Validare poprire

Sentinţă civilă 3128 din 05.04.2011


Cod operator 2445

R O M Â N I A

JUDECATORIA TÂRGU JIU

Dosar nr. 14281/318/2010

SENTINTA CIVILA NR. 3128

Sedinta publica de la 05.04.2011

Completul compus din:

PRESEDINTE JANETA POPESCU

Grefier ALINA-MARIA GHIMIS

Pe rol fiind judecarea cauzei civile privind pe reclamanta-creditor L M, în contradictoriu cu pârâtele  SC SA, BANCA ...,  DGFP GORJ-TREZORERIA ... - care au calitatea de terti popriti si CONSILIUL LOCAL ..., care are calitatea de debitor, având ca obiect validare poprire.

La apelul nominal, facut în sedinta publica, au raspuns procuratorul reclamantei - creditoare L...N.., asistat de avocat C... L.., consilier juridic  B.. V..., pentru pârâta S.C. ... S.A., precum si consilier juridic S... C..., pentru pârâtul Consiliul Local ..., lipsa fiind celelalte parti.

Procedura legal îndeplinita.

S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care a învederat instantei ca au fost depuse la dosar în data de 29.03.2011 note de sedinta din partea Consiliului Local R..., dupa care, acestea au fost comunicate partilor prezente, iar din partea creditoarei, s-au depus decizia civila nr. 4367/30.05.2007 pronuntata la I.C.C.J., certificat din dosarul nr. 5650/2001, încheierea 1315/30.04.2010 pronuntata în dosarul nr. 6083/318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu,  încheierea nr. 1922/10.06.2010 pronuntata în dosarul nr. 8624/318/2010, Invitatie emisa de Primaria Orasului R..., Dispozitia nr. 687/2011 si Hot. Consiliului Local R..., expunere de motive.

Debitorul a depus, prin consilier juridic, certificatul din dosarul nr. 20884/318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu, dupa care, aparatorul creditorului a solicitat termen pentru a observa notele de sedinta depuse  de debitor.

Reprezentantul debitorului si cel al tertului poprit s-au opus acestui termen, învederând ca  aceste note de sedinta au mai fost depuse în cursul judecatii, astfel ca ele au putut fi observate.

Instanta, constata din lecturarea notelor de sedinta si verificarea dosarului ca, într-adevar, aceste note de sedinta au mai fost depuse anterior, iar exceptiile din prezentele note de sedinta au fost invocate înca de la începutul litigiului, astfel ca pot fi puse în discutie.

Instanta  a pus în discutie si a acordat cuvântul partilor asupra exceptiilor lipsei calitatii  procesuale pasive a B..., invocata de catre aceasta, asupra exceptiei prematuritatii formularii cererii de validare poprire invocata de debitor si de tertul poprit S.C. ..., precum si asupra exceptiei prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, invocata, de asemenea, de debitor si tertul poprit, asupra exceptiei de inadmisibilitate a cererii, invocata de tertul poprit Banca Comerciala Româna si asupra exceptiei puterii de lucru judecat, invocate de debitor.

Având în vedere ca exceptiile puse în discutie au fost invocate, în principal, de debitor si tertul poprit S.C. ..., instanta a acordat cuvântul mai întâi reprezentantilor acestora, pentru a le putea sustine.

Consilier juridic S... C..., pentru debitor, a solicitat  admiterea exceptiei prematuritatii cererii, învederând ca nu sunt îndeplinite conditiile pentru executarea silita, nefiind urmata procedura prevazuta de O.G 22/2002, privind executarea obligatiilor de plata a institutiilor publice si ca potrivit certificatului de grefa din dosarul 20884/318/2010 a fost anulata încheierea nr. 1992/10.06.2010 pronuntata la Judecatoria  Tg-Jiu, prin care se încuviintase executarea silita; admiterea exceptiei prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, învederând ca s-a împlinit termenul de prescriptie de 3 ani în care creditorul putea  cere executarea silita, precum si admiterea exceptiei  autoritatii de lucru judecat, aratând ca prin s.c nr. 1315/30.04.2010 a fost respinsa cererea de  încuviintare a executarii silite, cu motivarea ca s-a achitat creanta. De asemenea, reprezentantul debitorului, a solicitat admiterea exceptiei invocate de B...., învederând ca aceasta nu are calitate procesuala pasiva, deoarece debitorul nu are relatii juridice cu acest tert, care are doar calitatea de depozitar al fondurilor banesti ale Complexului ....

Reprezentantul tertului poprit S.C... ...S.A., consilier juridic B... V..., a pus aceleasi concluzii, cu motivarile expuse  în întâmpinare si în notele de sedinta.

Avocat C... L..., pentru creditor, a solicitat respingerea tuturor exceptiilor invocate, aratând ca în ce priveste  exceptia lipsei calitatii  procesuale pasive a B.C.R., aceasta are calitate de tert poprit, deoarece la B.C.R. exista conturi deschise ale S.C. ... S.A., care, la rândul sau, care calitate de tert poprit.  În ce priveste Sucursala Gorj, a aratat ca are calitate juridica potrivit disp. 31/1954, de la înfiintare.

Cu privire la exceptia prematuritatii cererii de validare, a aratat ca în aceasta nu este întemeiata,  deoarece în speta sunt îndeplinite conditiile pentru executarea silita, ca aceasta a fost încuviintata prin încheierea nr. 1992/2010 si ca în cauza  nr.20884/318/2010 a formulat contestatie în anulare împotriva solutiei de anulare a acestei încheieri. S-a mai aratat ca sentintele judecatoresti a caror încuviintare executare s-a realizat, sunt definitive si ca s-a facut dovada ca S.C.... are datorii fata de debitorul Consiliul Local ..., conditie ce trebuie dovedita în cererea de validare poprire.

Referitor la exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita s-a aratat ca termenul de prescriptie  nu este împlinit, deoarece, asa cum rezulta din certificatul emis de I.C.C.J. litigiul s-a încheiat la 07.05.2010, perioada în care se considera ca nu a curs termenul de prescriptie.

În ce priveste exceptia autoritatii de lucru judecat, a sustinut ca partile nu s-au mai judecat într-o cerere de validare poprire, ca încheierea  nr. 1315/2010 nu este pronuntata în contradictoriu cu nici o persoana si ca  nu sunt îndeplinite conditiile prev. de art. 1201 C. civ.

Instanta retine cauza în vederea pronuntarii asupra exceptiei.

INSTANTA

Prin  cererea înregistrata la Judecatoria Tg-Jiu, sub nr. 14281/318/2010, reclamanta creditoare  L... M... a solicitat instantei ca prin hotarârea ce se va pronunta, sa se dispuna înfiintarea popririi pentru suma de  1.097.156 Ron, aflata în mâinile  S.C. ...S.A, asupra conturilor bancare ale  acestuia, aflate la Banca  ... - din Tg-Jiu,  ... ... si Directia  Generala a  Finantelor Publice  - Trezoreria  Oras ....

În motivare, reclamanta creditoare a aratat ca  în fapt, la data de 10.06.2010, Judecatoria Tg-Jiu s-a pronuntat în dosarul nr.  8624/318/2010, prin încheierea nr. 1922, asupra cererii  formulate de B.E.J. T... N..., privind încuviintarea executarii silite  asupra debitorului  Consiliului ... si a P... R..., iar în baza acestei decizii irevocabile a încuviintarii executarii silite au fost luate în considerare  sentinta civila  a Tribunalului Gorj, decizia penala nr. 80/29.01.2009 a Curtii de Apel Craiova si certificatul de grefa  1605/07.03.2010 în dosarul nr.  5650/1/2001, cu mentiunea irevocabila, în care s-a respins  recursul declarat de  Primaria  Orasului Rovinari împotriva  deciziei nr. 233/28.03.2001 a Curtii de Apel Craiova - Sectia Comerciala, decizie ce face parte integranta din  titlul executoriu 635/20.12.2000.

S-a aratat ca la data de  17.06.2010 B.E.J. T... N...,  în baza  titlului executoriu  si a încheierii nr. 1922/2010 pronuntata în dosarul nr. 8624/318/2010 al Judecatoriei Tg-Jiu a transmis somatie -poprire catre S.C. ... - S.A. cu nr. de înregistrare 11084/17.06.2010 si, în data de 29.06.2010 a transmis aceeasi somatie catre A.F.P...., înregistrata cu nr. 1644/16.07.2010, prin care a solicitat si a revenit pentru motivarea refuzului confirmarii popririi pentru suma de 1097.156 Ron, conform procesului verbal din dos. 82/E/2010 prin care s-a dispus încuviintarea executarii silite, în favoarea cesionarei creditoare L... M....

În motivarea cererii, s-a mai aratat ca tertul poprit nu a  procedat conform disp. art. 456 alin. 1 lit. a C.pr.civ, si adresei de înfiintare a popririi, în sensul ca nu a consemnat si nu a indisponibilizat suma prevazuta în adresa, desi prin adresa 4116/08.03.2010 emisa de S.C. ..., chiar tertul poprit indicase ca poprirea sa se faca prin biroul executorului judecatoresc.

S-a mai precizat ca tertii popriti au fost înstiintati prin somatii de poprire si au fost somati în  prealabil.

În drept, au fost invocate disp. art. 452, 454, 460 C.pr.civ.

S-a solicitat proba cu înscrisuri si s-au depus încheierea nr. 1922/2010 pronuntata la Judecatoria Tg-Jiu, somatie poprire nr. 11084/17.06.2010,  nr.15355/29.06.2010, proces verbal din dosarul nr. 82/E/2010 din data de 15.06.2010, adresele nr. 12346/2010, 4116/2010 emise de S.C. ... si adresa nr. 16446/2010 emisa de D.G. F.P. ....

Instanta a solicitat dosarul de executare silita, care a fost înaintat cauzei, cu adresa nr. 25890/2010.

În cauza, s-a depus întâmpinare de catre ... S.A. prin care  s-a solicitat respingerea ca nefondata a cererii de înfiintare si validare a popririi, aratându-se ca pâna la acel moment B.C.R nu a primit nici o adresa de înfiintare a popririi, astfel ca nu are calitatea de tert poprit în speta.

Prin aceeasi întâmpinare, s-a aratat ca B... - Sucursala Gorj nu are capacitate de folosinta, întrucât nu are personalitate juridica, astfel ca nu poate sta ca parte în judecata, în conditiile prevazute de lege, fiind invocat în acest sens disp. art. 41 alin. 2 C.pr.civ si OUG 99/2006.

S-a mai indicat în acest sens jurisprudenta în materie.

B.C.R. a mai invocat exceptia de inadmisibilitate a cererii, atât în ce priveste înfiintarea popririi, cât si validarea acesteia, aratând ca înfiintarea popririi nu este de competenta instantei, iar validarea popririi  se poate realiza numai dupa ce înfiintarea popririi s-a realizat, conditie neîndeplinita în speta.

Prin aceeasi întâmpinare a mai fost invocata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a B....., aratându-se ca B... nu a avut si nici nu are pâna în prezent calitatea de tert poprit în raportul juridic ce priveste prezenta validare, ea neavând calitatea de debitor fata de debitorul creditoarei, adica, neavând calitatea de debitor fata de Consiliul Local ..., ci doar detinând conturile S.C. ...

În cauza a depus întâmpinare si tertul poprit Directia Generala a Finantelor Publice ..., în nume propriu si pentru A.F.P. ..., solicitând respingerea cererii, ca netemeinica si nelegala.

În motivarea întâmpinarii, aceasta a sustinut ca cererea este neîntemeiata, deoarece sumele prevazute de titlul executoriu, respectiv, sentinta nr. 635/2000 au fost platite de catre debitor, iar pentru suma actuala de 1.097.156 lei creditorul nu detine titlu, aceasta suma reprezentând numai actualizarea sumei din titlul executoriu, actualizare pentru care nu exista nici o hotarâre judecatoreasca, ci doar un raport de expertiza.

S-a mai solicitat judecata în lipsa.

De asemenea, a depus întâmpinare tertul poprit S.C. ... S.A. prin care a solicitat respingerea cererii de validare, sustinând ca este nefondata, întrucât creanta rezulta din sentinta nr. 635/2000 pronuntata la Tribunalul Gorj, iar aceasta suma a fost achitata, asa cum rezulta din încheierea nr. 1315/30.04.2010 pronuntata la Judecatoria Tg-Jiu în dosarul nr. 6083/318/2010.

S-au depus odata cu întâmpinarea încheierea nr. 1315/2010, adresa Primariei ... nr. 11301/2010, contestatia la executare  formulata de debitor pentru anularea procedurii de executare din dosarul nr. 82/E/2010 si adresa nr. 3962/2010 emisa de SC..., catre B.E.J ....

Prin concluziile depuse la data de 30.09.2010 si notele de sedinta depuse la 12.10.2010, cesionara L...M... a solicitat admiterea cererii, aratând ca în ce priveste întâmpinarea depusa de tertii popriti, suma solicitata initial în dosarul E/484/2000 al Tribunalului Gorj, sentinta 635/2000 definitiva prin decizia 233/2001 a C.A. Craiova si irevocabila prin decizia 1605/2010 a I.C.C.J se mentioneaza ca reactualizarea nu va fi luata în considerare de instanta, întrucât nu s-a solicitat de catre reclamanta, dar ca potrivit disp. art. 371 ind. 2 C.pr.civ, daca titlul executoriu contine suficiente criterii, actualizarea se poate realiza de catre organul de  executare,  ceea ce s-a si întâmplat.

Se mai arata ca prin încheierea de sedinta 1922/2010 a Judecatoriei Tg-Jiu a fost încuviintata executarea silita pentru suma  în discutie, ce rezulta din actualizarea facuta de Institutul National de Statistica, a sumei initiale, pentru perioada 16.10.1999-31.05.2001.

Se mai sustine ca suma de 618.520.392 ROL a fost achitata catre S.C ... SR.L la data de 05.07.2001, astfel ca, scazând din suma reactualizata de 1052103188 Rol, suma virata, ramâne un rest de  433.582.785 Rol la care se adauga suma de 6.100.000 Rol, reprezentând cheltuieli de executare din dosarul nr. 78/E/2001, suma pe care Consiliul Local ... nu a achitat-o nici pâna în prezent.

Cu privire la aceasta suma, se arata ca aceasta a fost virata prin O.P. 570/2001, dar returnata în 10.08.2001, ca urmare a suspendarii executarii silite.

Cât priveste sustinerile din întâmpinarea .... ,cesionara creditor arata ca a chemat-o în judecata ca detinatoare a conturilor tertului poprit S.C. ... S.A.

În baza art.  460 alin. 2 C.pr. civ., potrivit caruia, în cererea de validare popire instanta va cita creditorul urmaritor, debitorul si tertul poprit, instanta a dispus citarea în cauza si a debitorului Consiliul Local ..., parte a raportului juridic si pe care creditorul nu o chemase în  judecata.

Ulterior, debitorul a formulat si cerere de interventie în interes  propriu care, însa, ulterior s-a constat ca fiind ramasa fara obiect, deoarece debitorul a fost introdus în cauza prin dispozitia instantei, sustinerile din aceasta cerere fiind avute în vedere ca note de sedinta, deoarece, prin aceasta a fost invocata exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita, si, de asemenea, s-au facut aparari pe fond.

La data de 16.11.2010 debitorul a depus în cauza si întâmpinare prin care a solicitat respingerea cererii de validare poprire  si a invocat exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita,  sustinând ca potrivit disp. art. 405 alin. 1 si 3 C.pr. civ,  dreptul de a cere executarea silita se prescrie în trei ani, iar sentinta nr. 635/2000 a Tribunalului Gorj, ce reprezinta titlul executoriu, a ramas definitiva prin decizia nr. 233/2001 a C. A. Craiova, astfel ca termenul de prescriptie s-a împlinit la data de 28.03.2004, neexistând cauze de  întrerupere a prescriptiei.

Pe fondul cauzei, debitorul a aratat ca nu datoreaza aceasta suma catre cesionar, ca si-a îndeplinit obligatia de plata prevazuta în titlul executoriu si ca achitarea creantei de catre Consiliul Local ... a fost retinuta si în considerentele hotarârilor penale pronuntate în dosarul nr. 185.3/95/2006 si în sentinta  nr. 1315/2010, pronuntata la Judecatoria Tg- Jiu, irevocabila prin decizia 166/2010.

S-a mai invocat faptul ca prin sentinta nr. 8440/2001 a Judecatoriei Tg-Jiu, instanta s-a pronuntat în mod irevocabil cu privire la cererea creditoarei de executare a sumei reprezentând reactualizarea sumei executate în baza sent. 635/2000 si a constatat ca debitorul Consiliul Local ... a executat obligatia prevazuta în sentinta nr. 635/2000 a  Tb. Gorj si acest titlu nu mai poate fi pus din nou în executare si pentru alte sume de bani.

 În drept, au fost invocate disp. art. 115- 118 C.pr. civ. si au fost depuse la dosar decizia nr. 166/2010, încheierea nr. 1477/2010,  sentinta civila  nr. 8440/2001, somatie si adrese din dosarul nr. 78/E/2001,  sentinta civila nr. 635/2000.

Constatând ca în cauza existau încheieri cu solutii contradictorii privind cererea de încuviintare executare silita a aceluiasi titlu executoriu si ca pe rolul instantei exista dosarul nr. 20884/2010 privind lamurirea aspectelor legate de încuviintarea executarii silite, instanta a dispus, la data de 16.11.2010 suspendarea cauzei,  în baza art. 244 alin. 1 pct. 1 C.pr. civ, pâna la solutionarea cauzei cu nr. 20884/318/2010.

Împotriva acestei masuri a formulat recurs creditoarea, iar prin decizia nr. 244/02.02.2011 pronuntata la Tribunalul Gorj - Sectia Civila, a fost casata încheierea de suspendare si trimisa cauza spre continuarea judecatii, cu motivarea ca exercitarea unei cai extraordinare de atac împotriva încheierii nr. 1922 /2010 prin care a fost încuviintata executarea silita nu justifica suspendarea judecatii cererii de validare poprire.

Astfel, judecata a fost continuata, ocazie cu care partile au mai depus note de sedinta.

Prin notele de sedinta din 04.03.2011 depuse de catre  debitor s-au invocat  în plus, fata de notele anterioare, exceptia prematuritatii executarii silite, raportat la disp. O.G 22/2002, privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice, stabilite prin titluri executorii, sustinându-se ca aceasta procedura speciala prevede trecerea unui termen de 6 luni de la data primirii somatiei, termen nerespectat în cauza de catre executorul judecatoresc.

S-a mai invocat lipsa titlului executoriu, respectiv,  lipsa calitatii de  creditor a  numitei L... M..., precum si exceptia puterii de lucru judecat, invocându-se faptul ca partile s-au mai judecat cu privire la aceasta suma si ca s-a retinut  atât în dosarul  nr. 185.3/95/2006, cât si în sentinta nr. 1315/201,0 pronuntata în dosarul nr. 6083/318/2010 ca debitorul si-a achitat obligatia din titlul executoriu.

La data de 11.03.2011 creditoarea a depus la dosar o cerere prin care a solicitat constatarea necompetentei privind prezenta cauza si trimiterea spre judecare la instanta  de fond cu începerea urmaririi penale asupra reprezentantului în instanta al debitorului.

Ulterior, aceasta si-a calificat respectiva cerere, retinuta prin încheierea din 15.03.2011 ca fiind o cerere de recuzare a completului de judecata.

S-au mai depus note de sedinta din partea S.C. ..., prin care s-a reiterat situatia de fapt si au fost invocate, exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita si exceptia prematuritatii introducerii cererii de validare poprire, cu aceeasi motivare, în fapt si în drept, ca si anterior.

Prin încheierea nr. 14R/17.03.2011 a fost respinsa cererea de recuzare si a continuat judecata.

S-au depus la dosar noi acte de mandatare pentru consilierul juridic ce reprezinta debitorul si, vazând disp. art. 137 C.pr.civ,  conform carora instanta se va pronunta mai întâi asupra exceptiilor de procedura si a celor de fond care fac de prisos în totalitate sau în  parte cercetarea fondului, instanta urmeaza a analiza, în ordinea prevazuta de lege, mai întâi, exceptiile de procedura.

Analizând actele si lucrarile dosarului instanta retine ca în speta obiectul cererii îl constituie cererea de validare poprire în cadrul careia L... M... are calitatea de creditor, Consiliul Local ... are calitatea de debitor, S.C. ... si Trezoreria ...  au calitatea de terti popriti.

În ce priveste Banca ..., se retine ca aceasta nu este parte în raportul juridic dedus judecatii, nu s-au emis adrese de înfiintare a popririi în ce o priveste pe aceasta  si nu are nici un raport juridic cu debitorul, fiind doar depozitara lichiditatilor banesti ale tertului poprit Complexul ....

Potrivit disp. art. 460 C.pr.civ, in cererea pentru validare poprire vor fi citati creditorul, debitorul si tertul poprit. din interpretarea acestui text de lege rezulta ca numai cei ce au  aceasta calitate ceruta de lege au calitate procesuala în cererea ce are ca obiect validarea popririi. Din aceste motive, instanta considera  ca exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de Banca .... este întemeiata si urmeaza sa fie admisa.

În ce priveste exceptia prematuritatii cererii de validare poprire, instanta apreciaza,  de asemenea, ca este întemeiata.

Ca prim aspect în solutionarea cererii, este necesar a se face în speta încadrarea juridica si a se stabili  actele normative aplicabile.

În acest sens, se retine ca în speta debitorul are o calitate speciala, ceea ce, potrivit legii, atrage o procedura speciala pentru executarea silita ce are ca obiect plata sumelor de bani stabilita prin titlul executoriu.

Din interpretarea disp. art. 23 din L 215/2001 privind administratia publica locala, coroborate cu disp. art. 121 din Constitutia României,  rezulta ca debitorul, Consiliul Local Rovinari are calitatea de institutie publica.

Conform acestor dispozitii legale: "(1) Autoritatile administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala în comune, orase si municipii sunt consiliile locale, comunale, orasenesti si municipale, ca autoritati deliberative, si primarii, ca autoritati executive. Consiliile locale si primarii se aleg în conditiile prevazute de legea pentru alegerea autoritatilor administratiei publice locale.

(2) Consiliile locale si primarii functioneaza ca autoritati ale administratiei publice locale si rezolva treburile publice din comune, orase si municipii, în conditiile legii."

Fata de calitatea speciala a debitorului, executarea silita a creantelor  ce au ca obiect sume de bani nu se va face potrivit normelor de drept comun în materie de executare silita prevazute de codul de procedura, ci, în speta sunt aplicabile dispozitiile O.G. 22/2002, privind executarea obligatiilor de plata ale institutiilor publice stabilite prin titluri executorii.

Potrivit art. 1 din O.G. 22/2001 creantele stabilite prin titluri executorii în sarcina debitorilor institutii publice, se achita din sumele aprobate prin bugetele acestora, de la titlurile de cheltuieli în care se încadreaza respectiva obligatie de plata. În cadrul procedurii de  executare silita acest act  normativ prevede obligativitatea institutiei debitoare ca în termen de 6 luni de la data la care a primit somatia de plata comunicata de organul de executare, sa faca demersuri pentru a obtine aceste fonduri si, numai în masura în care nu-si îndeplineste aceasta obligatie, legea speciala permite ca executarea silita sa se faca conform codului de procedura civila.

Din analiza dosarului de executare silita  nr. 82/E/2010 rezulta ca executarea silita a titlurilor executorii invocate de catre creditor nu s-a realizat conform procedurii  speciale prev. de O.G. 22/2002, ci au fost urmate direct normele în materie de executare civila prev. de art. 453 si urmatoarele C. pr. civ. Astfel, la data de 22.04.2010 creditorul cesionar L... M... a formulat cerere la B.E.J. T.... N..., pentru înfiintarea popririi cu privire la sumele de bani  ce i le datoreaza Consiliul Local R... în baza sentintei civile nr. 635/2000 a Tribunalului Gorj si deciziei penale nr. 80/2009.

Ulterior,  organul de executare silita a solicitat încuviintarea  executarii silite, iar prin încheierea nr. 1315/30.04.2010 a Judecatoriei Tg-Jiu, a fot respinsa cererea.  Organul de executare a formulat o noua  cerere de încuviintare a executarii silite, iar prin încheierea nr. 1477/13.05.2010 a Judecatoriei Tg-Jiu, a fost respinsa cererea de încuviintare  executare.

În luna iunie 2010 organul de executare silita a formulat o noua cerere de încuviintare a executarii, privind aceleasi titluri executorii, iar prin încheierea nr. 1922/10.06.2010 a fost admisa cererea si încuviintata executarea silita a sentintei civile nr.  635/2000 a Tribunalului Gorj, deciziei penale nr. 80/2009 a Curtii de Apel Craiova si  certificatului din 17.05.2010, eliberat în dosarul nr. 5650/1/2001.

Dupa aceasta ultima încheiere, respectiv, la data de 15.06.2010, organul de executare, prin adresa de la aceasta data a înfiintat poprirea asupra sumei de 1097156  lei în privinta S.C. ...., iar prin adresa emisa la 26.09.2010, înfiinteaza aceasta  poprire si fata de Trezoreria R...,  ceea ce conduce la concluzia ca organul de  executare înfiinteaza poprire, imediat dupa  încuviintarea acesteia, conform normelor din codul de procedura civila, fara a mai emite somatie.

Din interpretarea art. 2 din O.G. 22/2002 rezulta ca executarea silita facuta împotriva unei institutii publice (chiar si prin poprire) va începe printr-o somatie emisa debitorului institutie publica, de catre organul de executare competent potrivit legii.

Potrivit art. 3 din acelasi act normativ, dupa comunicarea acestei somatii, organul de  executare trebuie sa astepte trecerea termenului de 6 luni, mai sus prevazut si, numai în masura în care institutia  publica debitor nu a facut demersuri pentru obtinerea în bugetul sau a sumelor datorare, si, astfel, nu le poate plati, numai atunci, organul de  executare poate sa aplice procedura prevazuta de codul de procedura civila, pentru executarea silita. Pentru a se trece însa, la executarea silita, conform  normelor comune din  codul de procedura civila, este necesara,  mai întâi derularea procedurii speciala prev. de art. 2 din O. G. 22/2002, conditie neîndeplinita în speta.

Astfel, asa cum am aratat, prezenta executare silita a fost efectuata direct dupa normele prev. de art. 453  si urmatoarele C. pr.civ, fiind înfiintata poprirea fara somatie, deci, fara a se respecta mai întâi procedura speciala prev. de art.O.G. 22/2002, organul de executare nu a emis mai întâi somatie catre institutia publica si nu a asteptat trecerea termenului de 6 luni prevazut de lege, ci a înfiintat direct poprirea.

Nerespectarea procedurii speciale prevazuta de lege la înfiintarea popririi, face ca cererea de validare a popririi, sa fie considerata la rândul sau, prematur introdusa, deoarece,  nerespectarea termenului  legal pentru înfiintarea popririi genereaza o neîndeplinire a termenului si pentru validarea ei.

Din motivele expuse si vazând dispozitiile art. 1  - 3 din O.G. 22/2002, raportate la art. 137, art. 453 si urmatoarele C. p.civ,  instanta urmeaza sa admita exceptia prematuritatii cererii de validare poprire invocata de catre debitor si tertul poprit si, având în vederea aceste aspecte, urmeaza, conform disp. art. 460 C.pr. civ, sa respinga cererea de validare poprire si sa dispuna  desfiintarea popririi înfiintate în dosarul nr. 82/E/2010, fata de Complexul Energetic ... si fata de Trezoreria ....

Se mai retine din Certificatul emis la data de 31.03.2011 în dosarul nr. 20884/318/2010 de catre Tribunalul  Gorj - Sectia Comerciala ca prin sentinta nr. 66 pronuntata la aceasta instanta, a fost admisa cererea de revizuire formulata de Consiliul Local ... si s-a dispus anularea încheierii nr. 1922/10.06.2010 pronuntata de Judecatoria Tg-Jiu, prin care fusese încuviintata executarea începuta în dosarul nr. 82/E/2010. Se retine ca sentinta respectiva este irevocabila, astfel ca la acest moment, nici nu exista o hotarâre a instantei prin care sa fi fost încuviintata executarea silita în cadrul careia s-a solicitat validarea popririi. Acest lucru face, desigur, cu atât mai mult, cererea de validare poprire sa fie considerata prematur introdusa, deoarece în cauza nu mai exista o încuviintare a  executarii silite, astfel cum prevad dispozitiile  art.  373 ind. 1 C. pr. civ.

În ce priveste contestatia în anulare formulata  de catre creditoare împotriva acestei sentinte, instanta retine ca aceasta este o cale de atac extraordinara care nu împiedica instanta sa tina cont de hotarârea care în prezent este irevocabila.

Cât priveste exceptia prescriptiei dreptului de a cere executarea silita invocata de debitor si tertul poprit, exceptia de inadmisibilitate a cererii, invocata de tertul poprit Banca Comerciala Româna si exceptia puterii de lucru judecat invocate de debitor, instanta apreciaza ca nu se mai poate pronunta asupra lor, de vreme ce cererea a fost respinsa si poprirea desfiintata, ca urmare a admiterii exceptiei prematuritatii cererii.

Potrivit art. 137 alin.1 C.pr. civ, instanta trebuie sa solutioneze mai întâi exceptiile de procedura si apoi  exceptiile de fond care fac inutila cercetarea în fond a pricinii. Desi actul normativ nu indica o ordine a solutionarii acestor exceptii, instanta trebuie sa tina cont de o ordine logica, de o succesiune rationala si sa solutioneze mai întâi exceptiile ce privesc o rezolvare a chestiunilor ce au în  mod logic prioritate.

Astfel, în speta, instanta apreciaza ca trebuia rezolvata exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, iar apoi, exceptia referitoare la chestiunea privind momentul în care se poate  formula cererea de validare poprire.

Astfel, din moment ce s-a solutionat aceasta exceptie, iar solutia a fost de admitere a  exceptiei si de desfiintare a popririi, instanta apreciaza ca devine inutila pentru cauza,  pronuntarea asupra celorlalte exceptii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII

HOTARASTE

Admite exceptia  lipsei calitati procesuale  pasive a  Bancii  ..., cu sediul în Bucuresti, ... Sucursala Gorj, cu sediul în Tg-Jiu, ... jud. Gorj,  invocata de catre aceasta.

Admite exceptia  prematuritatii formularii  cererii de validare  poprire, invocata de catre  debitor si tertul poprit.

Respinge cererea de validare poprire privind pe reclamanta-creditor L... M..., domiciliata în Tg-Jiu ..., jud. Gorj, în contradictoriu cu pârâtele  SC ...SA, cu sediul în ..., jud. Gorj,  DGFP ...-TREZORERIA ... - cu sediul în ... jud. Gorj - care au calitatea de terti popriti si CONSILIUL LOCAL ..., cu sediul în  ...,  nr. 2, jud. Gorj, care are calitatea de debitor si dispune desfiintarea popririi.

Cu apel, în termen de 15 zile de la comunicare.

Pronuntata în sedinta publica din 05.04.2011, la Judecatoria Târgu Jiu.

Presedinte,

JANETA POPESCU Grefier,

ALINA-MARIA GHIMIS

Red. P.J./Teh. G.A.M

8ex./15.04.2011

1

Domenii speta