatoarei în calitate de terţă persoană i-au fost proprite conturile urmare unor raporturi comerciale pe care le-a avut cu SC P.C. SRL (f.6).

Din probatoriul administrat, actele dosarului, rezultă că au trecut mai mult de 3 ani de la naşterea dreptului la acţiune a creditoarei SC P.C. SRL, care nu a formulat nici o cerere de chemare în judecată, astfel dreptul la acţiuni şi implicit la executarea silită faţă de contestatoare, s-a prescris conform disp. art.1837 Cod civil coroborat cu prev. Decretului 167/1958 privind prescripţia extinctivă.

Facturile în baza cărora s-a născut raportul juridic dintre societatea contestatoare şi SC P.C. SRL sunt prescrise, întrucât în termenul legal nu s-a introdus nici o chemare în judecată împotriva societăţii contestatoare care nu a efectuat nici un act de recunoaştere iar intimata nu a depus nici o dovadă în sensul întreruperii  prescripţiei.

Din cele de mai sus rezultă că adresa de înfiinţare a propririi este lipsită de temei legal, motiv pentru care instanţa în baza art. 150 pct.1 Cod procedură fiscală va admite cererea contestatoarei şi va dispune desfiinţarea propririi asupra conturilor SC H. SRL.

Nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.

Domenii speta