Condiţii de validare a popririi. Refuzul terţului poprit de a indisponibiliza aceste sume.

Sentinţă civilă 2689 din 24.08.2011


Condiţii de validare a popririi. Refuzul terţului poprit de a indisponibiliza aceste sume.

Pentru a putea fi validată poprirea, potrivit art 460 alin 1 C.pr.c., trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să existe obligaţia terţului poprit de a plăti o sumă de bani debitorului şi refuzul terţului de a indisponibiliza aceste sume, iar acţiunea să fie introdusă în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă.

Nota: sentinţa civilă. nr.2689/24.08.2011 nedefintivă

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Slobozia la data de 02.08.2011 sub nr. 3859/312/2011, creditoarea S.C. I. S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu terţul poprit S.C. S.C. S.R.L. şi debitorul P. A.. să se dispună înfiinţarea şi validarea popririi înfiinţate împotriva terţului poprit pentru suma de 1019,30 lei pe care o datorează debitorul societăţii creditoare.

În motivarea cererii, s-a arătat că prin decizia comercială nr.41R/07.10.2010 a Tribunalului Ialomiţa, debitorul P. A., salariat al terţului poprit S.C. S. C. S.R.L, a fost obligat să achite societăţii creditoare suma de 1019,30 lei, din care suma de 401,27 lei contravaloare marfă, suma de 300,95 lei penalităţi de întârziere precum şi  suma de 67,18 cheltuieli de judecată .

A precizat creditoarea că prin adresa  emisă în data de 31.05.2011 în dosarul nr.231/2010 s-a solicitat terţului poprit înfiinţarea popririi asupra veniturilor realizate de debitorul P. A. până la concurenţa sumei de 1019,30 lei, însă nici până în prezent nu a primit răspuns  din partea acestuia.

Creditoarea mai arată că executarea silită împotriva debitorului P. A. face obiectul dosarului de executare nr.231/2010 în care a fost emisă adresa de înfiinţare poprire de către Biroul Executorului Judecătoresc B.C.

În drept au fost invocate dispoziţiile art.460 C.pr.civ.

În dovedirea cererii, legal timbrată, creditoarea a solicitat proba cu înscrisuri, depunând la dosar, în copii semnate pentru conformitate cu originalul, decizia comercială nr.41R/07.10.2010 a Tribunalului Ialomiţa pronunţată în dosarul nr.1454/312/2010, fiind definitivă şi irevocabilă; adresa B.E.J.„B. C.” din data de 31.05.2011 către terţul poprit, emisă în dosarul de executare nr.231/2010; dovada de comunicare a adresei de înfiinţare poprire din data de 31.05.2011, alături de dovada de primire şi  procesul verbal  de predare din 01.06.2011.

Deşi legal citaţi, debitorul şi terţul poprit nu au formulat întâmpinare.

La termenul de judecată din 10.08.2011 reprezentantul terţului poprit s-a prezentat în faţa instanţei arătând că nu a primit nici o adresă de înfiinţare poprire pentru debitorul P. A., ci doar citaţia în legătură cu acest dosar, declarând că este de acord să pună poprire pe sumele datorate de către debitor dar nu are un temei legal în acest sens.

De asemenea, a depus la dosar copie contract individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. 23/19.05.2006 şi ştatele de plată pentru lunile mai şi iunie 2011.

Sub aspectul probatoriului, instanţa a încuviinţat şi administrat proba cu înscrisurile depuse la dosar.

Analizând actele şi lucrările dosarului instanţa a admis cererea formulată de creditoarea S.C. I. S.R.L. şi a validat poprirea până la concurenţa sumei de 1019,30 lei asupra datoriilor prezente şi viitoare ale terţului poprit faţă de debitor pentru următoarele considerente :

Prin decizia comercială nr.41R/07.10.2010 a Tribunalului Ialomiţa pronunţată în dosarul nr.1454/312/2010, fiind definitivă şi irevocabilă (f. 7-10) au fost obligaţi pârâţii P. A. şi P.I.E. să plătească creditoarei S.C. I. S.R.L. suma de 1019,30 lei, din care suma de 401,27 lei contravaloare marfă, suma de 300,95 lei penalităţi de întârziere precum şi  suma de 67,18 cheltuieli de judecată.

La data de 31.05.2011, Biroul Executorului Judecătoresc B. C. a solicitat în temeiul art.452, art. 453, şi art. 454 C.pr.c., prin adresa din data de 31.05.2011 emisă în dosarul de executare nr.231/2010, terţului poprit S.C. S. C. S.R.L, înfiinţarea popririi asupra sumelor de bani sau titluri de valoare ori bunuri mobile incorporale pe care le datorează debitorului P. A., precum şi asupra veniturilor periodice realizate din muncă, până la concurenţa sumei de 1019,30 lei.

Potrivit art 456 C.pr.civ. terţul poprit este obligat ca, în termen de 15 zile de la comunicarea popririi, iar în cazul sumelor de bani datorate în viitor, de la scadenţa acestora, să consemneze suma de bani şi să trimită dovada executorului.

Până la această dată, terţul poprit nu a procedat însă la indisponibilizarea nici unei sume de bani.

Potrivit art.452 alin.1 C.pr.civ. sunt supuse executarii silite prin poprire sumele de bani, titlurile de valoare sau alte bunuri mobile incorporale urmăribile, veniturile din muncă, datorate debitorului de o a treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice existente.

Din copia contractului individual de muncă încheiat şi înregistrat sub nr. 23/19.05.2006, rezultă că debitorul este angajat în calitatea de zidar al terţului S.C. S. C. S.R.L, care îi datorează în temeiul raporturilor de muncă, venituri salariale şi pe care i le-a virat integral debitorului aşa cum rezultă din ştatele de plată pentru lunile mai şi iunie 2011.

Faţă de această împrejurare, instanţa constată că terţul poprit avea obligaţia de a indisponibiliza sumele datorate cu titlu de venituri salariale, dar nu şi-a îndeplinit această obligaţie prevăzută de art 456 C. proc. Civ., întrucât nu a indisponibilizat şi virat sumele datorate cu acest titlu debitorului în contul indicat de organul de executare.

 În ceea ce priveşte susţinerile reprezentantului terţului poprit, P. A., formulate la termenul de judecată din data de 10.08.2011, prin care arătă că nu a primit nici o adresă de înfiinţare poprire pentru debitorul P. A., ci doar citaţia în legătură cu acest dosar, fiind de acord să pună poprire pe sumele datorate de către debitor dar nu are un temei legal în acest sens, instanţa le apreciază drept neîntemeiate.

Astfel, se observă din cuprinsul dovezii de primire şi din procesul verbal de predare din data de 01.06.2011 faptul că acesta, P.A. în calitatea de administrator, a primit somaţia cu adresa nr.231/31.05.2011,  semnând de primire şi fiind identificat cu act de identitate.

De asemenea, în cuprinsul adresei de înfiinţare poprire este menţionat titlul executoriu în baza căruia trebuie reţinută suma de 1019,3 lei, respectiv decizia comercială nr.41R/07.10.2010 a Tribunalului Ialomiţa pronunţată în dosarul nr.1454/312/2010, fiind definitivă şi irevocabilă, anexând o copie a acesteia.

Pentru a putea fi validată poprirea, potrivit art 460 alin 1 C.pr.c., trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: să existe obligaţia terţului poprit de a plăti o sumă de bani debitorului şi refuzul terţului de a indisponibiliza aceste sume, iar acţiunea să fie introdusă în termen de 3 luni de la data când terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă.

Instanţa constată că adresa de înfiinţare a popririi a fost comunicată terţului poprit la data de 01.06.2011, iar de la această dată până în prezent acesta nu a procedat la indisponibilizarea sumelor de bani datorate debitorului cu titlu de venituri salariale în temeiul calităţii sale de angajat al societăţii, prezenta acţiune fiind introdusă în interiorul termenului de 3 luni în care terţul poprit trebuia să consemneze sau să plătească suma urmăribilă.

Faţă de considerentele expuse, constatând că terţul poprit nu şi-a îndeplinit obligaţiile ce-i revin pentru efectuarea popririi potrivit art.456 al.1 lit.a C.pr.civ., în baza art.460 al.2 C.pr.civ., instanţa va admite cererea de validare a popririi, precizată, formulată de creditoarea S.C. I. S.R.L. în contradictoriu cu terţul poprit S.C. S. C.S.R.L. şi debitorul P. A. şi va valida poprirea din dosarul de executare nr. 231/2010 înfiinţată prin adresa B.E.J. „B.C.” din data de 31.05.2011, obligând în consecinţă terţul poprit să plătească creditoarei, în limita creanţei în sumă totală de 1019,3 lei, sumele datorate debitorului cu titlu de salariu.

Potrivit art.460 al.3 C.pr.civ. validarea popririi va fi dispusă atât pentru sumele ajunse la scadenţă, cât şi pentru cele care vor fi scadente în viitor, întrucât dispoziţiile art.460 al.3 C.pr.civ. sunt incidente în cauză, fiind vorba de sume datorate periodic şi care vor fi scadente în viitor, creanţa înscrisă în titlul executoriu - decizia comercială nr.41R/07.10.2010 a Tribunalului Ialomiţa pronunţată în dosarul nr.1454/312/2010 fiind scadentă din momentul rămânerii definitive a hotărârii.

Domenii speta