Validare poprire

Sentinţă civilă 1221 din 27.04.2016


Document finalizat

Cod ECLI ECLI:RO:JDONE:2016:002.001221

R O M Â N I A

JUDECĂTORIA ONEŞTI - JUDEŢUL BACĂU

Dosar nr. 531/270/2016 - validare poprire -

Înreg. 10.02.2016

SENTINŢA CIVILĂ NR. 1221

Şedinţa publică din data de 27.04.2016

Instanţa constituită din:

Preşedinte – Alina Daniela Ursu

Grefier – Liliana Georgescu

Pe rol se află judecarea cauzei civile privind pe creditorul … – prin procurator … în contradictoriu cu debitorii …. și terțul poprit …, având ca obiect „validare poprire”.

Dezbaterile pe fondul cauzei au avut loc la data de 20.04.2016, fiind consemnate în încheierea de ședință de la aceea dată care face parte integrantă din prezenta hotărâre când, instanţa, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânat pronunţarea pentru astăzi, 27.04.2016, când în aceeaşi compunere, a hotărât:

I N S T A N Ţ A,

Deliberând asupra cauzei civile de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul acestei instanțe la data de 10.02.2016 sub număr de dosar 531/270/2016, creditorul … prin procurator … a solicitat în contradictoriu cu debitorii … și … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și terțul poprit …., validarea popririi înfiinţate de S.C.P.E.J. „Prisecariu şi Ciobanu” în dosarul de executare nr. 457/2013, asupra sumelor de bani datorate de terţul poprit debitorilor.

În motivare creditorul a solicitat obligarea terțului poprit la plata sumelor de 13000 lei reprezentând daune interese stabilite prin sentința civilă nr. 2284/12.07.2012, precum și penalități legale aferente aceste sume, actualizate cu rata inflației, de  la data nașterii acestui drept, până la achitarea debitului, 400 lei reprezentând cheltuieli de judecată stabilite prin aceeași sentință, precum și penalități legale aferente aceste sume, actualizate cu rata inflației, de  la data nașterii acestui drept, până la achitarea debitului, daune cominatorii de 50 lei/zi întârziere, respectiv 25 600 lei și a sumei de 1240 lei reprezentând cheltuieli de executare. Terțul poprit și-a motivat refuzul de a indisponibiliza sumele solicitate pe faptul că sentința civilă nr. 2284/12.07.2012 pronunțată de Judecătoria ... în dosarul nr. 6013/110/2009* se referă la Comisia Comunală … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor și nu la Unitatea administrativ teritorială comuna …, iar Comisia nu figurează cu conturi bancare deschise la Trezoreria …. Conform art. 12, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 comisiile comunale, orășenești sau municipale vor funcționa sub îndrumarea unei comisii județene, numită prin ordinul prefectului și condusă de acesta. Comisiile comunale pot fi obligate la plata cheltuielilor de judecată conform art. 52, alin. 2 și din Legea nr. 18/1991, fiind aplicabile și dispozițiile art. 274 Cod procedură civilă. Având în vedere că Comisia Comunală … pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu are un patrimoniu propriu urmează ca obligațiile stabilite în sarcina acesteia să fie executate de Unitatea Administrativ Teritorială Comuna ….

În probațiune creditorul a solicitat proba cu înscrisuri anexând cererii următoarele: procură judiciară (fila 6 dosar), sentința civilă nr. 2284/12.07.2012 pronunțată de Judecătoria ... în dosarul nr. 6013/110/2009* (filele 7-9 dosar), cerere creditor adresată executor judecătoresc (fila 10 dosar), chitanță nr. 1459/28.05.2013 (fila 11 dosar), încheiere încuviințare executare silită nr. 1779/12.07.2013 pronunțată de Judecătoria Onești în dosarul nr. 2651/291/2013 (filele 12-14 dosar), adresăm înființare poprire din 08.01.2016 emisă de S.C.P.E.J. „Prisecariu şi Ciobanu” în dosarul de executare nr. 457/2013 (fila 16 dosar), răspuns Trezoreria … (fila 17 dosar), adresă înființare poprire din 31.03.2013 (fila 18 dosar), somații din 21.07.2014 și 23.07.2013 (filele 19-21 dosar),  încheiere de stabilire cheltuieli de executare nr. 457/23.07.2013 (fila 22 dosar), practică judiciară (filele 23-25 dosar).

Acțiunea a fost legal timbrată cu suma de 20 lei.

În temeiul art. 201, alin. 1 Cod procedură civilă instanța a dispus comunicarea cererii și a înscrisurilor atașate către debitori și terțul poprit, iar aceștia au formulat întâmpinare.

Unitatea administrativ - teritorială comuna … a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Onești, excepția perimării executării silite, iar pe fond, respingerea cererii. Cu privire la excepția necompetenței teritoriale a arătat că față de dispozițiile art. 651, alin. 1 Cod procedură civilă, instanța de executare este cea de la domiciliul/sediul debitorului, iar în speță ar fi competentă Judecătoria .... Referitor la excepția perimării executării silite, de la data formulării și înregistrării cererii de executare silită, respectiv 28.05.2013 și până la formularea cererii de înființare a popririi, respectiv 08.01.2016, au trecut mai mult de 6 luni. Cu privire la fondul cauzei, între părți aceleași pretenții au format și obiectul dosarului nr. 523/291/2014*, acțiune respinsă de Judecătoria ... prin sentința civilă nr. 1207/10.06.2014, rămasă definitivă prin decizia civilă nr. 209AC din 11.05.2015 a Tribunalului Neamț. Cele două instanțe au constatat executarea obligației de către UAT, dar și faptul că daunele cominatorii trebuie reduse la cuantumul despăgubirilor datorate pentru întârzierea executării, motiv pentru care hotărârea prin care s-au stabilit daunele cominatorii nu este susceptibilă de executare silită.  În mod corect terțul poprit a dispus restituirea adresei de înființare a popririi motivat de faptul că debitoarea Comisia comunală ... nu figurează cu conturi deschise la Trezoreria ..., jud. …, întrucât nu are personalitate juridică sau patrimoniu propriu.

Întâmpinarea nu a fost întemeiată în drept.

Unitatea administrativ teritorială comuna ... a solicitat judecata cauzei în lipsă.

Debitoarea Comisia județeană … a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția lipsei calității procesual pasive motivat de faptul că în adresa de înființare a popririi se face mențiunea doar despre Comisia comunală .... Prin sentința civilă nr. 2284/12.07.2012 a Judecătoriei ... s-a dispus obligarea Comisiei comunale ... la punerea în posesie a reclamantului … privind suprafața de 1 ha teren și obligarea primarului comunei ... la plata daunelor cominatorii în cuantum de 50 lei/zi întârziere până la punerea efectivă în posesie. Comisia comunală ... a fost obligată la plata către reclamant a sumei de 13000 lei daune interese, precum și la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 800 lei. Comisia județeană … a fost obligată doar la plata cheltuielilor de judecată, obligație pe care și-a îndeplinit-o. Referitor la plata daunelor cominatorii, conform art. 64, alin. 2 din Legea nr. 18/1991 doar primarul poate fi obligat la plata acestora în situațiile expres prevăzute. De asemenea, a mai solicitat respingerea eventualelor cheltuieli de judecată.

În drept, întâmpinarea a fost întemeiată pe dispozițiile art. 205 Cod procedură civilă.

În temeiul art. 223, alin. 3 Cod procedură civilă a solicitat judecata cauzei în lipsă.

Terțul poprit... a formulat întâmpinare prin care a invocat excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Onești, iar pe fond, respingerea cererii de validare poprire. Comisia comunală ... este o unitate fără personalitate juridică și nu are cont deschis la Trezoreria .... Reclamantul recunoaște, de asemenea, că debitorul nu are patrimoniu și realizează că nu poate fi executată în vederea recuperării sumei de 13000 lei. În cursul soluționării cauzei nr. 6013/110/2009* reclamantul ar fi trebuit să introducă și Comuna ... prin primar pentru opozabilitatea debitului. Având în vedere că în titlu de creanță Comisia comunală ... este cea obligată la plata sumei de 13000 lei, în mod legal Trezoreria ... nu a putut popri contul Comunei ..., nefiind vorba de un refuz nejustificat.

Întâmpinarea nu a fost întemeiată în drept.

În temeiul art. 201, alin. 2 Cod procedură civilă s-a dispus comunicarea întâmpinărilor formulate către reclamant, iar acesta, în termenul de 10 zile acordat, a formulat răspuns la întâmpinare.

Creditorul a solicitat respingerea excepțiilor necompetenței teritoriale a Judecătoriei Onești, a lipsei calității procesual pasive a Comisei județene … și a perimării executării silite. Pe fond, creditorul a reiterat aceleași aspecte susținute prin cererea introductivă.

La termenul din data de 20.04.2016 instanța a respins excepția necompetenței teritoriale a Judecătoriei Onești, a respins ca inadmisibilă excepția perimării executorii silite, a admis excepția lipsei calității procesual pasive a Comisiei județene … și a Primarului comunei ....

În cursul cercetării judecătorești instanța a încuviințat și a administrat proba cu înscrisurile existente la dosarul cauzei.

Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:

În fapt, prin sentința civilă nr. 2284 pronunțată la data de 12.07.2012 de Judecătoria ... în dosarul nr. 6013/110/2009*, definitivă s-a dispus obligarea pârâtei Comisia comunală ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor prin primar să  pună  în posesie pe reclamantul … cu privire la suprafața de 1 ha teren, precum și la plata către reclamant a sumei de 13000 lei daune interese. Primarul comunei ... a fost obligat la plata daunelor cominatorii în cuantum de 50 lei/zi întârziere până la punerea efectivă în posesie, iar pârâtele au fost obligate la plata cheltuielilor de judecată în cuantum de 800 lei.

Prin încheierea nr. 1779 pronunțată la data de 12.07.2013 de Judecătoria Onești în dosarul nr. 2651/291/2013 s-a admis cererea de încuviințare a executării silite a debitorilor Comisia comunală ..., Primarul comunei ... și Comisia Județeană … în baza sentinței civile nr. 2284/12.07.2013 a Judecătoriei ....

În baza titlului executoriu și a încheierii de încuviințare a executării silite, Societatea Civilă Profesională de Executori Judecătorești „Prisecariu și Ciobanu” prin executor judecătoresc Prisecariu Cezar Sorin, a emis la data de 08.01.2016 în cadrul dosarului de executare nr. 457/2013 către terțul poprit Trezoreria ... adresa de înființare a popririi asupra conturilor Unității Administrativ Teritoriale Comuna ... pentru debitoarea Comisia Comunală ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Prin adresa nr. 5530/25.01.2016 terțul poprit a adus la cunoștința executorului judecătoresc faptul că nu poate da curs adresei de înființare a popririi întrucât titlul executoriu nu o privește pe UAT ..., ci pe Comisia comunală ..., aceasta din urmă nefigurând cu conturi deschise.

În drept, conform dispoziţiilor art. 790 alin. 1 Cod procedură civilă „Dacă terţul poprit nu îşi  îndeplineşte obligaţiile ce îi revin pentru efectuarea popririi, inclusiv în cazul în care, în loc să consemneze suma urmăribilă, a liberat-o debitorului poprit, creditorul urmăritor, debitorul sau executorul judecătoresc, în termen de cel mult o lună de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă, poate sesiza instanţa de executare, în vederea validării popririi.”

Pentru validarea popririi se impun a fi îndeplinite o serie de condiții, respectiv neîndeplinirea obligațiilor ce-i revin terțului poprit pentru efectuarea popririi, anume neconsemnarea sumei de bani urmăribile, precum și preexistența unui raport juridic obligațional între terțul poprit și debitor.

Referitor la prima condiție instanța constată că terțul poprit Trezoreria ... nu a consemnat suma de bani individualizată în adresa de înființare a popririi, fapt necontestat de niciuna din părți.

Motivul invocat de terțul poprit pentru care nu a dat curs solicitării executorului judecătoresc urmează a fi analizat în cadrul verificării îndeplinirii celei de-a doua condiții pentru validarea popririi, respectiv existența unui raport juridic între terțul poprit și debitor.

Instanța constată că adresa de înființare a popririi se referă la conturile Unității administrativ teritoriale comuna ... și nu la cele ale debitoarei Comisia comunală ....

Executorul judecătoresc a procedat corect pentru următoarele considerente:

Conform art. 12 din Legea nr. 18/1991 „(1) În scopul stabilirii dreptului de proprietate prin reconstituirea sau constituirea acestuia, atribuirii efective a terenurilor celor îndreptăţiţi şi eliberării titlurilor de proprietate, în fiecare comună, oraş sau municipiu, se constituie, prin ordinul prefectului, o comisie condusă de primar. (2) Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale vor funcţiona sub îndrumarea unei comisii judeţene, numită prin ordinul prefectului şi condusă de acesta.”

De asemenea, același act normativ mai prevede la  art. 52 că „(1) În sensul prezentei legi, comisia locală este autoritate publică cu activitate administrativă, iar comisia judeţeană este autoritate publică cu autoritate administrativ-jurisdicţională.  (2) Comisia judeţeană şi cea locală au, în limitele competenţei lor şi prin derogare de la dispoziţiile Codului de procedură civilă, calitate procesuală pasivă şi, când este cazul, activă, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat convenţional, de către unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat.  (3) Prevederile art. 274 din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.” (Vechiul Cod de procedură civilă a fost abrogat, însă dispozițiile art. 274 au fost preluate de art. 453 alin. (1) din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată,  privind cheltuielile de judecată).

Analizând aceste dispoziții legale se constată că o comisie locală poate avea calitate procesual pasivă și, drept urmare, poate fi obligată la executarea unor obligații bănești. Totuși, cercetând conținutul dispozițiilor legale care reglementează Comisiile comunale se constată că această autoritate publică nu are un patrimoniu propriu din care să își execute obligațiile stabilite în sarcina sa.

Față de legitimarea procesuală conferită de art. 52 din Legea nr. 18/1991 Comisiilor locale, în aplicarea principiului conform căruia interpretarea unei norme legale se face în sensul producerii de efecte, iar nu în sensul de a nu produce efecte, instanța reține că singura soluție posibilă este ca obligațiile bănești stabilite în sarcina Comisiei comunale să fie executate de către o altă instituție sau autoritate publică ce deține un patrimoniu.

În aceste condiții, persoana juridică ce urmează a executa obligația stabilită în sarcina Comisie comunale nu poate fi alta decât Unitatea Administrativ Teritorială la nivelul căreia a fost constituită aceasta.

Conform art. 21 din Legea nr. 215/2001 „Unitățile administrativ-teritoriale sunt persoane juridice de drept public, cu capacitate juridică deplină și patrimoniu propriu. Acestea sunt subiecte juridice de drept fiscal, titulare ale codului de înregistrare fiscală și ale conturilor deschise la unitățile teritoriale de trezorerie, precum și la unități bancare.”

Astfel, nu prezintă relevanță că debitoarea Comisia comunală ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor nu are conturi deschise la Trezoreria ..., atâta timp cât adresa de înființare a popririi se referă la Unitatea administrativ – teritorială comuna ..., iar acesta deține conturi deschise la Trezoreria ....

Instanța reține că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru validarea popririi,  motiv pentru care va admite cererea de validare poprire formulată de creditorul … și va obliga terțul poprit... să plătească creditorului, în limita creanţei de 14647,15 lei, sumele datorate Unității administrativ teritoriale comuna ... pentru debitoarea  Comisia comunală ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Pentru aceste motive,

În numele legii

H O T Ă R Ă Ş T E:

Admite cererea de validare poprire formulată de creditorul …, CNP …, cu domiciliul în comuna …, prin procurator …, CNP …, cu domiciliul în …, în contradictoriu cu debitoarea... și cu terțul poprit..., cu sediul în ...

Respinge cererea de validare poprire formulată de creditorul … în contradictoriu cu …. pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

Respinge cererea de validare poprire formulată de creditorul … în contradictoriu cu... ca fiind introdusă împotriva unei persoane fără calitate procesual pasivă.

Validează poprirea înfiinţată prin adresa de înfiinţare a popririi din data de  08.01.2016  emisă de S.C.P.E.J. „Prisecariu și Ciobanu” în dosarul de executare nr. 457/2013.

Obligă terţul poprit să plătească creditorului, în limita creanţei de 14647,15 lei și în cotele prevăzute de lege, sumele datorate Unității Administrativ Teritoriale Comuna ... pentru debitoarea  Comisia Comunală ... pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Cu apel în termen de 5 zile de la comunicarea prezentei sentințe, ce se va depune la Judecătoria Oneşti.

Pronunţată în şedinţă publică astăzi, 27.04.2016.

PREŞEDINTE, GREFIER,

Red./Tehnored. A.D.U. – 19.05.2016

Ex.6/com. părţi – 19.05.2016

Domenii speta