Ordonanţă preşedinţială

Decizie 2283 din 25.08.2011


Dosar nr. 17226/299/2011

R O M Â N I A

TRIBUNALUL BUCUREŞTI - SECŢIA A V-A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 2283 R

Şedinţa publică din data de 25.08.2011

Tribunalul constituit din:

PREŞEDINTE: EMANUELA DULGHERU

JUDECĂTOR: LAURA CARCIA

JUDECĂTOR: ANGELICA COSTEA

GREFIER: NICOLETA MIRELA VASILACHE

Pe rol se află soluţionarea recursului civil declarat de recurenta - reclamantă A.V.A.S. împotriva sentinţei civile nr. 9316/16.05.2011 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în dosarul nr. 17226/299/2011, având ca obiect ordonanţă preşedinţială, în contradictoriu cu intimata - pârâtă S.C. D. A. S.A. şi cu intimaţii - terţi popriţi IPCMG S.A., S.C. H. S.A., S.C. P. S.A., S.C. T. S.A., S.C. B. S.A., S.C. E. S.A., S.C. IMSA S.A., BTT S.A., V. - C. DE E. A V. R. B. DE D. ŞI C. S.A., S.C. P. N. S.A., S.C. R. CFR BT S.A., S.C. P. S.A., IPA - C. P. P. E. I. A. S.A., S.C. A. R. S.A., S.C. C. S.A., S.C. C. S.A., S. I. S.A., S.C. C. S.A., S.C. I. N. AL L. S.A., S.C. C. S.A., S.C. S. DE S. PENTRU P. DE G. S.R.L., S.C. R. S.A., S.C. I. DE C. ŞI P. T. PENTRU C. DE M. – ICTCM S.A., S.C. A. S.A..

La apelul nominal făcut în şedinţă publică au răspuns intimata - pârâtă prin avocat şi intimaţii –terţi popriţi S.C. IMSA S.A. prin consilier juridic, B. de T. pentru T. S.A. prin consilier juridic, IPA - C. P. P. E. I. A. S.A. prin consilier juridic, S.C. I. de C. şi P. T. pentru C. de M. –ICTCM S.A. prin avocat şi S.C. A. S.A. prin avocat, lipsind celelalte părţi.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de şedinţă, care învederează tribunalului că la data de 29.07.2011, prin serviciul Registratură, intimata S.C. R. S.A. a depus înscrisuri.

Intimata - terţ poprit S.C. IMSA S.A. depune note de şedinţă prin care solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii sale procesuale pasive.

Tribunalul acordă cuvântul asupra excepţiei nulităţii recursului pentru nemotivare invocată de intimata S.C. D. A. S.A. prin întâmpinarea depusă la data de 28.06.2011.

Intimata - pârâtă prin avocat solicită admiterea excepţiei, având în vedere că recursul formulat este nemotivat, în cuprinsul acestuia fiind reiterate doar considerentele instanţei de fond fără a se aduce vreo critică hotărârii pronunţate, în condiţiile în care susţinerile AVAS vizează doar temeinicia cererii şi nu soluţia instanţei de fond care s-a pronunţat pe excepţia de inadmisibilitate a cererii de ordonanţă preşedinţială.

Intimaţii - terţi popriţi S.C. I. S.A. şi B. de T. pentru T. S.A. prin reprezentanţi apreciază că recursul este motivat şi, în consecinţă, solicită respingerea excepţiei nulităţii.

Intimatul - terţ poprit IPA- C. P. P. E. I. A. SA, prin reprezentant, solicită respingerea excepţiei.

Intimaţii - terţi popriţi S.C. I. de C. şi P. T. pentru C. de M. - ICTCM S.A. şi S.C. A. S.A. prin avocaţi arată că lasă excepţia nulităţii recursului la aprecierea instanţei.

Tribunalul, deliberând, respinge excepţia nulităţii recursului pentru nemotivare faţă de dispoziţiile art. 306 alin. 3 Cod procedură civilă şi având în vedere că hotărârea instanţei de fond poate fi criticată şi pentru netemeinicie, conform art. 3041 Cod procedură civilă, după care, constatând cauza în stare de judecată, acordă cuvântul asupra recursului şi asupra excepţiilor lipsei calităţii procesuale pasive a terţului poprit S.C. A. S.A., invocată prin notele de şedinţă depuse la termenul din 28.06.2011, şi a terţului poprit S.C. IMSA S.A., invocată prin notele de şedinţă depuse la acest termen.

Intimata - pârâtă, prin avocat, solicită respingerea recursului ca nefondat, fără cheltuieli de judecată, cu menţiunea de a se constata că prima instanţă a respins ca inadmisibilă acţiunea, apreciind că nu sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute în cazul executării silite. Învederează că s-a formulat o altă cerere pe calea ordonanţei preşedinţiale pentru încuviinţarea executării silite. Consideră că prima instanţă a analizat în mod corect excepţia, având în vedere cele 3 condiţii care nu sunt îndeplinite în prezenta cauză. Consideră că recursul este nefondat, întrucât nu se poate suspenda executarea silită pe calea ordonanţei preşedinţiale. În subsidiar, având în vedere că prima instanţă s-a pronunţat fără a analiza fondul cauzei, solicită casarea hotărârii atacate şi trimiterea cauzei spre rejudecare pentru judecarea fondului. În privinţa excepţiilor, solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a S.C. A. S.A. şi respingerea excepţiei pentru celălalt terţ poprit.

Intimata - terţ poprit S.C. IMSA S.A., prin reprezentant, arată că faţă de calitatea de terţ poprit, lasă recursul formulat de AVAS la aprecierea instanţei; solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii sale procesuale pasive.

Intimatul - terţ poprit B. de T. pentru T. S.A., prin reprezentant, consideră nelegală poprirea, astfel că solicită admiterea recursului astfel cum a fost formulat.

Intimatul - terţ poprit IPA - C. P. P. E. I. A. S.A., prin consilier juridic, lasă recursul la aprecierea instanţei.

Intimatul - terţ poprit S.C. I. de C. şi P. T. pentru C. de M. –ICTCM S.A., prin avocat, arată că se încearcă poprirea asupra bunurilor altuia, solicită admiterea recursului, suspendarea executării silite.

Intimata - terţ poprit S.C. A. S.A., prin avocat, arată că potrivit certificatului depus la dosar rezultă că AVAS nu mai este acţionar la această societate, conform adresei din data de 15.04.2006; solicită admiterea excepţiei lipsei calităţii sale procesuale pasive, iar în privinţa recursului arată că lasă la aprecierea instanţei.

Tribunalul rămâne în pronunţare asupra recursului şi asupra excepţiilor lipsei calităţii procesuale pasive a terţilor popriţi S.C. IMSA S.A. şi S.C. A. S.A..

TRIBUNALUL

Deliberând, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti la data de 19.04.2011 sub nr. 17226/299/19.04.2011 şi precizată la data de 06.05.2011, reclamanta A.V.A.S. a solicitat instanţei ca pe cale de ordonanţă preşedinţială să dispună, în contradictoriu cu pârâta - creditoare S.C. D. A. S.A. şi terţii popriţi IPCMG S.A., S.C. H. S.A., S.C. P. S.A., S.C. T. S.A., S.C. B. S.A., S.C. E. S.A., S.C. IMSA S.A., B. DE T. PENTRU T. (BTT) S.A., V. - C. DE E. A V. R. B. DE D. ŞI C. S.A., S.C. P. N. S.A., S.C. R. CFR BT S.A., S.C. P. S.A., IPA - C. P. P. E. I. A. S.A., S.C. A. R. S.A., S.C. C. S.A., S.C. C. S.A., S. I. S.A., S.C. C. S.A., S.C. I. N. AL L. S.A., S.C. C. S.A., S.C. S. DE S. PENTRU P. DE G. S.R.L., S.C. R. S.A., S.C. I. DE C. ŞI P. T. PENTRU C. DE M. – ICTCM S.A., S.C. A. S.A., suspendarea executării silite - poprirea efectuată în baza art. 452 Cod procedură civilă la cererea creditoarei, ce formează obiectul dosarului de executare nr. 10/2011 al B.E.J. N. D., în conformitate cu art. 581 Cod procedură civilă, până la soluţionarea contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare din cadrul acesteia.

În motivarea cererii reclamanta - debitoare a arătat că pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 se află în curs de soluţionare dosarul nr. 17217/299/2011, cu termen de judecată la data de 13.12.2011, ce are ca obiect contestaţia la executare formulată împotriva creditoarei – pârâte şi în contradictoriu cu terţii popriţi, respectiv cele 25 de societăţi comerciale din prezenta cauză, prin care a solicitat anularea actelor de executare şi a executării silite însăşi, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, conform art. 403 alin. 1 Cod procedură civilă.

A precizat că prin Sentinţa Comercială nr. 9171/2010 a Tribunalului Bucureşti, rămasă definitivă prin respingerea apelului prin Decizia Comercială din 14.04.2011, a fost obligată să-i plătească pârâtei - creditoare echivalentul în lei al sumei de 9.671.328 USD cu titlu de prejudiciu efectiv suferit în perioada 01.01.2004 – 31.12.2004 ca urmare a neîndeplinirii obligaţiei de efectuare a vărsămintelor conform convenţiei cadru nr. 1345/1996, precum şi suma de 256.512,54 lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

De asemenea, a susţinut că decizia instanţei de apel este nelegală şi va fi atacată cu recurs de către AVAS după comunicarea acesteia în condiţiile legii, astfel că în cauză sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, respectiv urgenţa, iminenţa pagubei, caracterul vremelnic şi neprejudecarea fondului, fiind justificată ca o măsură vremelnică până la soluţionarea cererii de suspendare din cadrul contestaţiei la executare, reclamanta fiind prejudiciată prin indisponibilizarea acţiunilor statului, fapt ce cauzează prejudicii terţilor de bună credinţă care participă la procesele de privatizare începute la aceste societăţi comerciale.

În drept a invocat dispoziţiile art. 581 şi următoarele Cod procedură civilă, O.G. nr. 22/2002, O.U.G. nr. 51/1998.

Prin sentinţa civilă nr. 9316/16.05.2011 pronunţată în dosarul nr. 17226/299/2011, Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti a respins cererea de ordonanţă preşedinţială, apreciind că este inadmisibilă.

Pentru a pronunţa această soluţie, examinând actele dosarului coroborate cu susţinerile reclamantei – debitoare, în raport de dispoziţiile legale incidente şi jurisprudenţa relevantă în cauză, instanţa a constatat că:

Potrivit art. 581 alin. 1 Cod procedură civilă “instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice în cazuri grabnice pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea pagubelor ce s-ar putea ivi cu prilejul unei executări”.

În speţă, pârâta - creditoare a iniţiat împotriva reclamantei - debitoare procedura executării silite a titlului executoriu reprezentat de Sentinţa Comercială nr. 9171/ 2010 pronunţată de Tribunalul Bucureşti ce formează obiectul dosarului de executare nr. 10/2011 al B.E.J. N. D., aşa cum rezultă din actele încheiate în dosarul de executare depuse la dosar.

Ca urmare, reclamanta - debitoare a formulat contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecătoriei Sector 1 sub nr. 17217/299/2011, cu termen de judecată la 13.12.2011 prin care a solicitat anularea executării silite însăşi şi a tuturor actelor de  executare ce formează obiectul dosarului de executare susmenţionat, precum şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare conform art. 403 alin. 1 Cod procedură civilă.

Or, faţă de procedura instituită de art. 403 alin. 4. teza întâi Cod procedură civilă, care dispune că “în cazuri urgente, D.ă s-a plătit cauţiunea, preşedintele instanţei poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă”, în cauză nu sunt aplicabile dispoziţiile art. 581 alin. 1 Cod procedură civilă, astfel că instanţa a constatat că este inadmisibilă cererea de ordonanţă preşedinţială şi a procedat la respingerea acesteia.

Împotriva acestei sentinţe, în termen legal, a declarat recurs reclamanta Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - A.V.A.S., criticând-o pentru nelegalitate, solicitând admiterea recursului, cu modificarea în tot a sentinţei civile atacate, în sensul admiterii ordonanţei preşedinţiale formulata în temeiul art. 581 Cod procedură civilă şi suspendarea executării silite - poprirea efectuată în baza art. 452 şi următoarele Cod procedură civilă la cererea creditoarei, până la soluţionarea cererii de suspendare/contestaţiei la executare aflată în curs de soluţionare pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, dosar nr. 17217/299/2011.

În motivarea recursului se arată următoarele:

1. În ceea ce priveşte primul motiv de recurs, recurenta arată că acesta se încadrează în prevederile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, hotărârea instanţei de fond fiind nelegală deoarece nu a fost admisă ordonanţa preşedinţială, cu toate că sunt dovedite ca îndeplinite condiţiile prevăzute de art. 581 Cod procedură civilă.

În mod nelegal, instanţa de fond nu a dispus SUSPENDAREA EXECUTĂRII SILITE - POPRIREA până la soluţionarea cererii de suspendare/contestaţiei la executare aflată în curs de soluţionare pe rolul instanţei, deşi recurenta a arătat, în cadrul contestaţiei la executare, că executarea silită însăşi şi toate actele de executare sunt nelegale, deoarece au fost efectuate cu încălcarea dispoziţiilor O.G. nr. 22/2002, modificată prin Legea 110/2007, O.U.G. nr. 51/1998 şi O.U.G. nr. 23/2004 şi a solicitat şi suspendarea executării silite până la soluţionarea contestaţiei la executare, conform art. 403 alin. 1 Cod procedură civilă.

În conformitate cu dispoziţiile art. 581 şi următoarele Cod procedură civilă „instanţa va putea să ordone măsuri vremelnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente şi care nu s-ar putea repara, precum şi pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări".

Susţine recurenta că în cauză sunt îndeplinite condiţiile de admisibilitate ale ordonanţei preşedinţiale, respectiv urgenţa, iminenţa pagubei, caracterul vremelnic şi neprejudecarea fondului cauzei.

În ceea ce priveşte condiţia urgenţei, recurenta arată că AVAS este prejudiciata prin această POPRIRE, efectuată în baza art. 452 şi urm. Cod procedură civilă, asupra acţiunilor/părţilor sociale deoarece indisponibilizarea acţiunilor statului la societăţile respective cauzează prejudicii terţilor de bună credinţă care participă la procesele de privatizare începute la aceste societăţi comerciale, duce la blocarea procesului de privatizare şi încalcă dispoziţiile imperative ale O.U.G. nr. 88/1997/R şi ale Legii nr. 137/2002 care reglementează privatizarea societăţilor comerciale.

Poprirea efectuată în baza art. 452 şi urm. Cod procedură civilă, asupra acţiunilor (sau părţilor sociale) la societăţile menţionate mai sus, este nelegală, deoarece AVAS nu este proprietarul acţiunilor deţinute în capitalul social al acestor societăţi comerciale, fiind doar în administrarea sa, numai Statul Român având calitatea de acţionar (proprietar) al acestor acţiuni de la aceste societăţi comerciale, conform Legii nr. 137/2002 (art. 5), O.U.G. nr. 23/2004, O.U.G. nr.88/1997/R.

Măsura popririi acţiunilor în mâinile terţilor popriţi este contrară dispoziţiilor legale deoarece aceste acţiuni nu sunt în proprietatea AVAS, ci doar în administrarea sa, statul având calitatea de acţionar, conform art. 5 alin. 1 din O.U.G. nr. 23/2004, AVAS fiind abilitată să vândă acţiunile/părţile sociale deţinute de stat la societăţile comerciale aflate în portofoliul său.

Faţă de aceste dispoziţii legale, arată recurenta, nelegal creditoarea S.C. D. A. S.A. a comunicat către AVAS începerea procedurii de validare a popririi la unele din societăţile comerciale - terţi popriţi menţionaţi mai sus (SC C. SA, SC IMSA SA. etc.) şi aceasta ar putea fi obţinută înainte de soluţionarea contestaţiei la executare/suspendare a AVAS, validare prin care solicită valorificarea acţiunilor acestor societăţi pe care AVAS le administrează şi distribuirea preţului acestora, conform art. 431-449 şi 562-571 Cod procedură civilă în limita creanţei.

Aşadar, ca urmare a acestei măsuri de executare silită nelegală, vor fi vândute acţiunile care nu sunt în proprietatea AVAS, ci în proprietatea statului, cu încălcarea legilor care reglementează privatizarea, respectiv Legii nr. 137/2002 (art. 5), O.U.G. nr. 23/2004, O.U. G. nr. 88/1997/R, şi în consecinţă, bugetul statului va fi prejudiciat de sumele pe care le-ar încasa din privatizare şi care nu vor mai putea fi recuperate în cazul întoarcerii executării, având caracter ireversibil.

Aşadar, cu atât mai mult este îndeplinită condiţia urgenţei şi prejudiciului iminent şi ireversibil care va fi cauzat statului prin această executare silită - poprirea nelegală, efectuată în baza art. 452 şi urm. Cod procedură civilă.

În consecinţă, este îndeplinită condiţia URGENŢEI pentru prevenirea acestui prejudiciu iminent cauzat de nelegalitatea POPRIRII efectuată în baza art. 452 şi urm. Cod procedură civilă la cererea creditoarei S.C. D. A. S.A. asupra acţiunilor (sau părţilor sociale) pe care AVAS le deţine la societăţile comerciale menţionate mai sus (terţi popriţi).

În ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor privind caracterul VREMELNIC şi NEPREJUDECAREA FONDULUI, recurenta susţine că sunt îndeplinite, întrucât măsura este limitată în timp până la soluţionarea contestaţiei la executare/cererii de suspendare aflată în curs de soluţionare pe rolul Judecătoriei Sector 1 Bucureşti, dosar nr. 17217/299/2011 cu termen de judecată la data de 13.12.2011, iar prin judecarea acesteia nu se anticipează soluţia ce se va pronunţa în contestaţia la executare.

În acelaşi sens, admiterea cererii de suspendare a executării silite nu ar echivala cu o pronunţare asupra fondului, acesta urmând a fi soluţionat de către instanţa I.ită cu soluţionarea cererii de suspendare şi a contestaţiei la executare.

Suspendarea executării silite nu împietează exercitarea drepturilor de creanţă ale creditorului, garantând satisfacerea creanţei în cazul că instanţa învestită cu contestaţia la executare va respinge cererea de suspendare. Perioada pentru care va fi suspendată executarea prin ordonanţă preşedinţială este scurtă, doar până când instanţa competentă cu soluţionarea contestaţiei la executare se va pronunţa asupra sa.

2. În ceea ce priveşte al doilea motiv de recurs, recurenta arată că se încadrează în prevederile art. 304 pct. 9 Cod procedură civilă, hotărârea instanţei fiind nelegală deoarece nu a admis ordonanţa preşedinţială fiind îndeplinite toate condiţiile art. 581 Cod procedură civilă şi nu a dispus suspendarea executării, pentru a înlătura efectele acestei executări nelegale care blochează procesul de privatizare şi aduce prejudicii ireversibile atât societăţilor comerciale poprite (24 de societăţi menţionate mai sus), AVAS şi Statului Român.

În drept, recurenta a invocat dispoziţiile art. 299 şi urm., art. 304 pct. 9, art. 314 Cod procedură civilă, art. 581 şi urm. Cod procedură civilă, O.G. nr. 22/2002, modificată prin Legea 110/2007 şi toate celelalte dispoziţii legale menţionate în textul contestaţiei.

Prin întâmpinarea formulată la data de 28.06.2011, intimata - creditoare S.C. D. A. S.A. a invocat excepţia nulităţii recursului pentru nemotivare, potrivit art. 306 alin. 1 Cod procedură civilă, susţinând că recurenta nu arată de ce hotărârea recurată ar fi lipsită de temei legal sau de ce ar fi dată cu încălcarea sau aplicarea greşită a legii, şi că, deşi instanţa de fond a soluţionat cauza fără a intra în cercetarea fondului, recurenta invocă motive ce ţin de fondul cauzei, fără vreo referire la excepţia de inadmisibilitate.

În subsidiar, recurenta a solicitat respingerea recursului ca nefondat, susţinând că pentru suspendarea executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare din cadrul contestaţiei la executare debitorul are la îndemână calea prevăzută de art. 403 alin. 4 Cod procedură civilă şi nu calea ordonanţei preşedinţiale, reglementată de art. 581 şi urm. Cod procedură civilă.

Totodată, intimata a arătat că recurenta a solicitat Judecătoriei Sectorului 1 Bucureşti şi suspendarea provizorie a executării silite în temeiul art. 403 alin. 4 Cod procedură civilă, cerere ce a fost respinsă ca neîntemeiată prin încheiere irevocabilă pronunţată în dosarul nr. 17225/299/2011. Susţine intimata că a admite o cerere de suspendare provizorie a executării silite pe calea ordonanţei preşedinţiale, în condiţiile în care există o hotărâre irevocabilă de respingere a cererii de suspendare provizorie întemeiată pe art. 403 alin. 4 Cod procedură civilă şi în condiţiile în care nu s-au schimbat cauzele care au determinat respingerea acesteia din urmă, echivalează cu o încălcare a autorităţii de lucru judecat a hotărârii judecătoreşti iniţiale.

În drept, au fost invocate dispoziţiile art. 308 alin. 2, art. 115 şi urm., art. 581 şi urm. Cod procedură civilă.

Prin notele de şedinţă depuse la termenul din 28.06.2011, intimata - terţ poprit S.C. A. S.A. a invocat excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive motivat de faptul că începând cu data de 02.03.2011 recurenta – reclamantă A.V.A.S. nu mai este acţionar al S.C. A. S.A..

La rândul său, intimata - terţ poprit S.C. I. S.A. a invocat, prin notele de şedinţă depuse la termenul din 25.08.2011, excepţia lipsei calităţii sale procesuale pasive motivat de faptul că nu deţine acţiunile A.V.A.S. nici în formă materială şi nici imaterială, întrucât din data de 03.01.2007 prestarea serviciilor de depozitare şi registrul de valori mobiliare se găseşte la S.C. D. C. S.A. care se ocupă de toate operaţiunile privind valorile mobiliare.

În şedinţa publică de la 25.08.2011, tribunalul a respins ca neîntemeiată excepţia nulităţii recursului, faţă de dispoziţiile art. 306 alin. 3 Cod procedură civilă.

Analizând sentinţa recurată prin prisma criticilor formulate în recurs, tribunalul constată că hotărârea instanţei de fond este legală şi temeinică, urmând a respinge recursul ca nefondat, pentru următoarele considerente:

Tribunalul constată că reclamanta a solicitat prin cererea de chemare în judecată să se dispună, pe calea ordonanţei preşedinţiale întemeiată pe dispoziţiile art. 581 Cod procedură civilă, suspendarea executării silite ce face obiectul dosarului de executare nr. 10/2011 al B.E.J. N. D. până la soluţionarea contestaţiei la executare şi a cererii de suspendare întemeiată pe art. 403 alin. 1 Cod procedură civilă formulate în dosarul nr. 17217/299/2011 cu termen de judecată la 13.12.2011.

Însă, potrivit dispoziţiilor art. 403 alin. 4 Cod procedură civilă, suspendarea executării silite poate fi dispusă de preşedintele instanţei, în cazuri urgente şi sub condiţia consemnării cauţiunii, cu caracter provizoriu, până la soluţionarea cererii de suspendare de către completul de judecată învestit cu soluţionarea contestaţiei la executare.

Dată fiind modificarea acestui articol prin art. I pct. 71 din Legea nr. 219/2005, rezultă că nu sunt incidente dispoziţiile care reglementează judecata pe calea ordonanţei preşedinţiale, astfel că în mod corect instanţa de fond a apreciat că o astfel de cerere de suspendare a executării silite întemeiată pe dispoziţiile art. 581 Cod procedură civilă este inadmisibilă.

Totodată, tribunalul are în vedere faptul că, pentru obţinerea suspendării executării silite în cazuri urgente, legiuitorul a instituit prin dispoziţiile art. 403 alin. 4 Cod procedură civilă o procedură menită să asigure egalitatea de tratament între părţile implicate în procedura executării silite (creditor şi debitor), respectiv oferă debitorului posibilitatea de a solicita şi a obţine suspendarea executării, însă o condiţionează de plata unei cauţiuni în scopul de a acoperi eventualele daune cauzate creditorului ca urmare a întârzierii executării prin efectul suspendării acesteia.

În consecinţă, tribunalul constată că debitorul nu are alegerea între procedura reglementată de art. 403 alin. 4 Cod procedură civilă şi cea a ordonanţei preşedinţiale prevăzută de art. 581 alin. 1 Cod procedură civilă pentru a obţine suspendarea temporară a executării silite până la soluţionarea cererii de suspendare din cadrul contestaţiei la executare, o astfel de cerere întemeiată pe dispoziţiile art. 581 alin. 1 Cod procedură civilă fiind evident inadmisibilă. Ca urmare, analiza condiţiilor de admisibilitate a ordonanţei preşedinţiale cerute de art. 581 Cod procedură civilă, respectiv urgenţa, vremelnicia şi neprejudecarea fondului, nu mai prezintă relevanţă, din moment ce această procedură nu este incidentă în cauză.

Celelalte susţineri ale recurentei referitoare la nelegalitatea executării silite nu vor fi analizate de tribunal întrucât acestea privesc fondul cauzei, iar cererea a fost soluţionată prin admiterea excepţiei de inadmisibilitate.

Pentru toate considerentele de mai sus, constatând legalitatea hotărârii de fond şi netemeinicia criticilor aduse acesteia, în temeiul art. 312 alin. 1 teza a II-a Cod procedură civilă, tribunalul va respinge recursul ca nefondat.

În privinţa excepţiilor lipsei calităţii procesuale pasive invocate de intimatele - terţi popriţi S.C. IMSA S.A. şi S.C. A. S.A., tribunalul constată că intimatele nu au formulat recurs şi nu au criticat soluţia primei instanţe sub acest aspect, însă le va analiza în condiţiile art. 306 alin. 2 Cod procedură civilă.

Astfel, tribunalul constată că în mod corect prima instanţă a procedat la analiza excepţiei de inadmisibilitate, fără a verifica dacă persoanele juridice chemate în judecată în calitate de terţi popriţi au calitate procesuală pasivă, faţă de ordinea soluţionării excepţiilor procesuale. Întrucât se soluţionează cu prioritate excepţia inadmisibilităţii cererii, pentru a se determina cadrul procesual în care se vor analiza celelalte elemente ale cererii de chemare în judecată, şi cum această excepţie a fost admisă, cererea fiind respinsă ca inadmisibilă, tribunalul constată că nu se mai impune o analiză a calităţii procesuale a persoanelor chemate în judecată. Pe cale de consecinţă, va respinge ca neîntemeiate excepţiile invocate de intimatele - terţi popriţi.

PENTRU ACESTE MOTIVE

ÎN NUMELE LEGII

DECIDE

Respinge ca nefondat recursul formulat de recurenta - reclamantă A.V.A.S. împotriva sentinţei civile nr. 9316/16.05.2011 pronunţată de Judecătoria Sector 1 Bucureşti în dosarul nr. 17226/299/2011, în contradictoriu cu intimata - pârâtă S.C. D. A. S.A. şi cu intimaţii - terţi popriţi IPCMG S.A., S.C. H. S.A., S.C. P. S.A., S.C. T. S.A., S.C. B. S.A., S.C. E. S.A., S.C. IMSA S.A., B. DE T. PENTRU T. (BTT) S.A., V. - C. DE E. A V. R. B. DE D. ŞI C. S.A., S.C. P. N. S.A., S.C. R. CFR BT S.A., S.C. P. S.A., IPA - C. P. P. E. I. A. S.A., S.C. A. R. S.A., S.C. C. S.A., S.C. C. S.A., S. I. S.A., S.C. C. S.A., S.C. I. N. AL L. S.A., S.C. C. S.A., S.C. S. DE S. PENTRU P. DE G. S.R.L., S.C. R. S.A., S.C. I. DE C. ŞI P. T. PENTRU C. DE M. – ICTCM S.A., S.C. A. S.A..

Respinge excepţiile lipsei calităţii procesuale pasive a terţilor popriţi S.C. IMSA S.A. şi S.C. A. S.A. ca neîntemeiate.

Irevocabilă.

Pronunţată în şedinţă publică, azi, 25.08.2011.

Preşedinte Judecător Judecător  Grefier

E. Dulgheru L. Carcia  A. Costea  N. M. Vasilache

Red. E.D./ th.red. V.N.

2 ex.

Jud. Sector 1 Bucureşti

Jud. Elena Iacob